بازگشت به صفحه نخست

 

نشست تدارکاتی چهارمین فوروم اجتماعی اروپادر بروکسل

بروکسل: 14 ژانویه2005

گزارشگر هوگو براین روزنامه نگار و مسئول آتاک آلمان

برگردان ناهید جعفرپور

در تاریخ 14 ژانویه 2005 در بروکسل، نمایندگان جنبش های اجتماعی اروپا دراولین کنفرانس تدارکاتی چهارمین فوروم اجتماعی اروپا که قرار است در اکتبر 2005 در یونان برگزار گردد، شرکت نمودند و در این کنفرانس تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:  

تظاهرات سراسری در 19 ماه مارس

 

1- در کنفرانس فوق در باره سه فراخوان برای تظاهرات 19 مارس بحث و گفتگو گردید

الف - فراخوان اتحادیه های کارگری بلژیک برای اروپائی اجتماعی بااشتغال بیشتر 

ب-فراخوان سومین فوروم اجتماعی اروپا در لندن      

 با ضمیمه فراخوان بروکسل و فوروم اجتماعی بلژیک بر علیه خصوصی سازی، راسیسم،جنگ       

 

ث- فراخوان اتحادیه های جوانان برای کار و آموزش بر علیه راسیسم و فاشیسم 

 2- کنفرانس تدارک چهارمین فوروم اجتماعی اروپا بطور جمعی تصمیم برگزاری تظاهرات مشترکی را می گیرند. اتحادیه کارگری بلژیک   وظیفه می گیرد بنام فوروم اجتماعی اروپا مذاکرات بعدی را با اتحادیه ها به انجام رساندو  همچنین مسئولیت سازماندهی تظاهرات و نحوه شرکت در تظاهرات را  هم بعده می گیرد .

 

تدارک جلسات بعدی تدارک فوروم اروپا بعهده اتحادیه کارگری بلژیک خواهد بود

شرکت احزاب سیاسی در تدارک چهارمین فوروم اجتماعی اروپا مورد قبول می باشد.

تمامی اطلاعات دیگر از طریق  ایمیل لیست فوروم اروپا به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.        

3- نشست تدارکاتی توصیه می نماید که اتحادیه کارگری فراخوان بروکسل را بعنوان فراخوان تظاهرات برای سازماندهی تظاهرات و جلب افکار عمومی علنی نماید. به لحاظ  اختلاف در نظر امکان نداشت که این فراخوان بطور جمعی بعنوان فراخوان جنبش های اجتماعی  فوروم اجتماعی اروپا صادر گردد.

 

4- اتحادیه های کارگری بلژیک که مسئول سازماندهی تظاهرات گشته اند، هنوز بطور مشخص چگونگی سازماندهی را تعیین ننموده اند. اما در هفته آینده به این کار مبادرت خواهند نمود. آنچه اما مشخص است این ست که این تظاهرات معرفی شده است و اجازه اش از ماموران مربوطه گرفته شده است. تا کنون اختلافات بسیاری با پلیس در باره مسیر و جای تظاهرات وجود داشته است.  اما اتحادیه کارگری موفق شده است دو مرکز ثقل برای جمع شدن تظاهرکنندگان در ظهر 19 مارس را حتمی نماید. این دو مکان در ایستگاه قطار  بروکسل و در  قصر دادگستری قرار دارند. اتحادیه کارگری  نامه ای  را به تاریخ 23 دسامبر  2004 با امضای رئیس دفتر جان مونکس  به تمامی سازمانهای عضوشان در دست دارد که در این نامه از تمامی این سازمان ها خواسته شده است در تظاهرات 19 مارس شرکت نموده و در سازماندهی تظاهرات شریک باشند.   

 

5-بجز سازماندهان بلژیکی از بروکسل همچنین در فرانسه ، اطریش ، ؛آلمان و نیدرلند هم این سازماندهی و بسیج عمومی آغاز گشته است.  در ایتالیا تا کنون نه فوروم اجتماعی ایتالیا و نه اتحادیه کارگری  به کار سازماندهی تظاهرات نپرداخته اند. شرکت یونان و اسپانیا در این سازماندهی تنها بطور سمبولیک می باشد . در آتن  و  تسالونکی  آکسیون های محلی برگزار می گردند. در اطریش  این سازماندهی با قوت تمام انجام می پذیرد. هدف آنان دادن نه بزرگی به قانون اساسی اتحادیه اروپا  و برای برگزاری رفراندوم می باشد. در شهر وین کمیته سازمانده بسیار قوی ای برای تظاهرات 19 مارس تشکیل شده است.

 

فراخوان بروکسل به تظاهرات                 

19. März 2005

متحدا برای اروپائی دیگر

برای اروپائی اجتماعی

برای اروپائی همراه با همبستگی

برای اروپائی صلح طلب

 

در سال 1997 کارگران کارخانه رنو اولین تظاهرات اروپا را برای اشتغال بیشتر براه انداختند                                                                                     

در دسامبر 2001 ما برای اروپائی دیگر در جهانی دیگر تظاهرات نمودیم           

15 فوریه 2003 فوروم اجتماعی اروپا بر علیه جنگ عراق تظاهرات های بزرگی را براه انداخت ازجمله تظاهرات سراسری در بروکسل را میتوان نام برد.                                                                                                            

امروز هم ما تظاهرات سراسری بروکسل را در روز شنبه 19 مارس فرا می خوانیم                                                                                                     

 

1-در تمامی اروپا به حقوق اجتماعی شهروندان شدیدا حمله ور شده اند.خدمات همگانی و عمومی خصوصی می گردند.شهروندان اروپا شایسته این همه  بی عدالتی نمی باشند.                          

