بازگشت به صفحه نخست

 

 اول ماه مه

 کارگران ايران و تهديدهای جنگی

 

کارگران ايران همچون کارگران جهان برای استقبال اول ماه مه آماده می شوند.  هنوز در ايران اول ماه مه بعنوان روز جهانی کارگر ازسوی دولت رسميت ندارد. کارگران اما  با وجود همه‎ی‎‎ موانع هرساله اول ماه مه را به روز مبارزه همبسته برای دفاع ازخواست‎ها و خواست‎های طبقاتی شان تبديل می‎کنند . کارگران ايران برای ايجادِ تشکلِ مستقلِ کارگری مبارزه می‎کنند تا بتوانند درتشکل خود سازمان‎يافته از حقوق خود دفاع کنند . اين مبارزه‎ی کارگران، اما مدام با سرکوب خشن دولت و سرمايه‎داران ايران مواجه می‎گردد. دولت ايران تشکل مستقل کارگری را برسميت نمی‎شناسد؛ بهمين دليل مدام  کارگران مبارز دستگير می‎شوند، به زندان محکوم ،و ازکار اخراج می‎شوند. در اول ماه مه 2004 ده‎ها نفر ازکارگران سقز به‎جرم شرکت درگردهمایی روز اول ماه مه دستگیر شدند و بپس از18 ماه ، 5 تن ازآن‎ها توسط دادگاه اسلامی با احکام سنگین روبه‎رو شدند. مبارزه اما به شکل‎های گوناگون ادامه یافت و کمیته های مختلفی برای لغو این احکام شکل گرفت. در اول ماه مه 2005 کارگران ایران چندین گردهمایی بزرگ ومستقل برگزار کردند.

          بحران حاد اقتصادی و سياست‎های خصوصی سازی،حمله به سطح معیشت کارگران را تشدید کرده است .

و عموم کارگران خواهان افزايش دستمزد متناسب با سطح تورم هستند. طبق ارزیابی رسمی درآمد ماهانه‎ی  معادل 350 يورو،

زيرِ خط فقرمحسوب می‎گردد، در حالی‎که  کارگران شاغل ماهانه فقط دستمزدی معادل 220 یورو دريافت می‎کنند. کارگران بسياری مجبورند با قراداد‎های موقت شرايط سخت کاررا تحمل کنند و مدام در معرض اخراج باشند و به صف بیکاران بپیوندند. به‎علاوه دستمزد بسیاری از کارگران هم به‎موقع پرداخت نمی‎شود و زنان و کودکان‎ِکار بيش ازهمه تحت ستم و استثمارِ کارفرمايان قراردارند و براثر سیاست‎های ضدکارگری،گارگاه‎های کوچک رسما مشمول قوانین کار نمی‎شوند .

      دامنه‎ی‎ اعتراض‎های کارگری در سال گذشته که در 1200 اعتصاب و اعتراض کارگری نمود یافت ؛ گویای وضعیت اسفبار کارگران در ایران است . در این اعتراض‎ها کارگران خواهان آزادی کارگران زندانی؛ بازگشت به کارِ کارگران اخراجی ازجمله حدود 300 تن ازکارگران اعتصابی شرکت واحد؛ لغو قراردادهای موقت و پيمان قراردادهای جمعی؛ افزايش دستمزدها متناسب با سطح تورم؛ ممنوعيت کار کودکان و برخورداری زنان ازحقوق و دستمزد برابر و در راس همه ايجاد تشکل مستقل کارگری بدست خود کارگران شدند. این‎ها خواسته‎هایی فوری‎اند که کارگران ايران برای تحميل آنها  به دولت و کارفرمايان ايران روزمره مبارزه  می‎کنند و هرروز به ضرورت  پشتیبانی متقابل از مبارزه‎های هم طبقه ها در مراکز کار و تولید در سطح کشور و دیگر اقشار و گروه‎های اجتماعی تحت ستم و استثمار آگاه گشته  و به همبستگی دائمی و بين المللی کارگران  جهان اميدوار می‎شوند.

