بازگشت به صفحه نخست

 

اخبار و گزارشات دانشجویی فروردین ماه 1387

 

 

160 ساعت تحصن دانشجويان دانشگاه سهند پيروزمندانه خاتمه يافت

 

در حالي تحصن 160 ساعته دانشجويان در دانشگاه صنعتي سهند تبريز خاتمه يافت، كه متحصنين موفق شدند بجز بند اول كه در ادامه ذكرش خواهد رفت در تمامي چهار بند ديگر يعني عذر خواهي معاونت آموزشي دكتر قاليچي از جمع سي نفره دانشجويان فعال، بررسي مسائل و احكام كميته هاي انضباطي در كميته تجديد نظر با حضور نمايندگان منتخب دانشجويان طي هفته آينده، ‌عدم تفكيك جنسيتي و عدم تبعيض در فعاليت هاي فرهنگي ميان تشكل ها در امور منتسب به امور فرهنگي به خواسته هاي مطلوب خود دست يابند. بند اول نيز با توجه به حتمي بودن بركناري دكتر زاهد معاونت دانشجويي فرهنگي در ماه هاي آينده و خارج بودن توان دانشگاه در بركناري حسيني رياست حراست، دانشجويان به اكثريت بالايي از خواسته هاي خود دست يافتند و براي اولين بار پس از روي كار آمدن دولت جديد،‌ جنبش دانشجويي موفق به كسب نتايجي گشت كه در خور دانشجويان و جنبش آنهاست. توجه به بندهاي درخواستي در اين تحصن كه هر كدامشان در هر دانشگاهي موردي براي تحصن و تجمع است، نشان از بزرگي حركتي بود كه سهند از پس آن برآمد.

در اين تحصن كه نزديك به پنج روزش را متحصنين در اعتصاب غذا بودند، 34 نفر دست به اعتصاب غذا زدند و 28 مورد به مراكز درماني منتقل گشتند كه حال برخي در زمان انتقال بسيار وخيم بود اما هم اكنون تمامي دانشجويان در شرايط مطلوب بسر مي برند. دانشجويان در پايان امضاي كتبي رياست دانشگاه دكتر چناقلو را براي مصونيت افراد فعال در بخش هاي مختلف تحصن دريافت كردند و برگ ديگري پيروزي شان را به رخ كشاندند. دانشگاه هاي خواجه نصير الدين طوسي تهران، تربيت معلم تهران، شيراز، ‌سيستان و بلوچستان، آزاد تبريز،‌ سمنان، تربيت معلم تبريز و دانشگاه تبريز حمايت رسمي خود را از طريق بيانيه ها اعلام نمودند. ضمن آنكه دانشگاه آزاد تبريز ديروز در تجمعي كه دو ساعت به طول انجاميد خواستار پيگيري مسئولين بلندپايه نسبت به فجايع انساني در حال رخ دادن در سهند شدند و با اينكار دلگرمي عجيبي به متحصنين دادند. ضمنا دانشجويان دانشگاه تبريز با كمك مالي خود حمايتشان را از حركت دانشجويان سهند اعلام نمودند تا ضرورت پيوند ميان جنبش هاي مختلف خود را از بيش از پيش نشان دهد. متحصنين در پايان با سوگندي اعلام كردند ديگر بار و ديگر بار در كنار هم خواهند ايستاد و خواهند خواند؛ و اينچنين ضرورت حضورشان در جنبش دانشجويي را نشان دادند.

دانشجويان متحصن دانشگاه سهند، در كنار هم ايستادند و از بودن به شدن گذر كردند، و آزادي شان را از آنچه كه در بندشان كرده بود فرياد زدند. وينان آ‍زادي خواهان وجودشان بودند و برابري طلبان انسانيت. آزادي شان را فرياد زدند و برابري را با مبارزه دوشادوش هم دريافتند. چنان سوگند خوردند و بر سوگندشان درود فرستادند و ديگر بار سوگند خوردند كه تا هستند كوه از استواري شان سست ميشود و زمين از پاي كوبي شان دهان باز مي كند؛ كه تا هستند با هم باشند و تا هستند مبارز باشند. سهند دوباره خروشيد، عشق‌ها فریاد شدند، فريادها رها شدند، رهايي نفس كشيد، و نفس آزادي را طلب كرد. و آزادي، دوشادوش برابري مرد و زن ،بزرگ و كوچك، پدر و پسر، شاه و برده،‌ ارباب و بنده، و، دانشگاه و دانشجو نفس كشيد.

اتحاد‌، مبارزه، پيروزي

دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

 

 

دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتي سهند تبريز: پيروزي از آن ماست

 

چهارمین روز اعتراض و تحصن در دانشگاه سهند تبریز

دانشجوي دختري تا پاي مرگ پيش رفت

راهپيمايي يك ساعته متحصنين در فضاي آموزشي دانشگاه سهند

٢٧ اعتصاب غذا و ٦ قرباني در سهند

در اتفاقي تلخ و تاسف بار دانشجوي دختري كه در اعتراض به عدم پاسخگويي رياست دانشگاه، دكتر چناقلو، اعتصاب غذا نموده و از حال رفته بود، پس از انتقال به پزشك غيرمتخصص دانشگاه، وي با تزريق بدون تست آمپول پني سيلين،‌ كه چنين عملي سابقه مرگ را نيز در پي داشته است، حال دانشجوي دختر را به وضعيت بدتري سوق دادند، و دانشجويان مجبور به انتقال وي به خارج از دانشگاه شدند.

در ادامه اين اتفاق دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند در حركتي خودجوش و بي سابقه و با شعار "نصر و من الله و فتح قريب،‌ واي بر اين مسئولين پرفريب" در مجموعه اي 400 تايي با پاكوبي، دست زدن و شعار دادن در محيط آموزشي دانشگاه و با حركت در مسير دانشكده هاي شيمي، برق، عمران، معدن، علوم پايه و ساير محيط هاي آموزشي مثل سايت و سال هاي اصلي و فرعي،‌ و با شعارهاي "ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"، "مي مانيم مي ايستيم، تا پاي جان مي ايستيم"، "مدير بي كفايت، خجالت خجالت"، "زاهد، حسيني، استعفا، استعفا"،‌ "دانشجو ميميرد، ذلت نميپذيرد"، "دكتر اگر نيايي، تحصن ناتمومه"، "دانشجوي ارشدي، حمايت حمايت" و "اساتيد محترم، حمايت حمايت" خواستار رسيدگي به درخواست هايشان و استعفاي مسئولين بلندپايه و رسيدگي به حال وخيم دانشجويان بودند.

تعداد اعتصاب كنندگان غذا به 27 مورد و قربانيان به 6 مورد رسيده است. دانشجويان متحصن با اعلام رسمي تحريم كلاس ها دانشگاه را به چالش جديدي كشاندند.

رياست دانشگاه دكتر چناقلو ديروز در تهران در مصاحبه اي كذب با روزنامه هاي دولتي اعتماد و كارگزاران اعلام كرد كه "در اين تحصن تنها 30 دانشجو حضور دارند(!!!) و هيچ اتفاقي نيافتاده است و تنها هدف دانشجويان تهييج افكار عمومي مي باشد". نكته قابل توجه، مواجهه با انتشار و پخش فيلم ها، عكس ها و تمامي گزارش هاي رسيده است و تمامي اينان كه غير قابل انكارند، حاكي از حضور 400 نفري امروز در راهپيمايي، حضور 100 نفري شبانه، حضور ثابت 200 نفري در طول روز است. دكتر چناقلو در جايي ديگر با عنوان اينكه مسئول زيردستش به خانم ها گفته اند : "لباس هايي كه ميپوشيد مال خواهر كوچكتان نباشد" اعلام كرد كه منظور دانشجويان از "هتك حرمت" همين موضوع بوده است و هيچ اشاره اي به وقايع تعرض چند تن از كارمندان دانشگاه به دختران و لاپوشاني رئيس حراست، حسيني و معاونت دانشجويي فرهنگي،‌ دكتر زاهد نكردند. ايشان احكام كميته انضباطي را ابزاري دانستند براي آن موقعي كه به پايان كار رسيده اند و فضا آلوده شده است(!!!). در گزارش هاي بعدي تمامي اخبار مبني بر لاپوشاني رياست دانشگاه نسبت به واقعيات رخ داده در دانشگاه بشكل مفصل شرح داده ميشود.

دانشجويان در سوگندي مجدد، بر استواري شان و با هم بودنشان سوگند خوردند و اعلام كردند تا

آخرين نفر به تحصن ادامه ميدهند و از سر خواسته هايشان لحظه اي بر نخواهند گشت. مسئوليت تمامي اين عواقب را دانشجويان بر عهده دانشجويان گذاشته اند.

پيروز از آن ماست ...

دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتي سهند تبريز

کمیته هماهنگی بابل

در حالي كه بيش از 48 ساعت از تحصن دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند ميگذرد، علي رغم فشارها و تهديدهاي فراوان مسئولين دانشگاه، همچنان بر تعداد متحصنين در روز و شب افزوده ميشود. دانشجويان با سر دادن شعارهايي چون :‌‌ "اي عاملان سركوب / از ظلمتان به خشميم / ما زن و مرد جنگيم / بجنگ تا بجنگيم" ، "مي ايستيم، مي خوانيم / تا پاي جان مي مانيم"، " زاهد ،حسيني، استعفا استعفا " و " کر تير و فتنه بارد/ جنبش ادامه دارد "، "مسئولين بي عفت / تا کجا هتک حرمت ؟ خواستار رسيدگي به حقوق پپايمال شده شان گشتندديروز براي بار دوم رياست دانشگاه با قبول خواسته ي متحصنين مبني بر عدم حضور دكتر زاهد، معاونت دانشجويي فرهنگي و حسيني، رياست حراست در جلسات، كه حضورشان در جلسه اول باعث ترك جلسه توسط منتخب متحصنين گرديد، و اينبار با حضور دو تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه اقدام به برگزاري جلسه نمود. اين جلسه ساعت 2 و 45 دقيقه بامداد(!) در حالي برگزار گرديد كه بيش از 400 دانشجوي متحصن در صحن اصلي ساختمان هاي دانشگاه حضور داشتند. در اين جلسه كه تا ساعت 6 و 15 دقيقه ادامه داشت، جمع منتخب متحصنين خواسته هاي دانشجويان متحصن را مطرح كردند. پيرامون بند اول مبني بر استعفاي دكتر زاهد،‌ مواردي مطرح شد كه با پذيرش دانشگاه مواجه گرديد. از جمله ميتوان زدن اسم تعداد كثيري از دختران دانشجو مبني بر بدحجاب را روي برد رسمي دانشگاه عنوان كرد كه به كشيدن دختران به آمفي تئاتر دانشگاه در جلسه اي عمومي انجاميد و به تهديد و اعمال فشار بر دانشجويان مبني بر لزوم تغيير در نوع پوشش منجر گرديد. از جمله موارد ديگر اتهامي معاونت دانشجويي فرهنگي بيش از چند ده مورد فرا آئين نامه اي و خلاف آئين نامه اي بود كه ليست شدن اين موارد با مصداق هاي رخ داده شده به بيش از 30 مورد مي رسد. پيرامون استعفاي رياست حراست حسيني، قضيه مستقيما به موضوع لاپوشاني و تهديد اين مسئول بر اتفاقات رخداده در دانشگاه در مورد هتك حرمت چند دانشجوي دختر توسط كارمندان دانشگاه بر ميگشت. هتك حرمتي كه توسط چند تن از كارمند دانشگاه در بخش هاي مختلف روي داد و مراجعه قربانيان دختر به رئيس حراست جز به تهديد اين دانشجويان نيانجاميد. پيرامون تبعيض جنسيتي ميتوان به محدوديت هاي فراوان دانشجويان دختر در اجراي برنامه هاي فرهنگي از جمله موسيقي اشاره كرد. از ديگر موارد بسيار مهم ميتوان به ورود بدون اجازه مسئول خوابگاه دختران به اتاق هاي دانشجويان دختر و سرك كشي در مورد نوع پوشش اينان در اتاق ها خواب خود اشاره كرد. ضمن آنكه رياست اداره خوابگاه به همراه خانواده اش در محل خوابگاه دختران حضور دارد. پيرامون بند كميته هاي انضباطي ميتوان به حكم هاي بسيار زياد در چند ماه اخير و بخصوص پس از روي كار آمدن دكتر زاهد بعنوان رئيس اين كميته اشاره كرد. در اين دانشگاه دانشجويان به واهي ترين دلايل چون شعر و آواز خواندن كميته ميشوند. جالب اين جاست كه در تمامي كميته هاي 18 ماه اخير بيشترين حد از بازه تعيين شده براي اعلام حكم براي دانشجو صادر ميگردد. مثلا براي دانشجويي كه قانون بند 5 تا 10 را تعيين نموده است مطمئنا بند 10 صادر ميگردد. در مورد عذرخواهي رسمي و علني دكتر قاليچي معاونت آموزش به مورد توهينات و تهديدات ايشان در مورد دانشجويان فعال در جشن فارغ التحصيلان اشاره كرد. دكتر قاليچي شب پيش از شروع جشن با حضور در جمع دانشجويان اقدام به حذف بنر دختران از بنرهاي دانشجويان دختر و پسر نمودند. ايشان با تعويض مجري زن بدليل اينكه اين جشن، جشني با ارزش است، و جايگزيني با مجري اي كه خود به لحاظ عقيدتي مشابه مسئولين بالاتر است، به توهينا خود ت ادامه دادند. در ادامه ايشان با تهديد دانشجوياني كه از سر علاقه در حال آماده كردن فضاي جشن بودند به كميته انضباطي و برخوردي سطح پايين، چنانكه دانشجويان حمال وي ميباشند، بار ديگر به برخوردهاي غيراخلاقي خود ادامه داد. دكتر قاليچي به بي احترامي هاي فوق اكتفا نكرده و با تهديد مجدد سازندگان تيزرهاي جشن دانش آموختگان به كميته بار ديگر جو دانشجويان فعال را به تشنج كشاندند. پيرامون بند آخر كه به امور فرهنگي دانشگاه برميگشت بدليل نبود زمان كافي بحثي انجام نشد. نكته مهم در مورد چگونگي پاسخگويي دكتر چناقلو رياست دانشگاه به اتهامات و نارسائي ها و اقدامات خلاف آئين نامه اي فوق تنها جمله :‌ "بررسي خواهيم كرد" بود و علنا و كتبا هيچ ضمانت اجرايي نداد. بهمين دليل جلسه بدون هيچ نتيجه اي خاتمه يافت و تحصن به روزهاي بعدي كشيده شد. شايان ذكر است علي رغم تهديدها و فشارها و ارعاب دختران از طريق تماس با خانواده هايشان، حضور دانشجويان دختر افزايش يافته و در شب دوم 16 دانشجو شب را در صحن دانشگاه و در كنار پسران و هميار با هم به صبح رسانيدند. اعتصاب غذاي دانشجويان فعلا با تعداد محدود 11 نفر آغاز شده است و در روزهاي آتي و در صورت عدم پاسخگويي مسئولين به تعدادي بيشتري از اعتصاب غذا كنندگان خواهد انجاميد. متحصنين عواقب احتمالي اين اعتصابات غذايي را متوجه شخص دكتر چناقلو رياست دانشگاه دانسته اند. اعتصاب غذا كنندگان بازوبندهايي با عنوان : " اتحاد" ، "مبارزه" و "پيروزي" بر بازوانشان بسته اند. بين اين 11 دانشجويي كه دست به اعتصاب غذا زده اند، 4 دانشجوي دختر نيز حضور دارند. از ديگر اتفاقات بسيار مهم و البته تكراري، پخش خبرهاي دروغين بصورت گسترده توسط تشكل بسيج بين دانشجويان ورودي جديد در خوابگاه هاي پسران و دختران بود كه حتي ان لجن پراكني به محل حضور متحصنين نيز كشيده شد و افراد فعال بسيج با حضور در تحصن قصد تخريب افكار دانشجويان را داشتند كه در مواردي به جدل لفظي نيز انجاميد كه نهايتا دانشجويان متحصن با بيرون راندن عوامل اغتشاش در بين متحصنن از ساختمان اصلي و محوطه تحصن به اين حركت پست تشكل بسيج خاتمه دادند. ضمن آنكه دانشجويان متحصن با نوشتن شكايت نامه اي رسمي، خواستار بررسي اين اخلال بسيج در روند تحصن دانشجويان شدند و اتحاد خود را بيش از پيش نشان دادند. دانشجويان متحصن هر روز دو بار با خواندن سوگندي در محل تحصن اتحاد خود را بيش از پيش به رخ مسئولين ميكشند. در اين سوگند دختران و پسران دست در دست هم بر يگانگي، وجدان، شرافت، آگاهي و با هم بودنشان سوگند مي خورند كه تا هستند با هم باشند.

پيروزي از آن ماست

دانشجويان متحصن دانشگاه صنعتي سهند تبريز

  

 1200دانشجوی دانشگاه شیراز خواستار لغو احکام کمیته انضباطی شدند

 

۱۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با امضای نامه ای خواستار لغو احضاریه های کمیته انضباطی درجریان تحصن اسفندماه این دانشگاه شدند. در جریان تجمعات اسفندماه که بیش از ۱۰ روز و با حضور گسترده ی دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، خواسته های دانشجویان، استعفای صادقی ریاست این دانشگاه، برگزاری انتخابات شورای صنفی به صورت آزادانه، برچیدن دوربین های مداربسته از سطح دانشگاه، آزادی نشریات دانشجویی، لغو فضای پادگانی و امنیتیِ دانشگاه و… اعلام شده بود. اما پس از تعطیلات نوروز ۳۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه به اتهام ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه به کمیته انضباطی دانشگاه اخضار شده اند.دانشجویان در این نامه سرگشاده عنوان کرده اند که ” احضار این دانشجویان جهت سرکوب حرکت های دانشجویی از طریق ایجاد رعب و وحشت رعب و وحشت و در راستای برآورده نکردن خواسته های به حق دانشجویان بوده است.”

همچنین دانشجویان این دانشگاه بنا به اعلامیه هایی که در سطح دانشگاه پخش کرده اند، تصمیم دارند که از شنبه، هفتم اردیبهشت تحصن خود را ادامه دهند ولی امروز، شنبه، با اطلاعیه ای که در میدان پردیس پخش شد، این تجمع بنا به قول های مسئولان استان و دانشگاه و جهت مذاکره با آنان به روزهای آتی موکول شد. دانشجویان اعلام کرده اند که اگر تا فردا، یکشنبه، این مذاکرات نتیجه ای در پی نداشته باشد و احضاریه های دانشجویان پس گرفته نشود، تجمع خود را به صورت نامحدود ادامه خواهند داد. در این بیانیه ها دانشجویان خواستار استقلال دانشگاه، عدم دخالت نهادهای بیرون در امور دانشگاه و … شده اند.

متن نامه سرگشاده دانشجویان

و باز هم لکه سیاه دیگری در کارنامه مدیریت دانشگاه شیراز

مدیریت دانشگاه شیراز در راستای مقابله با تحصن دانشجویان در اسفندماه ۸۶ و جهت توجیه عملکرد ضعیف مدیریتی خود، پس از احضار ۱۱ نفر از دانشجویان به دادگاه کیفری، ۳۰ نفر از دانشجویان را نیز به کمیته ی انضباطی احضار کرده است. بی تردید احضار این دانشجویان، جهت سرکوب حرکت های دانشجویی از طریق ایجاد رعب و وحشت رعب و وحشت و در راستای برآورده نکردن خواسته های به حق دانشجویان بوده است. از این رو ما دانشجویان دانشگاه شیراز ضمن پافشاری بر خواسته های پیشین خود و اعلام حمایت از دوستان احضاریمان، خواستار لغو هر چه سریعتر تمام احضاریه ها و عدم پیگیری آن ها می باشیم. بی شک در صورت عدم لغو احضاریه های ذکر شده، حمایت خود را از دوستانمان ادامه خواهیم داد.

قابل ذکر است، جمع آوری امضاء برای این نامه همچنان ادامه دارد

 

اعتصاب غذا در سومین روز از تحصن در سهند، قربانی می گیرد

 

تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند سومین روز خود را گذراند. ما همه را به حمایت از ما در تبریز فرامیخوانیم. فیلم های این تحصن در اولین فرصت در اختیار شما قرار میگیرد.در حالی که بیش از سه روز از تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز میگذرد، از دیروز 12 دانشجو دست به اعتصاب غذا زدند، که4 دانشجوی دختر را نیز شامل میشود. اما امروز ظهر، در حالی که مسئولین دانشگاه همچنان نسبت به خواسته های برحق دانشجویان بی تفاوت هستند، یک دانشجوی دختر بر اثر شدت فشارهای وارد شده، بر اثر عدم مصرف هرگونه ماده خوراکی و نوشیدنی، از حال رفت و به بیمارستان انتقال یافت.دانشجویان متحصن اعلام کردند که عواقب این اعتصاب غذا، متوجه شخص ریاست دانشگاه، دکتر چناقلو است، که از طرف متحصنین به عنوان تنها فرد واجد صلاحیت در بررسی مشکلات دانشجویان شناخته می شود. دانشجویان متحصن در حمایت از اعتصاب غذای یارانشان، برای ناهار امروز، ظروف غذا را از محل سرو غذا در سلف دانشگاه تا محل تحصن در ساختمان های اصلی، بر روی زمین قرار دادند و شعار «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم»، «دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد» و «زاهد، حسینی، استعفا، استعفا» را در فضای عمومی دانشگاه سر دادند.شایان ذکر است، پس از از حال رفتن اولین دانشجو، دانشجوی دختر دیگری به جای دانشجوی دختر از حال رفته، برای اعتصاب غذا اعلام آمادگی نمود. ضمن آنکه متحصنین اعلام کردند، به ازای هر دانشجویی که قربانی عدم پاسخگویی مسئولین شود، دانشجوی دیگری جایگزین می شود. گرچه برای بعد از ظهر امروز، مطابق با تصمیم دانشجویان متحصن، قرار است به طور چشمگیری به تعداد اعتصاب کنندگان غذا افزوده شود، چنانکه تعدادشان هم اکنون به 17 مورد رسیده است و این روند بطور صعودی ادامه خواهد داشت. در بین اعتصاب غذا کنندگان هم اکنون 6 دانشجوی دختر حضور دارند.بدلیل گذشت یک روز از اعتصاب غذا، خبرها حاکی از افزایش روند قربانیان اعتصاب غذای دانشجویان تا بعدازظهر امروز است، بطوری که بیشتر قربانیان از دانشجویان دختر هستند.

شب گذشته نیز، در پایان سومین شب از تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز، نزدیک به 100 دانشجو که 16 دانشجوی دختر را نیز شامل میشد، همچون دو شب گذشته، همدل و یکصدا بر بدست آوردن حقوق شان، دست در دست هم، سوگند پایداری یاد کردند و زمین سخت و هوای بسیار سرد سهند را، علی رغم فشار و تهدیدهای فراوانی که به خانواده های هم دختران و هم پسران وارد می شود، ترک نگفتند.