2-ما باید دست بکار شویم تا جلوی اتحادیه اروپای خود خواه را بگیریم                             

3-اتحادیه اروپا دست در دستان جهانی سازی نئولیبرالی نهاده است و باعث جنگ ها، فاجعه های اقتصادی و انهدام خدمات اجتماعی در سرتاسر جهان می باشد.در اثر این عملکردها نابرابری ها و راسیسم و به بند کشیدن ها  کسترش یافته است.                                                                             

4-جوانان برای کار ، برابری و  آموزش آزاد  تظاهرات می کنند. آنها خواهان محل کار ، آموزش مجانی در شرایط مناسب می باشند.  ایدئو لوژی فاشیستی و راسیستی زندگی آنان را احاطه نموده است.                               

5-بعد از سومین فوروم اجتماعی اروپا در لندن جنبش های اجتماعی همه را به تظاهرات سراسری در 19 مارس 2005 دعوت نمودند. آنها  ما را دعوت می نمایند که بر علیه اروپای نئولیبرال و بر علیه جنگ و راسیسم و ضد خصوصی سازی و حمله به محل های اشتغال و برای اروپائی با عدالت اجتماعی  و همبستگی میان ملل ساکن در اروپا به راه بیافتیم و در این مارش عظیم شرکت نمائیم.

 

6-اتحادیه های کارگری اروپا برای اروپائی اجتماعی مبارزه می کنند و برای امنیت محل های کار و بیشتر شدن اشتغال به تظاهرات می پردازند. آنها برای اشتغال های تخصصی و امنیت های اجتماعی به خیابانها برای تظاهرات می روند. آنها یک آری بزرگ به حقوق بنیانی جوامع می دهند و یک نه بزرگ به جهانی سازی نولیبرالی. آنها خواهان اروپائی اجتماعی با خدمات همگانی و مجانی می باشند. آنها پیشنهاد کمسیون اتحادیه اروپا را که می گوید در اروپا دیگر محل کاری وجود ندارد را پس می زنند.

7-برای همه اتحادیه های کارگری ، جنبش های اجتماعی و اجتماعات متمدن و سازمانهای زنان مبارزه با جهانی سازی نئولیبرالی نقشی اساسی و ارجع دارد. زیرا که آنان می خواهند تمامی جهان را به  کالا تبدیل کنند.

8-بعد از دوسال اشغال غیر قانونی عراق و همچنین استثمار خلق فلسطین مبارزه بر علیه جنگ همچنان ادامه دارد. مبارزه برای صلح با مبارزه برای اروپائی دیگر عجین است. ما نمی خواهیم که اروپا قدرتی نظامی شود. مبارزه جهانی بر علیه تجارت های چند ملیتی و قرار دادهای جهانی  تسلیحات اتمی باید آغاز گردد. مبارزه بر علیه تسلیحات کشتار جمعی  بخصوص بر علیه تسلیحات اتمی باید با شدت هر چه تمام تر ادامه داشته باشد.                                

9-در کنفرانس سران در بروکسل در ماه مارس، سران دولت ها می خواهند بیلان روند لیزابون را به امضا رسانند.  هدف آنها این است که اقتصاد اتحادیه اروپا را در جهان هر چه بیشتر به قدرتی بزرگ تبدیل نمایند در حالیکه در تمامی اروپا خدمات اجتماعی منهدم می شود.

10-ما بر علیه این منطق بی نهایت رقابت بپا می خیزیم . منطقی که قاره را بر علیه قاره ، دولت را بر علیه دولت، انسان را بر علیه انسان می شوراند.

11- ما جهانی می خواهیم که همبستگی همگانی و جمعی را ممکن سازد.

12- اروپا نمی تواند بر ضد شهروندانش متحد شود.ما خواهان اروپائی اجتماعی ، دمکراتیک و با تفاهم می باشیم.

13- به این دلیل ما هر روز جنبش های اجتماعی را بیشتر و بیشتر سازماندهی می کنیم . اروپا به این جنبش ها نیازی فوری دارد. ما خواهان جهانی هستیم که عدالت اجتماعی و صلح پیکره اصلی اش می باشد.

14-ما دوش بدوش مردم جنوب جهان مبارزه می کنیم و متحدا برای پاک کردن  بدون قید و شرط قروض کشور های جنوب جهان دست به برگزاری آکسیون های متفاوت خواهیم زد. ما مشترکا با شهروندان جنوب جهان به پیشباز جهانی دیگرخواهیم رفت و در مقابل رهبریت " بازار آزاد" و سیل " خصوصی سازی"  مبارزه خواهیم نمود.

مااز تمامی جنبش های اجتماعی، اتحادیه های کارگری که از سال 2002 در فوروم اجتماعی بلژیک با هم متحدا مبارزه می کنند، جنبش های اجتماعی اروپا، اتحادیه های کارگری سرتاسر اروپاو .... دعوت می نمائیم که در تظاهرات بزرگ 19 مارس در بروکسل شرکت نمایند.                                                           

برای احقاق حقوقمان

برای اروپائی دیگر در جهانی دیگر!

 

Infos: http://www.sfid.info

http://www.weltsozialforum.org