بازگشت به صفحه نخست

 

فراخوان شبكهء يهودى همبستگى بين المللى

براى پشتيبانى از مقاومت فلسطين

 

 

در زير بيانيهء شبكهء يهودى همبستگى بين المللى را مى‌خوانيد به مناسبت ۶۰ سال مقاومت فلسطين دربرابر استعمار، نژادپرستى و صهيونيسم، ونيز در همبستگى با فلسطينى هاى نوار غزه.

 

* * * * *

  

 سال ۲۰۰۸ شصتمين سال فاجعهء فلسطين (النكبه) است، فاجعهء نابودى ۴۰۰ روستاى فلسطينى، فاجعهء كشتارها و آوارگى ۷۵۰ هزار فلسطينى از سرزمين و خانه هاشان. از ۱۹۴۸ فلسطينى ها زير يوغ اشغال بسر مى برند، در كشورهاى ديگر آواره اند يا در خود اسرائيل شهروندانى درجه دوم اند. حملات نظامى اسرائيل عليه فلسطينيان تا همين امروز ادامه دارد. با برخوردارى از پشتيبانى دولت آمريكا و همپيمانان اش، اسرائيل از ماهها پيش، غزه را در محاصره گرفته و راه را بر تأمين مواد غذائى، آب و برق، كمك هاى انسانى و دارو بسته است. به رغم اعلام «دست برداشتن از غزه» كه [مقامات اسرائيلى] زمان عقب نشينى از كولونى ها (شهرك هاى يهودى) بر زبان آوردند، اين محاصره، بازار كار و بازرگانى را فلج كرده است.

اين به اصطلاح «دست برداشتن از غزه» راه را براى تصرف اين ناحيه توسط اسرائيل هموار كرده به طورى كه هم اكنون تمام راه هاى ورود و خروج اهالى را كه در اين بازداشتگاه كوچك گرفتار شده اند در كنترل دارد. اسرائيل هيچ استراتژى (راهبردى) جز تشديد خشونت در سر ندارد و افكار عمومى مردم اسرائيل از مسؤوليت دولت خود در اوضاع غير انسانى زندگى حاكم برغزه اطلاع بسيار اندكى دارند. اينكه معاون وزارت دفاع، ماتان ولناى، تهديد كرده است كه مردم غزه در معرض هولوكاست [همان اصطلاحى كه براى كشتار يهوديان به كار مى رود] قرار خواهند گرفت، هرچند جز يك دشنام گستاخانه نيست، اما تاكتيك نظامى اسرائيل و قصد و نيت تاريخى آن در منطقه درست همين است. ايالات متحده و اروپا نه تنها ناظر بيطرف ماجرا از دور نيستند بلكه با اسرائيل همدست اند. در حالى كه دول غربى خود را براى شصتمين سالگرد برپايى دولت اسرائيل آماده مى كنند، تدارك براى اخراج فلسطينى ها از غزه به مصر و جاهاى ديگر وتدارك يك نسل كشى جديد در جريان است.

براى ما يهوديان، اين سالگرد يادآور قضاياى ديگرى ست:

ــ ۶۰ سال انكار مشاركت يهوديان در مبارزات آزاديبخش ديگر،

ــ ۶۰ سال تصاحب و به نام خود كردنِ شكنجه و آزار يهوديان و آوارگى و كشتار آنان در اروپا به منظور سوء استفاده از اين حافظهء جمعى جهت توجيه نژادپرستى و استعمار اروپايى،

ــ ۶۰ سال آوارگى و دورى يهوديان شرقى و آفريقايى از هويت، زبان، تاريخ، فرهنگ و اصل و ريشه شان،

اين سالگرد پاى ما را در سركوب خلق فلسطين به ميان مى‌كشد و رابطهء ما را با تاريخمان به عنوان يهودى قطع مى كند و سنت ما را در مبارزه براى عدالت و پيوند مشترك با ديگر عناصر بشرى بى اعتبار مى سازد.

مقاصد تاريخى اسرائيل دربارهء منطقه تنها در چارچوب روابط اقتصادى و نظامى با انگلستان و فرانسه و به ويژه امروز با آمريكا به گونه اى كه براى هردو طرف سودمند باشد معنا مى‌داده و همچنان مى تواند امكان پذير باشد.

