بازگشت به صفحه نخست

 

مقايسه هزينه های جنگ در عراق با بودجه داخلی کشور آمريکا

 نویسنده:جان بورتا نماینده مردم ایالت پنسیلوانیا در کنگره آمریکا

 منبع Information Clearing House

 برگردان : کاوه عظيمیه

 

 

 

 در حال حاضر هزينه ماهانه ای که دولت آمريکا در عراق جهت هزينه های نظامی و غيره ، تقبل می کند بالغ بر8 ميليارد دلار است . يا بصورتی حدودأ 2 ميليارد دلار در هفته و يا 267 ميليون دلار در روز که اين برابر است با 11 ميليون دلار در هر ساعت .

مطالب زير مقايسه ای است ما بين هزينه ناشی از جنگ در عراق و آنچه را که می توان با همين بودجه در داخل کشور آمريکا انجام داد .

من تلاش و کوشش کرده ام که ارتش مان را از عراق خارج نماييم و برای اين موضوع دلايل بسياری دارم منجمله ، حفاظت جان نظاميان و آينده ارتش مان و همچنين بر اين باور هستم که کار آنان در عراق پايان پذيرفته و زمان آن رسيده که به کشور بازگردند و اجازه دهند که مردم عراق زمام امور کشور خويش را به دست بگيرند و به حل مشکلات داخلی خود ، بدون دخالت ما بپردازند و سرانجام قصد دارم که اين هزينه سنگين که از ماليات مردم آمريکا تهيه می گردد را صرف امور داخلی و نيازهای داخلی کشورمان گردد .

 

 

 

امنيت ملی

 

1- بودجه سالانه سال 2007 اداره امنيت ملی داخل کشور معادل است با،31.7 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 4 ماه ایالت متحده آمریکا در عراق

2- بودجه يکبار مصرفی جهت تجهيز کردن هواپيما های مسافر بری به سيستم ضد موشکی ( موشک هايی که به وسيله نيرو های پياده و معمولأبوسیله يک نفر پرتاب می گردد ) معادل است با،10 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 5 هفته ایالت متحده آمریکا در عراق

3- بودجه 7 ساله جهت تامين کسری بودجه کمک های مالی لازم جهت بازسازی افغانستان معادل است با،8.6 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 1 ماه ایالت متحده آمریکا در عراق

4- بودجه يکبار مصرفی جهت حفاظت و امنيت سيستم ترابری و مسافربری عمومی مانند اتوبوس ، مترو و قطار معادل است با،5.2 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 3 هفته ایالت متحده آمریکا در عراق

5- بودجه سالانه جهت تهيه دستگاه های مخصوص کشف امواج و تشعشعات مضر که به دليل کسر بودجه سالانه تهيه آنان متوقف گرديده ، معادل است با،1.5 ميليارد که برابر است با هزينه نظامی 5 روزه ایالت متحده آمریکا در عراق

6- کمک بودجه سالانه جهت افزايش تعداد نيروهای پليس در شهر های مختلف آمريکا معادل است با،1.4 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 5 روزه ایالت متحده آمریکا در عراق

7- بودجه سالانه جهت آموزش و تهيه تجهيزات سيستم ترابری عمومی معادل است با ،800 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 72 ساعت ایالت متحده آمریکا در عراق

8- بودجه سالانه بازرسی صد در صد کالاهايی که به دليل کسری بودجه فعلی مورد بازرسی قرار نمی گيرند . ( نيمی از اين کالا ها از طريق هواپيما های مسافربری وارد کشور می گردندند ) معادل است با،700 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 2 روز ایالت متحده آمریکا در عراق

9- بودجه يکبار مصرفی جهت تهيه سيستم راديويی با مرکزيت مشترک برای گروه های امداد و اورژانس ( آنچه که در فاجعه يازدهم سپتامبر کمبود آن کاملأ محسوس بود ) معادل است با،

350 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 1.5 روز ایالت متحده آمریکا در عراق

10- بودجه سالانه جهت افزايش به ميزان صد در صد در تعداد آتش نشانان کشور معادل است با،500 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 2 روزه ایالت متحده آمریکا در عراق

11- بودجه سالانه جهت تامين کسری بودجه امنيت ملی در شهر هايی که فاجعه يازده سپتامبر در آنها رخ داده ، معادل است با،94 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 8.5 ساعت ایالت متحده آمریکا در عراق

بهداشت و درمان نيروهای نظامی

1- بودجه 5 ساله جهت جبران کسری بودجه بيمه درمانی عمومی که به وسيله رئيس جمهور در بودجه سال 2007 کشور کاهش داده شده است ، معادل است با،

36 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 4 ماه و 15 روز ایالت متحده آمریکا در عراق

2- بودجه 5 ساله جهت جبران کسری بودجه دارو و درمان عمومی که به وسيله رئيس جمهور در بودجه سال 2007 کشور کاهش داده شده است ، معادل است با،5 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 2.5 هفته ایالت متحده آمریکا در عراق

3- بودجه 5 ساله جهت جبران بودجه بهداشت و درمان نظاميان که افزايش 200 الی 300 درصدی داشته ، معادل است با،2.5 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 9 روز ایالت متحده آمریکا در عراق

4-بودجه يکبار مصرفی جهت سرمايه گذاری در روان درمانی نظاميان معادل است با،100 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 9 ساعت ایالت متحده آمریکا در عراق

