بازگشت به صفحه نخست

 

 

فوروم اجتماعی جهانی از 27 ژانویه تا اول فوریه 2009 در آمازون برریل برگزار خواهد شد

 

برگردان از : عیسی صفا

 

 

 

 

شورای بین المللی فوروم اجتماعی جهانی که در نیجریه در تاریخ 30مارس تا 3 آوزیل تشکیل جلسه داده بود، تاریخ تشکیل فوروم را از 27 ژانویه تا اول فوریه اعلام کرد. مکان برگزاری در شهر بلم  در منطقه  پارا در برزیل خو اهد بود.

 

نطرخواهی برای ثبت فعالیتهای فوروم جهانی

 

نطرخواهی زیر از طرف شورای بین المللی فوروم اجتماعی جهانی به همه شرکت کنندگان در این روندها ارایه می شودتا فعالیتهای خود را برای سال 2009 ثبت کنند.

از آخرین فوروم اجتماعی جهانی در نایروبی ، ما 9 موضوع را به منظور تسهیل تبادل نظر بین سازمانهای جنتشهای اجتماعی سراسر جهان پیشنهاد می کنیم.

با تکیه بر این نظر خواهی ما خواهان تنظیم شرکت وسیع جنشها و افراد در روند به روز کردن و یا تائید این موضوعات 9گانه هستیم.

با این دیدگاه توجه شما را به دو مسئله مهم در باره منطفه ای که فوروم در آن برگزار می شود جلب می کنیم:

اولی این که آمازون هنوز یکی از مناطقی است که نسبتا حفظ شده است.این منطقه ازنظر تنوع بیو و اهمیت استراتژیک آن برای کره زمین ارزشمند است در صورتی که جنگلهای آن حفط شود.

دوم این که در منطقه آمازون، مجموعه ای متنوع از جنبشها ، مراکز، سندیکاها، انجمنها،کئوپراتیوها و سازمانهای جامعه مدنی وجود دارند که به شکل شبکه ای و فورومی مبارزه و مقاومت کرده و چشم انداز نوع دیگری از رشد را مطرح می کنند.

بنابرین ساختار فوروم اجتماعی جهانی نمی تواند به این مسئله کم بها دهد.با توجه به این واقعیت موضوعات مورد بحث فوروم باید امکان تبادل نظر بین پان آمازون و حهان را ممکن کند.

با طرح این مسئله، ما موضوعات پیشنهادی برای بحث را مطرح می کنیم:

برای ساختن جهانی در صلح ، عدالت ، اصولی و با رعایت تنوع معنویات ، جهانی بدون سلاح ، بویژه بدون سلاحهای اتمی

برای رهایی جهان از تسلط سرمایه چند ملیتی و مالی ، تسلط امپریالیسم و نظام تجارتی نابرابر

برای تامین دست یابی عموم به منابع مشترک انسانی و طبیعت و برای حفظ کره ما و منابع آن، بویژه آبها و جنگلها.

برای دمکراتیزه کردن دانش و اطلاعات و برای بر چیدن حقوق مالکیت بر تحقیقات فکری

برای تامین آسایش ، دفاع از تنوع ، تضمین برابری همنوع و نژاد و مخو تمام اشکال تبعیض و کاستها

برای تضمین ( در طول زندگی تمام انسانها)حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی و فرهنگی ، بویژه حق خدمات پزشکی ، آموزش، مسکن ، کار و کار مناسب

برای بنای نظم نوین جهانی بر اساس استقلال ، خود مختاری و حقوق خلقها

برای ساختن اقتصادی متمرکز و قابل دوام بر منافع مردم

برای ساحتن و گسترش ساختارهای اقتصادی واقعا دمکراتیک و نهادهایی با مشارکت کامل مردم در تصمیم گیریها . کنترل امور منابع عمومی .

 

برای ثبت نام فردی و یا گروهی برای شرکت در فوروم جهانی به سایت فوروم مراجعه کنید:

 

www.worldsocialforum.org