بازگشت به صفحه نخست

 

  

صندوق بين المللي پول:

رشد نقدينگي ايران به ۵/۴۱ درصد مي رسد

 

 

به گزارش صندوق بين المللي پول، رشد نقدينگي ايرا ن به 5/41 درصد، واردات به 78 ميليارد دلار و جايگاه ايران از نظر صادرات نفت اوپك به مقام سوم تنزل خواهد كرد. به موازات افزايش صادرات ايران، واردات اين كشور در سال 2008 نيز افزايش پيدا خواهد كرد و از 4/69 ميليارد دلار در سال 2007 به 78 ميليارد دلار در سال جاري خواهد رسيد. توليد نفت ايران از 1/4 ميليون بشكه در روز در سال 2006 به 2/4 ميليون بشكه در روز در سال 2007 رسيد و پيش بيني شده است اين رقم در سال جاري نيز با افزايش 100 هزار بشكه اي به 3/4 ميليون بشكه در روز برسد. با وجود افزايش توليد نفت ايران، صادرات نفت اين كشور در سال 2008 بدون تغيير نسبت به سال قبل در حد 5/2 ميليون بشكه در روز باقي مي ماند. به اين ترتيب اين كشور در سال 2008 همچنان جايگاه خود به عنوان دومين توليدكننده اوپك را حفظ خواهد كرد اما از نظر صادرات با يك پله سقوط در جايگاه سوم قرار مي گيرد. عربستان سعودي با توليد 2/9 ميليون بشكه در روز بزرگ ترين توليد كننده اوپك در سال 2008 خواهد بود و امارات با 8/2 ميليون بشكه در روز در جايگاه سوم قرار مي گيرد. در رده بندي اعضاي اوپك از نظر صادرات عربستان با صادرات 5/6 ميليون بشكه در روز طي سال 2008 همچنان جايگاه نخست خود را از اين نظر حفظ خواهد كرد اما در حالي كه ايران و امارات با صادرات 5/2 ميليون بشكه در روز در سال 2007 به طور مشترك رتبه دوم را از اين نظر به خود اختصاص داده بودند در سال 2008 امارات صادرات خود را به 6/2 ميليون بشكه در روز مي رساند و به اين ترتيب مقام دوم اوپك را به دست مي آورد و ايران با حفظ صادرات 5/2 ميليوني خود به جايگاه سوم سقوط مي كند. كل توليد نفت منطقه خاورميانه و آسياي مركزي از 4/28 ميليون بشكه در روز در سال 2007 به 4/29 ميليون بشكه در روز در سال 2008 مي رسد. صادرات نفت اين منطقه نيز از 6/20 ميليون بشكه در روز در سال 2007 به 2/21 ميليون بشكه در روز طي سال جاري خواهد رسيد.

-

دومين نرخ بالاي تورم به ايران اختصاص دارد

صندوق بين المللي پول در گزارش خود نرخ تورم در ايران را 2/17 درصد براي سال 2007 اعلام و پيش بيني كرده است اين رقم در سال جاري به 7/20 درصد افزايش پيدا كند. در ميان كشورهاي منطقه افغانستان با 3/21 درصد جايگاه نخست از نظر ميزان تورم در سال 2008 را به خود اختصاص مي دهد و ايران با 7/20 درصد و آذربايجان با 6/19 درصد در رتبه هاي دوم و سوم از اين نظر قرار مي گيرند. ميزان تورم پيش بيني شده براي برخي ديگر از كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 3/3 درصد، عراق 9/15 درصد، كويت 5/6 درصد، قطر 12 درصد، سوريه 7 درصد، امارات 9 درصد، ارمنستان 8/6 درصد، قرقيزستان 8/18 درصد، يمن 3/10 درصد، مصر 8/8 درصد، لبنان 5/5 درصد، پاكستان هشت درصد و مراكش دو درصد. نرخ تورم منطقه نيز از 2/9 درصد در سال 2007 به 7/10 درصد در سال جاري افزايش پيدا مي كند.

