بازگشت به صفحه نخست

 

 

قطعنامه به مناسبت اول ماه مه

كميته پيگيرى ايجاد تشكلهاى آزاد كارگرى

یکشنبه ١١ ارديبهشت ١٣٨۴ – اول مه  ٢٠٠۵

امروز و در اين لحظه در اقصی نقاط جهان چرخهای توليد سود برای سرمايه‌ داران از كار افتاده است و ميليونها كارگر در اعتراض به مشقاتی كه نظام سرمايه‌داری بر زندگی و معيشت آنان تحميل كرده، دست از كار كشيده‌اند.

۱۱۵ سال است كه اول ماه مه چنين روزيست، اين روز مولود شرايط فلاكت‌باريست‌ كه نظام سرمايه‌داری مسبب‌ آن است، نظام سرمايه‌داری مسبب همه مشقات و محروميتهايی است كه اكثريت عظيم جامعه انسانی را در كام خود فرو برده‌است. فقر و فلاكت پايان ناپذير، بيكاری، ناامنی شغلی، تن فروشی و اعتياد، بردگی و قاچاق كودكان، جنگ و انسان‌كشی و دهها مصيبت ديگر تماما محصول حاكميت اين نظام ضدانسانی بر سرنوشت و مقدرات بشر است درعين حال عليرغم پيشرفت تكنولوژی توليد نسبت به دهه‌های قبل، شرايط كار و زيست كارگران درهمه نقاط جهان روزبروز وخيم‌تر شده وميليونها انسان بيش‌ازپيش درگرسنگی مطلق فرو رفته‌اند چرا‌ كه هدف نظام اقتصادی سرمايه‌داری ازپيشرفت تكنولوژی نه تامين رفاه وآسايش انسانها بلكه تضمين و تداوم سود آوری سرمايه است.

اين نظام ناعادلانه شايسته انسان نيست و بايد دگرگون شود. اين حق طبيعی و مسلم ما كارگران است كه از همه نعماتی كه خود توليد ميكنيم، بهره مند شويم. ما خواهان محو استثمار انسان از انسان و بر پايی جامعه‌ای انسانی هستيم در اين راستا و تا تحقق چنين شرايطی برای زندگی انسانها،‌ ‌ما رئوس مطالبات خود را به شرح زير اعلام كرده ومصرانه‌خواهان تحقق فوری آنها هستيم:

1. ما خواهان آزادی ايجاد تشكلهای كارگری بوده و حق خود ميدانيم كه تشكلهای خود را بدون اجازه و دخالت مقامات و نهادهای دولتی ايجاد نماييم.

2. حداقل دستمزد تصويب شده توسط شورای عالی كار، تجاوز به پايه‌اي‌ترين حقوق انسان، يعنی حق زنده ماندن و برخورداری از يك زندگی انسانيست. ما خواهان تجديد نظر فوری در حداقل دستمزدها به نحوی هستيم كه امكان يك زندگی انسانی و مطابق با استانداردها و پيشرفتهای زندگی امروزی بشر را برای كارگران تامين كند.

3. ‌قراردادهای موقت كار بايستی ‌فورا برچيده شده وعموم كارگرانی كه با اين ‌نوع قراردادها مشغول كارند بايد استخدام رسمی ‌شوند.

4. اعتصاب حق ماست. ما خواهان آزادی اعتصاب و همه اشكال شناخته شده اعتراضات كارگری هستيم. ما حق خود ميدانيم كه در مقابل پايمال شدن حقوق اجتماعی و صنفی خويش دست به اعتصاب بزنيم.

5. برپايی مجامع عمومی كارگری در ساعات و محيط كار بايد به رسميت شناخته شود ما خواهان شركت و دخالت مستقيم نماينده‌های مستقل كارگران در نشستهای سه جانبه و همه اموری هستيم كه به سرنوشت كارگران مربوط ميشود. اين نماينده‌ها بايستی از طريق اين مجامع و رای مستقيم كارگران انتخاب شوند.

6. همه دستمزدهای معوقه بايستی فورا پرداخت شوند. در حال حاضر عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها به يك روش معمولی پرداختها تبديل شده است، جهت پايان دادن به اين وضعيت، هرگونه عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها از طرف كارفرمايان بايد ممنوع و جرم تلقی شود.

7. ما خواهان تامين كار و يا پرداخت حقوق بيكاری مكفی برای همه افراد بالای 18 سال اعم از زن و مرد هستيم . بيمه بيكاری بايد معادل حداقل دستمزدها به همه افراد آماده به كار پرداخت شود.

8. ما از مطالبات بر حق معلمان و پرستاران حمايت كرده و خواهان احقاق حقوق پايمال شده آنان هستيم.

9. ما خواهان لغو هرگونه تبعيض جنسی در جامعه بوده واز برابری كامل حقوق زنان ومردان در همه شئونات اقتصادی واجتماعی حمايت ميكنيم.

10. هرگونه تهديد، فشار‌ و ‌مزاحمت ، تبعيد و دستگيری و اخراج كارگران به دليل فعاليتهای صنفی و اجتماعی بايد فورا متوقف شده و جرم تلقی گردد.

11. تعديل نيرو و بيكارسازی كارگران به ‌هر شكل و بهانه‌ای بايد ممنوع و متوقف شود. ما خواهان بازگشت به كار همه كارگران بيكار شده و جبران خسارات وارده به آنها هستيم

12. ما خواهان افزايش مستمری بازنشستگان و از كار افتادگان و تامين يك زندگی انسانی و شرافتمندانه برای آنان هستيم.

13. ما خواهان‌ برخورداری همه كودكان از كليه امكانات رفاهي، آموزشی و داشتن يك زندگی شايسته برای آنان هستيم.

14. اول ماه مه بايد تعطيل و در تقويم رسمی كشور درج گردد در عين حال هرگونه ممنوعيت برپايی مراسمهای اين روز در همه اشكال آن بايد فورا لغو شود.

ما همه كارگران را به برگزاری مراسم با شكوه اول ماه مه وحمايت متحدانه از اين قطعنامه فرا ميخوانيم

كميته پيگيرى ايجاد تشكلهاى آزاد كارگرى

۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۴