فرم اجتماعی جهان در سال 2004 در بمبئی هندوستان برگزار می گردد!

با وجود این که در  سال2001 جنبش های اجتماعی  شرکت کننده دراولین فرم اجتماعی جهان تصمیم گرفتند که بار دیگر در قاره ای دیگر جمع گردند اما این امر براي 3 دوره عملی نگشت . این بار چهارمین تجمع جنبشهای اجتماعی جهان از 16 تا 21 ژانويه 2004 در بمبي(هندوستان) برگزار خواهد گردید.

برای آگاهی بیشتر به نحوه شرکت در این تجمع عظیم و چگونگی تدارکات ، می توانید به سایت فروم اجتماعی جهان مراجعه نمائید.

ما تلاش خواهیم نمود تمامی اطلاعات لازم را به زبان فارسی در سایت فروم اجتماعی ایران درج نماییم.

گروه تدارک فروم اجتماعی ایران