بازگشت به صفحه نخست 

اطلاعيه خبری کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های آزاد کارگری

بروکسل چهارشنبه 22 سپتامبر 2004

امروز کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های آزاد کارگری تاسف عميق و نگرانی خود را در قبال کوتاهی مقامات ايرانی پيرامون سفر ناظران بين المللی ابراز نمود. اين اقدام از سفر ناظران بين الملی برای شرکت در دادگاه ۷ فعال کارگری که بنا است ۲۳ سپتامبر شروع شود، جلوگيری کرد. وکلای مدافع اين فعالين نيز نگرانی خود را از اينکه دادگاه در غياب ناظران بين المللی برگزار خواهد شد ابراز داشتند.

بنا بود محاکمه محمود صالحی، يکی از ۷ فعال کارگری که در پی دستگيری شان در برگزاری مراسم اول ماه امسال متهم شده اند در پی تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری بوده اند، روز ۹سپتامبر برگزار شود و محاکمه ديگر متهمان در روزهای بعدی.

دولت ايران خواستهای مکرر کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های آزاد کارگری ICFTU و اتحاديه های کارگری و سازمانهای حقوق بشر ايتاليايی، فلسطينی و سوئدی برای فرستادن ناظران به اين دادگاه را بی جواب گذاشته است.

کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های آزاد کارگری ICFTU با دقت روند کار دادگاه عليه فعالين کارگری را، که نقض آشکار التزامات ايران به مثابه عضو سازمان جهانی کار در قبال قوانين اين سازمان است را دنبال خواهد کرد .

کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های آزاد کارگری ICFTU که ۱۴۸ ميليون کارگر را نمايندگی ميکند، ۲۲۴ سازمان وابسته در ۱۵۲ کشور جهان دارد. اين کنفدارسيون همچنين عضو اتحاديه های جهانی http://www.global-unions.org است.

برای اطلاعات بيشتر لطفا با بخش مطبوعاتی شماره های ۳۲۲۲۲۴۰۲۳۲يا ۳۲۴۷۶۶۲۱۰۱۸ تماس بگيريد.

متن فوق توسط امور بین الملل کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) ترجمه و برای آگاهی عموم انتشار می یابد.