بازگشت به صفحه نخست

 

                 

 

بهار را ما ميآوريم

 

رها شدن برگرده باد است،

 

وبا بي ثباتي سيماب وار هوا برآمدن

 

به اعتمادِ استقامت بالهاي خويش

 

 

آنانكه براي زيستن همه چيز را تجربه را ميكنند، كارگران و مزدبگيران و بسيار انسانهايي كه  در پس بيكاريهاي پنهان، از آشكار شدن هويت خود ترسانند،

 

آنانكه نو شدن سال راهم تنها از لبريز شدن فشارهاي بيشماري ازخواسته هايي كه نميتوانند پاسخگوي آن باشند ، درمي يابند.

 

آنانكه سفره هفت سين شان تنها سركوب وسرزنش ،وستم و سقوط و با سيلي صورت خود سرخ نگهداشتن است

 

آنان بايد كه بهار را خود بيآورند.

 

سال 86 ، كه چنبره اي از تمامي بدبختي هايي بود كه ميشد برگردهء يك ملت فرود آورد، به حكم قانون طبيعت طي شد.

 

زمان را نميتوان نگه داشت، ولي سرنوشت را ميتوان تغيير داد.

 

سال 86 قدرت طلبان حاكم ، كه با سياست نوكيسگان ، تحت فشارهاي چندين گانه بين المللي علاوه بربانك ها ، جيب هايشان نيز به خطر افتاد، بواسطه همه بي لياقتي ها وبي صلاحيتيها و بالاترازهمه به واسطه هويت ضد انساني و مشخصا” ضد كارگري شان ،هرآنچه را كه ميتوان به آن صفت بدبختي داد بر سر ، زحمتكشان و كارگران و محرومان تخليه كردند.

 

 چنانچه كه هرروز در هر جايي كه بازوي انساني درخدمت اين ظالمان بود ، اگر از فرط فشار كار شكسته وقطع نشد، ازفرط پاسخ نگرفتن براي خواسته هايشان ، دچار صحنه هاي اخراج ، تعطيلي مستمر كارخانه ها و دريافت نكردن حقوق هاي حقه خود ، وهزار ويك بدبختي ديگر شدند.

 

اعتراضات مستمر ، با سركوبهاي مستمر مواجه شد،تا جايي كه درمقابل شعارهايي كه قلبهاي انساني را مي شكست، پاسخ دستگيري وزندان واخراج بود.

 

غم انگيز ترين شعار آنهم درفرهنگ ايراني و زير شرم هويت برجسته انساني  آنها كه فرياد ميزدند : كارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم ، گرسنه ايم

 

اي حاكمان وظالمان ، شرمتان باد كه كدامين انسان ، اين چنين بدبختي خود را فرياد ميزند؟

 

داستان فراتر از اين هم رفته است ، وقاحتي كه تا كنون به چشم نديده بوديم، كارگراني كه براي خواسته هاي خود تلاش ميكردند ، شلاق ميخوردند.

 

اين دولتمردان  كه هر اعتراضي را جرم وهر جرمي را در چارچوبه افكار كثيف خود گناهي ازجنس كفر ميدانند اعتراض براي كارو براي حقوق و براي نان راهم ، توهين به مقدسات، كه همان گندابه وجود خودشان باشد، تعبير ميكنند ، وهر نوع اعتراضي را به نحوي خاموش ميكنند. وشلاق زدن زحمتكشان براي عبرت ديگران ، از كثيف ترين نوع آنهاست.

 

اما اين همهء صحنه سال 86 نبود ، در اين سال تابلوهاي ديگري هم  آفريده شدند ، كه آقايان زير آن ماندند وهنوز به تدبير نهايي نرسيده اند، سال گذشته سال 1200حركت اعتراضي كارگران عليه اين غارتگران بود كه عليرغم هرفشاروتهديدي ولي دست ازاعتراض  برنداشتندوبه جهانيان ثابت كردند كه كسي نمي تواند صداي كارگران رادرگلوخفه كند .همچنين   حضور فعاليني كه جان را مايه فريادهايشان كردند تا بارديگر به گوش كر آنها برسانند :”بيچارگان كارگر جز زنجيرهايش چيزي براي ازدست دادن ندارد…”

 

منصور اسانلو ها ومحمود صالحي ها يي كه رودروي نظام به همه آموختند براي گرفتن خواسته هايشان بايد فرياد كرد و آنچه را كه درزندان وزير شكنجه براي شكستن تو ميكنند، همان حقوقي است كه بالاكشيده اند وجرأت ندارند به زبان بياورند.