     درسال گذشته درنتيجه ی مبارزه ی پيگير و استوار کارگران ايران، رشد آگاهی طبقاتی و ارتقاء خواست‎ها و مطالبات ضد سرمایه داری آنان و همچنین همبستگی جهانی نهادها؛ فعالین مستقل کارگری و تشکل ها و اتحاديه های کارگری جهان، جنبش کارگری ايران با تحول چشمگيری روبرو گردید. بعنوان نمونه‎ی برجسته؛ سنديکای شرکت واحد با بيش از8000 عضو، سطح بالای آکاهی کارگران و عزم آنان را برای بدست گرفتن سرنوشت خود به‎نمايش درآورد. هنوز منصوراسانلو يکی ازرهبران سنديکا بعد از گذشت 3 ماه هنوز درسلول انفرادی به‎سرمی‎برد و 300 کارگر شرکت واحد به‎جرم شرکت دريک اعتصاب ازحق کار محروم شده اند؛ اما، جنبش سنديکايي به سازمان‎يابی اعتراض‎های  کارگری ادامه می دهد.

     جمهوری اسلامی ایران در مواجه با اعتراض‎های گسترده‎ی کارگری تصميم دارد به هر قيمتی از ايجاد تشکل مستقل کارگری و گسترش آن به مراکز کار و توليد کشورجلوگيری نمايد . در حالي‎که بحران هسته ای، فشارهای بين المللی و سياست‎های جنگ افروزانه‎ی امپرياليسم آمریکا و متحدان غربی‎اش از یک‎سو و سیاست‎های جنگ‎طلبانه‎ی دولت احمدی‎نژاد و تلاش کارگزاران و  وابسته‎گان جمهوری‎اسلامی برای حفظ نظام به‎هرقیمتی تشدید شده است؛ فعالان کارگری ایران ؛ فعالان برابری‎طلب جنبش زنان و دانشجویان آکاه و مترقی کشور بیش از هر زمان دیگر تحت فشار و سرکوب قرارگرفته اند . علی‎رغم این فشار ها و بگیر و ببندها؛  همبستگی میان لایه های مختلف جنبش طبقاتی – اجتماعی ایران هر روز تجسم بیشتری می‎یابد . روز8 مارس امسال زنان در تهران و چند شهر دیگر ایران، در تجمع های اعتراضی، ازخواست های کارکران ایران پشتيبانی کردند و کارگران بخش‎های مختلف با جنبش زنان ایران اعلام همبستگی کردند و دانشجویان بیش از هر زمان درحرکت‎های همبستگی شرکت می‎نمایند.

ما جمعی از ایرانیان مدافع جنبش کارگری ایران درآلمان متشکل در کمیته های همبستگی با جنبش کارگری و همگام با کارگران ایران و جهان به استقبال اول ماه مه می‎رویم و با هماهنگی فعالیت‎های خود برای تقویت همبستگی بیشتر با مبارزات کارگران و متحدان خود درجنبش های اجتماعی ایران می‎کوشیم .

ما اعلام می‎کنیم مخالف جنگ؛ مخالف هر‎گونه حمله‎ی نظامی و غیرنظامی ازجمله  تحریم اقتصادی و مخالف سیاست های امپریالیستم جهانی ومتحدان‎اش هستیم.

    ما مخالف رژیم جمهوری اسلامی بعنوان دولت سرمایه داران؛ دولت سرکوبگر کارگران ، دولت آپارتاید جنسی و دولت سرکوبگر آزادی های دمکراتیک و حقوق اولیه مردم ایران هستیم وبرای سرنگونی آن مبارزه می کنیم .

ما اعلام می کنیم برای آینده بهتر راهی جز گرفتن سرنوشت مردم ایران بدست خودشان وجود ندارد و در این شرایط بحرانی و حساس، کلیه مدافعین راستین جنبش های ضدسرمایه داری و ضد امپریالیستی جهان را به همبستگی با نهادهای مستقل و فعالان جنبش های طبقاتی – کارگری ایران و پشتیبانی ازمبارزات خود فرا می‎خوانیم .

 

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

 

21آوریل 2006

 

امضا :

کمیته همبستگی با کارگران ایران – هامبورگ                        

کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن

جمعی از مدافعین جنبش کارگری ایران – هانوور

گروه همبستگی با جنبش کارگری – برلن