مطالبات کارگران ايران در نامه ICFTU به کميسيون روابط خارجي بازار مشترک اروپا

شنبه 26 دی1383 15 ژانویه 2005

ترجمه و تکثير از ائتلاف بين المللي در حمايت از کارگران در ايران   

تريبون فمينيستي ايران:در پي از سرگيري مذاکرات پيرامون قرار داد تجاري . اقتصادي بازار مشترک اروپا با ايران دبير اول ICFTU درنامه اي به بنيتا فررو. والدنر ،کميسونر روابط خارجي بازار مشترک اروپا خواسته است که در اين مذاکرات مسئله آزادي اجتماعات، پايان دادن به استخدام هاي کنتراتي، ايجاد شرايط بهتر کاري و امنيت و بهداشت بهتر در محل کار، رعايت استانداردهاي بين المللي کار ، درخواست صدور ويزاي ناظران بين‌المللي براي شرکت در دادگاه ۷ فعال مستقل جنبش کارگري سقز مورد توجه قرار گيرد.

 

متن نامه به شرح زير است:

ما امروز با علاقه زياد خبر از سرگيري مذاکرات پيرامون قرار داد تجاري . اقتصادي بازار مشترک با ايران را ملاحظه کرديم. همچنين از موضع بازار مشترک در بيانيه کميسون منتشره ۱۱ ژانويه مبني بر اينکه تعميق روابط اقتصادي . تجاري بين بازار مشترک و ايران بايد همگام با پيشرفت ديگر جنبه هاي رابطه ي بازار مشترک با اين کشور جلو رود و کليه فازهاي اين مذاکرات بايد همپا و موازي با گفتگوي سياسي بين طرفين صورت گيرد مطلع شديم.

 

onfederationEuropean Trade Union C از اينکه کميسيون بر اين نظر است که دو جنبه اجزاي مستقل ولي جدا نشدني يک معادله هستند که هيچيک بدون ديگري اقبال دستيابي نيست تشويق شده است . ما مصريم شما در ادامه اين مذاکرات برمسئله آزادي اجتماعات و احترام گذاشتن ايران به اصول پايه اي استانداردهاي کاري ، آنگونه که توسط سازمان جهاني کار تعيين شده است ، تاکيد کنيد.

در اين رابطه مي خواهيم نظر شما را به دو مسئله عاجل که جنبش اروپايي اتحاديه‌اي آنها را مهم و کاملا مربوط به اين مذاکرات ميداند جلب کنيم.

 

اول ممکن است علاقمند باشيد بدانيد که ICFTU اتحاديه بين المللي کارگران آزاد که ما با آن همکاري مي کنيم در بيانيه اي روز ۱۱ ژانويه ۲۰۰۵ از پيروزي کارگران نساجي کردستان ،(صنعتي که بخش مهمي از واردات بازار مشترک از ايران را در بر دارد) در پي اعتصابي طولاني استقبال کرده است. اعتصاب در کارخانه نساجي کردستان درشهر سنندج يکي از چندين اعتصابي بود که از نوامبرسال ۲۰۰۴ در اين کارخانه و در اعتراض به اخراج کارگران با سابقه اين کارخانه صورت گرفت. کارگراني که توسط کارگران موقت کنتراتي، که شامل قانون کار نمي شوند، جايگزين شده‌اند. سال ۲۰۰۴، ۱۷۵ کارگر در چنين شرايطي بيکار شدند.

کارگران اعتصابي خواهان پرداخت حقوق بهتر براي کارگران اخراجي يا دوباره به کار گماشتن کارگران با سابقه اي هستند که با کارگران موقت جايگزين شده‌اند. آنها خواهان پايان استخدام هاي کنتراتي شرايط بهتر کاري و امنيت و بهداشت بهتر در محل کار هستند. در نوامبر سال گذشته نيروهاي امنيتي کارخانه را محاصره کرده بودند و مذاکرات اوايل ماه در اين کارخانه با حضور مسئولين وزارت کارصورت گرفت.

