بازگشت به صفحه نخست

 

 

 

 

 

منشوراصول فوروم اجتماعی جهانی                  برگردان: عیسی صفا

 

 

 

توضیح مترجم: ترجمه از متن فرانسوی و انگلیسی انجام شده و با ترجمه فارسی آن بوسیله شیدا نبوی مقایسه شده است. عیسی صفا

کمیته مسئولان برزیلی که اولین فوروم اجتماعی جهانی را در تاریخ 25 تا 30 ژانویه در پورتوآلگر برزیل برگزار کرده بودند، بعد از جمعبندی نتایج این فوروم و انتظاراتی که بر انگیخته بود، برای سمت و سو دادن به این ابتکار ، تهیه منشور اصول را ضروری و مشروع تشخیص دادند. اصول مندرج در این منشور ،که باید از طرف آنهاییکه مایل به شرکت در روند سازماندهی نشست های آینده فوروم جهانی هستند رعایت شود، در تحکیم تصمیماتی است که موجب تحقق فوروم اجتماعی پورتو آلگر و موفقیت آن شد. این منشور برای گسترش اثر فروم جهانی و سمت وسو دادن به آن بر پایه تصمیماتی است که ریشه در منطق تشکیل فوروم جهانی دارد.
1ـ فوروم فضای دیدار باز با هدف تعمیق نظریات ، بحث نظری دمکراتیک، فورموله کردن پیشنهادات، تبادل تجارب در محیطی کاملا آزادانه و جمع بست برای جنبشهای جامعه مدنی که مخالف نئولیبرالیسم و تسلط سرمایه وتمام اشکال امپریالیسم هستند و درجهت ساختن جامعه ی جهانی بر پایه نوع بشر حرکت می کنند، است
2ـاعلام موجودیت فوروم به هنگام بود. از این پس شعار « جهانی دیگر ممکن است» که با قاطعیت در پورتو آلگر اعلام شد، به تلاش دایمی برای یافتن آلترناتیوها بدل شده است که محدو دبه تظاهرات جنبش بدیل جهانی شدن نیست.
3ـ فوروم جهانی روندی با خصلت جهانیست. تمام دیدارهای که در این چارچوب قرار دارند، دارای ابعاد بین المللی هستند.
4ـ آلترناتیوهای پیشنهادی فوروم اجتماعی جهانی در برابر روند جهانی سرمایه دارانه است که زیر فرمان شرکت های چند ملیتی ودولت و نهادهای مدافع آن قرار دارند. هدف آلترناتیوهای فوروم ارزش دادن به جهانی شدن همبسته در مرحله نوین تاریخ بشری است که بر پایه حقوق جهانشمول بشریت، شهروندان همه ملیت ها، رعایت محیط زیست و تشویق نهادها و نظام های دمکراتیک جهانی که در خدمت عدالت اجتماعی و قانونیت و استقلال خلق ها قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

