بازگشت به صفحه نخست

 

 

نه بوش، نه جنگ، نه ناتو

براي صلح و عدالت، دموكراسي و احترام به حقوق ملل

تظاهرات؛ جمعه 13  ژوئن ساعت 30/18

 

            13  و 14 ژوئن، در شرايطي كه حكومت فرانسه به دنباله روي غير قابل قبول خود از سياست ايالات متحّدة آمريكا شدت مي بخشد، در آستانةرياست فرانسه بر اتحادية اروپا، ژرژ بوش توسط رياست جمهوري سركوزي، در پاريس پذيرايي خواهد شد. اين مسافرت به فرانسه را بايد بهانه اي بدانيم براي بيان رساوخياباني توده ها در اعتراض به سياست سلطه جويي وجنگ طلبي بوش با همدستي سركوزي.

            پس ازگذشت 7 سال از دخالت نظامي در افغانستان و 5 سال از آغاز جنگ در عراق، نتيجة سياست'جنگ تمدن ها' و 'خاور ميانة بزرگ'، ژرژ بوش در مقابل ماست.اين نتايج عبارتند از جنگ داخلي، ارتشاء، بدبختي، تروريسم، صد هاهزار قرباني غيرنظامي و كشورهايي تخريب شده.

            حل اين دو مجادله فقط از طريق به رسميت شناختن حقوق ملتها در چهارچوب حقوقي بين المللي ميگذرد. ما ميخواهيم كه :

-        تمامي عمليات نظامي در عراق و افغانستان فوراً پايان يافته و همة نيروهاياشغالگر ايالات متحدّه آمريكا و متحدانش بلا فاصله فراخوانده شوند.

-        يك كمك بين المللي فوري سازمان داده شود كه بودجة آن توسط كشورهاي مسئول اشغالگري و بويژه ايالات متحدّة آمريكا تأمين گردد.

بجاي حل بحرانها، بوش و همدستانش مجادلات راشدت مي بخشند. آنها بي قيد و شرط از اسرائيل حمايت مي كنند كه با سرعت هرچه بيشتربه الحاق استعماري سرزمينهاي اشغالي فلسطيني پرداخته، ساختمان 'ديوار'را كه غير قانوني اعلام شده  ادامه ميدهد، غزّه را در محاصره اي خونريز ميگيردو در ژوئية 2006 به لبنان تجاوز ميكند. مردم فلسطين حق داشتن يك دولت مستقل را دارند و اين حق توسط مصوّبات سازمان ملل نيز به رسميت شناخته شده ولي هيچگاه گامي عملي براي اجرای آن برداشته نشده است. اين شرطي ضروري و راهگشاي پيداكردن راه حلي سياسي براي دستيابي به مرزهايي مطمئن است كه توسط دو دولت به رسميت شناخته شوند.

رئيس جمهور  بوش، بدون آنكه درسي از ناكاميهايش بگيرد، به تهديد كشورهاي ديگري مي پردازد كه نظير برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين،راهي ديگر، غير از راه مورد قبول واشنگتن را در پيش ميگيرند. بوش كاملا آمادة حمله به ديگر كشورهاي خاور ميانه است! علي رغم ماهيت رژيم ايران كه ما آنرا محكوم ميكنيم، حملة نظامي عليه اين كشور به يك فاجعة واقعي خواهد انجاميد كه نظير آنرا امروزدر عراق شاهديم.

ما خواهان ايجاد منطقه اي عاري از سلاحهای هسته اي در خاور ميانه هستيم و اين اولين قدم به سوي از بين بردن كامل همة تسليحات هسته اي خواهد بود.

ما مخالف بالا گرفتن منطق جنگ طلبي هستيم،فرانسه نبايد با ژاندارم بين المللي همگام شود بلكه از خواسته هايي بايد حمايت كند كه مردم در تظاهرات بزرگ ضد جنگ در سال 2003 اعلام داشتند. ما خواهان پايان دادن به سلطه گري و چپاول امپرياليستي بوده و مي كوشيم دنيايي بر پا داريم سرشار ازصلح، همبستگي و عدالت بر پاية همكاري بين المللي.

سازمانهاي امضا كنندة زير از شما براي شركت درتظاهراتي دعوت مي كنند كه در 13 ژوئن ساعت30/18  از ميدان رپوبليك آغاز ميشود.

امضا كنندگان :   

Signataires:AFPS; AJPF; AAW-France; ATTAC; CollectifFaty Koumba; FAL; FSU; Génération Palestine; GUPS; LCR; MARS-GaucheRépublicaine; MJC; MRAP; Mouvement de la Paix; Organisation de Femmes Egalité ;PCF; PCOF; Parti du Travail d'Iran - Toufan; UJFP; Les verts; La Voixdémocratique du Maroc, Collectif des Iraniens Contre la Guerre