نکته دلگرم کننده برای متحصنین در روز چهارم، حمایت کانون های فرهنگی هنری در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود، که در تماسی با جمع متحصنین، از کیلومترها دورتر، از پشت خطوط تلفن، فریاد اعتراض شان نسبت به فضای دانشگاه سهند را در بین متحصنین سر دادند و با اعلام حمایت رسمی شان از این تحصن، به دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند نیرویی دوباره بخشیدند.

متحصنین با شعارهایی که در گزارش های قبلی ذکرشان رفت، با پافشاری بر استعفای مسئولین ارشد دانشگاه یعنی دکتر زاهد، معاونت دانشجویی فرهنگی و حسینی، رئیس حراست و همچنین رسیدن بر بندهای دیگر تحصن، چون عذرخواهی رسمی دکتر قالیچی، معاونت آموزشی و نیز بررسی کمیته های انضباطی، عدم تفکیک جنسیتی و عدم تبعیض میان فعالیت های تشکل ها و کانون ها، افزودند که در صورت عدم پاسخگویی مسئولین به خواسته هایشان، بر شدت روند اعتراضی خود خواهند افزود و عواقب هر اتفاقی متوجه دانشگاه و شخص دکتر چناقلو، ریاست دانشگاه صنعتی سهند خواهد بود.

پیروزی از آن ماست...

دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

تلاش رئیس دانشگاه سهند تبریز برای ایجاد اختلاف بین دانشجویان

 

محمدرضا چناقلو، رئیس دانشگاه سهند تبریز، با تلاش برای ایجاد تفرقه در بین دانشجویان گفت: “چند نفری هستند که بقیه را به‌هم ریخته‌اند. ما نمی‌گذاریم دانشجویان اذیت شوند.”

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، چناقلو ضمن انتقاد از انتشار خبر تحصن و اعتراض دانشجویان سهند تبریز از هفته گذشته گفت: “انتشار اخبار این دانشگاه در اینترنت کذب و دروغ است.” رئیس دانشگاه سهند که اخبار اعتراضات دانشجویان را کذب و دروغ خوانده بود در ادامه صحبتهایش گفت: “حدود ۷۰- ۸۰ نفر دست به تجمع زده‌اند، تاکنون جلسات مفصلی با آنها داشتیم اما همان‌طور که به آنها گفتم این دانشجویان در طرح مسئله اشتباه کردند، مسائلی که در حال حاضر مطرح می‌کنند برخلاف چیزهایی است که در شروع می‌خواستند.” وی ضمن اشاره به یکی از خواسته های دانشجویان مبنی بر لغو احکام کمیته انضباطی گفت: “در جلسه‌ای که از پنجشنبه‌ شب تا صبح جمعه ادامه داشت، درخصوص این موضوعات صحبت شد. آنها می‌خواهند در نحوه انتخاب اعضای کمیته تجدیدنظر شود اما ما آیین‌نامه داریم و این آیین‌نامه‌ها تعیین‌کننده است.”

رئیس دانشگاه سهند تبریز به جای پاسخگویی به مشکلات و خواسته های دانشجویان طی اظهارات مضحکی گفت: “ما خبر داریم که یکی از دانشجویانی که حکم انضباطی گرفته به معترضین پیام داده که ادامه دهند.”

در حالیکه هتک حرمت دانشجویان دختر دانشگاه سهند توسط حراست یکی از دلایل شروع اعتراضات دانشجویان می باشد، رئیس این دانشگاه با عوض کردن جای متهم و شاکی گفت: “اتهام بستن به افراد بی‌گناه و ثابت نشدن آن طبیعی است که برخورد دارد.” وی که با روزنامه کارگزاران مصاحبه می کرد، در پاسخ به خواسته دانشجویان مبنی بر برکناری معاونت دانشجویی و رئیس حراست گفت: “ما نمی‌توانیم بر اساس خواسته ۳۰ الی ۴۰ نفر مدیری را عزل کنیم.” محمدرضا چناقلو در حالی صدها تن از دانشجویان سهند تبریز را “۳۰-۴۰” نفر میخواند که در چند جمله قبلتر در همین مصاحبه تعداد دانشجویان را ۷۰-۸۰ نفر برشمرده بود.

رئیس دانشگاه سهند تبریز در خصوص اعتراضات دانشجویان تبریز به محدودیت های ایجاد شده برای دختران دانشجو و همچنین نصب اسامی دختران بر روی برد دانشگاه به عنوان “بد حجاب” گفت: ” در دوره‌های جدید تحصیلی بحث فرهنگ عفاف مطرح شده است. باید نکات اخلاقی در یک حد استاندارد رعایت شود. در غیراین‌صورت تذکر داده می‌شود. در مبحث فرهنگ عفاف دوره‌های آموزشی برگزار کردیم، با دانشجویان صحبت شد، اما تعدادی تمکین نمی‌کنند. تذکر هم که داده می‌شود برخلاف میل عده‌ای است.

برای آگاهی‌رسانی از نحوه پوشش لباس در دانشگاه، اعلامیه‌ای بر تابلوی اعلانات نصب شد که تعدادی از دانشجویان مخالف بودند. معاونت آموزشی در جلسه‌ای به دانشجویان گفت: «لباس‌هایی که می‌پوشید مال خواهر کوچکتان نباشد.» دانشجویان می‌گویند این هتک حرمت است. هدف این بوده که دانشجویان پوشش صحیح داشته باشند. اگر هم زمانی از ابزار انضباطی استفاده می‌شود، موقعی است که به پایان کار رسیده‌ایم و فضا آلوده شده است.”

 

 بیانیه ی جنبش دانشجویی آذربایجان به مناسبت روز جهانی کارگر

 

اول مه ، یادآور دستان پرتوان و نیروی تفکر کسانی است که رونق و تحرک اقتصادی و ساخت جهانی وابسته به آنهاست . اول مه ، روز جهانی کارگر ، فرصت مناسبی است برای ارزش نهادن به سختی ها و رنجهای کارگران در سراسر جهان و تاکید بر جایگاه ارزشمند آنان در چرخه ی تولید و رونق اقتصادی جهان .

روز کارگر روز گرامی داشت یاد و خاطره ی کارگرانی است که سال ها علیه بی عدالتی ، فقر و بیکاری و ... مبارزه کرده اند . روز تلاش برای ایجاد یک جامعه انسانی برای همه انسانها است و این روز یادگار تلاش کسانی است که سال ها برای ایجاد یک جامعه عاری از ظلم و ستم ، فقر و بی عدالتی کوشش کرده اند ، می باشد ...

امروز در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که علیرغم مبارزات کارگران برای ارتقا شان و منزلت اجتماعی شان و همچنین تحقق صلح وعدالت و رفع فقر ، بیش از نصف آنها با درآمد سرانه ی کمتر از 2 دلار زندگی می کنند و جنبش های کارگری با و جود اینکه در یکصد سال گذشته نقش اساسی در تحولات جهانی به عهده گرفته اند ، نتوانسته اند جایگاه شایسته ای برای کارگران جهان بر پا نمایند .روز جهانی کارگر در حالی برگزار می شود که حدود بیش از 6 میلیون کارگر در ایران نیز از امنیت شغلی و حمایت های لازم برخوردار نمی باشند و در نبود اتحادیه ها و سندیکاها امید به بهبود وضعیت کارگران کماکان کمرنگ می باشد .و در این شرایط حاکمیت نه تنها قدمی در راه رفع تبعیضات و بهبود وضعیت کارگران و و ارتقا جایگاه اجتماعی کارگران بر نمی دارد بلکه بلعکس هر گونه تحرک و تلاش در جهت مطالبات بحق آنها را نیز شدیدا سرکوب می نماید .از سوی دیگر در آذربایجان علاوه بر مشکلات عمومی کارگران ، به دلیل سیاستهای تبعیض آمیز و متمرکزگرایانه ی حاکمیت ، کارگران آذربایجانی برای به دست آوردن کار مناسب تر و بهبود وضعیت معیشتیشان به ناچار زادگاه خود را ترک نموده و به شهرهای مرکزی و جنوبی مهاجرت می نمایند .در حال حاضر صدها هزار کارگر آذربایجانی در شهرهای مرکزی و گرمسیر تحت شرایط بسیار سخت و با دستمزد کم و به دور از خانواده مشغول بکار هستند که با توجه به سیاستهای تبعیض آمیز و عدم وضع قوانین مناسب برای حمایت ازکارگران ، امید چندانی برای بهبود وضعیت معیشیتی و همچنین ارتقا جایگاه اجتماعی آنها وجود ندارد .جنبش دانشجویی آذربایجان ضمن تبریک فرا رسیدن روز جهانی کارگر و دعوت از تمامی کارگران ، معلمان ، پرستاران و کارمندان دولت برای گرامی داشتن باشکوه این روز ، مطالبات زیر را برای این طبقه زحمتکش خواستار می باشد :

1- پایان دادن به سرکوب جنبش های کارگری و عدم جلوگیری از مراسمات کارگری علی الخصوص بزرگداشت روز جهانی کارگر

2 - تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری

3- آزادی تمامی کارگران ، معلمان ، فعالین زن ، دانشجویان و فعالین هویت طلب آذربایجان که برای رسیدن به مطالبات خود بازداشت شده اند .

4- بازگشت به کار کلیه ی کارگران اخراجی سالهای گذشته و ایجاد امنیت شغلی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی برای کارگران

5- پرداخت کلیه ی حقوق معوقه کارگران و معلمان و کارمندان دولت و افزایش دستمزد نسبت به سطح رشد تورم

6- رفع تبعیضات اقتصادی و سرمایه گذاری دولتی در آذربایجان و فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای رفع معضل بیکاری در آذربایجان و بهبود وضعیت معیشتی کارگران این منطقه

 

 

لغو مجوز نشریه دانشجویی “پاتوق” در دانشکده خبر

 

ماهنامه پاتوق که از سوی تعدادی از دانشجویان دانشکده خبر انتشار می یافت، با دستور رییس ایا دانشکده لغو امتیاز شد

مسئولان دانشکده خبر علت لغو امتیاز این نشریه دانشجویی را «عدم انتشار منظم» اعلام کرده اند؛ در حالی که قانون مدونی در مورد التزام مشریات دانشجویی به انتشاز منظم وجود ندارد.پیش از این نیز بارها انتشار این نشریه دانشجویی به علت اعمال نظارت پیش از چاپ از سوی رییس و مسئولان دانشکده خبر و حذف برخی مطالب از سوی آنها با مانع روبرو شده بود.با لغو امتیاز این نشریه و با توجه به عدم صدور مجوز انتشار سایر نشریات دانشجویی، این دانشکده که بیشتر دانشجویان آن را فعالان حوزه خبر تشکیل می دهند، فاقد نشریه دانشجویی خواهد بود.مسئولان دانشکده خبر و در مرحله بالاتر دانشگاه جامع علمی-کاربردی پیش از این با انجام نظارت پیش از چاپ از انتشار نشریه دانشجویی اندیشه آزاد و دیگر نشریات مستقل دانشجویی جلوگیری کرده بودند که دانشجویان مستقل این دانشکده با همیاری دانشجویان اصلاح طلب، با ارسال نامه ای به مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خواهان تغییر شرایط بسته و محدود این دانشکده و امکان فعالیت تشکل های دانشجویی شده بودند.به دنبال ارسال این نامه قرار بود، هفته گذشته کارشناس وزارت علوم و یک نماینده از دانشگاه جامع به دانشکده خبر بروند؛ اما تاکنون با وجود اینکه احمد علمشاهی از وزارت علوم برای حل مشکل اعلام آمادگی کرده است، اما مسئولان دانشگاه جامع به بهانه های عجیب از حضور در دانشکده خبر سر باز می زنند و به نظر می رسد که تمایلی به حل مشکلات دانشجویان دانشکده خبر ندارند.

یاد آور می شود، احمدزاده کرمانی، رییس ۲۹ ساله دانشکده خبر فارق التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه آزاد است.

