منشور اصول فوروم اجتماعي بلژيک

 

برگردان : دو نون

 

 

فوروم اجتماعي بلژيک خواستار ادامه روند فوروم اجتماعي جهاني (پورت الگره) را در بلژيک است. منشور اصول فعاليت فوروم اجتماعي بلژيک نمودي است از منشور فوروم اجتماعي جهاني.

 

1.                    فوروم اجتماعي بلژيک فضايي است براي برخورد باز، با اين هدف که انعکاس فکري، برخورد ايده هاي دمکراتيک، فرموله کردن پيشنهادات، تبادل آزاد تجربيات، و پيوند دادن فعاليتهاي موثر نهادها و جنبشهاي جوامع مدني که با نئوليبراليزم و تسلط جهاني سرمايه و هرگونه شکلي از امپرياليزم مخالفت مي کنند را تعميق دهد، کسانيکه براي ساختن يک جامعه ي جهاني متکي بربشريت خود را به کار گرفته است.

 

2.                    به همان شيوه ي فوروم اجتماعي جهاني پورت الگره فوروم اجتماعي بلژيک روندي است دائمي براي تحقيق و تفحص و گزينش بديلها و تنها به تظاهراتي که بر آنها متکي است بسنده نمي کند.

 

3.                    فوروم اجتماعي بلژيک مي خواهد در روندي با ويژگي جهاني ثبت نام کند.

 

4.                    بديلهاي مطرح شده توسط فوروم اجتماعي بلژيک با فرآيند جهاني سازي کاپيتاليست که توسط شرکتهاي بزرگ چند مليتي و دولتها و موسسه هاي  بين المللي، در خدمت به منافع آنها، توصيه شده مخالفت مي کند. اين فورومها مي خواهند به عنوان مرحله اي جديد از تاريخ ارزشمندي بيافرينند، جهاني همبسته که حقوق عام بشري، حقوق کليه شهروندان و شهروندان تمامي ملتها و محيط پيرامون، مرحله ايکه به وسيله دستگاه و موسسه هاي بين المللي دمکراتيک در خدمت عدالت اجتماعي، برابري و حاکميت مردمي مورد حمايت واقع شده است را محترم شمارد

 

5.                    فوروم اجتماعي بلژيک  تنها براي تجمع و پيوند دادن نهادها و جنبشهاي جامعه ي مدني اين کشور اقدام مي کند، ولي انتظار ندارد به عنوان نهاد نماينده از جامعه ي مدني کشوري باشد.

 

6.                    جلسات فوروم اجتماعي بلژيک داراي ويژگي حق راي (قطعي) در سطح فوروم اجتماعي بلژيک نمي باشند. بنابراين به هيچکس اجازه داده نمي شود تحت نام فوروم، در هر نشستي که باشد، موضعگيريهايي از جانب کليه ي اعضاي (فوروم) به عمل آورد. شرکت کنندگان نبايد تحت عنوان اجلاس کسانيکه در فوروم شرکت دارند در مورد اعلاميه ها يا پيشنهادات عملي که تمامي يا اکثريت آنها را متعهد مي گرداند و مي خواهند تحت نام فوروم و نه از طرف فوروم باشند با راي گيري يا درخواست به تصميم گيري فراخوانده شوند. بنابراين، اين يک نهاد واگذاري صلاحيت نيست که به تواند به جاي کسانيکه در اين گردهمايي شرکت دارند به بحث و مجادله به پردازند و انتظار ندارد که تنها بديل ارتباطي و عملياتي براي نهادها و جنبشهايي باشد که جزئي از آن هستند

 

7.                    نهادها يا مجموعه ي نهادها که در جلسات فوروم شرکت مي کنند بايستي بنابراين در جريان اين نهادها با آزادي کامل مطمئن شوند که در مورد اعلاميه ها و اقداماتيکه آنها، چه به تنهايي يا از طريق ارتباط با ساير شرکت کنندگان، تصميم گرفته اند صلاحيت مشورتي دارند. فوروم اجتماعي بلژيک متعهد مي شود اين تصميمات را به طور گسترده با ابزاري که در اختيار دارد، بدون هيچگونه جهتگيري، سلسه مراتبي، سانسور و محدوديت پخش کند، البته به عنوان اعلاميه هاي پاياني نهادها يا مجموعه ي نهادها که آنها را تقبل کرده اند.