5- بودجه جهت تحقيقات و مطالعات پزشکی و اعضای مصنوعی بدن برای نظاميان معادل است با ،48 ميليون دلار که برابر است با هزينه نيم روز ایالت متحده آمریکا در عراق

6- بودجه سالانه انجمن ملی پژوهش و بهداشت که در بودجه سالانه کاهش يافته و در نتيجه محققين و دانشمندان از کار بيکار گشته اند . معادل است با ،65 ميليون دلار که برابر است با هزينه 6 ساعت ایالت متحده آمریکا در عراق

7-بودجه سالانه جهت تهيه و تامين بيمه برای 9 ميليون کودک که فاقد بيمه درمانی می باشند معادل است با ،15 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 1.5 هفته ایالت متحده آمریکا در عراق

8- بودجه سالانه جهت ادامه برنامه مناسب تکميلی غذايی که با کمتر از 20 دلار در ماه مواد غذايی لازم را برای بيش از 400000 سالمند تهيه می کرده که در بودجه رياست جمهوری کاملأ قطع گرديده است معادل است با،118 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 12 ساعت ایالت متحده آمریکا در عراق

تحصيلات، آموزش و پرورش

 

1- بودجه سالانه آموزش و پرورش جهت جايگزينی کسری بودجه ارائه شده از طرف رئيس جمهور مانند 40 برنامه مختلف از جمله آموزش در مبارزه با اعتياد و حمايت های دولت برای آموزش و برنامه های هنری در مدارس و برنامه های انجمن آموزگاران و والدين دانش آموزان معادل است با،3.4 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 13 روز ایالت متحده آمریکا در عراق

2- بودجه سالانه وام های پرکين که به 463000 دانش آموزان کم در آمد ، امکان ادامه تحصيلات عاليه در مراکز آموزشی را فراهم می کرده و در بودجه رئيس جمهور کاملأ قطع گرديده است معادل است با ،664 ميليون دلار که برابر است هزينه نظامی 2.5 روز ایالت متحده آمریکا در عراق

3- بودجه سالانه " شروع با هم" که در بودجه رئيس جمهور کاملأ قطع گرديده است معادل است با ،99 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 9 ساعت ایالت متحده آمریکا در عراق

محيط زيست و زير بنا

1- بودجه جهت تامين کسری بودجه سازمان حفاظت محيط زيست که در بودجه سال2007 رئيس جمهور آمريکا کاهش داشته ، معادل است با،300 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 1 روز و 3 ساعت ایالت متحده آمریکا در عراق

2- بودجه 30 ساله جهت پاکسازی محيط زيست آلوده در مناطق مختلف آمريکا که تعداد آنها به 350 هزار می رسد . معادل است با،253 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 2 سال ایالت متحده آمریکا در عراق

3- بودجه مراقبت های لازم و پروژه های نا تمام پارک های ملی آمريکا معادل است با،9.11 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 1 ماه و 10 روز ایالت متحده آمریکا در عراق

4- بودجه لازم جهت نگهداری و پروژه های ناتمام جنگل های آمريکا معادل است با،6 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 3 هفته ایالت متحده آمریکا در عراق

5- بودجه پروژه های عقب مانده سازمان شکاربانی کشور معادل است با،2 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 2 هفته ایالت متحده آمریکا در عراق

 

6- بودجه سالانه ای که هزينه های مختلف و متفرقه تحميل شده رئيس جمهور به مردم آمريکا است ، معادل است با ،47.2 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 6 ماه ایالت متحده آمریکا در عراق

7- بودجه سالانه کمک هزينه به بودجه های ايالتی معادل است با،1.7 ميليارد که برابر است با هزينه نظامی 1 هفته ایالت متحده آمریکا در عراق

پنسيلوانيا

1- بودجه جهت پاکسازی سموم اسيدی معادن در پنسيلوانيا معادل است با،15 ميليارد دلار با که برابر است با هزينه نظامی 2 ماه ایالت متحده آمریکا در عراق

2- بودجه لازم جهت ترميم و نگهداری سيستم فاضلاب پنسيلوانيا معادل است با،8 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 1 ماه ایالت متحده آمریکا در عراق

3- بودجه اضطراری جهت مرمت اکثر سد ها در پنسيلوانيا معادل است با،642 ميليون دلار که برابر است با هزينه نظامی 2 روزه ایالت متحده آمریکا در عراق

4- بودجه جهت مرمت و بازسازی عقب افتاده جاده های پنسيلوانيا معادل است با،2.3 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 8 روز ایالت متحده آمریکا در عراق

5- بودجه جهت مرمت و باز سازی پل های پنسيلوانيا معادل است با،8 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 1 ماه ایالت متحده آمریکا در عراق

6- بودجه جهت نياز سيستم آب آشاميدنی پنسيلوانيا معادل است با،5.26 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 2.5 هفته ایالت متحده آمریکا در عراق

جنوب غربی پنسيلوانيا

1- بودجه جهت تعميرات سيستم فاضلاب موجود در جنوب پنسيلوانيا جهت جلوگيری از سرريز شدن و بازگشت فاضلاب به درون سيستم و منازل ، تهيه آب آشاميدنی تميز برای مناطق کم آب معادل است با،10 ميليارد دلار که برابر است با هزينه نظامی 5 هفته ایالت متحده آمریکا در عراق

 

منبع : فرهنگ توسعه