کمیته هماهنگی  کارگران اخراجی وبی کاران تهران وحومه

ديدگاه - چهار شنبه 17 تير 1383- 7 ژوئيه 2004

هموطنان! کارگران دانشجویان! در شرایطی که اکنون در ان به سر می بریم وهر روزه به خیل ارتش ذخیره کار وبی کاران در مملکت ما افزوده می شود وحتی انانی که در کارگاه ها وکارخانه جات مختلف وادارات مشغول به کار هستند نیز امید به تداوم کار خود ندارند وهر لحظه منتظر هستند تا با دلایل واهی از کار خود اخراج شده به صفوف بی کاران بپیوندند وهیچگونه امنیت شغلی برای شاغلان نیز مهیا نیست وهیچ مرجعی نیز برای دادخواهی وپیگیری کار این افراد در مملکت وجود ندارد ما بران شدیم که تشکلی از خود  کارگران اخراج شده تشکیل وبرای احقاق حقوق خود مبارزه نماییم. رفقا وعزیزان، تا وقتی ما پراکنده هستیم واز حقوق خود بصورت پراکنده دفاع نماییم راه به جایی نخواهیم برد. تجربه یکصد سال عدالت خواهی این را به ما می اموزد که تا دست در دست یکدیگر نداشته باشیم نه تنها براحتی سرکوب خواهیم شد، بلکه صدای فریادمان نیز به گوش کسی نخواهد رسید.

این تجربه ها نه تنها دررژیمهای گذشته بلکه در این بیست وپنج ساله حکومت جمهوری اسلامی بخوبی مشهود وعیان است. دانشجویان تجربه سرکوب خونین هیجدهم تیر را فراموش نخواهند کرد. کارگران تجربه سرکوب خونین خاتون اباد را فراموش نخواهند نمود. پرستاران واموزگاران نیز به همچنین وحال وقت آن رسیده که حاصل این تجربیات را بکار بندیم ودست در دست یکدیگر به مبارزه علیه هرگونه ظلم وبی عدالتی واخراج برخیزیم .دانشجویان ودانش اموزان! شما نیز فردای پس از اتمام تحصیل به خیل ارتش بی کار خواهید پیوست. پس بیایید از هم اکنون دست در دست یکدیگر برای احقاق حقوقمان فریاد بر اوریم. داشتن کار از ابتدایی ترین حقوق انسانی ماست. .

لذا برای تداوم مبارزه وهماهنگ بودن در مبارزه ما بران شدیم کمیته هماهنگی  تشکیل  و از کارگران اخراجی کارخانه ها وکارگاهها ودفتر خانه هاو تمامی کارگران وکارمندان مشمول وغیرمشمول بیمه تامین اجتمایی اعم از خصوصی ودولتی که به هر دلیل از کار خود اخراج شده ویا در اینده در معرض اخراج قرار دارند وهمچنین خیل ارتش بی کار تمامی انانی که پس از رسیدن به سن قانونی کار اعم از باسواد یا بی سواد با هر مدرک تحصیلی از دانشجویانم با مدارک تحصیلی از اموزش عالی گرفته به پایین که به هر دلیل پس از طی سالها عمر هنوز قادر به استخدام شدن نگردیده وانانی که به اجبار برای معاش خود مجبور به تن دادن به کارهایی شده که در واقع از ان به عنوان کار نمی شود نام برد وتنها بی کاری پنهان می باشند مانند سیگار فروشی ومسافر کشی با موتور و........... از تمام این افراد دعوت بعمل می اوریم که به ما بپیوندند تا به اتفاق برای حقوق حقه خود به مبارزه برخیزیم . تمامی کارگران چه در کارگاههای کوچک چه بزرگ باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند  . داشتن کاری با حقوق مناسب که حداقل بتواند معاش ومسکن یک خانواده   5 نفری را تامیین کند . بجای به کار گیری کودکان باید امکان تحصیل رایگان را برای انان فراهم نمود.

کمیته هماهنگی تا برقراری عدالت اجتماعی و تحقق شعار کار مسکن ازادی به مبارزه خود علیه هرگونه بی عدالتی ادامه خواخد داد ودر این راستا دست تمامی سازمانها واحزاب رادیکال وانانی که در مبارزه خود در رابطه با منافع کارگران اهداف روشنی دارند ومواضع روشنی اتخاذ نموده اند را به گرمی می فشارد کمیته با توجه به اینکه دانشجویان پس از مبارزات پیگیر خود با تمامی فرصت طلبهای داخل وفرصت طلبان موجود در اپوزوسیون مرزبندی نموده استقبال وهمراه با انان به استقبال سالگرد هیجدهم تیر رفته ودر تمامی مراسمها واعتراضات انان پیگیرانه شرکت خواهد نمود .کمیته هماهنگی به دانشجویان مرزبندی انان را با سلطنت طلبان این سرکوبگران دیروز وتمامی فرصت طلبان امروز را تبریک وتهنیت عرض می نماید.کمیته هماهنگی از هرگونه اعتراض توسط کارگران کارخانجات مختلف حمایت نموده وانان را برای همبستگی واعتراضات یکپارچه وهماهنگ با دیگر کارخانه ها وصنایع وتشکل بی کاران واخراج شده ها فرا می خواند. کمیته هماهنگی از تمامی حرکات واعتراضات اموزگاران وپرستاران حمایت نموده واز انان درخواست می نماید که برای عبور از پراکندگی مبارزات خود دست یاری کمیته را بفشارند . ما برای عبور از پراکندگی باید با دیگر تشکلات ارتباط گرفته وهرگونه اعتراض را هماهنگ نماییم ومطمعنا مبارزات متشکل به سر منزل مقصود خواهد رسید.چون کمیته فعلا تشکلی نیمه مخفی است لذا برای تماس با ما به ادرس پست الکترونیکی زیر مراجعه نمایید.

اتحاد اتحاد اتحاد

مبارزه پیروزی

برقرار باد عدالت اجتمایی

10/4/83کمیته هماهنگی کارگران اخراجی وبی کاران تهران وحومه

Komite_kargaran_ekhraji@yahoo.com تماس با ما