 

گزارشی دومین روز تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی سهند تبریز در حالی وارد دومین روز از تحصن خود شدند، که شب گذشته را در ساختمان اصلی دانشگاه و در هوای سرد و زمین سخت به صبح رسانیدند. جمعا ۵۰۰ دانشجو در طی روز و ۱۰۰ دانشجو در طی شب در این تحصن فعالانه حضور دارند...

دانشگاه مطابق با روال همیشگی خود برای تهدید و ارعاب دانشجویان دختر بدلیل خوابیدن شبانه در دانشگاه، اقدام به تماس های مکرر و تهدید کننده با خانوادهایشان نمود، اما دانشجویان دختر اعلام نمودند که تا گرفتن نتایج مطلوب، همچنان شب ها را، در ساختمان های اصلی دانشگاه و همیار با پسران، در زمین سخت و هوای سرد سهند به صبح خواهند رساند.از دیگر نکات بسیار مهم در روز اول اقدام دانشگاه در برگزاری یک جلسه فوری با جمع منتخبی از دانشجویان بود که بدلیل حضور دکتر زاهد، معاونت فرهنگی دانشجویی و حسینی، ریاست حراست و بدلیل آنکه دانشجویان متحصن پیشتر در بند اول خواسته های خود، خواستار عزل این دو بودند، جلسه با ترک جمع منتخب دانشجویان از دفتر برگزاری جلسه در محل ریاست دانشگاه و اعلام این نکته که فقط و فقط با حضور شخص ریاست دانشگاه و بدون حضور این دو مسئول، به برگزاری جلسات در روزهای آینده اقدام خواهند نمود، خاتمه یافت.همچنین دانشجویان اعلام کردند که از امروز بعدازظهر برخی از دانشجویان دست به اعتصاب غذا خواهند زد، و تمامی عواقب این حرکت بر عهده دانشگاه و مسئولین آن خواهد بود. ضمن آنکه انجمن اسلامی دانشجویان، شورای صنفی، کانون شعر و ادب، کانون موسیقی و تمامی انجمن های علمی در این دانشگاه حمایت کامل خود را از تحصن دانشجویان و بندهای درخواستی اعلام نمودند.

موارد درخواستی دانشجویان در این تحصن به قرار زیر است :

۱- استعفای دکتر زاهد، معاونت دانشجویی فرهنگی و حسینی، ریاست حراست دانشگاه

۲- عذر خواهی رسمی و علنی دکتر قالیچی، معاونت آموزشی دانشگاه

۳- عدم تفکیک جنسیتی

۴- لغو احکام کمیته های انضباطی در ترم های اخیر

۵- عدم تبعیض جنسیتی میان فعالین و تشکل ها در فعالیت های فرهنگی مرتبط با امور فرهنگی

لازم به ذکر است خطوط اینترنتی دانشگاه تبریز برای جلوگیری از پخش اخبار قطع شده است.

 

 آخرین وضعیت صباح نصیری، ‏هدایت غزالی و یاسر گلی، سه دانشجوی زندانی

 

آخرین خبرها و گزارشات منتشر شده در خصوص سرنوشت سه دانشجوی زندانی، صباح نصیری، هدایت غزالی و یاسر گلی حاکی از آن است که هر سه نفر بدون آنکه به وکیل دسترسی داشته باشند، کماکان تحت فشار و بازجوئی هستند.

صباح نصیری و هدایت غزالی که هم اکنون یازدهمین ماه بازداشت خود در زندان اوین راپشت سر می گذرانند، اوایل هفته جاری بدون اعلام قبلی و بدون حضور وکیل به شکل مخفیانه روانه دادگاه و محاکمه شدند. یاسر گلی نیز بعد از گذشت بیش از هفت ماه از بازداشتش قرار است به همراه مادرش اوایل خردادماه آینده به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شود.

براساس همین اخبار و گزارشات، اوایل هفته جاری هدایت غزالی و صباح نصیری در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خود بدون حضور وکیل در یک دادگاه غیر علنی در تهران حاضر شدند. آنها ضمن دفاع از خود در برابر اتهامات وارده، از قاضی پرونده درخواست کردند که قرار بازداشت آنها را، بعد از گذشت بیش از ‏ده ماه بازداشت، به قرار وثیقه تبدیل کند. اما قاضی پرونده بدون توجه به این درخواست آنان و بدون اعلام ‏رای دادگاه در خصوص اتهامات انتسابی آنها، به جلسه رسیدگی به اتهامات این دو دانشجو پایان داد.

این دو دانشجو چند ماه از بازداشت خود را در یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات در سنندج گذراندند ‏بعد از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شدند؛ هم اکنون نیز در همین بند و در اختیار وزارت اطلاعات بسر می برند.

این دو دانشجو قبل از این نیز بارها از طریق خانواده ها و وکلای خود از مسئولان قضائی و زندان اوین تهران تقاضا کرده بودند که یا آنها را به شیوه ای قانونی، با حضور وکیل و در یک دادگاه علنی محاکمه کنند و یا اینکه مانند بسیاری دیگر از فعالین دانشجوئی قرار بازداشت شان را تبدیل به قرار وثیقه کنند و حداقل زمینه آزادی موقت آنان، بعد از یک دوره بازداشت طولانی رافراهم کنند. با این حال دادگاه رسیدگی به پرونده تاکنون به هیچ یک از این دو خواسته قانونی این دو دانشجو توجهی نکرده و همچنان آنان را در اختیار وزارت اطلاعات تحت بازجوئی های مداوم و سخت، در بلاتکلیفی کامل رها کرده اند.

صباح نصیری و غزال هدایتی حدود یازده ماه پیش به اتهام سخنرانی در مراسم “حق آموزش به زبان مادری” توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سنندج دستگیر و روانه زندان شدند. در طول این یازده ماه این دو دانشجو بارها برای بازجوئی از زندان اطلاعات سنندج به اوین تهران و بلعکس منتقل شده اند و در طول این مدت تنها یک بار، آن هم به شکلی غیر علنی و بدون حضور وکیل محاکمه شده اند که جلسه محاکمه نیز نتیجه ای درپی نداشته است.

گفتنی ست که صباح نصیری مسئول مجله دانشجوئی “روژامه” در دانشگاه تهران و هدایت غزالی نیز عضو ‏هیات تحریریه همین مجله دانشجوئی بوده است.

از طرف دیگر روز گذشته بلاخره بعد از گذشت هفت ماه، تاریخ دادگاه رسیدگی به اتهامات یاسر گلی، دیگر فعال دانشجوئی بازداشتی در زندان سنندج اعلام شد. دادگاه همچنین اعلام کرده است که در همان روزـ اول خرداد ـ “فاطمه گفتاری” مادر این دانشجو و از فعالین حوزه زنان در سنندج همزمان با فرزندش محاکمه خواهد شد.

شایان ذکر است که فاطمه گفتاری مادر این دانشجوی دربند، زمستان گذشته به علت پیگیری وضعیت فرزند خود و همچنین انجام فعالیت های مدنی در حوزه زنان، توسط نیروهای لباس شخصی در منزل خود دستگیر و به مدت بیست روز را در بازداشت وزارت اطلاعات بسر برد. وی نهایتا با وثیقه آزاد شد.

شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج بارها تقاضای این دانشجو دربند، مادر و وکیل وی را برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه رد کرده است.

یاسر گلی قبل از این نیز چندین بار دیگر به دلیل انجام فعالیت های دانشجوئی و مطبوعاتی دستگیر و زندان شده است. پدر این دانشجو نیز سال گذشته به دلیل پیگیری وضعیت وی در زندان به مدت چند روز دستگیر شد. در مدت بازداشت وی برادر یاسر نیز بارها به وزارت اطلاعات فرا خوانده شد و مورد تهدید ماموران این وزارتخانه قرار گرفت و بدو گفته شد حق انجام مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد وضعیت برادرش را ندارد.

 

اعتصاب دانشجویان دانشگاه آزاد بوشهر

 

دانشجویان دانشگاه آزاد بوشهر با اعتراض به سرویس های جابه جایی شان که مدتی است قطع شده ودانشجویان مجبور به خود تامینی هزینه جابه جایشان برای رفتن به دانشگاه شده بودند دست به اعتصاب زدند به شکلی که دانشجویان موجب بستن خیابان ونشستن در آن شدند وبا شعار دادن از مسولین خواستار رسیدگی به این مشکل شدند .دیری نپایید که مامورین نیروی انتظامی با خبر دار شدن این ماجرا به مکان آمده وبا سوار کردن چهار تن از دانشجویان به آنها وعده رسیدگی به مشکل انها را دادند که دانشجویان دست آنان را خوانده وبا شعار "دروغه،دروغه" خواستار رهایی ان چهار تن شدند .تا اطلاع بعدی...

 

 اعلام موجودیت دانشجویان چپ دانشگاه اشرفی اصفهانی

 

تنها بدین منظور که برای وصل شدن به دیگر نیروهای سیاسی و چپ دانشگاه های کشور و فعالین سیاسی – اجتماعی موجود در جامعه اعلامی چنین، لازم به نظر می رسد، نیز به این دلیل که شکل خاص امنیتی – نظامی موجود در دانشگاه امکان تعامل جدید با نیروهای موجود و مخفی را مختل می کند و با درک این مهم که اندیشه امنیتی حاکم بر دانشگاه بخشی از واقعیت جاری در جامعه ماست که مبارزه با آن، مبارزه با ساخت موجود است، چارچوب های کلی حرکتی خود را در بندهای زیر اعلام می کنیم:

1- ما خواهان مبارزه با وضعیتی هستیم که در آن به درکی سیاسی از موضع چپ رسیده ایم. وضعیتی که از مناسبات حاکم بر جهان پیرامون خود در بازه ای جهانی تا ملی گسترده است.

2- ما معتقدیم که وضعیت موجود جامعه و جهان مان ناشی از ساخت نابرابر سرمایه داری و به تبع آن ساحت های برآمده از چنین ساختی است.

3- ما معتقدیم، نظام سرمایه داری جز با تداوم بهره کشی از انسان در چارچوب فرایند تولید و انباشت سرمایه از طریق استثمار فرد در جامعه و استحکام مزدوری در کار و کار مزدی امکان حیات ندارد. بر این اساس با همه توان در راه آگاهی بخشی و مبارزه نسبت به چنین واقعیتی تلاش می کنیم.

4- ما معتقدیم، جامعه موجود با مناسبات غیر انسانی اش، متضمن ابتدائی ترین امکانات و بهره مندی ها برای اکثریت عظیمی از جامعه نیست، بنابراین مبارزه خود را بر ایجاد جامعه ای انسانی به دور از نابرابری ها و محرومیت های ِ ناشی از چنان نابرابری هایی استوار می کنیم.

4- ما برای رفع تبعیض از هر نوعی در همه شئونات جامعه، تمام قوای خود را تا تحقق عینی آن بکار می گیریم.

5- مبارزه در راه احقاق حقوق همه اقشار و گروههای اجتماعی را جدا از رهایی و احقاق حقوق همه جامعه نمی دانیم، در عین حال از هر مبارزه و جنبشی در این راستا پشتیبانی می کنیم.

6- ما خواهان آزادی همه انسان ها در بیان عقاید، تعیین سرنوشت و ترسیم حریم خود هستیم، و بر این اساس با هر آنچه انسان را به زندانی چارچوب های ذهنی دیگران تبدیل کند، مبارزه می کنیم.

7- ما معتقدیم که مهمترین درد موجود انسانی پیش از همه، جداسازی انسان از هویت خود و بیگانه سازی دایمی انسان تحت مناسبات مختلف اجتماعی – سیاسی است. بر این اساس با هر شکلی از بیگانه سازی انسان، چه در فرایند بازتولید سرمایه داری و چه بر اثر ایدئولوژی های مسخ کننده هویت فردی و انسانی بنام آرمان حزبی و جنبشی به فراخور امکان، مبارزه تئوریک و عینی خواهیم کرد.

