بازگشت به صفحه نخست

 

پشتيبانی فعالان فوروم اجتماعی اروپا از دانشجويان زندانی و جنبش های اجتماعی ايران

  

ما هميشه در مقابل تهديد نظامی ايران و دخالت قدرتهای بزرگ غربی در تعيين سرنوشت مردم قاطعانه ايستاده و مبارزه کرده ايم . همزمان با آن از رشد و قوی شدن جنبشهای اجتماعی و دخالت جامعه مدنی در ايران شادمان شده ايم . آن گونه که زنان ايران برای حقوق خود می رزمند ، آن گونه که کارگران حقوق اجتماعی را مطالبه می کنند و آن گونه که دانشجويان وجوانان برای آزادی و برابری اجتماعی می جنگند ، برای ما شادی آور بوده است .
با نگرانی تمام از سرکُوب دانشجويان در ماههای گذشته مطلع شديم . اين انسانهای جوانی که آزادی و برابری اجتماعی را بر پرچم خود نوشته اند ، نه تنها برای ايران بلکه اميدهای همه خاورميانه و هم چنين برای ما به عنوان جامعه جهانی انسانی هستند .
ما موج دستگيری دانشجويان چپ در ايران را محکوم می کنيم .
ما خواهان آ زادی فوری همه اين فعالان هستيم.
مبارزه برای آزادی و برابری اجتماعی جرم نيست !

امضاء کنندگان :
آنجلا کلاين / مارش اروپايی و سر دبير مجله سوسيا ليستی - آلمان
دبورا ريگينی / اتک آلمان
هوگو براون / اتک آلمان
کارلا کروگر / اتک آلمان
مارتين ميتر هوی زر / قدرت کارگری آلمان
ولفگانک پوم رن / روزنامه نگار برلين
ما تيس دتيمان / اتک آلمان ? برلين
ساندرا باسکه / فوروم لايپزيک ? آلمان
الساندرا مکوزی /
FIOMاتحاديه فلز- ايتاليا
لوبی جيا پاسی / سُل اينتر کا تگوريال - ميلان ايتاليا
مارکو برلينگوئر / ترانسفورم ايتاليا - رم
پی پرو پاترانسينی /
FLC-Callايتاليا ? رم
رافا ئلا بولينی /
Arciايتاليا- رم
تورد بيورک / دوستان زمين ? سوئد . کريستيان اشتاد
سوفيا کيلاين / اتک سوئد ? استکهلم
اِ لی سی جوات / دوستان زمين ? سوئد . مالمو
گوويله آردن / اتک سوئد . مالمو
سان آندرسون / اتک سوئد . استکهلم
آرزيل باکال / فوروم اجتماعی اپسالا ? سوئد
آندرياس بل دوسکی / اتک آلمان . لوبک
ميروسلاو پروکِش / فوروم اجتماعی چک . پراک
پاول کليم / فوروم اجتمماعی اکرائين . کيف
آرما پوپوويچ / فوروم اجتماعی اکرائين . کيف
اريک رودريگو / فوروم اجتماعی مادريد. اسپانيا
هرمان دورژاک / فوروم اجتماعی اتريش. وين
يانيس موپاسيس / شبکه دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی. يونان
آنا ستازيا تئودورا کوپولا / فوروم اجتماعی يونان . آتن
لوکيا کوترواکی / شبکه دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی يونان. آتن
سی سی وُوُن / فوروم اجتماعی يونان و مارش جهانی زنان . آتن
پانا يونيس يوليس / فوروم اجتماعی يونان . آتن
رُوز فينا / شبکه دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی يونان . آتن
يانيس فله کی / شبکه دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی يونان
سوفی ظفری /
FSU فرانسه . پاريس
ديويد نپلر / يوتوپيا . فرانسه
کارول فور /
CIFS پاريس. فرانسه
دلماس شانتل /
Espace Marxفرانسه . پاريس
فرانسوا نويا /
CIFSفرانسه پاريس
پی ير خل فا / آتک فرانسه . پاريس
فردريک ويته / آتک فرانسه . پاريس
دِ ژيانل /
FSU فرانسه . پاريس
ژ پال لين /
FSUفرانسه . پاريس
گورگ گورل / فوروم اجتماعی ترکيه . آنکارا
امين ويسا ل / فوروم اجتماعی ترکيه . آنکارا
مايک آرنوت /
TUCداندی . داندی انگلستان
آر جی کين / فوروم اجتماعی ويلز. کارديف انگلستان
تومای آيسلر /
Red-Greem Allianceدانمارک
خِوزه اگبرون /
ESK-BASQUEبيلبا ئو
ماتياس به نيک / اتک مجارستان . بوداپست
رنه تسايتس /
Kommuja(شبکه کمونهای سياسی ) ويسمار . آلمان
پدرام شهريار / اتک . آلمان