 

ازآنجا که کارفرمايان و مقامات ايراني سابقه ناديده گرفتن توافقات در مورد قراردادهاي جمعي در مذاکره با کارگران را دارند، سپاسگزار خواهيم شد اگر کميسيون اروپا توجه دولت اين کشور به لزوم بر رعايت استانداردهاي بين المللي کار را جلب کند و از دولت ايران بخواهد اين نکات را به کارفرمايان ايراني گوشزد نمايند.

دوم بسيار ممنون خواهيم شد اگر کميسيون از دولت ايران بخواهد صدور ويزاي ناظران بين‌المللي براي شرکت در دادگاه ۷ فعال مستقل جنبش کارگري را تسهيل نمايد. اين ناظران از ماه سپتامبر سال ۲۰۰۴ براي شرکت در دادگاه اين ۷ فعال کارگري که به جرم سازماندهي يک گردهم آيي صلح آميز روز اول ماه مه سال ۲۰۰۴ در شهر سقز دستگير و محاکمه شده اند ، درخواست ويزا کرده‌اند تا در دادگاه مربوطه شرکت کنند ولي تاکنون پاسخي نگرفته اند. اگرچه اين کارگران در پي کارزار گسترده و بين المللي ۱۲ روز پس از دستگيري آزاد شدند اما ICFTU وETUC همچنان ازاتهامات سياسي و جنايي که به آنها وارد شده و بر اساس آن محاکمه خواهند شد ، نگران هستند.

 

اين ۷ نفر عبارتند از آقايان محمود صالحي، محمد عبدي پور، اسماعيل خودکام، محسن حکيمي ، هادي تنومند ، جلال حسيني و برهان ديوان کرد. اگرچه دادگاه اين جمع در پي اعتراضات گسترده جنبش اتحاديه‌اي معلق شده بود، اما از ۲۵ دسامبراز سرگرفته شده. در پي اعتراضات در آخرين روزهاي سال ۲۰۰۴ توسط ICFTU بارديگر استماع دادرسي به تعويق افتاده است.

 

اما ICFTU همچنان مصر است که ويزاي ورود به ايران براي يک يا چند ناظر به منظور شرکت در اين دادگاه ها (هر وقت که از سر گرفته شوند) بدست آورد. دولت ايران تا کنون در اين رابطه سکوت کرده است.

ما شکي نداريم که دخالت کميسيون اروپا در سطح لازم مي تواند نقش موثري در اخذ ويزا براي ناظران دادگاه اين کارگران شجاع ايفا کند.

 

همراه اين نامه نسخه اي از مکاتبات ICFTU با دولت ايران پيرامون اين مسئله و اطلاعيه هاي خبري پيرامون دادگاه کارگران سقز و اعتراض کارگري در نساجي کردستان را ارسال مي کنيم تا اطااعات بيشتري پيرامون اين مسئله در اختيار شما قرار دهد.

با احترام

جان مانکس

دبير اول

European Trade Union Confederation

بروکسل ۱۲ ژانويه 2004

 

 

به پيوست . اطلاعيه تارنماي ICFTU 11ژانويه ۲۰۰۵ پيرامون نتيجه اعتصاب نساجي کردستان

اطلاعيه تارنماي ICFTU 7 ژانويه ۲۰۰۵ در مورد اعتصاب نساجي کردستان

نامه ICFTU به محمد خاتمي ، رئيس جمهور ايران در مورد از سرگيري دادگاه فعالين کارگري سقز.

اطلاعيه تارنماي ICFTU 14سپتامبر ۲۰۰۴در مورد شروع دادگاه سقز

 

 

ترجمه و تکثير از ائتلاف بين المللي در حمايت از کارگران در ايران

alliance@workers-iran.org آدرس اي ميل

 

* The ETUC has in its membership 76 National Trade Union Confederations from a total of 34 European countries, as well as 11 European industry federations, making a total of 60 million members.