بازگشت به صفحه نخست

 

  

نه بوش، نه جنگ، نه پیمان “ناتو

 

 

به دعوت بیست و چهار انجمن، سازمان، حزب و از جمله “کلکتیو ایرانیان ضد جنگ در

 

فرانسه”، تظاهراتی در اعتراض به “میلیتاریسم”، از ساعت هجده و سی دقیقه روز جمعه

 

سیزدهم ژوئن در پاریس برگزار گردید.

 

در این تظاهرات ِاعتراضی که از میدان جمهوری تا میدان ملّت ادامه یافت، چندین هزار تن

 

از شهروندان ملل گوناگون مقیم پاریس به راهپیمائی و اعتراض به حضور بوش در

 

فرانسه و بویژه اعتراض به سیاست های میلیتاریستی قدرت های امپریالیستی در سراسر

 

جهان پرداختند. در این تظاهرات ده ها تن از“ایرانیان ضد جنگ ِامپریالیستی، ضد

 

جمهوری اسلامی”؛ از تشکل های مستقل، آزادیخواه و صلحجوی ایرانی نیز؛

 

شرکت داشتند.

 

این ایرانیان؛ برغم بسیاری تفاوت ها در نظر و مشی برای کسب و استقرار صلح و آزادی

 

در سراسر جهان؛ در صفی واحد، در بین دو پرچم، در این تظاهرات شرکت کردند. بر

 

روی اولین پرچم که در جلوی صف ِمستقل ایرانیان به احتزاز درآمده بود شعار “سرنگون

 

باد جمهوری اسلامی ایران” و بر روی پرچم دوم که در پشت سر ِتظاهر کنندگان

 

برافراشته شده بود شعار “نه جنگ، نه پیمان نظامی” ، “بوش به خانه برگرد” و “صلح،

 

آزادی، دموکراسی” بچشم می خورد.

 

 پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه و مساوات طلبانهء مردم سراسر جهان

 

 

برقرار باد صلح، آزادی و دموکراسی

 

 

جواد قاسم آبادی، شنبه چهاردهم ژوئن دوهزار و هشت