بازگشت به صفحه نخست

 کارگران شرکت واحد  : ما خواستار

 1 - آزادی منصور اسانلو و ديگر بازداشت شدگان . 2 - احيای سنديکا . 3 - انعقاد پيمان دسته جمعی ميباشيم

 يعقوب سليمی در مصاحبه با راديو برابری : ديروز همکاران ما را دعوت کردند به دادستانی و البته بصورت محترمانه قرار بود اينه را آزاد کننند ولی متاسفانه همکاران ما را نگهداشتند. ديشب ساعت 10 شب آنها را به زندان اوين منتقل کردند.

الان هم همکاران ما در سطخ شهر اطلاعيه پخش ميکنند. مسافران هم از ما حمايت کرده اند و عده ای از آنان گفته اند که اگر رانندگانی بغير از رانندگان شرکت واحد بيرون بيايند (روز شنبه) شيشه های اتوبوسها را خواهيم شکست. يک جو دوستانه بين مردم و رانندگان بوجود آمده است. رانندگان به مسافرانی که پياده يا سوار ميشوند اطلاعيه سنديکا را ميدهند. من ميخواهم   سه اطلاعيه بخوانم. از کليه جوامع دفاع  حقوق بشر انتظار داريم که تذکرات شفاهی، کتبی و عملی را به مسئولين جمهوری اسلامی ايران جهت آزادی زندانيان کارگران سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و رعايت حقوق آنان داده شود و به خواستهای بحق صنفی و قانونی جامعه عمل بپوشانند.

دومين اطلاعيه : از کليه تشکل های کارگری سراسر جهان تقاضا ميشود با اعتراضات خود در کشورهايشان همدردی و حمايت خود را به هر طريق ممکن به گوش آقايان مسئولی که انگار پنبه در گوش خود دارند    برسانند.

 سومين اطلاعيه : از کليه جوامع کارگری کشور عزيزمان ايران تقاضا داريم روز شنبه 8 بهمن اول صبح کاری شرکت اتوبوسرانی همدلی و همدردی خود را در مشارکت در اعتصاب کارگران زحمت کش شرکت واحد  که حرفی جز خدمت به خلق خدا و شهروندان محترم ندارند ولی مشکلات موجود در شرکت واحد و حق کشی ها دست بع اعتصاب ميزنند ... در مناطق شرکت واحد حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است رانندگان شرکت واحد تهران و حومه  و خانوادهها و فرزندانشان در کليه مناطق ده گانه حضور بهم ميرسانند.

ما سه خواسته داريم : 1 - آزادی منصور اسانلو و ديگر بازداشت شدگان . 2 - احيای سنديکا . 3 - انعقاد پيمان دسته جمعی

--------------------------------------------------------------------------------

  کد خبر: 28593

--------------------------------------------------------------------------------