بازگشت به صفحه نخست

 

 

آمار واگذلری از ابتدای سال 1387 تا خرداد 1387

 

 

نام شركت

روش واگذاري

نام شركت مادر تخصصي

تعداد سهام

مبلغ - ميليون ريال

توليد تجهيزات سنگين - هپکو

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

295195

498

آبفر

بورس

ساتكاب

33

0

نيرو ترانس

بورس

ساتكاب

7343316

16228

ريخته گري تراكتور سازي ايران

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

850000

1046

پتروشيمي اراك

بورس

شركت ملي صنايع پتروشيمي

1130703

7532

سيمان داراب

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

1307717

2770

سازنده توربو كمپرسور

مزايده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

19995

213

ايران ترانسفو

مزايده

ساتكاب

8130

36

موتوژن

مزايده

سازمان خصوصي سازي

100000

150

روكش چوبي ايران

مزايده

سازمان خصوصي سازي

3335935

19285

صنايع ملي مس ايران

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

358798350

1262918

فولاد مبارکه

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

154070887

373967

شكر

غير بورسي

سازمان خصوصي سازي

177079

437

پارس الوان

غير بورسي

سازمان خصوصي سازي

63828

90

حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي

غير بورسي

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

343888

40115

به آرا

غير بورسي

سازمان خصوصي سازي

126189

400

ريسندگي و بافندگي فرنخ

غير بورسي

سازمان خصوصي سازي

51290

6

آلومینیوم ایران(ایرالکو)

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

16132000

148609

شيميائي رنگين

بورس

سازمان خصوصي سازي

104

0

فولاد کرمان

غير بورسي

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

2295000

36696

تهيه و توزيع مواد ريخته گري ايران

مزايده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

209275

229

مهندسي مسكن و نواحي آينده ساز

مزايده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

47500

750

صنايع هوايي ايران

مزايده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

71060000

73118

نصب نيرو

مزايده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

2370250

79458

قند اروميه

مزايده

سازمان خصوصي سازي

546763

17280

مهندسين مشاور آب و خاك تهران

مزايده

ساتكاب

466

5282

توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي كشور (زياران)

مزايده

خدمات كشاورزي

479864

33364

مشاورين گسترش الكترونيك ايما

مزايده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

100

10

سیمان دشتستان

مزايده

سازمان خصوصي سازي

10159992

19105

پارس سوئيچ

مزايده

ساتكاب

2155338

3809

فولاد خوزستان

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

106600000

358712

مپنا

مزايده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

76500000

103645

كشت و صنعت شهريار

مزايده

سازمان خصوصي سازي

240833

11658

فولاد خوزستان-ترجيحي-نرخ ميانگين

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

70688100

153747

فولاد خوزستان-ترجيحي-نرخ روز

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

27950331

93634

ملي صنايع مس ايران- بلوكي-20% نقد

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

231585784

2031934

ملي صنايع مس ايران- بلوكي-80% اقساط

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

926343136

8127735

فولاد خراسان

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

50000000

186453

تير پارس

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

271700000

228000

هليل آب

بورس

ساتكاب

28396

2130

مهندسي تجهيزات آب و برق ايران

بورس

ساتكاب

80000

5560

بين المللي پيمانكاري عمومي ايران

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

1225500

90844

پيمانكاري عمومي صنايع فولاد گسترش

غير بورسي

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

47500000

60942

موتورسازان تراكتورسازي ايران- ترجيحي- نرخ ميانگين

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

2049951

2759

فولاد آلياژي ايران- ترجيحي- نرخ ميانگين

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

770

8931

نيروكلر-ترجيحي-نرخ ميانگين

بورس

ساتكاب

99130

130

پتروشيمي شيراز-ترجيحي-نقدي

بورس

شركت ملي صنايع پتروشيمي

12762

12

پتروشيمي شيراز-ترجيحي-اعتباري

بورس

شركت ملي صنايع پتروشيمي

51066

48

نصب نيرو-ترجيحي-نرخ ميانگين

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

25000

544

نصب نيرو-ترجيحي-نرخ ميانگين

بورس

ساتكاب

99750

2171

مركز پژوهش و مهندسي سطح ايران- ترجيحي- نرخ ميانگين

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

17

8

احداث تاسیسات انتقال نیرو(اتانیر)-ترجیحی

غير بورسي

ساتكاب

24

132

پتروشیمی اصفهان

بورس

شركت ملي صنايع پتروشيمي

1967870

11766

پتروشیمی آبادان

بورس

شركت ملي صنايع پتروشيمي

600

4

پتروشیمی خارک

بورس

شركت ملي صنايع پتروشيمي

174565

2568

حمل و نقل گسترش شاهد

غير بورسي

سازمان خصوصي سازي

13837

5200

خدمات عمومی رفاهی برق تهران-برق آراء

غير بورسي

ساتكاب

1425

722

پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش - ترجیحی

غير بورسي

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

2500000

2030

ریخته گری تراکتورسازی ایران-ترجیحی-نرخ میانگین

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

1659050

1657

کنتورسازی ایران-ترجیحی-نرخ میانگین

بورس

ساتكاب

2123745

1652

گسترش الکترونیک ایران

غير بورسي

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

245000

1263

مهندسی مشاور صنایع وسائط نقلیه

مزايده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

4821250

6653

مدیریت پروژه های ساختمانی ایران

غير بورسي

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

900

206

تولیدی ادوات کشاورزی اراک(تاکا)

غير بورسي

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

714019

19760

پیمانیر

بورس

ساتكاب

47

7194

کارخانجات تولیدی بهمن-بلوکی

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

56458

6

ریخته گری تراکتورسازی ایران-بلوکی-40%نقد

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

12608780

11739

ریخته گری تراکتورسازی ایران-بلوکی-60%اقساط

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

18913171

17608

گردباف یزد

بورس

سازمان خصوصي سازي

3021

0

خدمات عمومی رفاهی برق تهران-برق آراء-ترجیحی-نرخ میانگین

غير بورسي

ساتكاب

75

19

فولادخراسان-ترجیحی-نرخ میانگین

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

18962636

40599

فولادخراسان-ترجیحی-نرخ روز

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

5054364

16588

پیمان غرب

غير بورسي

ساتكاب

3258500

16193

ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران

غير بورسي

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

59850000

106211

بنیان دیزل-بلوکی

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

651597

5641

صنایع نساجی ایران

بورس

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

250

0

ملی صنایع مس ایران-ترجیحی-نرخ میانگین

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

272944

800

ملی صنایع مس ایران -ترجیحی-نرخ روز

بورس

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

118717

577

پ

 

 

 

 

 

 

 

آمار تجمعي فروش بر اساس شركت مادر تخصصي

 

شركت مادر تخصصي

ارزش ( ميليون ريال )

تعداد

سازمان خصوصي سازي

14818871

73611

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

807459042

2846772

ساتكاب

15198375

61258

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

1738594952

10812736

شركت ملي صنايع پتروشيمي

78837566

535342

خدمات كشاورزي

479864

33364

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

343888

40115

آمار تجمعي فروش بر اساس روش واگذاري

 

روش

مبلغ ( ميليون ريال )

تعداد

بورس

2366535813

13738731

مزايده

172055691

374045

غير بورسي

117141054

290422