جنبش دانشجويی در سالی که گذشت

ويژنامه 18 تير 83

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

 

نهادهای مدافع حقوق بشر!

ايرانيان آزاده و مبارز!

پنج سال از سالروز سرکوب جنبش دانشجويی در دانشگاههای تهران و تبريز می گذرد. مسئولين رژيم جمهوری اسلامی ايران در راستای نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در اين سال نيز همچون سالهای گذشته بيشترين حساسيت را نسبت به فعالين جنبش دانشجويی نشان داده و با تمام امکانات به سرکوب آنان پرداخته است. جنبش دانشجويی که خود را  وارث جنبش دانشجوئی دوره پهلوی می داند، بر خواست های مشخصی چون آزادی خواهی، عدالت طلبی، دموکراسی، حقوق بشر، حق شهروندی، نقد نهاد قدرت و استقلال پای می فشرند.

با توجه به جو سانسور حاکم بر چرخه اطلاعات در ايران، گزارش موجود تنها بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق فعالين اين جنبش را در بر می گيرد. از تمامی مطلعين درخواست می شود که مارا در تکميل اين گزارش ياری رسانند.

 

تير 1382

 

1ـ ميکائيل عظيمی کارشناس ارشد اقتصاد و عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی، هنگام خروج از سازمان تأمين اجتماعی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. (امير کبير 15/4/82)

 

2ـ عليرضا طاهری از فعالين سابق دفتر تحکيم وحدت، توسط مأموران امنيتی ربوده شد. نامبرده به علت شکايت از سپاه پاسداران به کميسيون سازمان ملل از سوی قرار گاه ثارالله سپاه پاسداران، زير فشار بود. (امير کبير 27/4/82)

 

3ـ کامران مولايی عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان و مدير مسئول سابق نشريه دانشجويی کاوه دادخواه رضا بهنام پور سردبير سابق نشريه دانشجويی اميد و عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان، محمد سياه پوش مدير مسئول هفته نامه طنز دانشجويی نيشخند ، رضا وفايی بيگانه مدير مسئول فعلی نشريه دانشجويی کاوه دادخواه قدرت شکری تبار عضو مجمع پيروان خط امام، سيد احمد حسينی عضو مجمع پيروان خط امام، سعيد اوانی دبير فعلی انجمن اسلامی دانشجويان، احسان جمشيدی سردبير نشريه طنز دانشجويی قارقار و حميد بيگ پور عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان توسط مأموران اطلاعات استان ايلام بازداشت شدند. گفتنی است تعدادی از اين دانشجويان عضو خانه نشريات دانشجويی  بودند که چندی پيش نامه سرگشاده ای خطاب به علی خامنه ای نوشتند. (امير کبير 11/4/82)

 

4ـ مهدی پوررحيم عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و شورای تهران دفتر تحکيم وحدت به حکم سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، بازداشت شد. (امير کبير 5/4/82)

 

5ـ محمد استکی و يحيی مسعودی نژاد از فعالان جنبش دانشجويی دانشگاه يزد توسط مأموران امنيتی لباس شخصی بازداشت شدند. گفتنی است که از سوی دادگاه حکم دستگيری امير پاکزاد مقدم دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی يزد، محمدرضا رحيمی و پنج دانشجوی ديگر صادر شده است. (11/4/82 امير کبير)

 

6ـ نيک فرجام از دانشجويان دانشگاه امير کبير و تفرشی از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران در جلوی دانشگاه علامه طباطبايی و در انظار عمومی توسط مأموران امنيتی ربوده شدند.  ربايندگان اقدام به ضرب و شتم آنان نمودند. گفتنی است که اين دو دانشجو جهت ابراز همدردی با دانشجويان دانشگاه علامه که در اعتصاب غذا به سر می بردند به آنجا رفته بودند. (امير کبير 11/4/82)

 

7ـ مهدی حبيبی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک توسط مأموران امنيتی بازداشت شد. (امير کبير 20/4/82)

 

8  ـ به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران، شکم يک دانشجو به نام حميد را به علت بلعيدن يک نسخه از فيلم حمله مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه دانشجويی طرشت در بهداری زندان اوين، مورد عمل جراحی قرار می گيرد که به دليل عدم دقت و رعايت اصول بهداشتی از ناحيه شکم دچار عفونت شديد می شود. بعد از آن او را به بيمارستانی در تهران منتقل می کنند که به رغم آن 4 بار دچار عفونت می شود. خانواده وی به شدت تحت فشار هستند تا از وضعيت فرزندشان سخنی نگويند. از سوی ديگر نماينده CNN در تهران نيز بر حسب اعلام مسئولين مربوطه، از CNN خواسته است تا اين فيلم را پخش نکند. چرا که در صورت پخش آن دانشجوی نامبرده اعدام خواهد شد. (امير کبير 27/4/82) 