-

رشد نقدينگي 5/41 درصد در ايران براي سال 2008

نقدينگي كه از سال 2003 تاكنون به طور بي وقفه در ايران افزايش يافته در سال 2008 نيز نسبت به سال قبل افزايش مي يابد. در اين سال ميزان افزايش نقدينگي5/41 درصد پيش بيني شده است. متوسط رشد نقدينگي در سال هاي 1998 تا 2002 بالغ بر 9/26 درصد بوده كه اين رقم براي سال 2003 نيز 6/24 درصد بوده است.

بيش ترين ميزان رشد نقدينگي در ميان كشورهاي منطقه به تركمنستان اختصاص دارد.پيش بيني شده است حجم نقدينگي در اين كشور طي سال 2008، 141 درصد افزايش پيدا كند. پس از اين كشور جمهوري آذربايجان با 70 درصد و عراق با 60 درصد در مراتب بعدي از نظر رشد نقدينگي در سال 2008 قرار گرفته اند. ايران نيز در رتبه چهارم از اين نظر قرار دارد.

-

رشد توليد ناخالص داخلي8/5 درصد

صندوق بين المللي پول رشد توليد ناخالص داخلي ايران براي سال 2007 را 8/5 درصد اعلام كرده و پيش بيني كرده اين رقم در سال جاري ميلادي نيز در سطح 8/5 درصد باقي بماند.

-

رشد مثبت بخش نفتي

رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران در سال 2008 سه برابر رشد بخش نفتي اين كشور خواهد بود. توليد ناخالص داخلي ايران در بخش غيرنفتي در سال 2007 به 3/6 درصد رسيد و پيش بيني شده است اين رقم بدون تغيير در سال 2008 باقي بماند. اما بخش نفتي وضعيتي بالنده تر را در سال 2008 شاهد خواهد بود. در حالي كه رشد اين بخش در سال 2007 بالغ بر 9/1 درصد بود پيش بيني شده است اين رقم در سال جاري به 1/2 درصد افزايش پيدا كند. متوسط رشد توليد ناخالص داخلي بخش نفت ايران طي سال هاي 1998 تا 2002 تنها 7/0 درصد بوده است.

-

صادرات ايران از 115 ميليارد دلار مي گذرد

كل صادرات ايران در سال 2007 به 7/98 ميليارد دلار رسيد كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري به 5/115 ميليارد دلار افزايش پيدا كند. بر اساس اين گزارش عربستان با صادرات 312 ميليارد دلاري به عنوان بزرگ ترين صادر كننده كالا در منطقه طي سال 2008 شناخته خواهد شد و پس از اين كشور امارات با 206 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار خواهد گرفت. ايران نيز در رتبه سوم از اين نظر جاي مي گيرد.

-

واردات ايران به مرز 80 ميليارد دلار مي رسد

به موازات افزايش صادرات ايران واردات اين كشور در سال 2008 نيز افزايش پيدا خواهد كرد و از 4/69 ميليارد دلار در سال 2007 به 78 ميليارد دلار در سال جاري خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش عربستان با 163 ميليارد دلار بزرگ ترين واردكننده كالا در سال 2008 خواهد بود و امارات با 134 ميليارد دلار در رتبه دوم و ايران در رتبه سوم قرار خواهند گرفت. ميزان واردات برخي از كشورهاي ديگر منطقه عبارت خواهد بود از: الجزاير 40 ميليارد دلار، عراق 43 ميليارد دلار، كويت 39 ميليارد دلار، ليبي 33 ميليارد دلار، سوريه 20 ميليارد دلار، افغانستان 4/9 ميليارد دلار و مصر 55 ميليارد دلار.

-

افزايش 10 ميليارد دلاري تراز حساب هاي جاري ايران

تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2008 با افزايش 10 ميليارد دلاري نسبت به سال قبل از آن به 7/40 ميليارد دلار مي رسد. تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2007 بالغ بر 5/30 ميليارد دلار اعلام شده بود. متوسط تراز حساب هاي جاري ايران در طي سال هاي 1998 تا 2002 بالغ بر 3/5 ميليارد دلار بوده است.

 

     سرمایه