بازگشت به صفحه نخست

 

بسمه تـعالی

 بیانیه جمعی از تشكلهای دانشجویی دانشگاههای شمال غرب كشور

 استعفای وزیر ارشاد، آزادی روزنامه نگاران و عذرخواهی رئیس جمهور از مردم آذربايجان را خواستاريم

 

 

مراتب نگرانی و اعتراض عمیق خود را نسبت به برخوردهای پلیسی،امنیتی شكل گرفته به ویژه بازداشت جمعی از فعالان دانشجویی،مطبوعاتی و سیاسی ابراز داشته و معتقدیم تداوم این برخوردها نه تنها كمكی جهت بهبود اوضاع نخواهد كرد كه بر وخامت و تشدید آن نیز خواهد افزود.

مراتب نگرانی و اعتراض عمیق خود را نسبت به برخوردهای پلیسی،امنیتی شكل گرفته به ویژه بازداشت جمعی از فعالان دانشجویی،مطبوعاتی و سیاسی ابراز داشته و معتقدیم تداوم این برخوردها نه تنها كمكی جهت بهبود اوضاع نخواهد كرد كه بر وخامت و تشدید آن نیز خواهد افزود.

به عنوان بخشی از بدنه ی جنبش اصیل دانشجویی این سرزمین با تاكید بر اعتراضات مدنی مردم آذربایجان،مخالفت خود را با رویكردهای تجزیه طلبانه و اعمال و روشهای پوپولیستی و هجمه ای اعلام داشته و یادآور می گردیم كه این نحوه ی مواجهه با مسائل تنها به نفع لباس شخصی ها وگروههای فشاری است كه حیات ومماتشان متكی و وابسته به وجود بحران وخشونت در حوزه اجتماعی است.                

  

حق سئل كیمی دریایه آخیب یؤل تاپاجاقدیر 

 داش آتماغیــنان كیمسه اؤنو چوندره بــیلمز

 عالمـــده قارانلیـــقلار اگـر بیـر لشـه با هـــم 

 بیر خیرداجا شمعین ایشیقین سوندؤره بیلمز

  

بیش از یك هفته از اعتراضات عمومی مردم آذربایجان نسبت به هتك حرمت روزنامه ایران به ساحت فرهنگ و زبان این دیار می گذردو آتش افروخته شده در خرمن خشم این مردم به دلیل بی تدبیری مسئولان ارشد منطقه و كشور كماكان شعله ور است.آنچه كه تا به امروز از سوی برخی دولتمردان،احزاب،تشكل هاوشخصیت های سیاسی_اجتماعی اظهارگشته یا به كلی تهی از واقعییت های جاری بوده یا در نازل ترین سطح به شكل تمجید یا تقبیح این واكنش ها بیان شده است.اگر تا به امروز سیاست های غلط بستر چنین وقایعی را فراهم كرده،امروز نیز رفتارشناسی نادرست وتجویز نسخه های غیر واقعی می تواند مسبب وقایع مشابه آتی باشد لذا امضا كنندگان این بیانیه با عنایت به درك خود از واقعییت های جاری در آذربایجان بخشی از دیدگاههای خود را جهت اطلاع حكمرانان ،احزاب،فعالان سیاسی،دانشگاهیان وتوده مردم شریف ایران وبه ویژه آذربایجان به شرح زیر اعلام میدارد:

 

نسبت دادن اتفاقات اخیر صرفا به یك كاریكاتور به لحاظ تحلیلی نادرست بوده،منجر به ساده سـازی مسئله خواهد شد.

1- كاریكاتور منتشر شده تنها یكی از موارد اهانت های عریان وتحقیر فرهنــگ وهــویت آذربایجان است ومردم این دیار در حافظه تاریخی خود انبوهی از این موارد را به یادگار دارند.آنــچه كه امروز در آذربایجان می گذرد ،محصول غیر قابل كتمان سیاستهای نادرست دراین منطقه بوده است كه در بستری از آزردگی روانی ناشی ازاهانت روزنامه ایران سوار گشته و بدیــن شكـل ظــهور كرده است.دولتهایی كه بذر محرومیــتهای اقتصـادی ،  توسعه نیافــتگی وهـــویت زدایی را دراین منــطقه كاشتــه اند وسودای مستحیل كردن این هویت وتنوعات فرهنگـی آن را در درون فرهــنگ وهـویت دیگــری در سرپرورانده اند امروز باید آماده برچیدن محصولشان باشند.اگر امروز حاكمـــیت در گیر مسئله آذربایجان است ریشه های آن را نه در آنسوی مرزها بلكه در دل برخی از سیاستهای غلط خــود بایستی جستجو كند.چگونه وبا چه منطقی آذربایجان با اینهمه پتانسیل های اقتصادی،اجتماعی وفرهنـگی به لحاظ شاخص های توسعه انسانی در طی ده سال گذشته جزواستانهای توســعه  نیافته ایران گردیــده است؟كدامین سیاستهای اقتصادی،مجموع بودجه تخصیص یافته به استانهای آذربایجان شـرقی ،غربـی  و اردبیل را كمتر از یك بخش بودجه استان كرمان رقـــم زده اســـت ؟ ( البتـه در این میان غـفــلت  و ســـهل انگاری نمایندگان و مسئولان این خطه خود جای بحث دارد )كدامین سیاستهای اعمال شـــده مـــیزان مهاجرت نیروی كارآمد آذربایجان را در صدر آمارها  نشانده است؟از نظرما مســئله پیـــچیده نیســت  ، اگر حاكمیت نگاهی به عملكرد خویش داشته باشد،رفتار امروز آذربایجان را به آســانی درك خواهدنمود.                      

