بازگشت به صفحه نخست

 

 كارگران ايران خودرو را تنها مگذاريد

 پيام كارگران ايران خودرو به تمام كارگران و سازمانهاي كارگري ومردم آزاديخواه جهان

 

   

 

كارگران ومردم آزاديخواه و عدالت طلب

 

سرمايه داران و حامي آنها ده ها نفر از كارگران اعتصابي شركت ايران خودرورا از كار اخراج كردند

 

جرم اين كارگران شركت دراعتصاب هفدهم اسفند ماه يكهزار سيصدو هشتادو چهارشمسي كه براي رسيدن به خواسته هاي خود همانا پرداخت پاداش بهروره اي توليد و اجراي طرح طبقه بندي بود اعلام شده است.

 

در هفدهم اسفند يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار شمسي عده اي از كارگران شركت ايران خودرو وقتي كه فهميدند مديريت زير توافق خود كه براي رسيدن به توليد پانصدو بيست هزار دستگاه خودرو بود زده است و پاداش ركورد توليد را به نصف كاهش داده است دست به اعتراض و نهايتا دست به اعتصاب زده بودند

 

مديريت شركت براي جلوگيري از گسترش اعتصاب اعلام كرد كه اشتباهي در امور مالي رخ داده و اين اشتباه را جبران خواهد كرد و از كارگران خواستند به سركار خود برگردند مديريت اعلام كرد اين اشتباه را جبران و طرح طبقه بندي را نيز اجرا خواهد كردو كارگران به اعتماد حرف مديريت به سركار بازگشتند.و غافل از اين كه مديريت با شكار دوربينهاي اطلاعاتي خود كارگران اعتصابي را شناسائي واكنون بعداز گذاشت يك ماه دست به اخراج آنان زده است و جو وحشت و پليسي و نا امني شغلي در شركت حاكم كرده است و در طي اين مدت ده ها نفر از كارگران اخراج و بسياري از خانوادها بي خانمان شده اند

 

 

كارگران و آزاديخواهان

 تا كي كارگران بايد به خاطر اعتصاب و خواستن حق خود اخراج شوند

 تاكي جواب عدالت خواهي زندان و بيكاري سازي است

 اكنون بعداز كارگران شركت واحد نوبت ما كارگران ايران خودرو است كه بخاطر

 اعتراض به عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كه بيش از ده سال از اجراي آن گذاشته است

 اعتراض به عدم پرداخت حقوق مساوي در مقابل كار مساوي

 اعتراض به لغو قراردادهاي موقت

 اعتراض به نا امني شغلي جاني و پايان دادند به كارهاي پيمانكاري و پكيجي و انحلال شركتهاي پيمانكاري وتامين شغلي با استخدامهاي رسمي و بخاطر ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري بايد اخراج شويم

 اتنظار طيعي ما از يكا يك شما حمايت از خواستهاي ما كارگران وخواست بازگشت فوري همكاران اخراجي به سر كار مي باشد

 ما كارگران ايران خودرورا تنها مگذاريد

 و به هر طريقي كه ممكن است به ياري كارگران اخراجي بشتابيد

 تنها در سايه مبارزه و تلاش و اتحاد همبستگي كارگري است كه سرمايه داري عقب خواهد نشست

  

زنده باد اتحاد و همبستگي كارگري

 جمعي از كارگران ايران خودرو