 

9ـ حسن صادقی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان و عبدالامير اميريان از اعضای شورای مرکزی و ميثم گلستانی عضو ديگر انجمن اسلامی به دادگاه انقلاب احضار شدند. (امروز 29/4/82)

 

10ـ اميد حبيبی دبير سياسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه ولی عصر رفسنجان توسط کميته انضباطی دانشگاه، به جرم تحريک دانشجويان و ايجاد اغتشاش و رهبری نا آرامی های اخير در دانشگاه به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم گرديد. (امروز)

 

11ـ  سعيد اردشيری، علی آراسته، امير حمزه ای مقدم، رضا دلايی ميلان، حسين خداياری، بهايی، الهام نصوتی و خواهر او از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه باهنر کرمان، توسط مأموران امنيتی لباس شخصی بازداشت شدند. همچنين مرضيه صميمی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه به اداره اطلاعات احضار گرديد. (امير کبير 18/4/82)

 

12ـ سعيد بابايی مسئول تشکيلات انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و امير معتمدی        مسئول واحد سياسی اين انجمن، به دستور دادستانی تهران بازداشت شدند. (ايلنا 25/4/82)

 

13ـ علی صادقی دبير نشريه دانشجويی فرياد و دبير انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی، پس از پنج جلسه بازجويی به دستور دادستانی تهران بازداشت شد. نامبرده از جمله دانشجويانی بود که برای آزادی دانشجويان دستگير شده اعتصاب غذا کرده بودند. (رويداد 26/4/82)  

 

14ـ سميرا صدری دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه الزهرا  و عضو شورای تهران دفتر تحکيم وحدت، از سوی قاضی سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به دادگاه احضار شد. همچنين فاطمه بلبل پور و فاطمه بک جوانی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بهشتی به دادگاه احضار شدند. (امير کبير 24/4/82)

 

15ـ محسن الموتی از اعضای انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه رازی کرمانشاه توسط نيروهای اطلاعاتی دستگير شد. (امير کبير  3/4/82)

 

16ـ حامد يزدان نجات دانشجوی دانشگاه خواجه نصير در شهرستان آمل توسط نيروهای امنيتی دستگير شد. همچنين 21 نفر از دانشجويان اين دانشگاه به دادگاه انقلاب احضار شدند. (امير کبير 3/4/ 82)

 

17ـ عبدالله مؤمنی دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت، توسط پنج تن از مأموران امنيتی در مقابل دانشگاه تربيت معلم دستگير شد. (ياس نو 5/ 4/82)

 

18ـ پيمان عارف دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران و عضو انجمن اسلامی اين دانشگاه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. (امير کبير 1/4/82)

 

19ـ جواد کاووسيان عضو هيئت علمی و هادی کرامتی از کارکنان بخش جهاد دانشگاهی  اعضای هيأت علمی دانشگاه تربيت معلم و تقی کيانی از فارغ التحصيلان اين دانشگاه که هر سه از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه بودند توسط مأموران اطلاعاتی بازداشت شدند. گفتنی است که دو نفر اول پس از 15 روز با قيد وثيقه آزاد شدند. (امير کبير 2/4/82)

 

20ـ هشت نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان به دادگاه انقلاب و 54 نفر از دانشجويان به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. (امير کبير 2/4/82)

 

21ـ بر اثر حمله مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه دانشجويان دانشگاه کردستان در سنندج سه دانشجو شامل دو پسر و يک دختر بشدت مجروح شدند و دانشگاه به اشغال نظامی نيروهای انتظامی در آمد. (امير کبير 2/4/82)

 

22ـ در پی اعتراضات دانشجويان دانشگاه بهشتی، آقايان علی الله دادی، پيمان شريفی مسئول تشکيلات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بهشتی، محمد علی پيری، مهدی رمضانی، حجت ابراهيمی، مصطفی آرزومندی، پيران جلالی. هاشم دريادار دانشجويان اين دانشگاه به دستور دادگاه انقلاب بازداشت شدند.  (ايلنا 2/ 4/ 82)

 

23  ـ  حجت شريفی عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، دانشجوی دانشگاه شريف به حکم دادستانی دستگير شد. (امير کبير 21/4/82)

 

