بازگشت به صفحه نخست

 

 اهداف سایت گروه تدارک فروم اجتماعی ایران عبارتند از :

1- انتشار گزارشات ، اسناد ، بیانیه ها و تحلیلهای مربوط به حرکتها و جنبشهای اعتراضی اجتماعی مردم ایران : کارگران ؛ زحمتکشان ؛ بیکاران ؛ زنان ؛ جوانان ؛ دانشجویان ؛ معلمان ؛ دهقانان ؛ اقوام وملیتهای تحت ستم ؛ سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه زنان ،حقوق بشر ، محیط زیست ، کودکان و... جمع آوری و ترجمه و ارائه آنها به جنبش جهانی و افکار عمومی
2- ترجمه و انتشار گزارشات، اسناد ، بیانیه ها و تحلیلهای جنبش جهانی در مورد جهانی سازی نئولیبرال ، امپریالیسم ، جنگ و میلیتاریسم
3- افشای سیاستهای سر کوبگرانه حاکمیت در برابر جنبش عمومی و جنبش اجتماعی مردم ایران و دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی و سندیکایی
4- اطلاع رسانی ، توضیح و تحلیل فجایعی که جهانی سازی نئولیبرال در عرصه های جهانی ، منطقه ای و ملی تاکنون ببار آورده است ، افشای سیاستهای نئولیبرال حاکمیت در عرصه های اقتصادی اجتماعی خدماتی و در جهت اجرای فرامین نهادهای بین المللی جهانی سازی چون : بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی ، کوشش در جهت شناخت موقعیت سیاسی اقتصادی جامعه و یافتن و ارائه طرحهای بدیلی که تامین کننده حداقل زندگی شرافتمندانه برای طبقات و اقشار زحمت کش ، فقیر و به حاشیه رانده شده که اکثریت جامعه ما راتشکیل میدهند ، باشد .
5- در چارچوب اهداف فوق از همه دوستان و علاقه مندان جنبش تقاضا میکنیم با کارنوشتاری ، ترجمه و انتقال گزارشات و مطالب تحقیقی تحلیلی به پر باری سایت یاری رسانند .
6- نوشته های انتشار یافته ، الزاما مورد تایید سایت نبوده و تنها منعکس کننده دیدگاههای نویسندگان آن میباشد .
7- ما با استقبال از مقالات انتقادی از انتشار مطالبی که حاوی توهین ، جدلها و مشاجرات شخصی و گروهی یا آغشته به هر نوع تبعیض نژادی ملی جنسیتی و مذهبی باشد ، خودداری میکنیم .
ایمیل برای فرستادن مقاله و مکاتبه با سایت : irsocforum@yahoo.fr