 

2- در این برهه حساس در یك تلاش ناموفق جهت كاستن از حجم اعتراضها،سیل تعریفها وتمجیدها از سوی مسئولان نسبت به آذربایجان ،مردم وتاریخ آن جــاری گشته اســـت ومداهنه وتكرارشــعارهای بی پشتوانه سابق كماكان دردستوركار آنها قرار دارد.به صراحت اعلام می كنیم كه مردم آذربایجان نیازی به تمجید نداشته و از تقبیح نیز بی واهمه هستند. برای آنان ،اینكه آذربایجان سرایران است،مردمانش مظهر غیرت هستند وتاریخ درخشانی دارند ابدا اهمیتی ندارد. تشت مهمل بودن این غزل سراییهادیرزمانی است كه ازبام افتاده است .حكمرانان !سه دهه حقوق معوقه مصرح در قانون اساسی این دیاررا احقاق كنید،تمجیدو قدر دانی پیشكش .!!

 

لازم میدانیم به گروههایی كه تلویحا دل نگران اوضاع آذربایجان وخون به جگر شده ی خطر تجزیه هستند یادآور شویم كه انگشت بر روی موضوع بلا ربطی نهاده اند.

3- اگر امروز تجزیه طلبی به عنوان خطری اساسی تلقی می گردد ریشه های آنرا نه در آذربایجان،بلكه در سیاستهای غیر اصولی آنانی باید جست كه ایران را تنها در غالب نژاد وزبانی خاص می پندارندو كمر به حذف سایر هویت های این سرزمین بسته اند.آذربایجان را دیر زمانی است كه بر خلاف خواست و اراده ملت آن، از ایران جدا كرده اند،از همان روزی كه از عرصه ی تصمیم گیری های ملی محروم گشته و در معرض نابودی فرهنگ بومی خویش قرار گرفته است. اگر عزم و جسارتی برای مقابله با این مشی نادرست دارید از سیاست گذاریهای كلان اجتماعی خود آغاز كنید.

 

4- مراتب نگرانی و اعتراض عمیق خود را نسبت به برخوردهای پلیسی،امنیتی شكل گرفته به ویژه بازداشت جمعی از فعالان دانشجویی،مطبوعاتی و سیاسی ابراز داشته و معتقدیم تداوم این برخوردها نه تنها كمكی جهت بهبود اوضاع نخواهد كرد كه بر وخامت و تشدید آن نیز خواهد افزود.

 

5- به عنوان بخشی از بدنه ی جنبش اصیل دانشجویی این سرزمین با تاكید بر اعتراضات مدنی مردم آذربایجان،مخالفت خود را با رویكردهای تجزیه طلبانه و اعمال و روشهای پوپولیستی و هجمه ای اعلام داشته و یادآور می گردیم كه این نحوه ی مواجهه با مسائل تنها به نفع لباس شخصی ها وگروههای فشاری است كه حیات ومماتشان متكی و وابسته به وجود بحران وخشونت در حوزه اجتماعی است.                

 

:در پایان رسیدگی هر چه سریع تر حاكمیت نسبت به موارد زیر جهت التیام بخشیدن به زخمهای این ملت را خواستاریم

 الف) استعفای وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به جای انحراف افکار عمومی و بندکشیدن روزنامه نگاران روزنامه ایران

 ب)عذر خواهی مستقیم رئیس جمهوراز مردم آذربایجان

 ج)رفع توقیف از مطبوعات منطقه ای

 د)رعایت حقوق مدنی فعالان دستگیر شده سیاسی ودانشجویی وآزادی بازداشت شدگان فله ای

 ه )ایجاد فضای آزادومنطقی در دانشگاهها،جامعه و رسانه های جمعی برای كالبد گشایی مسئله با حضور نمایندگان فكری مختلف و صداهای خاموش مانده ی آ ذربایجان

  

 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

 انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی زنجان

            انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

   سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) آذربایجان شرقی

    کانون وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

  تشکل آرمان دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز

  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

  انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد مراغه

  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز

 کانون دانشجویی دیار سبز دانشگاه آزاد تبریز