24 ـ احمد مدادی، مهران گودرزی و صمد محمدی سه تن از فعالين سابق دانشجويی توسط حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی بازداشت شدند. گفتنی است که دو نفر اول با قيد وثيقه آزاد شدند.  (امير کبير 22/4/82)

 

64ـ سعيد حبيبی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. (ياس نو 21/4/82)

 

25ـ مرتضی صفايی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايی، در تاريخ 4/4/82 هنگام خروج از دانشگاه توسط مأموران امنيتی دستگير شد. (امير کبير 7/4/82)

 

26ـ پانزده نفر از دانشجويان مجتمع عالی ملاير از مراکز وابسته به دانشگاه بو علی سينا دستگير شدند که پنج تن از آنها دختر می باشند. 12 نفر از دانشجويان دانشگاه بو علی به زندان الوند همدان منتقل شده اند و تعدادی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان در بازداشت وزارت اطلاعات هستند که اسامی برخی از آنها به اين شرح است : آقايان  حميد رهگذر، محسن شکوهمند، يحيی صفی آريان، عليرضا خوشبخت، مهدی رمضان زاده، مهدی زمانی،مرتضی حسين زاده،رضا کاکاوندی، مجتبی افرند، کريمی، موسمی، بابايی و رهبری.  و خانمها ليلا رمضان زاده ، سميه گودرزی، زهرا جانی پور، رضايی پور و شريعتی. همچنين اکبری، غلامی، انصاری و محمدی به دادگاه احضار شدند.  (امير کبير 20/4/82)

 

27ـ رضا عامری نصب، علی مقتدری و آرش هاشمی از رهبران دفتر تحکيم وحدت پس از کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با وضعيت دانشجويان دستگير شده و خواستهای جنبش دانشجويی توسط مأموران امنيتی با ضرب و شتم دستگير شدند. مقتدری همان شب آزاد شد. (امير کبير 18/4/82)

 

28ـ مهدی محمودی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان از سوی شعبه 10 دادگاه عمومی زاهدان به دادگاه انقلاب احضار گرديد. (امير کبير 10/4/82)

 

29ـ عباس شکوهمند، محمد علی عبادی و شهرام آدينه وند از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم کرج، از سوی دادگاه انقلاب به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند. (امير کبير 23/4/82)

 

30ـ به دنبال حمله چماقداران و مأموران امنيتی به تجمع دانشجويان دانشگاه سهند تبريز، تعدادی از دانشجويان دستگير و مفقود شدند. اسامی برخی از آنان به اين شرح است : سالار گلستانی، مسعود گردانی ـ دانشجوی پيام نور، فرهاد شهنيا، سيامک حنيفی، اميد غم ديده ـ جغرافيا 79، محمد علی اقبالی ـ سيالات 78، بهروز کرمی ـ سيالات 78، پرهام روشنی ـ زمين شناسی 80، اميد خراسانی ـ زبان، عليرضا کرمی ـ برق 80، حسن احمديان ـ فلسفه 81، حسين ارشدی ـ فلسفه 81، علی صادقی ـ برق 75، مهدی فولادوند ـ کاربری 80، اميد چگينی ـ برق 79، مهدی نوروزيان، محمد محمدی ـ تربيت بدنی 80، محمد جواد عزيزی فر، روزبه شکری ـ فيزيک 78، مصطفی غلام نژاد ـ فيزيک 79، رضا اسدزاده ـ فيزيک 79، رشيد مجدد ـ زمين شناسی 79، و حامد محمدی. (امروز (

 

31ـ دانشجويان زندانی که در زندان اوين و در اختيار دادستانی و حفاظت اطلاعات سپاه قرار دارند تحت انواع شکنجه های قرون وسطايی برای اعتراف به اتهامات از پيش آماده شده هستند.

اين شکنجه ها شامل ضرب و شتم شديد جسمی، بی خوابی های بلند مدت چند روزه که در آن دانشجويان را با ضرب و شتم و ريختن آب داغ در گوش بيدار نگه می دارند، قرار دادن در ارتفاع چند متری از سطح زمين با خطر سقوط، تهديد به شکنجه جنسی، ايجاد آلودگی صوتی به مدت بيش از 10 ساعت در روز برای خرد کردن روحيه دانشجويان، توهين وتحقير کلامی، محروم کردن از نوشيدن آب و خوراندن غذای با کيفيت غير قابل تحمل و حتی جلوگيری از استفاده آنان از دستشويی است. محروميت دانشجويان از آب به گونه ای است که آنان برای رفع تشنگی خود در معدود زمان هايی که برای استفاده از دستشويی در اختيار آنان گذاشته می شود از آب شير دستشويی برای رفع تشنگيشان استفاده می کنند. شدت بازجويی ها به نحويست که بعضی از دانشجويان بازداشتی دچار حمله های عصبی شده و برخی به ناراحتی های جسمی مبتلا گشته اند، صدای ناله دانشجويان و اعضای بازداشت شده شورای مرکزی و عمومی دفتر تحکيم وحدت نيز در راهروهای اوين متناوباً به گوش می رسد. بنا به اخبار رسيده اين بازجويی ها به طور عمده تحت سرپرستی بازجويی به نام بخشی که در زندان اوين مستقر بوده و تحت نظر مستقيم مرتضوی کار می کند، و در روزهای اخير به عنوان بازجوی زهرا کاظمی نيز از وی نام برده شده، انجام می شود و شخصی با نام نخعی نيز در بازجويی ها با اعمال شکنجه حضور فعال دارد. (امير کبير 30/4/82)

