سازمان ها و نهاد های شرکت کننده در گروه تدارک فرم اجتماعی آلمان برای تشکیل فرم اجتماعی آلمان

Campaing,

Netzwerk,

Stiftung,

BUKO,

Euromنrsche,

Runder Tisch der Erwerbslosen,

PDS,

Initiative Anders Arbeiten,

[solid],

Iransocialforum,

Linksruck,

Attac,

Redaktion Sozialismus/vsa-Verlag,

Initiative Vertretene Organisationen: Freiburger Sozialforum,

KoBra,

European Referendum Berliner Sozialforum,

NWWP,

Kultur des Friedens,

Kurdisches Frauenbüro für Frieden,

scudag-Netzwerk, DIDF,

ver.di,

ngg,

Stuttgarter Sozialforum,

Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG)

Protokoll: Sven Giegold

 

ار طریق این آدرس میتوان به راحتی از اطلاعات مربوط به فرم جهانی به زبان آلمانی استفاده نمود

www.weltsozialforum.org

 

گزارش کامل دومین پلنوم گروه تدارک فرم آلمان در سایت فرم آلمان درج گردیده است.

 

www.dsf-gsf.org

علاقمندان آلمانی زبان برای آگاهی به چگونگی بحث ها و تصمیم گیری های دومین پلنوم گروه تدارک فرم آلمان میتوانند از طریق آدرس های الکترونیکی بالا اقدام نمایند.                   

 

گروه تدارک فروم اجتماعی ایران در آلمان- ناهيد جعفر پور