بازگشت به صفحه نخست

 

 

بازداشت فعالين سنديکايی در تهران

نيروی انتظامی چهارشنبه شب گروهی از فعالين سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را بازداشت کرده است. منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکا، به همراه آقای عباس کودکی، آقای غلامی، و آقای داوود نوروزی از جمله بازداشت شدگان هستند
از محل بازداشت نمايندگان کارگران اطلاعی در دست نيست اما بازداشت اين افراد بدون هيچ حکمی صورت گرفته است
 

اخبار روز: www.iran-chabar.de

پنجشنبه ١۷ شهريور ١٣٨۴ – ٨ سپتامبر ٢٠٠۵


اخبار روز: بنابه گزارش های رسيده از تهران، نيروی انتظامی چهارشنبه شب گروهی از فعالين سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را بازداشت کرده است. منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکا، به همراه آقای عباس کودکی، آقای غلامی، و آقای داوود نوروزی توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند.
گفته می شود در پی شکايت تيموری، معاونت شرکت واحد اتوبوسرانی، آقای داوود نوروزی توسط کلانتری صنائی بازداشت گرديده و بعد از اعتراض رانندگان عضو سنديکا در ميدان هفت تير، منصور اسانلو، عباس کودکی و آقای غلامی نيز بازداشت شده اند.
از محل بازداشت هنوز اطلاعی در دست نيست. همچنين لازم به ذکر است که بازداشت اين افراد بدون هيچ حکمی صورت گرفته است.
روز چهارشنبه رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به بی توجهی مقامات شرکت واحد و دولت به خواسته هايشان به عنوان اعتراض با چراغ های روشن در خيابان های تهران حرکت کردند.
اعتراض کارگران با واکنش مديران شرکت واحد مواجه شد و از حرکت رانندگانی که چراغ های خود را روشن کرده بودند و ادامه کار رانندگان جلوگيری به عمل آمد و گروهی از فعالين سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نيز بازداشت شدند.