 

32ـ بنا به نوشته سايت خبری رويداد 4 تا 5 هزار تن از دانشجويان و جوانان کم سن و سال در زندان اوين بدون لوازم بهداشتی در سلول ها و راهروها نگهداری می شوند. (رويداد 3/4/82)

 

 

33ـ دکتر سعيد رضوی فقيه عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس و  عضو شورای سردبيری روزنامه ياس نو به دستور دادستانی تهران دستگير شد. (ياس نو 21/4/82)

 

34ـ علی محمدی سردبير نشريه دانشجويی يول (راه) غلام عباس انگوتی، داريوش پورداداشی، صياد دوست طلب، آذر خيراللهی و انسيه حمزه زاده از اعضای هيئت تحريريه خبرنامه هفتگی يول در حال عزيمت به قلعه بابک توسط نيروهای انتظامی، به مدت پنج ساعت بازداشت و مورد بازجويی قرار گرفتند. همچنين آقايان کيان صفری خبرنگار سابق هفته نامه نويد آذربايجان، عليرضا جوانبخت قولونجو دبير سرويس ادبی نشريه سس (صدا) ياشار کريمی مدير مسئول و مهدی زينالی سردبير نشريه دانشجويی ايلديريم (رعد) توسط نيروهای امنيتی دستگير و زندانی شدند. (کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان 15 / 4 /82)

 

مرداد 1382

 

1ـ بنا به اطلاعاتی که از سوی نمايندگان فراکسيون دانشجويی مجلس منتشر شده است مقامات قوه قضائيه آزادسازی دانشجويان بازداشتی را به انجام مصاحبه مطبوعاتی و ندامت مشروط نموده اند. (امروز 20/5/82)

 

2ـ متين مشکين عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير گفت : فشارهای بسيار زيادی از طريق حراست دانشگاه ها بر دانشجويان امضاکننده نامه به کوفی عنان وارد ميشود تا امضای خود را پس پس بگيرند. وی همچنين افزود اين نيروها قصد دارند انجمن های اسلامی و دفتر تحکيم وحدت را از بين ببرند. (امروز 19/5/82)

 

3ـ امير حسين اعتمادی بزرگ، دانشجوی دانشگاه تهران که حدود 50 روز پيش دستگير شده و هيچگونه اطلاعی از وی در دست نيست(ياس نو  14/5/82)

 

4ـ مهدی شيرزاد و امين بزرگيان اعضای انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی، بيش از 50 روز است که در بازداشت به سر می برند. (ياس نو 15/5/82)

 

5ـ مهدی حبيبی دبير انجمن اسلامی دانشجويان اميرکبير که از تاريخ 20 تيرماه در بازداشت بود برای انجام مصاحبه مطبوعاتی در زندان اوين تحت فشار قرار گرفت. (امروز 29/5/82)

6ـ پنجاه تن از دانشجويان دانشگاه بهشتی (دانشگاه ملی سابق) به اتهام درگيری های خرداد ماه در اين دانشگاه، با حکم دو ترم محروميت از تحصيل، محروميت دائم از خوابگاه و پيشنهاد اخراج از دانشگاه روبرو شدند. برخی از نمايندگان فراکسيون دانشجويی مجلس در گفتگو با خانواده اين دانشجويان، آزادی آنها را مشروط به اظهار ندامت و اقرار به جرم در مصاحبه های مطبوعاتی دانسته اند (ايسنا 29/5/82).

