بازگشت به صفحه نخست

 

نامه سرگشاده گروهی از نمايندگان سابق کارگران ايران به دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه های بين المللی آزاد کارگری

پنجشنبه ٣٠ مهر ١٣٨٣ – ٢١ اکتبر ٢٠٠۴‏


آقای گای رايدر دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه های بين المللی آزاد کارگری
قطعا مطلع هستيد که نمايندگانی از طرف سازمان جهانی کار مدت يکهفته است که در ايران بسر می برند. برمبنای گزارش رسانه های خبری وابسته به رژيم جمهوری اسلامی ايران (ايلنا و ايسنا) نمايندگان سازمان جهانی کار اعلام کرده اند که با مسئولين دولت و خانه کارگر به يک توافق سه جانبه در مورد تشکلات کارگری رسيده اند.
بر مبنای اين اطلاعيه ها قرار است در فصل ششم قانون کار و هم چنين قوانين شوراهای اسلامی کار تغييراتی را بوجود آورند و قوانين شوراهای اسلامی را بيشتر به مسائل صنفی نزديک کنند.
نمايندگان سازمان جهانی کار ضمن پذيرش مسئولين خانه کارگر بعنوان نمايندگان کارگران ايران و پذيرش شوراهای اسلامی کار بعنوان تشکلات منتخب کارگران ضمن نشستی با اين جمع و نمايندگان دولت به اين توافق سه جانبه دست يافته اند.
ما بعنوان جمعی از نمايندگان سابق تشکلات مختلف کارگری در ايران به اطلاع شما می رسانيم که با توجه به قوانين موجود شوراهای اسلامی کار که به تصويب مجلس نيز رسيده است، اين تشکل هيچ مقبوليت قانونی از طرف کارگران ايران ندارد و يک تشکل کاملا انتصابی ايدئولوژيک و دست ساخته رژيم جمهوری اسلامی است.
خود به درستی می دانيد که بر مبنای ماده 15 و تبصره مربوط به قانون تشکيل شوراهای اسلامی کار مصوبه 30-10-1363 کارگران شاغل در صنايع بزرگ چون نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع اتومبيل سازی، صنايع مس، صنايع سنگين، ذوب آهن، نويسندگان، معلمان، کارکنان مطبوعات، حمل و نقل، بيمارستانها، ساختماني، ادارات و بانکها، آب، برق، مخابرات و... اجازه ايجاد هيچ گونه تشکلی را ندارند. هم چنين در کارگاههای زير 35 نفر که شامل 96% کل کارگاههای ايران می شود نيز بر مبنای ممنوعيت قانونی کارگران قادر به ايجاد تشکل نيستند. در کارگاههای 35 نفر شاغل به بالا که بر مبنای قانون شوراهای اسلامی کار کارگران می توانند تنها شورای اسلامی ايجاد کنند، بيش از 75% کارگران آن بصورت کارگران قراردادی و پيمانی مشغول کار هستند که اين بخش از کارگران نيز با توجه به وضعيت شغلی آنها امکان تشکل يابی از آنها سلب شده است.
لذا بطور واقعی متوجه می شويم که اکثريت قريب باتفاق کارگران ايران امکان تشکل يابی ندارند و در 800 کارگاه از 43 هزار کارگاهی که آقای حسن صادقی رئيس شوراهای اسلامی کار مدعی است در آنجا شورای اسلامی کار دائر است اين افراد انجمن های اسلامی هستند که از طرف خانه کارگر رژيم در اين کارگاهها بعنوان نمايندگان کارگران منتصب شده اند و منتخب کارگران اين کارگاهها نيز نمی باشند.
بنابراين با صراحت می توان گفت که در مقطع فعلی کارگران ايران فاقد هر گونه تشکل مستقل مورد نظر خويش می باشند.

آقای دبير کل
انتطار ما از شما اين است که طی نامه ای به مسئولين سازمان جهانی کار به آنها يادآور شويد که در مقطعی که کارگران ايران فاقد هر گونه تشکل مستقل خود می باشند و در غياب نمايندگان منتخب کارگران بخصوص در صنايع بزرگ، انعقاد هر گونه توافق نامه ای از نظر کارگران مشروعيت قانونی ندارد.
انتطار ما از شما اين است که به مسئولين سازمان جهانی کار ياد آور شويد پذيرش مسئولين خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به عنوان نمايندگان منتخب کارگران از طرف اين ارگان ناديده گرفتن سرکوب سيستماتيک کارگران طی 25 سال گذشته است. کسانی که هم اکنون نمايندگان کارگران دستگير شده شهرستان سقز را که بخاطر قصد راهپيمايی در اول ماه مه طی اطلاعيه شان غيرقانونی اعلام می کنند و به مسئولين قوه قضائيه پيشنهاد می کنند برای اين افراد جرم وابستگی به گروههای غيرقانونی را در نظر بگيرند بهيچ عنوان نمی توان آنها را نمايندگان کارگران بحساب آورد.
ما از شما درخواست می کنيم که برای شناخت بيشتر واقعيت موجود جنبش کارگری ايران و وضعيت تشکل يابی آنها هياتی را از طرف کنفدراسيون خود به ايران اعزام داريد . چنانچه مسائل بالا مورد تائيد شما قرار گرفت عدم پذيرش اين افراد بعنوان نمايندگان کارگران را در جلسات سازمان جهانی کار مورد بررسی قرار دهيد.

با تشکر فراوان از توجه شما
مرسده اخلاقی سنديکای بافنده سوزنی، مرتضی افشاری اتحاديه کارگران صنعت چاپ تهران و حومه، هوشنگ انصاری شورای کارکنان نوبتکاری پالايشگاه تهران، عجم بهادری شورای کارکنان صنايع فولاد اهواز، علی پيچگاه شورای مرکزی کارکنان صنعت نفت، مهوش خراسانی شورای کارگران کارخانه جوراب استارلايت، غلامعلی خانعلی زاده کارخانه کفش ملی، يداله خسروشاهی شورای مرکزی کارکنان صنعت نفت، حسن رحيمی اتحاديه کارگران پروژه ای فصلی سنندج، منصور سلطانی کارخانه ايندامين، کيومرث شهنی سنديکای کارگران انبار نفت ری و مخابرات صنعت نفت، محمد صفوی شرکت پروژه ای اصفهان و دبير اتحاديه کارگران نان کانادا، يدی عزيزی اتحاديه صنعتگر، عباس عليپور شورای کارکنان صنايع چوب ايران، مظفر فلاحی کارخانه شاهو و اتحاديه صنعتگر، فرامرز فيضی شورای عالی کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، توفيق فرجی اتحاديه صنعتگر، رسول فقهازاده شورای کارکنان ابزار دقيق پالايشگاه تهران، علی شير مبارکی سنديکای کارگران پروژه ای آبادان، حميد نوشادی آجر ماشينی قرچک ورامين و شرکت دخانيات ايران، جلال مجيدی شورای مرکزی کارکنان صنايع گسترش و نوسازی.