ما به عنوان يهودى اعلام مى‌كنيم كه دولت اسرائيل، نهادهاى صهيونيستى در سراسر جهان، دولت ايالات متحده و چند‌مليتى‌ها كه از اوضاع حاكم سود مى برند نمايندهء ما نيستند،

ما محاصرهء غزه و گسترش طرح استعمارى صهيونيستى را محكوم مى كنيم. ما همچنين اشغال عراق و برنامه هاى اقتصادى، نظامى و سياسى قدرت هاى امپرياليستى را در خاور ميانه محكوم مى كنيم.

در همبستگى با مقاومت در غزه، درعراق و به طور كلى در كشورهاى جنوب و در همبستگى با توده هاى تحت ستم در كشورهاى خودمان، ما خواستار تحقق موارد زير هستيم:

اعمال فشارهاى بين المللى فورى بر اسرائيل براى آنكه دست از محاصرهء غزه بردارد، جريان برق به راه افتد و عبور و مرور افراد و نيز گردش فرآورده ها از غزه و به آن آزاد گردد.

متوقف شدنِ همدستى اتحاديهء اروپا با اشغالگران آمريكايى‌ـ‌اسرائيلى كه در پشتيبانى مالى و مداخلات نظامى در سرزمين‌هاى اشغالى و در عراق، خود را آشكارا نشان مى‌دهد. در عوض، ما از اتحاديهء اروپا مى‌خواهيم كه كمك‌هاى فورى و لازم را به غزه برساند.

بازگشايى مرز بين مصر و رفح تا مواد غذائى و دارو به غزه تحويل گردد.

گشايش پروندهء قضائى توسط كليهء كشورها و نهادهاى بين المللى عليه هر فرد اسرائيلى كه در كشتارهاى غزه و جرائم ديگر در منطقه دست داشته است.

تشديد كارزار بايكوت، خوددارى از سرمايه گذارى در اسرائيل و اعمال مجازات عليه آن.

خاتمه دادن به كمك آمريكا به اسرائيل.

اعمال فشارهاى بين المللى براى آنكه ايالات متحده و اسرائيل در دومين كنفرانس دوربان عليه نژادپرستى كه در سال ۲۰۰۹ در آفريقاى جنوبى برگزار مى‌شود شركت كنند.

در اين شصتمين سالگرد فاجعهء فلسطين، ما پيام ويژه اى به يهوديان داريم زيرا يكسان كردن منافع «يهودى» با منافع امپرياليسم براى كسان زيادى از ما امتيازهاى اقتصادى و فرهنگى به بار مى‌آورد. اين است كه ما يهوديان را به شركت در مقاومت و سهيم شدن در اقداماتى كه فلسطينى ها و مبارزين پشتيبان آنان انجام مى‌دهند، فرا مى‌خوانيم. ما از يهوديان مى‌خواهيم كه به خواست‌ها و اولويت هاى مبارزهء ملى فلسطين به ويژه حق بنيادى بازگشت آنان به وطن شان و همچنين به فراخوان فلسطينى ها به بايكوت، خوددارى از سرمايه گذارى در اسرائيل و اعمال مجازات عليه آن احترام بگذارند.

در پايان نقش مهم و قدرت نهادهاى پرشمار يهودى را يادآورى مى كنيم كه در ستم و پاكسازى قومى در فلسطين شركت دارند يا از آن پشتيبانى مى كنند و وظيفهء ما در مخالفت با آن. ما از مبارزان يهودى مى‌خواهيم كه مناسبت اين شصتمين سالگرد را مغتنم شمارند و نهادهاى مزبور را به چالش بگيرند و جشن هايى را كه به مناسبت تأسيس دولت اسرائيل برپا مى شود با اخلال و آشفتگى روبرو سازند. بدين نحو است كه ما در ادامه و در راستاى تاريخ ديرينى قرار مى‌گيريم كه يهوديان در مبارزهء رهايى بخش عليه اشغالگرى، استعمارگرى، امپرياليسم، عليه تبعيض نژادى و ستم طبقاتى شركت داشته اند».

 

۲ مه ۲۰۰۸ شبكه يهودى همبستگى بين المللى

 

Ijsn : International Jewish Solidarity Network

 

http://www.ijsn.net/en/

 

اندیشه و پیکار