 

7ـ دو دانشجو بنامهای روزبه شفيعی و ميثم طالبی بخاطر خصومت شخصی قاضی حداد بيش از 55 روز است که در زندان بازداشت ميباشند. وضعيت جسمی آنها وخيم گزارش شده است(امروز 22/5/ 82). روزبه شفيعی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصير است که دارای بيماری آسم شديد می باشد و حدود 40 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و در تاريخ 5/5/82 حالش بسيار وخيم شده است. اين دانشجو جديدا به خاطر وضعيت بسيار بد بهداشتی بازداشتگاه شماره ۸ دچار زخم معده شده است. مسولان شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از ارجاع پرونده به دادسرای داخل زندان اوين خبر داده اند ولی دادسرای داخل زندان اين موضوع را رد   می كند. (امير کبير 5/5/ 82 امروز 29/5/82).

 

8  ـ ايرج ارشادخواه، دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه با حكم دادگاه انقلاب به چهار سال حبس تعليقی محكوم شد. محمد جليل‌زاده محمدي، رييس دادگاه انقلاب اروميه و قاضی رسيدگی كننده به پرونده‌ی ايرج ارشادخواه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: ايرج ارشادخواه در رابطه با تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، اهانت به سران نظام جمهوری اسلامی ايران از جمله مقام رهبری، راه‌اندازی راهپيمايي‌ها و تجمعات غيرقانونی و تحريك دانشجويان با استناد به قانون مجازات اسلامی محکوم شد. (اميرکبير 29/5/82)

 


 

9ـ بهنام امينی از دانشجويان دانشگاه تهران که سال گذشته در مراسم بزرگداشت سالگرد قتل فروهرها دستگير و بعد از يک ماه بازداشت با قرار وثيقه 26 ميليون تومانی آزاد شده بود، به اتهام شرکت در تظاهرات غير قانونی جهت محاکمه به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد.  وکيل امينی  تصريح كرد که من اعتقادی به اين اتهام ندارم زيرا امينی قبل از نا ‌آرامي‌ها در مراسم سالگرد فروهرها بازداشت شده بود. (ايسنا 7/5/82)

 

10ـ سيد باقر اسکويی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، پس از 40 روز بازداشت، با قرار وثيقه 70 ميليون تومانی از زندان آزاد شده و  اعلام کرد : وضعيت تغذيه و بهداشتی زندانيان در زندان اوين نامناسب است. (ايسنا 7/5/82)

 

11ـ امير حسين بلالی و علی فرخی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير به اتهام توهين به مقامات، به دادستانی تهران احضار شدند. (امير کبير 6/5/82)

 

12ـ به گفته نمايندگان عضو کميسيون علوم مجلس شورای اسلامی يک ليست 150 نفره از دانشجويان فعال سياسی در اختيار وزارت علوم قرار گرفته و تأکيد شده است که بنا به ملاحضات امنيتی با اين دانشجويان بايد برخورد شود و از دانشگاه ها اخراج شوند و برخی تشکل های دانشجويی بايد منحل شوند. (ايران 8/5/82)

 

13ـ فعاليتهای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز از سوی هيأت نظارت دانشگاه به مدت چهار ماه و نيم به حالت تعليق در آمد. (امير کبير 5/5/82)

14ـ سيد احمد حسينی، رضا وفايی يگانه، قدرت الله نيکو تبار، احسان جمشيدی، محمد سياهپوش و کامران مولايی دانشجويان دانشگاه ايلام که چندی پيش در نامه ای خطاب به ولی فقيه نظرات خود را در خصوص مسائل کشور بيان کرده بودند، توسط دادگستری ايلام به اتهام توهين به مقام رهبری به سه سال زندان محکوم شدند. (ايسنا 8/5/82)

 

15ـ سعيد امانتی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ايلام، حميد بيگ پور و رضا پيام پور عضو سابق شورای مرکزی دانشجويان دانشگاه ايلام، به اتهام اقدام عليه امنيت، در دادگاه انقلاب توسط قاضی داودی نيا، به زندان محکوم شدند. سعيد امانتی  و حميد بيگ پوش هر کدام به يک سال و رضا بهنام پور به 18 ماه حبس محکوم شدند. (امير کبير 8/5/82)

 

16ـ ايوب كارگر سرپرست انتظامات دانشگاه تهران در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی كشور محاكمه مي‌شود.(امروز 25/5/82)

 

17ـ منوچهر محمدی به جرم مصاحبه با راديوهای خارجی در مدت مرخصی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به يک سال زندان محکوم شد. گفتنی است که محمدی علاوه بر اين يک محکوميت 13 ساله دارد و از تير ماه 78 در زندان به سر می برد. (ايسنا 7/5/82)

 

