طرح پیشنهادی برای منشور گروه تدارک فوروم اجتماعی ایران

عیسی صفا

 

طرح پيش نهادي برای منشور فوروم اجتماعی ایران-گروه تدارک

مهدي سامع

 

اغراق، انحراف!   _     عیسی صفا

نقدی بر منشور پیشنهادی مهدی سامع