 

8.                   فوروم اجتماعي بلژيک فضايي است متکثر (جمعي) و متنوع، غير اعترافي، غير دولتي و ناوابسته که به صورت غير متمرکز، از طريق  شبکه يي از نهادها و جنبشها ي متعهد براي اقدامات مشخص، در سطح محلي يا بين المللي ارتباط برقرار مي کند با اين هدف که جهان ديگري به سازد.

 

9.                    فوروم اجتماعي بلژيک همواره فضايي باز خواهد بود براي کثرت گرايي و براي تنوع در تعهدات و فعاليتهاي نهادها و جنبشها که تصميم دارند، همانند کثرت جنسيتها، نژادها، فرهنگها، نسلها و توانمندي فيزيکي، در حوضه ي رعايت منشور اصول، در آن شرکت داشته باشند. سازمانهاي سياسي نمي توانند اعضاي فوروم اجتماعي بلژيک باشند  ما انتظار داريم با راهکار و گزينشهاي مساعد مشارکت شهروندان را در بناي بديلها گسترش دهيم.

 

10.               فوروم اجتماعي بلژيک با هرگونه بينش توتاليتر وتخريبي در اقتصاد، در توسعه و در تاريخ وبا به کارگيري زور به عنوان ابزار کنترل جامعه توسط نهادهاي سياسي و چند مليتي مخالفت مي کند. فوروم از طريق روابط  برابر، پايدار و صلح آميز بين افراد، نژادها، جنسيتها و مردمها براي احترام به حقوق بشر، نمود واقعي دمکراتيک مشارکتي، پافشاري مي کند و تمامي اشکال برتري جوئي رايج يک فرد بر فرد ديگر را محکوم مي نمايد.

 

11.               فوروم اجتماعي بلژيک به عنوان فضاي مناظره (مباحثه)، جنبشي است از ايده ها که برخورد افکارو پخش علني نيايج اين برخوردها را بر روي مکانيزم و ابزار سلطه گري سرمايه؛ بر روي روشها و فعاليتهاي مقاومت و چگونگي گذار از اين سلطه گري؛ بر روي بديلهاي پيشنهادي براي حل مسايل انحصاري و نابرابري اجتماعي ايکه فرآيند جهاني سازي کاپيتاليست با مولفه هاي نژادپرستي، جنسيت گرايي و تخريب محيط زيست، که درسطح بين المللي و در هر کشور در حال ايجاد آن است؛ ارتقاء مي دهد

 

12.               فوروم اجتماعي بلژيک  به عنوان فضاي تبادل تجربيات، با ارزشمندکردن تبادلات بين نهادها و جنبشها ئيکه در آن شرکت دارند به ويژه آنچه  را که اين اجتماع در حال ساختن آن است تا بر اساس نيازهاي بشري و رعايت طبيعت، براي امروز و نسلهاي آينده، محور فعاليت اقتصادي و اقدام سياسي قرار دهد، دانش و بازنگري متقابل آنها را ارتقاء مي دهد.

 

13.                فوروم اجتماعي بلژيک به عنوان فضاي روشنگربه دنبال پربارکردن و ايجاد پيوندهاي جديد کشوري و بين المللي در بين نهادها و جنبشهاي جامعه ي مدني است. نهادهائيکه ، چه در زمينه ي زندگي عمومي و چه در زندگي خصوصي، توانمندي مقاومت اجتماعي و سرپيچي جامعه مدني را، با نفي خشونت در فرايند غيرانساني حاکم بر جهان و نفي خشونتي که توسط نهادهاي سياسي بکار گرفته شده است را افزايش مي دهد و از طريق فعاليت اين جنبشها و نهادها ابتکارات بشردوستانه ي جاري را تقويت مي نمايد

 

14.               فوروم اجتماعي بلژيک فرآيندي است که نهادها و جنبشها يي که درآن شرکت دارند را تشويق مي کند تا فعاليتهايشان، در سطح محلي يا کشوري، همانند مسايل شهروندي جهاني مطرح سازند وپيگير بخش فعالي ازنهادهاي بين المللي باشند وفعاليتهاي انتقال پذيريکه آنها براي ساختن جهاني جديد مطرح مي سازند را به تقويم کاري جهاني وارد کنند.