8- مهمترین اصل برای اتحاد با سایر نیروهای جنبشی و جنبش های اجتماعی از دید ما، مرکزیت جایگاه انسان در تئوری هاست. بر این اساس با هر جنبشی که متاثر از منشا یا هدف، سعی در استحاله ماهیت حرکت در منافع تشکیلاتی خود نداشته باشد، همراه می شویم.

9- ما معتقد به این اصل پویا هستیم که تحت تاثیر دیالکتیک موجود در مناسبات اجتماعی و فکری، تئوری های ما در پراکسیس ما شکل می گیرد. بر این اساس، متن موجود همه آنچه ما می خواهیم نیست. نیازهای جدید اصول جدیدی را ایجاب خواهد کرد.

دانشجویان چپ دانشگاه اشرفی اصفهانی

پنجشنبه: 5 فروردین 1387

 

جلسه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی مجددا لغو شد

تغییر شیوه نامه آموزش نشریات دانشجویی، تعویق مجدد جلسه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی و نامه اعضای دانشجویی این کمیته به معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از اهم اخبار نشریات دانشجویی است.

فروغ رحیمی، عضو دانشجویی کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی گفت: شیوه نامه آموزش نشریات دانشجویی به پیشنهاد اعضای دانشجویی کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی کاملا تغییر کرد. پیش از این در شیوه نامه آموزش پیش بینی شده بود هر دانشجویی که می خواهد مدیر مسئول یک نشریه دانشجویی شود ۶۰ ساعت آموزش رسمی اجباری بگذراند اما اکنون میزان آموزش به ۲۰ ساعت کاهش پیدا کرده و برنامه آموزش عملیاتی تر شده است.

وی با بیان اینکه مقرر بود جلسه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه در وزارت علوم برگزار شود از لغو این جلسه و موکول شدن آن به ۱۱ اردیبهشت ماه خبر داد و افزود: دستور جلسه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی توسط خانه نشریات دانشجویی تنظیم می شود. البته با توجه به اینکه به انتخابات اعضای دانشجویی کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی نزدیک می شویم دوباره باید شیوه نامه انتخابات را در کمیته تصویب کنیم.

 

متن کامل شب نامه توزیع شده در خوابگاه های دانشگاه شیراز

 

قانون، کردارِ پریقینِ من و توست؛ پس به کردار خویش مومن باشیم!

و باز صفیرِ مصلوبِ صدایِ حق‌طلبانه و بر حق ماست که سریرِ پر صولتِ صاحبانِ زور و زر و تزویر را ارتعاشی پایدار پی‌افکنده و نویدی نجات‌بخش و رسا، تکیه‌کرده بر فریادِ آزادی‌خواهیِ دانشجویانِ حق‌طلب را به ارمغان آورده است.و ماییم که بر قلل رفیعِ حق‌طلبی، تعهد و مسئولیتِ خویش را فتوا می‌دهیم و از خزیدن در کنجِ عافیت‌طلبی‌های صوفی‌وار هراسناکیم و معنای حیاتِ خویش را در مبارزه و عصیان علیهِ ظالمانِ مسلح و مجهز به انواعِ ترفندهای ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک، هوایدا خواهیم کرد.و اما شمه‌ای ز کارستانِ این اربابانِ قدرت، خویش گویای ظلمتِ خاموشِ سایه افکنده بر دانشگاه می‌باشد؛ به کدامین دلیل عزت و کرامت و عظمتِ یک دانشجویِ ایرانی را به سخره گرفته و او را از پیش مجرم و خاطی فرض کرده و با نصبِ دوربین‌های مداربسته، به خیالِ خویش عزمِ منصرف کردن او از گناه و جرمِ احتمالی را دارید. با چه توجیهی با تکیه بر منافع رانتی، یک جناحِ خاصِ معلوم‌الحال را در دانشگاه یدِ طولا می‌بخشد و از جانب دیگر با انواع کارشکنی‌ها و تنگ‌نظری‌ها، راه را بر تشکل‌های دگر‌اندیشِ دانشجویی سد می‌کنید. با کدامین برهان قصد و نیتِ انفکاکِ دانشجو از جامعه را در سر می‌پرورانید و به خیالِ خامِ خویش، چشم او را بر بی‌عدالتی‌ها و جور و اجحاف‌های صورت داده شده از جانب حاکمیت می‌بندید و با تابوی « حرکت سیاسی» از فعال شدنِ دانشجو واهمه‌ای هولناک و پروایی پر درد دارید و بدین طریق است که کمر همت به ایجادِ فضای امنیتی و پادگانی و تکوینِ نهادیِ رعب و وحشت از راهِ ارعابِ خانواده‌ی دانشجویان، احضار و تعلیق دانشجویان و اعطایِ افتخاریِ انواعِ ستاره‌های مختلف برای اطفایِ حریقِ بر حق و عصیانیِ دانشجویان در خرمن پر منفعت خویش بر بسته‌اید.

و این راهِ پر غرورِ ماست که برگِ زرینی در دیوانِ مبارزاتِ آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه‌ی ما رقم خواهد زد و آیندگان بر غریوِ پر مهابتِ ما مباهات خواهند کرد.

قطره قطره مردن

و شبِ جمع را به سحر آوردن

روشنانه زیستن

خاموشانه مردن

مردن با لبخند

و پایان بخشیدن به دودِ تردیدی تاریخی: بودن یا نبودن

سیاوش کسرایی

 

سرکوب اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه

 

صبح روز سه شنبه با ممانعت مأموران حراست، مراسم گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه که قصد اعتراض به صدور حکم زندان برای ۴ دانشجو (۳ دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک و عابد توانچه دانشجوی اخراجی) را داشتند به هم خورد. نیروهای حراست از تجمع دانشجویان در حیاط دانشکده ی فنی این دانشگاه جلوگیری کرده و یکی از دانشجویان که قصد قرائت بیانیه ای در این مورد داشت را با خود به اتاق حراست بردند. این دانشجو به سختی مورد توهین و هتک حرمت و تهدید نیروهای بسیجی(گروه های فشار داخل دانشگاه) قرار گرفت. امیری مأمور لمپن حراست دانشگاه نیز با دفاع کردن از توهین های گروه های فشار این دانشجو را به اخراج و تعلیق از تحصیل تهدید کرد.

هدف دانشجویان اعتراض به هتک حرمت حریم دانشگاه، صدور حکم زندان برای دانشجویان، برخوردهای توهین آمیز حراست دانشگاه با جوانان دانشجو، جلوگیری غیرقانونی دانشگاه از انتشار نشریات دانشجویی و توقیف نشریات منتقد اعلام شد. شایان ذکر است در دانشگاه آزاد کرمانشاه با ۱۵۰۰۰ دانشجو تنها ۵ نشریه دانشجویی منتشر می شود که ۳ مورد آن متعلق به شبهه نظامی های بسیج دانشجویی است. چندی پیش نیز نشریه ایرانشهر در دانشگاه رازی به اتهام چاپ مطلبی انتقادی در رابطه با حقوق زنان توقیف شده بود.

این ماجرا همزمان با برگزاری تجمع در دانشگاه پلی تکنیک اتفاق افتاد. ۳ دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک که از اردیبهشت ماه سال گذشته برای گرفتن اقرار در بازداشت به سر می برند به دلیل آنچه از سوی مقامات قضایی انتشار نشریات موهن نامیده می شود مجموعاْ به۷۸ ماه حبس محکوم شدند که از آن میان سهم مجید توکلی دو سال و نیم حبس تعزیری، احمد قصابان دو سال و دو ماه حبس تعزیری و احسان منصوری یک سال و ده ماه حبس تعزیری است. عابد توانچه دانشجوی چپگرای اخراجی پلی تکنیک نیز از سوی دادگاه انقلاب اراک به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

  

احضار ۱۲ دانشجوی کوی دانشگاه تهران به کلانتری

 

پیرو تجمعات بهمن ماه کوی دانشگاه تهران تا کنون ۱۲ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به کلانتری احضار شده اند.

امید حسینی (حقوق)، امجد کرد نژاد (علوم اجتماعی)، میلاد چگینی (ادبیات)، محسن ذاکری (هنر)، محمدوریا عبدالهی (جغرافیا)، یونس توانا راد (هنر)، بهزاد گرمرودی (علوم اجتماعی)، امیر فلاح (هنر)، موسی عظیمی مهر (روانشناسی)، بهمن گلچین (علوم اجتماعی)، سلمان یزدان پناه (حقوق) و رضا نگهداری (حقوق) ۱۲ دانشجویی هستند که به کلانتری احضار شده اند.

   

دو بیانیه از دانشجویانِ دختر دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

بیانیه اول:

در راستای اتفاقاتی که در طی چند وقت اخیر در دانشگاه رخ داده است بر آن شدیم تا جهت احقاق حقوق دانشجویان و اعتراض به این روند بیانیه­ ای را صادر کنیم.در دانشگاهی که طرز پوشش و حجاب دختران، محیط فرهنگی را به مخاطره می­اندازد؛ به چند دانشجوی دختر تعرض می شود و ما به دلیل عدم دسترسی به سند و مدرک - که انتظار وجود آن درخواستی غیر معقول است - تهدید می­شویم و مجبور به اختیار کردن سکوتیم.در دانشگاهی که پاسخ چرا جوییِ وجود چنین زمینه­ای در یک محیط آکادمیک، اتهام به وضع نامناسب پوشش دختر قربانی است؛ چگونه می­توان انتظار بالندگی فرهنگی داشت؟

حداقل نیاز یک انسان برای زندگی در هر اجتماعی تامین امنیت وی می­باشد که چندی است این حقوق زیر سوال رفته است. ما در محیطی محصوریم که در آن تعامل اجتماعی معمول بین دانشجویان، اعمال منافی عفت به شمار می­رود و به شدت محکوم می­شود اما تجاوز به حداقل­های حقوق انسانیِ یک دانشجو، کارآمدی مسوولان را اثبات می­کند!!به بازی گرفتن حرمت و آبروی دانشجویان به عناوین مختلف، از جمله مشخص کردن عده­ ای به عنوان نا­هنجار از جهت پوشش و منش،کمیته ­های انضباطی به منظور ارعاب دانشجویان و برخورد تبعیض آمیز استادان، از افتخارات دیگر محیط فرهنگی ماست.توهین تا به جایی پیش رفت که گفته شد با حضور دختران ،حضور در کلاس امکان­پذیر نیست!!تا کجا مجبور به پذیرش عقاید دیگران و عقب نشینی از اعتقادات و تربیت خانوادگی خود هستیم؟

هنگامیکه تمام اعمال و حرکات دیکته ­وار بر ذهن و قالبمان حک می­شود؛ چگونه انتظار گرفتن حقی که گرفتنی است نه دادنی، می رود؟

دانشگاه طی یک هدف بلند مدت و زیر بنایی قصد خط­کشی بین دختران و پسران و در مقابلِ هم قرار دادن آنها را داشته است و در این زمینه با ترفندهای متفاوت و استفاده از افراد مختلف، موفق عمل کرده­است. آیا زمان آن نرسیده است که به بازی مسوولین پایان دهیم و با اتحاد، در یک جبهه قرار بگیریم و برای حقوق انسانی خود بجنگیم؟مسوول ذی­ربط با صدای هر اعتراضی مسوول پی­گیری است. این صدای اعتراض جمعی از دانشجویان است که خواهان احقاق حقوق خود هستند.

بدانید که دانشجو زنده است و شرافت و وجدان انسانی هنوز پا بر جاست.