18ـ اصغر محمدزاده دانشجوی دانشگاه تربيت معلم سبزوار، به دليل چاپ مقاله ای به نام لزوم اصلاحات دينی در نشريه دانشجويی فرياد خاک با شکايت مدعی العموم به جرم توهين به مقدسات به يک سال حبس تعزيری محکوم شد. همچنين آقای کاظم برآبادی مدير مسئول فرياد خاک به جرم معاونت در جرم به 6 ماه حبس تعزيری و 6 ماه حبس تعليقی محکوم شد. مقاله مذکور به لزوم نو انديشی دينی و مبارزه با خرافه پرستی در اسلام اشاره دارد و بخش هايی از کتاب مفاتيح الجنان را مورد نقد قرار داده است. (امير کبير 6/5/82)

 

19ـ ارسلان شميرانی دانشجوی دانشگاه امير کبير توسط دادگاه انقلاب به 6 ماه حبس، يک ميليون تومان جزای نقدی و 30 ضربه شلاق محکوم شد. محمد مهدی فرهنگيان دانشجوی ديگر اين دانشگاه به سه ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعليقی محکوم گرديد. جرم اين دانشجويان شرکت در تظاهراتهای خرداد ماه می باشد.

 (امير کبير 12/5/82)

 

20ـ عليرضا محموديان، دبير سياسی سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير به دستور دادستان تهران بازداشت شد. حسين بلالی و علی فرخی دو عضو ديگر اين انجمن توسط دادستانی مورد بازجويی قرار گرفتند (ايلنا 13/5/82). حامد شجاعي، عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير گفت: محموديان پس از 12 روز بازداشت، از زندان رها شده است ؛ ولی پرونده وی کماکان مفتوح خواهد بود. (ايسنا 24/5/82)

 

21ـ کميته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد دستور توقيف 3 نشريه دانشجويی و حکم تعليق 2 ترم برای يکی از دانشجويان را صادر کرد. (امير کبير 12/5/82)

 

22ـ هفت نفر از دانشجويان دانشگاه بهشتی به علت اعتراضات دانشجويی از دانشگاه اخراج شدند.

 (ياس نو 16/5/82)

 

23ـ 6 نفر از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بو علی همدان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی 40 روز است در بازداشت به سر می برند. اسامی آنها عبارتند از : محسن شکوهمند، يحيی صفی آريان، عليرضا خوشبخت، رضا کاکاوندی، حميد رهگذر، مهدی زمانی. (16/5/82)

 

24ـ رئيس دانشکده هنر دانشگاه تهران در رابطه با مباحث اداری و نحوه انجام وظيفه به دادسرا احضار شد. (16/5/82)

 

25ـ اولين جلسه‌ی رسيدگی به اتهامات حسين خداياری،  دانشجوی رشته‌ی صنايع دانشگاه باهنر كرمان در شعبه‌ی ‌٤ دادگاه انقلاب اسلامی كرمان در روز يكشنبه 26 مرداد ماه  برگزار شد. اين دانشجو به اقدام عليه امنيت ملی از طريق تحريك به اغتشاش و توهين به مسئولان بلندپايه‌ی نظام متهم است.
وكيل مدافع اين دانشجوی دانشگاه باهنر كرمان بر غيرعرفی بودن روال برگزاری جلسه‌ی دادگاه موكلش تصريح كرد. وی گفت : جلسه‌ی رسيدگی ‌١٠ دقيقه‌ای يك جلسه‌ی رسيدگی معمول و عرفی به حساب نمي‌آيد.

(ايسنا، ‌٢٦/٠٥/١٣٨٢).

 

26ـ براساس حکم صادره از سوی قاضی سيدی رئيس شعبه دوم دادگستری سبزوار، سه دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم سبزوار با شکايت بسيج مستضعفين و تيپ 47 سلمان سپاه پاسداران سبزوار محکوم به زندان شدند. ميثم امانی، قاسم عطايی عظيمی و عبدالرحمان نادری به جرم تشويش اذهان عمومی و توهين به سپاه و بسيج به علت صدور بيانيه ای پيرامون لغو مجوز سخنرانی دکتر احمد زيدآبادی، هر کدام به شش ماه زندان و ميثم امانی به جرم اخلال در نظم عمومی در جريان تحصن آرام درون فرمانداری به شش ماه زندان، که با احتساب محکوميت قبلی ايشان روی هم به يک سال زندان محکوم شدند. (امير کبير 13/5/82)

 

27ـ مقامات قضايی و حکومتی علاوه بر شکنجه، اذيت و آزار ضرب و شتم دانشجويان دستگير شده وقايع اخير ضمن نگاهداری از آنها خواسته اند که به اقرار و تک نويسی عليه فعالان سياسی ديگر بپردازند.

