باريکاد بندي خيابانها توسط کارگران معدن مس صربستان

 

کارگران خواهان اضافه دستمزد مي باشند

 

Junge welt 30 يولي2004

برگردان ناهيد جعفرپور

 

" آنها مارا مثه گله گاو مي رمانند اما ما حالا به آنان نشان خواهيم داد " اين سخنان را هفته گذشته يکي از کارگران معدن مس صربستان اعلام نمود. وي به همراه تعداد بيشماري از همکارانش در 5 شنبه وجمعه گذشته اتوبان ميان نيس و بلگراد را يعني شاهراه اصلي عبور و مرور کشور را بلوکه نمودند. در گرمائي در حدود 40 درجه در سايه همه چيز راکد شده بود اتومبيل ها کيلومتر ها ترافيک داشتند. آلماني هائي که در حال مرخصي سالانه به يونان و ترکيه بودند در اين بلوکه شدن اتوبان اسير بودند. اين ماجرا به گزارش تلويزيوني اخبار کانال يک آلمان هم کشيده شد. اين معدن از جنگ جهاني دوم تا کنون در حال بهره برداري است. تا زمان ميلي سوويچ در اکتبر سال 2000 در اين معدن در حدود 30000 کارگر مشغول بکار بودند. اين بزرگترين معدن مس اين کشور مي باشد. بعد از سال 2000 از هر 10 کارگاه معدن 9 عدد خوابيد . دليل اين اعتصاب و اعتراض افزايش حقوق معدن چيان ميباشد آنان تا قبل از اين ماهانه براي اين کار طاقت فرسا معادل 140 يورو مزد مي گيرفتند. در شنبه گذشته کارگران با پيروزي جشن گرفتند زيرا که دولت بلگراد مجبور شد عقب نشيني کند و در آينده به حقوق هر کارگر معدن معادي 30 يورو اضافه خواهد شد. با وجود اينکه اين مبلغ بسيار اندک است اما براي همين هم کلي مبارزه صورت پذيرفت. زماني که کارگران از مبارزه اتوباني خود به معدن برگشتند در آنجا از جانب کارگران آتش بازي پيروزي بر پا گرديد. اما آنچيزي که در اين ميان تعجب آور است اين است که مراسم جشن از جانب شرکت هاي داخلي برگزار گرديد و مهد کودک هاي معدن بور براي کارگران اعتصابي غذا و نوشابه تهيه نموده بودند. پشت اين قضيه ماموران محلي و مسئولان مهد کودک ها که از اعضاي حزب دمکرات که منتخبين رئيس جمهور بوريس تاتيک هستند قرار گرفته اند. دولت صربستان که اين اضافه حقوق ها را بايد بپردازد، از جانب حزب دمکرات صربستان که نخست وزير وجيسلاو کوستتونيکا را انتخاب نموده اند مي باشد. به اين صورت اين پيروزي نه تنها براي کارگران معدن اضافه حقوق همراه آورد بلکه پيروزي براي حزب دمکرات به خرج حزب دمکرات صربستان بود.   

اين ماجرا به نفع کارگران بود اگر حزب دمکرات نيروي اصلي ريختن ثروت اين کشور به جيب سرمايه داران خارجي نبود. زيرا که پشتيبان اصلي سرمايه گذاري سرمايه گذاران خارجي در اين کشور حزب دمکرات مي باشد. در خصوصي سازي کارخانه جات دولتي اين آقايان در گذشته کمتر به قيمت کارخانه جات و بيشتر به حق الزحمه خود انديشيده اند. مثال بسيار مهم اين داستان به تاراج دادن بزرگترين ذوب آهن سارتيد در اس مدراوئو بود که آنزمان توسط دولت طرفدار حزب دمکرات به کنسرن آمريکائي  او اس استل به قيمت 20 ميليون دلار يعني کمتر ين قيمت ممکن فروخته شد. اين ماجرا آنچنان غير قانوني انجام پذيرفت که مدتها دولت طرفدار حزب دمکرات را پاي ميز محاکمه کشاند. يک همچنين بازي کثيف ديگري در معدن مس بور انجام پذيرفت. به اين صورت که بعد از سرنگوني ميليوويچ  توسط اتحادي از احزاب رفرميستي  دمکرات و دمکرات صربستان، حزب دمکرات ادعا نمود که آنان در معدن مس بور ديگر مسي و آينده اي نمي بينند و به اين دليل 90% اين معدن خوابيده شد و هزاران نفر بيکار. براي اينکه اين دروغ را به واقعيت تبديل نمايند در سال 2000 در حدود 200 نفر از سرکارگران را از کار بيکار نمودند . در ابتدا اين اخراج ها تصويه حسابي سياسي بود با همکاران آگاهشان و از سوي ديگر وارد نمودن خسارات به اين معدن. کارگران جديدي که بجاي اين 200 نفر بکار گرفته شدند آنقدر ناآگاه و غير متخصص بودند که در کار افت فاحشي به وجود آمد و طبق نظر کارشناسان تقريبا 90% توليد متوقف گشت. با اين حساب قيمت اين معدن نزول نمود و قدرت فروش آن سهل گرديد و با قيمت بسيار نازل بفروش رسيد به دين صورت که شرکت ايست پوينت آمادگي براي خريد اين معدن نشان داد . رئيس معدن زوران دراکوليج اعتقاد داشت که وي با 30 ميليون دلار مي توانست اين معدن را دوباره قابل رقابت نمايد. شايع است که روي اين معدن قروض قديمي وجود داشته است.