اما ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر چناقلو:

ما دانشجویان معترض خواستار جبران بی­تفاوتی­های گذشته بوده و شروع آن را نه تنها عذر خواهی رسمی آقایان زاهد، حسینی و قالیچی می­دانیم بلکه این شمایید که با عذر خواهی خود، به خاطر وضع موجود و خصوصا لکه ننگی که دامن دانشگاه را گرفته است، می­باید حسن نیت خود را به اثبات برسانید.در پایان لازم به ذکر است که حق پی­گیریِ موضوع را تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب برای خود محفوظ می داریم.

بیانیه دوم:

در ارتباط با هتک حرمت به دانشجویان دختر

دانشگاه صنعتی سهند تبریز مانند همیشه شاهد هتک حرمتها و توهینهایی بوده که خاص آن است؛ که معمولاً درکمتر دانشگاهی رخ میدهد. دانشجویان معترض همچون گذشته یک صدا و با حضوری پرشکوه، این حوادث را تقبیح کرده و خواستار پیگیری و پاسخ مسئولین به خواستههای خود شدند.

اما امروز بیانیه ای از طلایه داران پرمدعای مبارزه با فساد، بسیج دانشجویی، را در دانشگاه شاهد بودیم که پیگیری این حوادث را ریختن آبروی دانشجویان می دانند!

ریختن آبروی دانشجویان دختر هنگامی رخ داد که اسامی‌شان روی بردها و تابلوهای اعلانات رسمی دانشگاه آورده می‌شود و مدت‌ها باقی می‌ماند تا مشخص شود چه کسی حجاب را رعایت کرده و چه کسی رعایت نکرده است؟ چه کسی مطلوب دانشگاه است و چه کسی نیست؟ چه کسی باید در دانشگاه نفس بکشد و چه کسی نباید؟ و پس از آن هم، طی جلسه‌ای در آمفی‌تئاتر دانشگاه، تفهیم اتهام شوند و تهدید، و پی‌در‌پی به کمیته‌های انضباطی احضار ‌شوند و یا به بهانه‌های آموزشی اخراج گردند ولی غافل از آن بودند که در همان ایام کارمندانی به عفت همین دانشجویان دختر تعرض کرده‌اند.

با آبروی دانشجویان دختر هنگامی بازی می‌شود که طی حکمی او را از خوابگاه اخراج می‌کنند و هنگامی که پاسخی از مسئولین می‌‌خواهیم، می‌گویند که در خوابگاه و اتاق خود پوشش مناسبی نداشته‌اید!!!!!! هنگامی با آبروی‌مان بازی می‌شود که ما را به کمیته‌های انضباطی می‌کشانند؛ هنگامی که با خانواده‌مان تماس می‌گیرند، تهدید‌مان می‌کنند و هنگامی که اسم‌مان را به عنوان بی‌حجاب همه جا در بوق و کرنا می‌کنند.

حال آیا اعتراض به ناامنی‌ها در حمایت از قربانیان حوادث اخیر بدون آنکه کوچک‌ترین تکیه‌ای بر شرح ماجرا شود و هیچ اسمی از کسی برده شود، عملی وقیحانه به شمار می‌رود، که بسیج اینگونه بر آن پافشاری می‌کند؟ آیا باید تمام کسانی که در جمع اعتراض‌کنندگان حضور داشته‌اند، که عده‌ی کثیری از دختران را شامل می‌گشت، به راغب بودن جهت رواج این زشت‌کاری متهم کرد؟

فیلمی ساخته می‌شود و همگان سکوت در مقابل آن را بی‌شرمانه می‌خوانند؛ سوال ما این است در پس چنین فجایعی که در نزدیکی ما رخ می‌دهد، تعصب دینی هر انسان غیرتمند کجاست؟

چگونه است که طلایه‌داران مبارزه با فساد در مقابل اعمال وقیحانه‌ی سردار طلایه‌دار و رییس طرح امنیت اخلاقی ده‌ها دقیقه سکوت می‌کنند؟!!!

چطور است که اعتراض به این فجایع شکستن قبح است اما مسئول دلسوز دانشگاه از قربانیان سند و مدرک می‌خواهد؟ دو شاهد عاقل و بالغ؟!!! آیا چنین درخواستی معقول و منطقی است؟ مگر بجز قربانی و کارمند محترم(!) فرد دیگری هم آنجا بوده است؟

چطور تلاش مسئولان جهت سرپوش گذاشتن به بهانه‌ی حفظ آبروی خود آسیب‌دیدگان حادثه توجیه می‌شود؟ و بدتر از آن چطور در مقابل فشار مسئولانِ حفظِ امنیت، به بهانه‌یِ مواردِ موجود در پرونده و یا خواستنِ عده‌ای از نزدیکانِ آن‌ها، جهت اطلاعِ مواردِ از قلم افتاده در پرونده شان(!!!)، انتظار سکوت می‌رود؟

ما دانشجویان همان‌طور که در مقابل حوادث تاسف‌بار کرمانشاه ،دانشگاه علامه و سبزوار و همچنین ضرب و شتم دختران در خیابان‌ها به بهانه طرح امنیت اخلاقی و… سکوت نکردیم، قطعاً حمایت خود را از اعتراض خودجوش به فجایع رخ داده ابراز کرده و تا دریافت پاسخی قطعی و اعمال مجازات‌های مکفی برای مسئولان حوادث ساکت نمی‌شویم.

نویسندگان این بیانیه خواستار پیگیری این موضوع فقط با حضور جمعیت خودشان، مراجع کاملا دانشجویی، مراجع قضایی و شخص دکتر چناقلو ریاست دانشگاه هستند.

  

گزارش نهایی از تجمع و تریبون آزاد «در حسرت عدالت»

 

تجمع و تریبون آزاد دانشجویی «در حسرت عدالت» امروز، سه شنبه ۳ اردیبهشت، در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه ۷۸ ماه حبس برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر، صدور احکام سنگین برای دانشجویان توسط دادگاه انقلاب و کمیته های انضباطی و… برگزار شد.این برنامه ابتدا با پخش سرود «یار دبستانی» و «ای ایران» و سر دادن شعارهای «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «مرگ بر دیکتاتور» در ساعت ۱۲:۳۰ آغاز شد. دانشجویان، که تعداد آن ها به بیش از ۸۰۰ نفر می رسید، تصاویر مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری و همچنین پلاکاردهایی با این مضامین در دست داشتند: «نصر من الله و فتح قریب، ننگ بر این دولت مردم فریب»، «تا آزادی یاران در بندمان، از پای نخواهیم نشست»، «صدور حکم سه دانشجوی پلی تکنیک، قانونی شدن نقض قانون»، «اشک مادران دل خسته مجید، احمد و احسان را چه کسی خواهد زدود؟»، «محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد» و… .

نریمان مصطفوی، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، که اجرای این تریبون آزاد را بر عهده داشت، در ابتدا متنی را قرائت کرد. در این متن آمده بود: «بارها از خودم پرسیده ام چرا؟ پرسیده ام چطور شد که این طوری شد؟ و هر بار فقط نگاهی انداخته ام به آسمان و می دانسته ام که جایی زیر همین آسمان تو نشسته ای بین دیوارهای تنگ سلول و خیره مانده ای به صدای بی عدالتی…حالا روزها، هفته ها و ماه ها گذشته و تصویر رنگی تو در دیوارهایی پلی تکنیک عادت شده. حالا یک سالی گذشته از روزی که تو بر پله های همین دانشگاه فریاد زدی و از بی گناهی ات سخن راندی…من پرم دوست من! من از روزهای بی تو گذشته، از شنیدن رنج و شکنجه ات، از دیدن اشک تلخ مادر دل شکسته ات…من پرم از محرومیت ها، ظلم ها و دهن دوختن ها. پرم از جای خالی تو در کلاس و از ناجوانمردی حاکمان افسارگسیخته. من پرم از بی عدالتی و نمی دانم آزادی در کدام حفره این شهر خاموش سر فرو در چاه کرده، رنج هایش را می گرید و فریاد می کند؟ من پرم دوست من! من از تو پرم!»به گزارش خبرنامه امیرکبیر محسن سیدین، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، به عنوان اولین سخنران با اشاره به فارغ التحصیلی خود گفت: «چند سالی است که از پلی تکنیک رفته ام. اما خاک پلی تکنیک آن قدر گیراست که تمام فارغ التحصیلان این دانشگاه دوست دارند دوباره به پلی تکنیک بازگردند. امروز پلی تکنیک و رفتاری که با سه دانشجوی در بند می شود، تبدیل به سنگ محک نظام در خصوص پایبندی به آزادی، علم و عدالت شده است

سیدین در ادامه با اشاره به حکم صادره برای سه دانشجوی در بند دانشگاه در دادگاه عمومی و تجدیدنظر گفت: «قاضی در دادگاه عمومی در حکم چندین صفحه ای که صادر کرده اثبات کرده که این سه نفر بی گناهند. ولی عیدی آن ها یک حکم دو صفحه ای و بی علت است که با پشتوانه مستندات بی پایه وزارت اطلاعات صادر شده است. مدعیان عدالت کجا هستند؟ جنبش عدالت خواهی دانشجویان کجا هستند؟ چرا همه خفقان گرفته اند؟ آن ها برای رسیدن به مقاصدشان به مقدسات هم توهین کردند.»این عضو انجمن اسلامی امیرکبیر در ادامه با اشاره به مزدور خواندن همه اقشار توسط دولتمردان فعلی گفت: «کارگر، دانشجو، دراویش و… را مزدور می خوانند. حتی وزیری که یک روز از دولت خارج شده و انتقاد می کند را به خیانت متهم می کنند. تا آن جا که صدای خودی های هم در آمده است. قانون ظالمانه را باید نادیده گرفت. نباید اجازه بدهید کرامت انسانی مان را لکه دار کنند. دور نیست که روزی این ساقه ظلم بشکند و فرو بریزد.»سخنران بعدی مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه، بود. گلرو در ابتدا با اشاره به گذشت یک سال از جعل نشریات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر گفت: «من تولد یک سالگی آزادی خواهی دانشجویان را به قاضی حداد، مرتضوی، اژه ای و احمدی نژاد تبریک می گویم که زندان ها را از کارگران، دانشجویان، معلمان و… پر کردند و رکورد زده اند. در حالی که هموطنان ما در گرگان و آذربایجان از سرما جان باختند، گاز ما را به پاکستان و هند می دادند. حال باید دید پهلوی بیشتر باج می داد یا این ها

این دانشجو در ادامه با اشاره به فضای فعلی دانشگاه ها افزود: «الآن دانشگاه ها تبدیل به تریبون اصولگراها و احمدی نژاد شده است. اگر ما در دانشگاه تریبون می گذاریم فقط برای اعتراض به حاکمیت نیست، بلکه برای این است که در دانشگاه ها هم دادگاه بر پا کرده اند فقط اسمش کمیته انضباطی است. وزیر ارشادی که می گوید مردم نمی فهمند و باید بعضی از کتاب ها سانسور شوند به شعور مردم توهین می کند

یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد به عنوان سخنران بعدی این تریبون در ابتدا به یک سال حبس سه دانشجوی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: «امروز که در میان شما آمده ایم یک سال از اسارت آزادی و آزادگی می گذرد. این یک سال در حالی گذشت که دانشجویان از طرف مردم تبرئه شده اند. قوه قضاییه نتوانست در خصوص پرونده این سه دانشجو به صورت مستقل عمل کند. آرزوی ما استقلال قوه قضاییه از کانون های قدرت است. این پروژه را برای انتقام گیری از دانشجویان در خصوص حماسه ۲۰ آذر کلید زدند که خوشبختانه به شکست انجامید.»این فعال دانشجویی با اشاره به بحث انتخابات مجلس و اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: «جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان و… به شدت سرکوب شده اند. اصلاح طلب ها نه می خواهند و نه می توانند که از حقوق ما دفاع کنند و هیچ تناسبی بین حرف و عملشان نیست. امروز دانشجویان ثابت کرده اند که تنها راه پیشرفت دموکراسی ایستادگی است، نه چانه زنی و سازش

