(اطلاعيه مشترک)

کميته دانشجويي زندانيان سياسي ( تهران )  --   اتحاديه جوانان دمکرات کردستان ايران ( سوئد )

تاريخ:30/5/1382

 

 

 

مظلوميت آزاديخواهان، مادران ، همسران و فرزندان زندانيان سياسي بازداشت شده در مقابل ذفتر سازمان ملل در تهران را باهم فرياد بزنيم

 

ناقوس بيداد، سالهاست که بر گوشمان مينوازد.

آتشي که گروهي بي هنر سفله پرور و فاشيست در کشتزار آزادي و عدالت زده اند، سالهاست که خرمن چند نسل از ما را سوزانده است، و گويي هيچکس را زبان گفتن نيست.

به قساوت دريدند و کشتند و بردند و بيدادگري نمودند ودر پس زانوي سلامت نشستند و به خيال خود فقاهت و شريعت خود را عمل مينمايند.

اين همه بيدادگري و رزالت را عدالت خداوندي نام نهادند و جوانان پاکدامن اين مرز و بوم را به شراره شرارت خاکستر نمودند و به سياهچال بردند، و هر فرياد اعتراضي را در دم خاموش نمودند.

عجبا، در اين ميهن تاوان انتقاد و اعتراض جان است.

در اين سرزمين سوخته، تاوان آزاديخواهي سياهچال است و شکنجه.

نزديک به پنج روز است که آراديخواهان و خانواده هاي متحصن زندانيان سياسي مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، که در 27 امرداد ماه بازداشت شده اند در بازداشتگاه به سر ميبرند، و حتي خردسالان آنان نيز در بين آنها بوده اند.

اين هم نمونه اي از فاشيسم مذهبي.

اين گروه از آزاديخواهان و خانواده هاي زندانيان سياسي، فقط و فقط به جرم مطرح نمودن خواستهاي خود و رساندن فرياد خود به گوش جهانيان، اينگونه مورد يورش، ستم و بازداشت واقع شده اند.

مرجعي به نام سازمان ملل متحد که باني دفاع از حقوق بشر در جهان است اينچنين سکوت مينمايد، در حالي که اين بازداشت شدگان مظلوم مقابل دفتر اين سازمان مورد حمله قرار گرفته اند.

ما امضا کنندگان اين بيانيه، اکيدا از تمام سازمانها و مراجع ايراني و بين المللي تقاضا داريم که فارق از هرگونه تغيير سياسي و فکري، براي نجات جان و آزادي اين عزيزان و کليه زندانيان سياسي بکوشند و از هيچ تلاشي فروگزار ننمايند.

همچنين رژيم سراسر بيداد جمهوري اسلامي را به چالش ميطلبيم و قويعا خواهان آزادي همسران، مادران و فرزندان زندانيان سياسي و همچنين آزاديخواهان بازداشت شده در مقابل ذفتر سازمان ملل در تهران ميباشيم.

نسل ما بيدار است و بيدار، با اينکه قهرمانان در مسلخند و جملگي اسير.

 

 

اتحاديه جوانان دمکرات کردستان ايران ( سوئد )

lawan@lawan.se

www.lawan.se

 

کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي ( تهران )

komitedefa@yahoo.com

www.idfpress.com