بازگشت به صفحه نخست 

صندوق بين المللي پول آرژانتين را به ورشکستگي سقوط داده است

 

مصاحبه ازتوماس کلاين

Junge welt

30 سپتامبر 2004

برگردان ناهيد جعفرپور

 

جلسه سالانه انستتوي برتون – وودز. وزير دارائي آلمان آيشل بايد براي معاف شدن آرژانتين از قروضش وارد ميدان شود.

مصاحبه با سوزانه لويت لن مدير نهاد" توسعه به معافيت قرضي وابسته است".

 

سئوال: روز هاي 2 و 3 اکتبر قرار است در واشنگتن جلسه سالانه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني برگزار گردد. شما در اين رابطه و به موازات اين  نشست سالانه صندوق آکسيوني با نام " آرژانتين بايد از قروضش معاف شود" را راه انداخته ايد. شما به صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در اين رابطه چه اتهامي را وارد مي دانيد؟                       

جواب: صندوق بين المللي پول در اين فاصله قبول نموده است که در مقروض شدن غير قابل کنترل آرژانتين در زمان حکومت دولت منم در سال هاي 90 سهيم بوده است. ما صندوق بين المللي پول را در اوضاع بسيار بد اقتصادي آرژانتين مسئول دانسته و اعتقاد داريم که مقصر افتادن اين کشور به اين بحران اقتصادي  است در حاليکه صندوق تا به حال اين مسئله را انکار نموده است.                             وضعيت آرژانتين بسيار غمناک و خراب است. اين کشور به ورطه ورشکستگي افتاده است و بحران عميق اجتماعي اقتصادي دامن اين کشور را سياه نموده است. مردم اين کشور در فقري کامل بسر مي برند و از هر 5 نوزاد يکي دچار سوء تغذيه مي باشد. 30 درصد نيروي کار اين کشور بيکار است.                                    

 

سئوال: چه اهدافي شما داريد با اين آکسيونتان و چه سازماني از شما حمايت مي کند؟                                                                                                           

جواب:اين  آکسيون با نام : قروض آرژانتين بايد از بين برود" از سوي آتاک آلمان و نهاد آلماني " توسعه به معافيت قرضي وابسته است" برگزار مي گردد. هدف از اين آکسيون کمک به معافيت آرژانتين از قروضش از سوي طلبکاران بزرگ اين کشور مي باشد.به اين لحاظ ما در نظر داريم از طريق سياسي به طلبکاران فشار بياوريم. در ضمن ما در نظر داريم که افکار عمومي را از دلائل واقعي اين بحران ها مطلع سازيم.                                                                                                       

 

سئوال: دولت آلمان چه بايد بکند؟                                                                            

جواب: ما خواهان اين هستيم که وزير دارائي آلمان هاينس آيشل در مقابل صندوق بين المللي پول خواهان يک تصويه عادلانه و جبران خسارت به نفع آرژانتين باشد تا بتوان جلوي اين بحران را گرفت.                                                                              

                                                                                                     

سئوال: شما گفتيد که مي خواهيد از طريق سياسي فشار بياوريد منظورتان چيست؟                                                                                                            

جواب: ما در فضاي آکسيون مان از مردم تقاضا مي کنيم که کارت هاي پستي را که ما تهيه کرده ايم پر کنند و به دولت بفرستند و يا در سايت انترنتي ما ليست اعتراضي را امضا کنند.دولت آلمان بايد دريابد که مشکل مردم جنوب جهان براي مردم آلمان با وجود اينکه خودشان مشکلات زيادي دارند، بي تفاوت نيست. در ضمن در اين رابطه در اوائل اکتبر مهماناني از آرژانتين در تمام شهرهاي آلمان کنفرانس هائي برگزار خواهند نمود تاريخ و محل هاي اين کنفرانس ها را ميتوان از سايت آتاک فهميد.