5ـ فوروم فقط در بر گیرنده نهادها و جنبشهای جامعه مدنی همه کشورها است. اما فوروم ادعای نمایندگی جامعه مدنی جهانی را ندارد.
6ـ دیدارهای فوروم خصلت اجرایی به عنوان فوروم جهانی را ندارند. بنا براین هیچ کسی مجاز نیست بنام فوروم جهانی موضع گیری کرده و ادعا کند که بیانگر موضع تمام شرکت کنندگان در فوروم است.شرکت کنندگان در فوروم نباید از طریق رای گیری و یا تاییدیه به تصمیم گیریهایی فراخوانده شوند که اکثریت و یا همه فورم جهانی را متعهد می کند.شرکت کنندگان در فوروم نباید مرکز قدرتی در فوروم ایجاد کنند که خود را به عنوان تنها آلترناتیو عرضه کرده و روابط درونی و فعالیت سازمان ها و جنش های شرکت کننده در فوروم را در اختیار بگیرند.
7ـ نهادها و یا مجموعه نهادها که در دیدارهای فوروم شرکت می کنند ، باید مطمئن باشند که در کمال آزادی می توانند بیانه ها و فعالیت خود را مسقل و یا با شرکت دیگران پیش برند. فوروم متعهد می شود که با استفاده از امکانات خود ، بیانیه های آنان را بدون سلسه مراتب و محدودیت و به نام آنان منتشر کند.
8ـ فوروم جایی کثیر و متنوع ، غیر ایمانی ، غیر حکومتی ، غیر جانبدار( پارتیزان) است که به شیوه غیر متمرکز شبکه نهادها و جنبشهای در گیر در فعالیت مشخص، در سطح محلی و بین المللی را که ساختن جهانی دیگر را هدف قرار داده اند ، در رابطه متقابل می گذارد.
9ـ فوروم با رعایت منشور آن فضایی باز به کثرت و تنوع جنبش ها و نهادهایی خواهد بود که مایل به شرکت در فوروم هستندو از این نمونه ها هستند تنوع جنسی ، قومی، فرهنگی موقعیت جسمی. سازما نهای نظامی
، احزاب ، حکومتها و نمایندگان پارلمان ها می توانند با رعایت منشور و به عنوان فردی در فوروم شرکت کنند.
10ـ فوروم مخالف همه دیدگاه های تمامیت گرا و تقلیل گرایانه در اقتصاد ، رشد و تاریخ است. فوروم مخالف کار برد خشونت از طرف دولت برای کنترل اجتماعی است. در برابر ، فوروم از رعایت حقوق بشر ، اجرای واقعی دمکراسی ، مشارکتی با حقوق برابر، همبسته و صلح آمیز بین افراد ، نژادها ، چنسیت ها و خلق ها دفاع کرده و همه اشکال استثمار انسان بوسیله انسان را رد می کند.

 

11ـ فوروم به عنوان مکانی برای بحث ، جنبش نظریات برای تشویق تعمق و انتقال شفاف آنها در باره ابزار و مکانیسم تسلط سرمایه و شیوه و فعالیت ها برای غلبه بر تسلط سرمایه و ارایه آلترناتیو هاست که بتواند راه حل هایی برای غلبه بر نابرابری نژادی ، جنسی و نابودی محیط زیست باشد که سرمایه داری جهانی شده به آن در سطح بین المللی و در تک تک کشورها دامن زده است.
12ـ به عنوان چارچوبی برای تبادل تجارب ، فوروم شناخت و تفاهم بین سازمان ها و جنبش های شرکت کننده را تشویق می کند و بویژه فوروم به ساختن جامعه که فعالیت اقتصادی و سیاسی اش بر محور نیازهای انسانی و حفظ طبیعت و منافع نسل های آینده باشد، اهمیت قائل است.
13ـ فوروم به عنوان فضای پیوند برای تقویت پیوندهای جدید ملی و بین الملی در بین نهادها و جنبش های جامعه مدنی که هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه خصوصی در حال گسترش ظرفیت خود در مفابله با روند غیر انسانی شدنی که جهان در آن زندگی می کند ،هستند، تلاش می کند. فوروم تلاش می کند روند انسانی شدن بوسیله جنبش ها و نهادها را تقویت کند.
14ـفوروم اجتماعی جهانی روندی است که فعالیت جنبش ها و نهادهای شرکت کننده در آن را در سطح ملی ومحلی در پرداختن به مسایلی چون شهروندی جهانی و در تلاش برای شرکت در نهادهای بین المللی ، در عملی که بیان ساختن جهانی نو است ، تقویت می کند.
سند بالا در نهم آوریل 2001 در سائو پو لو پوسیله نهادهاییکه کمیته سازمان دهی فوروم اجتماعی جهانی زا تشکیل می دهند تصویب و با تغییراتی بوسیله شورای بین المللی فوروم جهانی در 10 ژوئن 2001 مورد تایید قرار گرفت.