بازگشت به صفحه نخست 

تظاهرکنندگان در لندن خواستار خروج نيروها از عراق شدند

بی بی سی - یکشنبه 26 مهر 1383 – 17 اكتبر  2004

هزاران نفر از جمله خانواده های سوگوار سربازان کشته شده در عراق روز يکشنبه در لندن دست به تظاهرات زدند و خواستار خروج نيروهای بريتانيايی از عراق شدند.

به گفته ائتلاف "جنگ را متوقف کنيد" که برگزار کننده اين تظاهرات بود، نزديک به 100هزار نفر از مردم به اين تظاهرات پيوستند.

تظاهرات از ميدان راسل در نزديکی دانشکده مطالعات آسيايی و آفريقايی دانشگاه لندن آغاز شد و در خيابانهای منتهی به ميدان ترافالگار ادامه يافت تا به اجتماع معترضان در ترافالگار رسيد

نزديک به 20 هزار نفر از نيروی پليس برای حفظ نظم نظارت بر مسير تظاهرات را بر عهده داشتند.

رز جنتل که پسرش گوردون در عراق کشته شده است گفت: "اکنون وقت آن است که تونی بلر نيروها را از عراق بيرون بکشد. مردم بيگناه دارند کشته می شوند."

او از کسانی بود که برای جمعيت معترضان سخنرانی کرد. پدر يکی از سربازانی که در بصره کشته شد نيز از سخنرانان بود.

تظاهرات کنندگان که از کشورهای مختلف نيز برای تظاهرات لندن جمع آمده بودند پلاکاردهای ضد جنگ داشتند و پرچم چندين کشور اروپايی را می شد در تظاهرات مشاهده کرد.

تظاهرات کنندگان که خود را گاه به شيوه های عجيب و غريب آراسته بودند مردمی از هر سن و سال و طبقات اجتماعی مختلف بودند. آنها سرود های دسته جمعی می خواندند، سوت های خود را به صدا درمی آوردند و طبل می نواختند.

جرج گالووی از نمايندگان سابق پارلمان به بی بی سی گفت که اجتماع امروز "نمايشی عالی از دموکراسی اروپايی بود".

او گفت که تونی بلر در جواب به درخواست آمريکا برای پشتيباتی از جنگ در عراق "حسابی به زحمت افتاد"؛ ولی افزود:

"ما در اينجا جمع شده ايم تا به اعزام سربازان بيشتر به عراق نه بگوييم و به ادامه اشغال حتی يک اينچ از خاک عراق نه بگوييم."

پدر ريچارد کی سربازی که در بصره جان خود را از دست داد بوش و بلر را "جنايتکاران جنگی" خواند که با کف زدن های جمعيت روبرو شد. او جنگ عراق را "جنگی غيرقانونی" خواند.

تونی بن از سياستمداران با سابقه بريتانيا نيز در اين جمع نظر مشابهی داشت: "جنگ عراق يک تهاجم مستوجب مجازات است که آمريکا آغاز کرد و بريتانيا از آن حمايت کرد. اين جنگ غيرقانونی و غير اخلاقی است و با موفقيت همراه نخواهد بود."

اين تظاهرات که در برگزاری آن نهادهای ديگری مانند جامعه مسلمانان بريتانيا نيز شرکت داشتند، پايان سه روز ديدار مخالفان جنگ، نژاد پرستی و قدرتهای حامی آن بود که تحت عنوان مجمع سوسيال اروپايی در لندن برگزار شد.

روز شنبه پل بيگلی، برادر کن بيگلی گروگان بريتانيايی که در عراق به قتل رسيد، از مردم خواست تا در اين تظاهرات شرکت کنند.

او گفت: "به خاطر برادرم کن و به خاطر همه آنها که در عراق هستند من از شما می خواهم تا به دولت نشان دهيد که چه احساسی داريد. هر قدر که از مردم صدای بلندتری شنيده شود ما ايمن تر خواهيم بود."

پليس گفت که در تظاهرات يکشنبه اختلالی در نظم ديده نشده است.

در ماه مارس نيز هزاران نفر از معترضان به نشانه سالگرد آغاز جنگ عراق دست به تظاهرات زدند.