اجلاس فوروم اجتماعي مديترانه در ناپل(ايتاليا)

گزارشي از مهرداد(علي) قادري كه از طرف گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران در اين اجلاس شركت كرده بود.

 

تاريخچه

اولين جلسه فوروم اجتماعي مديترانه در روزهاي 3-4 مه 2003 در رباط(مراكش) با حضور بيش از 140 هيات برگزار شد. اين هياتها شامل جنبشهاي اجتماعي از الجزيره، بليك، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، ليبي، مراكش و تونس بودند. هيات فلسطيني به علت مشگل ويزا در اين اجلاس شركت نداشت.

چارچوب بحث و تصميم گيريها در اين اجلاس به قرار زير بود:

1- جنگ

2- چگونگي رويارويي با اويرو مد(Euro Mad)

3- ميز فرهنگها

4- حقوق بيكاران

5- چگونگي ايجاد ساختمان فورومهاي بومي در منطقه

6- مساله تقسيم منابع آب در جهان

 

اجلاس ناپل

طي روزهاي 4 تا 6 جولاي دومين نشست تداركاتي فوروم اجتماعي مديترانه در ناپل برگزار شد. دستور كار اصلي اين اجلاس سازماندهي فوروم بود.

مهمترين دستور كار اجلاس فوروم اجتماعي مديترانه چگونگي ساختار فوروم ، تشكيل دبيرخانه ، تشكيل هيات لوژستيك و تعين گروهاي كاري بود كه در همه اينها توافقهايي صورت گرفت.

علاوه بر تعين گروهاي كاري، بحث اصلي در اين اجلاس پيرامون پروژه اويرو مد بود.

فوروم اجتماعي مديترانه الترناتيوي است در برابر پروژه نئوليبرالي ايرومد كه در صد است از اول ژانويه 2010 حوزه مديترانه را به يك منطقه آزاد اقتصادي بر اساس مدل نفتا تبديل كند.

پروژه اويرو مد  بي شك فاقد هرگونه محتواي مردمي و اجتماعي است و تنها در بر گيرنده تبادل آزاد سرمايه و كالا است و در مقابل آزادي مهاجرت و مسافرت سياسي سركوبگرانه مبتني بر ممانعت در پيش خواهد گرفت. اين پروژه مديترانه را به باغچه اروپا تبديل خواهد و بخش جنوبي مديترانه را به مخزني از نيروي كار، بدون حقوق و قراردادهاي قابل قبول براي كارگران تبديل خواهد كرد.

اين پروژه  سلاحي  در دست نئوليبرالها براي به بردگي كشاندن نيروي كار كشورهاي جتوب مديترانه و درهم شكستن اتحاد آنان و تضعيف سنديكاههاي موجود كارگري در اين كشورها است.

با توجه به تسليح هرچه بيشتر منطقه و حضور گسترده نيروهاي ناتو و افزايش بيش از بيش قدرت نظامي آمريكا در مديترانه پس از جنگ در عراق، پروژه اويرو مد براي حفظ و گسترش سلطه نئوليبرالي سياست سازش و توافق با رژيمهاي سركوبگر و غيردمكراتيك در حوزه مديترانه  را در پيش مي گيرد.

 در اين اجلاس سمير امين نيز  شركت داشتند و طي سخناني به تشريح  استراتژي نئوليبرالي در منطقه پس از جنگ در عراق پرداختند كه جنبه فرعي در كار اجلاس داشت.

برگزاري اين اجلاس به طور تصادفي همزمان با برگزاري اجلاس بين المللي راه و ترابري بود .

شركت كنندگان در اجلاس فوروم اجتماعي مديترانه طي تظاهراتي  سياست مرزهاي بسته كه فقط  گردش آزاد كالا را مجاز مي داند و در مقابل حركت آزاد نيروي كار ممانعت ايجاد مي كند را محكوم كردند.

اجلاس آينده فوروم اجتماعي مديترانه در ماه مارس 2004 در بارسلون(اسپانيا) برگزار و موجوديت اين فوروم پس از دو نشست تداركاتي اعلام خواهد شد.