به گزارش خبرنامه امیرکبیر یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک در سخنان کوتاهی گفت: «سلام و درود بر مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری. متاسفانه با فشار وزارت اطلاعات حکم این سه یار دبستانی ما تایید شد در حالی که آن ها در دادگاه افکار عمومی تبرئه شدند. پروژه جعل نشریات دانشجویی شکست خورد، فقط تنها نکته منفی آن برای ما زندانی شدن سه نفر از دوستانمان بود. پیام من به احمدی نژاد که توانایی کنترل قیمت مرغ و تخم مرغ را ندارد و می خواهد جهان را مدیریت کند این است که دانشجویان آخرین سنگر آزادی خواهی، دانشگاه، را ترک نخواهند کرد

سخنران بعدی عباس زاده، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر، در سخنان گفت: «اینجا همان کشوری است که قاضی القضات آن مدعی رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر در آن است. اما قوه قضاییه هم به بازوی عملیاتی قوه قهریه تبدیل شده است. چرا که علیرغم شکنجه شدن دوستان ما، دادگاه تجدیدنظر با لغو حکم تبرئه، حکم حبس دانشجویان را تایید کرد. البته این رفتار چندان هم تعجب برانگیز نیست. من ضمن همدردی با خانواده های این سه دانشجو، اعلام می کنم که ما برای آزادی آن ها تمام تلاش خود را خواهیم کرد و به مبارزه ادامه خواهیم داد.»آخرین سخنران این تریبون اسماعیل سلمانپور، عضو انجمن اسلامی امیرکبیر، بود. این دانشجوی محروم از تحصیل و ممنوع الورود به دانشگاه گفت: «سلام به دوستان عزیزم که بعد از ۸ ماه آن ها را می بینم. دوستان در بند ما الان خوشحالند که پلی تکنیک هنوز زنده است و علیرغم خواست احمدی نژاد که قصد داشت صدای دانشگاه ها را خفه کند، دانشگاه ها همچنان پایدار هستند. دوست ما آقای صداقتی به ۲ سال حبس محکوم شدند، پدارم رفعتی به دادگاه احضار شده است. اما روزی خواهد رسید که دیگر در پلی تکنیک اثری از علیرضا رهایی و دروغ گویی و ظلم و جور او نخواهد بود.»در پایان این تریبون نریمان مصطفوی به سختی یک سال گذشته برای دانشجویان امیرکبیر اشاره کرد و گفت: «در یک سال گذشته بیش از ۱۰ نفر از دانشجویان امیرکبیر بازداشت شدند، بیش از ۲۰ نفر به دادگاه انقلاب احضار شدند، بسیاری با حکم کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند، دوستان ما در زندان شکنجه شدند و… . اما انجمن اسلامی در مقابل تمام این فشارها ایستادگی و مقاومت کرد. ما بر عهد خود با دانشجویان پایبند ماندیم و همان طور که یک سال پیش شورای مرکزی انجمن را تحویل گرفتیم، وقت آن است که امروز آن را به دوستان دیگر تحویل دهیم. تعرفه هایی که هم اکنون در حال پخش شدن است، تعرفه های انتخابات سالانه شورای مرکزی انجمن اسلامی است و از دانشجویان محترم درخواست می کنم آرای خود را به صندوق بریزند.»به گزارش خبرنامه امیرکبیر در پایان این تریبون انتخابات انجمن اسلامی امیرکبیر با شرکت دانشجویان برگزار شد. نیروهای انتظامات، حراست و بسیجیان دانشگاه که انتظار برگزاری انتخابات انجمن را نداشتند، در حین برگزاری انتخابات در بهت و حیرت فرو رفته بودند. بدین ترتیب انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک نیز برگزار شد. دانشجویان تجمع کننده سپس با خواندن سرود «یار دبستانی» و «ای ایران» به سمت درب حافظ دانشگاه راهپیمایی کردند. دانشجویان در مقابل در، با مشاهده مامورین حراست دانشگاه شعار دادند: «حراست برو گمشو».

  

سیطره نزدیکان رییس جمهور بردانشکده خبر؛ فاطمه رجبی و سعید مرتضوی خبرنگار تربیت می کنند

 

تغییرات گسترده در دانشکده خبر و انتقال برخی افراد نزدیک رییس جمهوری برای تدریس در این دانشکده که نه ‏سابقه آکادمیک دارند و نه به لحاظ تخصصی واجد شرایط ارائه کلاس، همزمان با سیاست های سختگیرانه ‏نظارتی، موجب نارضایتی واعتراض دانشجویان این دانشکده شده است.‏روح الله احمدزاده کرمانی، رییس جوان دانشکده خبر، از افراد بسیار نزدیک به مهرداد بذرپاش ۲۹ ساله است و ‏دردانشگاه امام باقر(وزارت اطلاعات) تدریس می کند. وی که رابطه نزدیکی با فیاضی رییس خبرگزاری ‏جمهوری اسلامی، که هر دو مشهدی هم می باشند دارد، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق ‏ودرمقطع دکتری مرکز علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد هم مشغول به تحصیل است. ‏تحولات تحصیلی وشغلی بذرپاش طی سه سال گذشته که وی را از مشاورجوان شهردار تهران به مقام مشاور ‏رییس جمهوری وپس از آن به ریاست شرکت سایپا رسانده، از مباحث بحث انگیز درمیان طیف های مختلف ‏سیاسی بوده است. ‏

تلاش برای سیطره بر دانشکده خبر و تغییر محتوای آموزشی و کادر علمی درحالی صورت می گیرد که طی ‏سالهای گذشته محافظه کاران همواره تلاش کرده اند به اشکال مختلف فضای رسانه ای را با تحت فشار قرار دادن ‏روزنامه نگاران و در نهایت تربیت نسلی که بتواند جایگزین بخشی از نیروهای روزنامه نگار فعلی شود، ‏دراختیار خود بگیرند. ‏

‏ دانشکده خبر تنها مرکز اختصاصی تربیت روزنامه نگار در کشور است و قرار است شعبات آن درم شهد، ‏شیراز، یزد، سنندج و اردبیل نیز به زودی تاسیس شوند. در دیگر دانشگاه های کشور، روزنامه نگاری بخشی ‏ازشاخه ارتباطات محسوب می شود و اغلب دانشجویان این دانشکده، یا روزنامه نگاران شاغل درمطبوعات، ‏صداوسیما ودیگررسانه های کشورهستند، یا به صورت مستقل به این حرفه اشتغال دارند. دانشجویان این دانشکده ‏حتما باید سابقه کارمطبوعاتی داشته باشند.‏احمدزاده کرمانی، پس از آنکه به ریاست دانشکده منصوب شد، به جدا کردن غذاخوری های دخترانه وپسرانه ‏ازطریق نصب یک دیوارمجازی اقدام کرد. موضوعی که اعتراض فراوانی به همراه داشت و باعث شد پس ‏ازمدتی دیواربرداشته شود. اگرچه هم اکنون بار دیگر بدون آنکه دیواری کشیده شود، غذاخوری زنان ومردان از ‏هم جدا شده است. ‏احمدی زاده کرمانی، رییس این دانشکده با دعوت از فاطمه رجبی، همسرجنجال برانگیزغلامحسین الهام که نه ‏سابقه مطبوعاتی متناسب با تدریس دریک دانشکده تخصصی دارد ونه تحصیلات متناسب با آن، موجب شگفتی ‏دانشجویان شد. فاطمه رجبی دردانشگاه به تدریس ریشه ها وتاریخ انقلاب می پردازد.‏ازجمله تغییرات عمده در این دانشکده در دوره مدیریت جدید، خارج شدن اساتید برجسته رسانه ای همچون ‏دکترهادی خانیکی معاون پیشین وزارت علوم و ورود افراد همچون سعید مرتضوی بوده که به تدریس حقوق ‏مطبوعات در این دانشکده مشغول است. سعید مرتضوی با محافظ مسلح برای تدریس درکلاس حاضر می شود. ‏اگر چه به دلیل اشتغالات کاری وی درترم جاری تحصیلی تدریس نمی کند. پیش ازاین دکتر زارعیان به تدریس ‏درس حقوق مطبوعات مشغول بود.‏

ازسوی دیگر ذاکراصفهانی، که رییس مرکزمطالعات رییس جمهوری است و از چهره های گمنام در حوزه ‏مطبوعات به شمار می رود، به ریاست گروه خبرنگاری گماشته شده است و چهار درس مختلف را تدریس می ‏کند. یکی دیگر ازهمکلاسی های احمدزاده کرمانی در دانشگاه امام صادق به نام وحیدیامین پور به عنوان معاون ‏پژوهشی دانشکده منصوب شده است. ‏شنیده ها حاکی از آن است که به زودی درراهروها وسالن غذاخوری این دانشکده دوربین های مداربسته ‏کارگذاشته خواهد شد. یکی از دانشجویان این مرکز به روز گفت که برخورد مسئولین دانشکده با افراد بسیجی و ‏هوداران رییس جمهوری و کسانی که سوابق فعالیت درروزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان را دارند متفاوت ‏وتبعیض آمیز تبعیض آمیز است. ‏از سوی دیگر، حراست دانشکده با تجسس درزندگی شخصی دانشجویان موجب نگرانی های برای آنها شده است. ‏ازجمله طی هفته های گذشته حراست با احضار دو تن از دختران دانشجو ازآنها پرسیده چرا در وب سایت ‏‏”یاهو۳۶۰” که یکی از سایت های مشابه “اورکات” به شمارمی رود عکسی گذاشته اید که موهایتان درآن معلوم ‏است؟ مسئول حراست درادامه پرسیده است: “اگر پسران دانشکده تحریک بشوند شما چه جوابی دارید که بدهید؟” ‏بسیاری از دانشجویان این دانشکده به دنبال این موضوع مشخصات خود را ازاین سایت وسایت های مشابه حذف ‏کرده اند. ‏

پیش ازاین دانشکده دارای یک انجمن دانشجویی بود که طی ماه های گذشته منحل واتاقی که در اختیار دانشجویان ‏قرارداده شده بود ازآنها پس گرفته شد. از جمله دیگرجهت گیری های مدیریت دانشکده، جلوگیری از حضورافراد ‏افراد نزدیک به اصلاح طلبان و حضوردائمی افراد نزدیک به رییس جمهوری به عنوان سخنران است. ازجمله ‏درجریان انتخابات مجلس هشتم درحالی که مقدمات سخنرانی حسین مرعشی که اتفاقا کاندیدای حضور درمجلس ‏هم نبود چیده شده بود، مقامات دانشکده به دانشجویان اطلاع دادند که وی را به دانشکده راه نخواهند داد. درحالی ‏که درهمین مدت افرادی همچون دکترحسن غفوری فرد برای سخنرانی دردانشکده حضور داشته اند.‏

بسیاری ازدانشجویان به دلیل اینکه هم اکنون در رسانه های مختلف مشغول به کار هستند، نگران هستند که ‏اعتراض آنها موجب از دست دادن فرصت تحصیل و ایجاد مشکلاتی در محل کار آنها بشود.

