بازگشت به صفحه نخست

 

 

پژوهش سازمان ملي جوانان:

 ۴۸ درصد زنان تحصيلكرده جوان بيكارند

 براساس نتايج تحقيقات سازمان ملي جوانان، نرخ بيكاري جمعيت جوان داراي تحصيلات عالي كشور 5/35 درصد است و اين نرخ براي مردان 2/25 درصد و براي زنان 48 درصد ثبت شده است.نتايج اين پژوهش حاكي است نسبت كل جمعيت جوان داراي تحصيلات عالي در كشور 2/12 درصد بوده است. اين نسبت در ميان مردان جوان 6/11 درصد و بين زنان جوان 8/12 درصد محاسبه شده است.

بيكاري 76 درصدي زنان ايلامي

براساس اين آمار بيش ترين نرخ بيكاري در مردان داراي تحصيلات عالي متعلق به استان كهگيلويه و بويراحمد با 6/38 درصد و كم ترين اين ميزان مربوط به استان هرمزگان با 5/3 درصد است.

همچنين درباره زنان نرخ بيكاري در استان ايلام با ميزان 76 درصد بيش ترين ميزان را داراست و استان هرمزگان با 8/14 درصد كم ترين نرخ بيكاري را دارد.

در پايتخت نيز اين ميزان براي مردان 3/21 درصد و براي زنان 4/35 درصد ثبت شده است.

در عين حال براساس آمارهاي ارايه شده از سوي مركز آمار ايران نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت (10 ساله و بيش تر) كشور تا پايان تابستان سال جاري 5/41 درصد بوده است كه شامل مشاركت 5/65 درصدي مردان و 8/16 درصدي زنان بوده است. بر اين اساس ميزان تغيير نرخ مشاركت اقتصادي مردان و زنان به نسبت فصل مشابه سال قبل به ترتيب 3/0 درصد و 9/0 درصد كاهش را نشان مي دهد. همچنين بنابر اعلام مركز آمار ايران نرخ بيكاري موجود در مدت زمان ياد شده 9/9 درصد بوده است كه اين رقم براي مردان 5/8 درصد و براي زنان 3/15 درصد بوده است.

همچنين، براساس اعلام مركز ملي آمار ايران سال گذشته نرخ بيكاري 2/11 درصد بوده است كه اين رقم براي مردان 0/10 و براي زنان 9/15 درصد را نشان مي دهد. همچنين نرخ باسوادي جمعيت فعال مردان در سال گذشته 4/89 درصد بوده است كه اين رقم براي زنان بيانگر آمار 8/80 درصدي است. لازم به يادآوري است نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت كل كشور در سال 85 براي جمعيت 10 ساله و بيش تر 6/40 درصد بوده است كه بيانگر نرخ مشاركت اقتصادي

2/64 درصدي براي مردان و 6/16 درصدي براي زنان است. بررسي آمارها نشان دهنده اين موضوع است كه ميزان تغيير نرخ مشاركت اقتصادي مردان و زنان به ترتيب نسبت به سال قبل 7/0 درصد و 5/0 درصد كاهش را نشان مي دهد كه اين رقم براي كل جمعيت 10 ساله و بيش تر از كاهش 7/0 درصدي برخوردار شده است.