 (امروز 20/5/82)

 

28ـ بنا به حکم شعبه چهارم دادگاه انقلاب استان کرمانشاه، دو تن از دانشجويان دانشگاه رازی اين شهر به اسامی علی  رضا مرادی و عمران پوراندخت، بازداشت شدند. (ايسنا 22 /5/ 82)

 

29ـ در تاريخ 26 مرداد ماه 2 دانشجوی دانشگاه باهنر كرمان  در شعبه‌ی چهارم دادگاه انقلاب اين شهر محاكمه شدند. رضا دلايی ميلانی دانشجوی متالوژی و سعيد اردشيری دانشجوی مهندسی شيمی به علت  مقالاتی كه در نشريات دانشجويی نوشته‌اند بازداشت شدند.(ياس نو15/٠٥/٨٢).

30ـ خبرنگار ايسنا از مقابل اوين گزارش كرد كه خانواده‌ی يك دانشجوی دختر در انتظار دخترخود بودند ولی هيچ‌يك از آنها در خصوص اتهامات و علت بازداشت فرزندشان توضيحی ندادند.(ايسنا 23/5/82)

31ـ مالك عجم، هادی ملك، امير پاكزاد، مجيد مقدری، افتخار برزگريان و محمد لطيف نيا دانشجويان دانشگاه فرد وسی مشهدبه کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. لازم به ذكر است كه اين افراد چندی پيش توسط مديريت اين دانشگاه تهديد به اخراج شده بودند! (اميرکبير30/5/82)

 

32ـ مهدی پوررحيم نجف آبادی عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه علم وصنعت كه در آذر ماه سال گذشته دستگير شده بودتوسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعزيری محکوم شد. اين دانشجو  پس از گذراندن 9 روز در سلول  انفرادی در بند 240و5 روز در بند 209 با قرار وثييقه 30 ميليون تومانی آزاد شد. قاضی شعبه 26دادگاه انقلاب (حداد) او را با توجه به ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 2 سال حبس تعزيری

محكوم كرده است (ايسنا 29/5/82)

 

شهريور 1382

1ـ  مصطفى خسروي، عضو انجمن اسلامى دانشگاه علم وصنعت به يك سال حبس و 30 ضربه شلاق تعليقى به مدت 5 سال محكوم شد. سيدباقر سكويي، مهدى پور رحيم و روح الله روحانى از ديگر اعضاى اين انجمن با قرار كفالت آزاد شده‌‏اند كه زمان دادگاه پوررحيم در آذرماه به وى اعلام شده است. ميثم طالبى دانشجوى رشته برق و ورودى سال 81 نيز در تاريخ 7 دى ماه محاكمه خواهد شد.(امروز13/6/82)

فاراب صميمی دانشجوی رشته بهداشت كار در زندان اوين به سر می برد. به گزارش خبرنگار خبرنامه اميركبير يكی از نمايندگان مجلس با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت : خانواده صميمی دو ماه بود كه از وضعيت وی خبر نداشتند و چند روز پيش مشخص شده كه در 18 تير بازداشت شده و در زندان اوين به سر می برد. (اميرکبير 5/6/82) 


مهدی پور رحيم دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، امروز به شعبه 26 دادگاه مراجعه كرد و تفهيم اتهام شد. اتهامات پور رحيم اقدام عليه امنيت ملی ذكر شده بود و جلسه دادگاه بعدی وی به 24 آذر ماه موكول شد.وی با كفالت 70 ميليون تومانی مدتی پيش از زندان آزاد شد. گفتنی است اين پرونده دوم پور رحيم محسوب مي‌‏شود كه مربوط به قضايای خرداد و تيرماه سالجاری بوده است. حكم پرونده اول پور رحيم كه مربوط به قضايای آذر ماه سال گذشته بوده، دو سال حبس است. (ايلنا 5/6/82)

 

رييس دانشگاه سنندج درباره‌ احكام صادرشده برای ١۵ تن از دانشجويان اين دانشگاه گفت: در كميته‌ انضباطی دانشگاه به تخلفات دانشجويانی كه در حوادث خردادماه سال جاری شركت داشتند، رسيدگی و احكامی برای آنها صادر شده است. دكتر شيبانی اظهار داشت : كميته‌ی انضباطی به دليل اين‌كه مسائل دانشگاه به بيرون كشيده نشود، خود، اقدام به صدور حكم كرده است. شيبانی احكام صادره را اين‌چنين اعلام كرد: حكم ١٢ نفر از متهمان، تعليق از تحصيل به مدت يك ترم و بدون احتساب در دوران تحصيل و سه نفر ديگر، اخطار همراه با درج در پرونده‌ تعيين شده است. رييس دانشگاه سنندج در پايان گفت: سه نفر از اين دانشجويان عضو انجمن اسلامي، سه نفر عضو شورای صنفی دانشگاه و بقيه از دانشجويان عادی هستند.(امروز8/6/82)

