پناهجويان و پناهندگان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعیه پناهجویان دستگیر شده در آنکارا - ترکیه

اطلاعیه شماره دوم کمیته پناهجویان اعتصاب کننده در ترکیه

20 ژوئن روز جهاني پناهندگان (مطلب)

 

حمایت از پناهندگان ایرانی

اطلاعیه انجمن پژوهشگران ایران (مطلب)

 

حمايت از پناهندگان ايراني

استكهلم - سوئد(مطلب)

كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد آنكارا، تركيه (ادامه)

 

تظاهرات در هلند در اعتراض به سياست دولت در مورد اخراج پناهجويان
(در تصوير)

 

منشور پناهندگان ايران ما چرا پناهنده ايم