نشست تدارکاتي اولين فوروم اجتماعي آلمان در ماه يولي سال 2005

 

گزارشگر ناهيد جعفرپور

نزديک به دوسال است که نمايندگان احزاب و سازمانها و نهاد هاي جنبش اجتماعي آلمان : آتاک ، اتحاديه فلزکاران آلمان ، اتحاديه کارگري وردي، پ د اس ، سازمان بيکاران آلمان، سازمان ضد جنگ و براي صلح ، نهاد هاي ضد فاشيست در آلمان ، بنياد رزا لوگزامبورگ ، سازمان زنان کرد، اتحاديه کارگري ترک هاي آلمان،  اعضاي گروه تدارک فوروم اجتماعي ايران در آلمان و بسياري از شخصيت ها و افراد دمکرات و چپ آلماني و ..... در نشست ها و آکسيون هاي مختلف به تدارک اولين فوروم اجتماعي آلمان پرداخته اند. در اين راه در کنفرانس هاي ماهانه در شهرهاي مختلف آلمان که عمداتا در خانه اتحاديه کارگري فرانکفورت صورت پذيرفت ، بحث و گفتگو هاي همه جانبه اي براي سازماندهي اولين فوروم اجتماعي آلمان صورت پذيرفت و تلاش گرديد موانع مختلف از پيش روي برداشته شود.

 

در فاصله اين زمان نزديک به 30 فوروم منطقه اي در شهرهاي مختلف آلمان شکل گرفت که هرکدام مستقلا به برگزاري آکسيون هاي منطقه اي بر عليه جهاني سازي نوليبرالي و جنگ و انهدام خدمات اجتماعي در آلمان و .... دست زدند. مهمترين اين آکسيون ها تظاهرات 500 هزار نفري ضد جنگ و تظاهرات بزرگ ديگري به همين وسعت بر عليه انهدام خدمات اجتماعي در آلمان و سومين تظاهرات بعد از اعتصاب دانشگاه هاي آلمان در شهر برلين صورت گرفت.

 

پروسه شکل گيري فوروم  اجتماعي آلمان با بحث ها و ارائه بديل هاي مختلف از نگاه هاي متفاوت يکي از برجسته ترين روند هاي ايجاد فوروم ها در اروپا مي باشد. تمامي بحث ها ي گروه تدارک مرتبا از طريق شبکه ايميل به اطلاع تمامي علاقمندان و اعضاي فوروم هاي محلي براي تبادل نظر و تصميم گيري فرستاده شد. روز 17 و 18 يولي امسال بالاخره بعد از يک دعوت عمومي از نهاد ها و سازمانهاي مختلف و اعضا و شخصيت هاي جنبش اجتماعي آلمان در مرکز  تيتوس فوروم واقع در (نورد وست سنتروم شهر فرانکفورت) ، اولين تجمع تدارکاتي علني براي سازماندهي اولين فوروم اجتماعي آلمان در ماه يولي سال 2005 برگزار گرديد. در اين نشست شرکت کنندگان در ابتدا در پلنوم عمومي به بحث و گفتگو در باره اهداف فوروم پرداخته و تصويب گرديد که منشور اولين فوروم جهان در پورتوالگره به عنوان منشور فوروم آلمان شناخته شود( ترجمه اين منشور بر روي سايت فوروم اجتماعي ايران گروه تدارک وجود دارد) و دعوت نامه اي تنظيم گرديد که در اين دعوت نامه اهداف فوروم اجتماعي آلمان درج گرديده و از تمامي سازمانها ، افراد و نهادهاي مترقي و دمکرات و چپ آلماني و خارجي موجود در آلمان دعوت گرديده که در دومين نشست گروه تدارک که در 11 و 12 سپتامبر در ارفورت آلمان برگزار مي گردد شرکت نمايند تا بتوان متفقا سازماندهي اولين فوروم اجتماعي آلمان را به انجام رساند. در اين دعوت نامه نام تمامي افراد و شخصيت ها و نهادهاي پشتيبان اولين فوروم آلمان درج گرديده است. سپس بعد از بحث و تبادل نظر هاي مختلف گروه هاي کاري شکل گرفت که اين گروه هاي کاري هر کدام وظيفه سازماندهي بخشي از تدارک فوروم را بعهده گرفتند. گروه هاي کاري عبارت بودند از :گروه گسترش، گروه برنامه ريزي، گروه تبليغات رسانه اي، گروه سايت و اينترنت، گروه مالي و ..... از هر گروه کاري دو نفر به عنوان رابط گروه هاي ديگر انتخاب گرديدند که تنها وظيفه سازماندهي تدارکات را در فاصله دو نشست گروه تدارک بعهده خواهند داشت. تصميم گيري ها درون گروه هاي کاري گرفته خواهد شد. در گروه کاري گسترش، 30 منطقه آلمان که داراي فوروم اجتماعي هستند مشخص گرديد و قرار شد بعد از تماس با تمامي اين مناطق سازماندهي اولين فوروم از طريق رابطه مستقيم با اين فوروم هاي محلي شکل گيرد. آنچه که براي شرکت کنندگان قابل توجه بود شرکت سازمان ها و نهاد هاي خارجي موجود در آلمان و سهيم بودن آنان در اين پروسه مي باشد چرا که آنان اعتقاد داشتند که انهدام خدمات اجتماعي در آلمان و جهاني سازي نوليبرالي در آلمان فشار مستقيم خود را در درجه اول بر زندگي خارجيان در آلمان بخصوص زنان مهاجر و پناهنده خواهد گذاشت و در واقع خارجيان اولين قربانيان سياست هاي ضد بشري دولت آلمان مي باشند و بدنبال آن موجوديت سازمانها و نهاد هاي چپ و دمکرات خارجي در آلمان هم مورد مخاطره مي باشد به اين دليل مهم است که تمامي سازمانهاي چپ و دمکرات خارجي در آلمان در اين پروسه سهيم باشند.  آنچه که قابل توجه است در نشست تدارکاتي ماه سپتامبر آينده در باره کنفرانس ها و سمينار ها و سخنرانان تصميم گيري خواهد شد و شرکت سازمانها و شخصيت ها و ايرانيان ضد جهاني سازي نوليبرالي از اين جنبه قابل اهميت است که ميتوانند با برگزاري سمينارها و سخنراني ها در اولين فوروم اجتماعي آلمان که بيش از ده ها هزار نفر در آن شرکت خواهند نمود به افشاي جمهوري اسلامي و نقش اتحاديه اروپا در خاورميانه و .... پرداخته و از طريق فشار افکار عمومي آلمان و اروپا و رساندن صداي جنبش اجتماعي ايران به گوش جهانيان در اين جنبش عظيم آلمان و اروپا و جهان نقش مهمي را ايفا نمايند. عدم شرکت ايرانيان چپ و مترقي و دمکرات در اين جنبش عظيم تنها به ضرر جنبش اجتماعي ايران است.

