اعلام همبستگي با آكسيون جنبش ضد نژاد پرستي در مرزهاي آلمان ( كمپ مرزي)

مترجم ناهيد جعفرپور

ما امضا كنندگان زير برخورد خشونت بار و وحشيانه پليس مرزي آلمان را به شركت كنندگان در ششمين كمپينگ مرزي ضد نژاد پرستي اروپا كه در چمن هاي اطراف مرز آلمان انجام پذيرفت محكوم مي نمائيم .

بيش از 1000 نفر از انسانهاي ضد نژاد پرستي و ضد فاشيسم ازتاريخ 31 يولي تا 10 آگوست ( اوت ) بر عليه نژاد پرستي ، بستن مرزها ، تبعيض و فشار بر مهاجرين ، كنترل ، استفاده از تكنولوژي براي تحت كنترل قرار دادن مهاجرين و ضد باز پس فرستادن پناهندگان و سياست در حفاظ نگه داشتن پناهندگان و ..... براي صلح و آزادي و جهاني شدن حقوق انساني ، از كشور آلمان و ساير كشور هاي اروپا در مرز آلمان كمپينگي بر قرار نمودند.

روز شنبه 9 اوت محل كمپ ها از طرف 2800 نفر از ماموران پليس مرزي به مدت 12 ساعت محاصره گرديد. صدها نفر از شركت كنندگان در گمپ براي تمام شب در اين محاصره قرار داشتند. ماموران پليس با باطوم هاي الكتريكي و گاز اشك آور به بسياري از اعتراض كنندگان حمله ور شده و آنان را مجروح نمود. سپس پليس مشخصات 510 نفر از اعتراض كنندگان را ( عكس ، ظبط ويديوئي مشخصات از همه ) به مركز پليس گزارش داد. 360 نفر از اعتراض كنندگان كه در مقابل ارائه مشخصات خود ايستادگي نموده بودند توسظ پليس مرزي دستگير شده و به مركز پليس در شهر برول منتقل شدند.

ما امضا كنندگان زير به اين شيوه غير انساني از طرف پليس مرزي آلمان كه تنها هدفش كنترل و به انحراف كشاندن جنبش در حال رشد ضد نژاد پرستي است، اعتراض مينمائيم .

پليس مرزي دلايل يورش به اين جنبش را چنين توجيح مي نمايد: كه در طي زمان 10 روز كمپينگ در حدود 84 جرم و كار خلاف از طرف شركت كنندگان در كمپ انجام پذيرفته است . حتي اگر اين حرف پليس صحت داشته باشد و اين جرم ها اتفاق افتاده باشد ، اما اين خود عمل غير انساني و خشونت رواني پليس مرزي را بر عليه فعالان جنبش ضد نژاد پرستي توجيح نخواهد كرد.

زماني كه شركت كنندگان در كمپ در محاصره پليس قرار داشتند، از طرف پليس آب و برق به مدت ساعتهاي بيشماري قظع گرديد و در گرماي 40 درجه هوا بسياري از اعتراض كنندگان بدون آب در معرض خطر جسمي قرار گرفتند و حالشان بد شد . متاسفانه به لحاظ جنس شيميائي بدنه چادر كمپ و عدم وجود كمك هاي اوليه لازم ، مداواي بيماران در هواي خفقان آور درون چادر غير ممكن بود.

همزمان با اين آكسيون پليس اجازه داده بود كه 50 نفر از طرفداران نازي و فاشيست ها در Kِln-Poll راهپيمائي نمايند و شعارهاي فاشيستي خود را مطرح كنند.

ما از نتيجه اعمال روز شنبه بر عليه جنبش ضد نژاد پرستي شوكه شده و اين روز را بعنوان روز سياه شهر كلن، شهري كه معروف به دوستي با بيگانه گان ميباشد وهمواره آغوشش براي مردم جهان باز بوده است ، اعلام ميداريم.

ما با قاطعيت در مقابل اين تلاش براي مجرم ساختن فعالين جنبش ضد نژاد پرستي و نهادهايشان بخصوص شبكه اينترنني " هيچ انساني غير قانوني نيست " بپا مي خيزيم و اعتراض ميكنيم و خواهان از بين بردن تمامي مشخصات ضبط شده اعتراض كنندگان از طرف پليس مرزي ميباشيم!

مضاف بر اينكه پليس مرزي ميبايست بخاطر رفتار غير انساني و بيشرمانه اش به محاكمه كشيده شود.

ما امضا كنندگان زير، همبستگي خود را با ششمين كمپ مرزي ضد نژاد پرستي اعلام مينمائيم.

لطفا براي تماس با ما و وارد نمودن نام و يا نام سازمان تان در جهت اعلام همبستگي به آدرس الكترونيكي زير تماس بگيريد.

camp_koeln_oeffentlichkeit@gmx.de

با سلام هاي گرم و تشكر هاي صميمانه از كلن : Jochen Schüller

Grüكe aus Kِln

Jochen Schüller (kein mensch ist illegal)

"هيچ انساني غير قانوني نيست"