 

تجمع دانشجویان دانشگاه مازندران و درگیری با حراست دانشگاه

 

 امروز دانشجویان دانشگاه مازندران در اعتراض به نصب دوربین های مدار بسته در حال جمع آوری امضا بودند که حلیمی، رئیس حراست دانشگاه مازندران نسبت به این عمل واکنش داده و دانشجویان را به احضار به کمیته انضباطی و مراجع قضایی تهدید نموده و با دانشجویان درگیر شد.ساعت ۱۱:۳۰ امروز یکشنبه جمع آوری امضا از دانشجویان در حال آغاز بود که تعداد کثیری از مامورین حراست و انتظامات به زور اعضای شورای مرکزی انجمن را به دفتر حراست بردند. دانشجویان با درگیری با مامورین حراست در جلو دفتر انجمن اسلامی مراسم را همراه با پخش سرود یار دبستانی ادامه دادند.به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پلاکاردهای دانشجویان حاوی شعارهایی مانند «مدیریت دموکراتیک دانشگاهی فیلم این دوربین ها به کجا می رود؟»، «دوربین، فیلم، حراست، کمیته ی انضباطی، اخراج، و بعد…» بود. سپس مامورین حراست دو تن از دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را که در جمع دانشجویان دانشگاه مازندران حاضر شده بودند را از دانشگاه اخراج نموده و آنان را مورد ضرب و شتم و ناسزا قرار دادند. یکی از مامورین حراست قبل از درگیری با این دانشجویان، به فحاشی به دانشجویان پرداخته و دانشجویان را «آمریکایی های کثیف» خواند.اعضای انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در اعتراض به این برخورد حراست دانشگاه با این حرکت آرام اعلام می کند به تحصن سه روزه مقابل درب دفتر انجمن اسلامی می پردازد و به جمع آوری امضا در روزهای آینده ادامه خواهند داد.

 

 کمپین بین المللی حقوق بشر: قوه قضائیه باید در محکومیت احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصایان تجدید نظر کند

 

 

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه خواستار بازنگری در حکم محکومیت به زندان سه دانشجوی امیرکبیر، احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان است که توسط دادگاه تجدید نظرصادر شده است. محمد علی دادخواه، وکیل دانشجویان، نیز از قوه قضائیه خواسته است که این محکومیت را بازبینی کنند چرا که حکم تجدید نظر در سایه فقدان کامل شواهد صادر شده است. این کمپین عمیقا از این تصمیم اظهار تاسف می کند، چرا که نه تنها با این تصمیم، سه دانشجوی کاملا بیگناه پس از شکنجه و بدرفتاری بطور ناعادلانه محکوم می شوند، بلکه بیش از آن، این تصمیم نشان دهنده آسیب پذیری مردم ایران در یک نظام مبتنی برهوس افراد و غرض ورزی و بدور از پاسخگویی، شفافیت و عدالت است.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید می کند که “ناکامی ایران دررعایت جانب عدالت در این پرونده، باعث بدنامی ایران خواهد شد چرا که در این روند تجدید نظر، هم قوانین داخلی و هم معیارهای بین المللی نقض شده است. این پرونده باید در بالاترین سطح، توسط کمیته ای مرکب از قضات مستقل بازبینی شود.”در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۸۷، دادگاه تجدید نظر در تهران هر یک از سه دانشجوی دانشگاه نخبگان امیرکبیر را به تحمل تقریبا دو سال زندان به اتهام توزیع تصاویر ضد اسلامی و تبلیغ علیه دولت محکوم کرد. قبلا دادگاه بدوی این دانشجویان را از اتهامات وارده تبرئه کرده بود و دلیل تبرئه هم عدم ارائه شواهد به کفایت مستدل بود که بتواند اتهامات مطرح شده توسط دادستان را پشتیبانی کند. این پرونده یکی از دغدغه های جدی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران است، بطوری که این دانشجویان را در زمره زندانیان عقیدتی قمداد می کند و تاکنون تلاش کرده است که از آنها حمایت کند. شایسته است که حکم صادره توسط همه دولتها، سازمانهای بین دول، و جامعه مدنی ای که معیارهای حقوق بشر و استانداردهای محاکمه عادلانه و مسئولانه را رعایت می کنند، به شدیدترین لحن محکوم شود.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید :”علاوه بر همه اینها، آنچه که تاکنون اتفاق افتاده یک محاکمه مشروع نیست، بلکه بیش از آن یک تلاش تنبیهی است که رسما می کوشد نام نیک دانشجویان و آینده روشن این سه جوان را با دستکاری وقیحانه در دادگاهها تخریب کند. خود قوه قضائیه نیز دراین پرونده یک قربانی است. در این پرونده کاملا از همراهی آشکار انگیزه های سیاسی و شخصی با بی رحمی تمام استفاده شده است، و آئین های دادرسی، حقایق، شواهد، منطق، و خود قانون در آن جایی نداشته اند.”

 

 گزارشی از اعتراض دانشجویان دانشکده خبر

 

احمدزاده کرمانی، رییس جوان دانشکده خبر که دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه امام صادق(ع) و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه آزاد است، در ترم جاری چهره‌های افراطی اصولگرا را به عنوان استاد به دانشکده آورده که این اقدام با اعتراض دانشجویان روبرو شده است.در ترم جاری حسن بیادی، دبیرکل آبادگران جوان و از چهره‌های نزدیک به ربییس‌جمهور و همچنین فاطمه رجبی همسر غلامحسین الهام که وب‌سایتش حتی در بین اصولگرایان نیز به عنوان وب‌سایتی توهین‌آمیز و فحش‌نامه شناخته می‌شود، در دانشکده به تدریس می‌پردازند.این در حالی‌است که چندی قبل انتصاب عباس سلیمی‌نمین، رییس موسسه پژوهش تاریخ انقلاب به عنوان استاد درس «فرهنگ و ادبیات ایران» ! در دانشکده خبر با اعتراض گسترده دانشجویان و خودداری از حضور بر سر کلاس و در نهایت تغییر استاد این درس منتهی شد.گفتنی است، زمزمه‌هایی از سوی برخی از مسئولان دانشکده بر این اساس شنیده شده است که احمدزاده کرمانی قصد دارد، برای ترم آینده روح‌الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مشاور امنیتی احمدی‌نژاد را به عنوان استاد به دانشکده بیاورد که تعدادی از دانشجویان از هم‌اکنون تصمیم گرفته‌اند که حتی از ورود این فرد به دانشگاه نیز جلوگیری کنند.احمدزاده همچنین علیرضا ذاکر اصفهانی، رییس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری را که اطلاعات و سابقه کاری در زمینه خبر ندارد را به عنوان مدیر گره خبرنگاری دانشکده خبر و وحید یامین‌پور، سردبیر نشریه مرکز مطالعات ریاست‌جمهوری و همکلاسی خود در دانشگاه امام صادق (ع) را به سمت معاونت جدید پژوهشی خود منصوب کرده است.در این میان احضار چند دانشجوی دختر طی چند روز گذشته از سوی حراست دانشکده و تذکر شفاهی به آنها مبنی بر اینکه «در وبلاگ ۳۶۰ خودتان عکس‌هایی گذاشته‌اید که موهایتان مشخص است و اگر جوانان با دیدن عکس‌های شما تحریک شوند چه جوابی دارید که برهید؟» موجب بهت و حیرت دانشجویان شده است.نکته دیگر سئوالاتی است که از افراد پذیرفته‌شده در مرحله اول دانشکده در مصاحبه از آنها پرسیده شده و موجب نگرانی دانشجویان از احتمال گزینش سیاسی به‌جای گزینش علمی شده است. مصاحبه‌کننده و بعضا رییس دانشکده از افرادی که برای انجام مصاحبه مراجعه کرده بودند سئوال‌هایی با این مضمون پرسیده‌اند: « آخرین صحبت‌های رییس‌جمهور درباره چه بوده است؟» ، « نظرتان درباره اقدامات و صحبت‌های رییس‌جمهور چیست؟» ، « چرا برخی از صحبت‌های رییس‌جمهور با واکنش منفی رسانه‌ها روبرو می‌شود؟» و یا پس از طرح این پرسش که آخرین کتاب‌هایی که خوانده‌اید چه کتاب‌هایی هستند، پرسیده‌اند: چرا کتاب‌های شریعتی را خوانده‌اید؟ ، شریعتی چه شخصیتی دارد که کتاب‌هایش را می‌خوانید؟ یا «چرا آخرین کتاب‌هایی که خوانده‌اید یکی «حمدی‌نژراد معجزه هزاره سوم» و دیگر کتابی از فوکو است؟ این‌ها چه ربطی به هم دارند» !لغو مجوز نشریات دانشجویی منتقد و عدم صدور مجوز برای فعالیت‌های دانشجویی و نشریات، صدور دستور انحلال انجمن دانشجویان دانشکده خبر،لغو برخی برنامه‌های منازعه شخصیت‌ها سیاسی در دانشکده با درخواست بسیج دانشگاهی این دانشکده و نوشتن بیانیه تند بسیج دانشگاهی دانشکده خبر که فاش شدن نوشته شدن این بیانیه از سوی رییس و معاون پژوهشی دانشکده موجب آبروریزی وی شد، در کنار استفاده از چهره‌های افراطی و همچنین بی‌تجربه به عنوان استاد، از اقدامات رییس جوان دانشکده است که گویی نمی‌داند که به ریاست دانشکده‌ای منصوب شده که بیش از نیمی از دانشجویان آن خبرنگاران رسانه‌های داخلی و حتی خارجی هستند.دانشجویان دانشکده خبر هفته گذشته نیز نامه‌ای به دکتر اسلامی، مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، فرستادند و خواستار باز شدن فضای بسته فعالت دانشجویی در این دانشکده شدند که قرار شد، کارشناس وزارت علوم این هفته برای پیگیری موضوع به دانشکده خبر برود.

  

انتخابات نهمین دوره شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد

 

 انتخابات نهمین دوره شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مشارکت دو هزار و ۶۰۰ دانشجو در ۱۵ دانشکده این دانشگاه برگزار شد.امین محمد حسین نژاد، عضو هیئت رئیسه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این مطلب افزود: “در انتخابات این دوره شورای صنفی ۲۵۰ دانشجو از ۱۵ دانشکده کاندیدا بودند.”وی با بیان اینکه انتخابات این دوره شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مشارکت ۲ هزار و ۶۰۰ دانشجو طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه برگزار و روز چهارشنبه نیز نتایج انتخابات در دانشکده ها جمع بندی شد.به گفته محمد حسین نژاد ۵ دانشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای ۷ عضو و ۱۰ دانشکده دیگر این دانشگاه دارای ۵ عضو هستند و به طور کلی این دانشگاه ۸۵ عضو شورای صنفی است.به گزارش مهر، در انتخابات هشتمین دوره شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۸۰ دانشجو به عنوان کاندیدا رقابت می کردند این در حالی است که در انتخابات دوره نهم این شورا تعداد دانشجویان کاندیدای عضویت در شورای صنفی این دانشگاه ۲۵۰ نفر بودند.

  

اخراج رییس حراست دانشگاه شهرری

 

بنا به اخیار رسیده از دانشگاه شهرری آقای مجتبی معظمی رییس حراست واحد همزمان با آغاز سال جدید از کار خود برکنار شده است.شنبده ها حاکی از آن است که وی بدلیل سوء مدیریت وعدم رضایت دانشجویان و کارکنان و اساتید ازعملکرد وی و همچنین برخورد های فراقانونی از کار برکنار شده است.لازم به ذکر است که آقای معظمی نقش بسیارفعالی در سرکوب فعالان انجمن اسلامی صدای دانشجو دانشگاه شهر ری و راه اندازی انجمنی موازی برای کم رنگ کردن فعالیت های انجمن اسلامی وهمچنین احضار دانشجویان به کمیته انضباطی و توبیخ و اخذ تعهدهای از پیش نوشته شده از دانشجویان داشته است.

 

منبع : دانشجوی پلی تکنیک