 

سومين فوروم اجتماعي اروپا در ماه اکتبر آينده در لندن برگزار مي گردد . گروه تدارک سومين فوروم لندن کميته اي را تشکيل داده است که  اين کميته وظيفه دارد مشکل ويزا و هزينه تمامي کساني که بنيه مالي ضعيف داشته و داراي مدارک رسمي اقامتي کشور هاي اروپائي نيستند و نمي توانند به انگلستان براي شرکت در سومين فوروم اروپا مسافرت نمايند را حل نمايد. اينجانب به عنوان رابط خارجيان سراسر اروپا با اين کميته مي باشم تمامي ايرانيان که از مدارک پناهندگي و اقامتي محروم مي باشند و همچنين بنيه مالي ضعيف دارند ميتوانند در اسرع وقت با فرستادن مشخصات خود به آدرس انترنتي زير با من تماس بگيرند تا مشخصات آنان به اين کميته در لندن فرستاده شود و کميته ترتيب مسافرت و شرکت علاقمندان را به لندن بدهد . بايد توجه نمود که مشخصات افراد کاملا سري خواهد بود و تنها اين کميته از آن براي تهيه ويزا و کمک مالي استفاده خواهد نمود. بايد توجه نمود از آنجا که امکانات کميته محدود است لذا هر چه زودتر مشخصات کساني که مايل به شرکت هستند به دست کميته برسد شانس بيشتري براي رسيدگي خواهد بود. مشخصات در ابتدا به انگليسي ترجمه خواهد شد و سپس در اختيار کميته قرار خواهد گرفت . نحوه شرکت و نحوه برگزاري سومين فوروم اروپا قبلا ترجمه شده و بر روي سايت بخشي از سازمانهاي سياسي و يا سايت فوروم اجتماعي ايران گروه تدارک قرار دارد. علاقمندان براي اطلاع بيشتر از برگزاري سومين فوروم اروپا ميتوانند به اطلاعات ترجمه شده بر روي سايت فوروم اجتماعي ايران گروه تدارک توجه نمايند. www.iransocialforum.org

همچنين براي مشکل ويزا و هزينه مسافرت ميتوانيد با ايميل هاي زير تماس بگيريد. sorresger@web.de يا  njafarpour8@hotmail.com