 

سال 86 سال حمايت هاي بين المللي از شرايط كارگران ومزدبگيران و زحمتكشان داخل كشور هم بود واين خود گامي زيبا بود كه توانستيم صدايمان را به همگان برسانيم.

 

با يك نگاه ميتوان فهميد اگر اين اعتراضات واين حمايتها هم نبود ، بايد باورداشت كه حاكمان سرنوشت مارا داخل قبرهاي گرسنگي و فقر ودربدري رقم زده اند، ولي زهي خيال باطل كه سرنوشت هركس با تلاشي كه ميكند ساخته ميشود و اين دراتحاد ما به دنيايي جديد تبديل خواهد شد.

 

ياران ، زحمتكشان ، كارگران وهمه همدردان ، تجارب اين ساليان و بخصوص انتخابات اخير كه يكسويه منافع سياسي قدرت طلبان را دنبال ميكند نمايشي از يك داستان است ، اينكه اگر دروحدت و درحركت كوتاهي كنيم ، نه تنها حقمان را نميدهند ، بلكه براي نابودي هرچه بيشتر ما طراحي خواهند كرد.

 

درسال جديد و براي آوردن بهار ، سنديكاهايمان را پررونق كنيم . وحدت و پشتيباني ازهم را قوي تر كنيم، براي خواسته هايمان درهرجا تا ميتوانيم اعتراض كنيم .

 

ياران ، روز جهاني كارگر در راه است . دراين روز بايد كه خواسته هايمان در وحدت هرچه بيشتر و با انسجام و با حضور اعتراضي گسترده ، اعلام كنيم . خيلي از سنديكاهاي كشور هاي اروپايي و كانادايي و … در حمايت از ما اعتراض كرده و خواهند كرد و ما را تحت پوشش خود قرار خواهند داد. بايد ايمان داشته باشيم كه اين دنيا به دست ما ساخته ميشود، و تنها با اعتراضات ماست كه حاكمان به حضور واقعي ما پي خواهند برد.

 

اين دولتمردان بايد بدانند كه ميتوانند كار ما را بگيرند و حقوقمان را قطع كنند… ولي نميتوانند انسانيت ما را بگيرند ، نميتوانند آزادي مارا براي گرفتن حقمان بگيرند . امسال سال تعيين كننده براي همه ماست .پس بايد همه تلاشمان را دراتحادوهمبستگي با يكديگربكارگيريم

 

ماهم مانند سايرانجاديه ها وسنديكاهاي كارگري وكارخانجات براي بدست آوردن حق وحقوقمان ، 11ارديبهشت را هر چه گرامي تر مي داريم و بازو به بازو وگام به گام درهمكاري وهمگامي بايكديگربه پيش مي رويم

 

 درود بر كارگران وزحمتكشان شرافتمند.

 

تاحق خود نگيريم   آرام نمي نشينيم

 

كارگريم كارگر      عليه هرغارتگر      مي جنگيم درهرگذر

 

گرامي باد اول ماه مه برابربا 12 ارديبهشت روزجهاني كارگر

 

 8ارديبهشت  1387

 

27آوريل2008

 

درخواست مي كنيم كه اتحاديه ها وسنديكاها وكارخانجاتي كه ازاين اطلاعيه حمايت مي كنند زير آن را امضا كنند

 

-انجمن صداي كاوه ها

 

- كميته كارگري پويا

 

- انجمن همبستگي با كارگران

 

- جامعه  كارگري تهران

 

- سلام دموكرات

 

- انجمن مستقل دفاع از كارگران

 

- كارخانه آزمايش مرودشت

 

كارخانه نساجي قائمشهر

 

انجمن سراسري حمايت از كارگران

 

-          انجمن دفاع از كارگران و بيكاران