نامه دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آزاد در اعتراض به احضار چهار فعال کارگری به دادگاه

سه شنبه ٢٣ تير ١٣٨٣ ١٣ ژوئيه ٢٠٠۴

 

اخبار روز - گای رايدر، دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آزاد در نامه ای به محمد خاتمی رئيس جمهور اسلامی به احضار گروهی از دستگيرشدگان اول ماه مه در شهر سقز به دادگاه، اعتراض کرد.

متن اين نامه چنين است:

 

آقای رئيس جمهور،

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد (آی. سی. اف. تی. يو) که 150 ميليون کارگر را 233 اتحاديه وابسته در 152 کشور و منطقه در سراسر جهان نمايندگی می کند، نسبت به احضاريه های دال بر اتهام همکاری با سازمان سياسی ممنوعه کومه له که در حوالی 30 ژوئن 2004 به رهبران کارگران، محمود صالحی، جلال حسينی، برهان ديوانگرد و محمد عبدی پور ابلاغ شده، اعتراض می کند.

چهار رهبر کارگری جزو 50 کارگر دستگير شده در مراسم روز کارگر در اول ماه مه 2004 بودند. محمود صالحی، جلال حسينی، برهان ديوانگرد و محمدعبدی پور و سه تن ديگر تا 12 مه آزاد نشدند. اين چهار تن اکنون قرار است در تاريخ 24 اوت در دادگاه حاضر شوند. آقای محمود صالحی رهبر کارگری سرشناسی است و پيشتر نيز به مدت ده ماه در سال 2001 در حبس بوده است.

آی. سی. اف. تی. يو، از اين که پس از آزادی اين چهار رهبر کارگری در 12 مه اتهامی عليه آن ها اعلام شده در تعجب است. ما بخصوص از اين رو شديدا در تعجبيم که آی. سی. اف. تی. يو چنين برداشت کرده بود که آزاد کردن آن ها بدون اقامه ی اتهام، اذعان به اين نکته بود که برگزاری مراسم روز کارگر در هيچ شرايطی هيچ نوعی جرم تلقی نمی شود.

همان طور که در نامه مورخ 5 مه برای شما خاطرنشان ساختيم، همه اين ها فعالين کارگری مستقل هستند و رابطه ای با احزاب سياسی ندارند، بنا بر اين به نظر می رسد که آن ها يک بار ديگر صرفا به خاطر فعاليت برای حقوق کارگران و مشخصا تلاش برای برگزاری مراسم روز کارگر در اول مه مورد تعقيب قرار گرفته اند.

به علاوه، آی. سی. اف. تی. يو، نگران است که تعقيب آن ها مستقيما در رابطه با تماس آن ها با هيات آی. سی. اف. تی. يو، در تاريخ 29 آوريل، يعنی فقط دو روز پيش از بازداشتشان، بوده است؛ چرا که هيآت مزبور از طرف سرويس امنيتی ايران کاملا تحت نظر بود.

آی. سی. اف. تی. يو، مايل است به شما، آقای رئيس جمهور، يادآوری کند که بازداشت و متهم ساختن رهبران کارگرانی که در راهپيمايی های مسالمت آميز شرکت می جويند، به روشنی نشانه ی عدم رعايت حقوق دموکراتيک بين المللی شناخته شده کارگران است. همچنين نقض آشکار کنوانسيون های شماره 87 و 98 آی. ال. او است که ناظر بر آزادی تشکل و حق قراردادهای جمعی است. اين کنوانسيون ها برای آی. ال. او پايه ای اند، و ايران به مثابه يک عضو آی. ال. او ملزم به رعايت و نافذ کردن اصولی است که در آن ها مقرر گرديده.

بنابر اين آی. سی. اف. تی. يو، از شما مصرانه می خواهد که برای تضمين اين که اتهامات مزبور کنار گذاشته شود و همچنين برای اين که اقدام چهار رهبر کارگری مزبور برای برگزاری مراسم روز کارگر با واکنش ديگری در آينده مواجه نشود، اقدام فوری کنيد.

مشتاقانه در انتظار اقدام عاجل و قطعی شما در اين مورد هستم.

ارادتمند - دبيرکل