بازگشت به صفحه نخست

 

نامه کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری به رئيس جمهوری اسلامی

ترجمه و باز تکثير از اتحاد بين الملی در حمايت از کارگران ايران

 

چهار شنبه 9 دی ۱۳۸۳ – 29 دسامبر ۲۰۰۴‏

آقای رئيس جمهور عزيز،


موضوع: از سرگيری دادگاهها در سقز


کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری (ICFTU) که ۱۴۸ ميليون کارگر را از طريق ۲۳۴ مرکز اتحاديه هايی صنفی در ۱۵۲ کشور و منطقه در سرتاسر گيتی نمايندگی ميکند، با نگرانی عميق از سرگيری غيرقانونی دادگاه بر عليه رهبران کارگری و فعالين مستقل در شهر سقز (استان کردستان ) را در تاريخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۴ مطلع شده است .


بر طبق اطلاعات ما، همکارمان آقای برهان ديوانگر، يکی از هفت نفر دستگير شده در جريان راهپيمايی مستقل برنامه اول ماه می، در شهر سقز در تاريخ ۲۵ دسامبر در شعبه يک دادگاه انقلاب سقز دادگاهی شده است .


با وجود شکايات متعدد ICFTU در اين زمينه، آقای ديوانگر به جرم هواداری از سازمان سياسی ممنوع شده‌ی کومه‌له و تجمع غيرقانونی محاکمه شده است. ما ميدانيم آقای ديوانگر از طريق وکيلش خانم مهشيد حداد مخالفت خود را با اتهامات وارده و همچنين اعتراضات خود را بر عليه شکنجه و بدرفتاری در طول دوازده روز در زندان در ماه می ابراز کرده است. وکيل ايشان همچنين خواستار حضور نماينده وزارت اطلاعات در دادگاه برای سوال و جواب بيشتر شده است. قاضی اکبری که رياست جلسه دادگاه را بعهده داشته است، در جواب اين در خواست مکرر ميگويد که مسئولين امنيتی، اطلاعات در خواست شده را کتبا" برای دادگاه ميفرستند. ما بخاطر داريم در خواست قبلی متهمان اول ماه می از مسئولين وزارت اطلاعات برای شهادت در دادگاه يا پذيرفته نشده و يا به تعويق نامحدود از طرف دادگاه موکول شده است.از طرفی ديگر، از طريق گزارشات مکرر از طرف متهمان به اطلاع ما رسيده است، که ماموران اطلاعات و ديگر مسئولين امنيتی مدارک دال بر اتهامات را در زمانيکه آنها در ماه می در بازداشتگاه بسر ميبردند در خانه و کامپيوتر آنها جا سازی کرده اند.ICFTU بياد مياورد که دادگاه اين هفت فعال مستقل کارگری، آقايان محمود صالحی ، محمد عبدی پور، اسماعيل خودکام ، محسن حکيمی ، هادی تنومند، جلال حسينی و برهان ديوانگر را که قرار بود در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۴ برگزار شود متناوبا" از آنزمان به تعويق انداخته شده است.


ما همچنين بياد می آوريم که در خواستهای مکرر ICFTU برای اتخاذ ويزا برای تيم ناظران بين المللی از طريق دولت شما ناديده گرفته شده است . حقيقت اين است که جنبش بينِ المللی مسلما متوجه است که دادگاه برهان ديوانگر در ۲۵ دسامبر که يکی از تعطيلات مهم برای بسياری در دنيا ميباشد، آغاز شده است.ما ميدانيم که دادگاههای متهمان ديگر اين پرونده در تاريخهای زير برنامه ريزی شده است.


هادی تنومند : ۴ ژانويه، ۲۰۰۵ (پانزدهم ديماه، هزارو سيصدوهشتادوسه)


اسماعيل خودکام : ۱۱ ژانويه (بيست دو ديماه، هزارو سيصدو هشتادوسه)


محسن حکيمی : ۱۶ ژانويه (بيست و هفت ديماه، هزارو سيصدو هشتادوسه )


محمود صالحی : ۱ فوريه (سيزده بهمن، هزارو سيصدو هشتادوسه )


محمد عبدی پور : ۶ فوريه ( هيجده بهمن، هزارو سيصدو هشتادوسه)


جلال حسينی : ۱۴ فوريه ( بيست و ششم بهمن ، هزارو سيصدو هشتادوسه )

ICFTU شديدأ نگران است که همکاران ما صرفأ بدليل استفاده از حقوق کارگری خود برای فعاليت و سعی در برگزای جشن روز کارگر در اول ماه می تعقيب قانونی شده اند. بعلاوه، از آنجاييکه ماموريت قبلی ICFTU در ايران تحت کنترل مستقيم سرويس امنيتی کشور شما بوده، ICFTU شديدأ نگران است که تعقيب قانونی اين فعالين کارگری ارتباط مستقيم با ملاقات آنها با هيات ICFTU دو روز پيش از دستگيری در تاريخ ۲۹ آوريل داشته است.من بار ديگر مصرانه از شما تقاضا ميکنم که سريعأ اقدامات لازم را برای لغو اتهامات همکاران ما انجام دهيد و مطمئن شويد که اين تلاش موجه آنها برای برگزاری روز کارگر عواقب سوء در آينده در بر نخواهد داشت.


در صورت فقدان اقدامات فوق، من تقاضای خود را برای اخذ ويزا به ايران برای گروه ناظر ICFTU برای حضور در اين دادگاهها تجديد ميکنم. پيش از اين نامه، من قدمهای لازم برای دريافت دعوتنامه از وکلای متهمان برای اعزام آقای ی . کيزيويکس ، مدير بخش حقوق اتحاديه های آزاد کارگری ، را برداشته ام ، تا ايشان بتواند در دادگاههای سقز از طرف سازمان ما شرکت کند.


به اميد اقدام جدی و سريع شما برای رسيدگی به اين موضوع


ارادتمند شما ، گای رايدر


دبير کل


رونوشت به آقايی کاری تاپيلا، رئيس هيت مديره، دفتر بين الملی کار، (ژنو)


دکتر سيدکمال خرازی ، وزير امور خارجه (تهران )