 

به گزارش ايسنا، هفت‌نفر از دانشجويان دانشگاه اروميه به اتهام واردآوردن خسارت به اموال دانشگاه و ايجاد آشوب و بلوا در محيط دانشگاه، برابر آيين‌نامه‌ی كميته‌ی انضباطی به منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيم‌سال تحصيلی با احتساب سنوات محكوم شدند. بنابر اين گزارش اين حكم تا ‌١٠ روز پس از ابلاغ به افراد، قابل تجديدنظر است. اين مقام مسوول افزود: پرونده‌ی ‌١٤ نفر از دانشجويان ديگر در كميته‌ی انضباطی در حال بررسی است و احكام آنان نيز متعاقبا صادرمي‌شود. مطابق اخبار واصله قرار است احكام مشابه يا شديدتری از سوی كميته های انظباطی دانشگاه ها عليه فعالين دانشجويی و اعضای انجمن های اسلامی دانشجويان به اتهام شركت در نا آرامی های اخير به منظور آماده سازی برخورد و لغو مجوز اين تشكل ها صادر گردد كه در همين راستا دانشگاه های رجايي،بهشتی و تربيت معلم تهران نيز اقدام به محروميت و در مواردی اخراج دانشجويان فعال از تحصيل كرده اند. (ميرکبير 8/6/82)

 

6ـ ميکائيل عظيمی، علی رحمتی نژاد، علی اکبر صادقی، محمد رضايی و مهدی امينی زاده دانشجويان دانشگاه های تهران در شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفتند. اتهامات اين دانشجويان عبارتند از : اقدام عليه امنيت داخلی کشور، تبليغ عليه نظام، راه اندازی جمعيت غير قانونی سپهر انديشه نوين و تلاش در بر هم زدن نظم عمومی با هدايت اغتشاشات دانشجويی. (ياس نو 25/6/82)

 

7ـ رضا عامری نسب عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، حجت شريفی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شريف و مجتبی نجفی دبير انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی به شعبه 13 دادگاه انقلاب احضار شدند. (ياس نو 23/6/82) 

 

8ـ کميته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد 7 نفر از دانشجويان اين دانشگاه را به اتهام دخالت در سازماندهی تظاهرات خرداد ماه سال جاری به احکامی چون محروميت از تحصيل به مدت های معين، پرداخت خسارت و تبعيد به دانشگاه های ديگر محکوم کرد. (ياس نو 24/6/82)

 

9ـ احمد مشکلاتی از دانشجويان آزاد شده از زندان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. (ياس نو 5/6/82)

 

10 ـ علی شريفی دانشجوی رشته‌ی باستان شناسی دانشگاه بوعلی سينای همدان به اتهام توهين به خامنه ای و فعاليت تبليغی عليه نظام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان به يكسال حبس محكوم شد. نامبرده در تاريخ 31 خرداد سال جاری دستگير و مدت 35 روز در زندان بود. (ياس نو 11/6/82)

 

11ـ ميثم جولايی از دانشجويان بازداشت شده‌ی دانشگاه تهران به شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب احضار شد. نامبرده درتاريخ 28 خرداد 82 بازداشت شد و با قرار كفالت 10 ميليون تومانی در 28 تير آزاد شد. وی موارد اتهامی خود را كه توسط بازپرس شعبه‌ی هفتم دادسرای اوين بيان شده، اقدام عليه امنيت ملی و امنيت داخلی و شركت در گروگان‌گيری عنوان كرد و گفت كه هيچ از اين اتهامات را نمي‌پذيرم. (ايسنا 11/6/82)

 

12ـ امير پاكزاد، عضو سابق شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسی و علوم پزشكی مشهد، به حکم كميته‌ انضباطی به اتهام اخلال در نظم دانشگاه به دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و دانشجويان لطيف‌نيا، رئيسی و مقدری نيز به اتهام اخلال در نظم دانشگاه به يك ترم محروميت از تحصيل و پرداخت خسارت محكوم شده‌اند. (امروز 18/6/82)

 

13ـ هادی ملک و مالک عجم از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. (اميرکبير 18/6/82)

 

14ـ اتابك موسوی نسب (دبير) و بهروز صفری (مسئول واحد سياسي) از سوی كميته انضباطی دانشگاه سهند تبريز هر يك به دو ترم تعليق از تحصيل و محسن نوربخش (نايب دبير) به يك ترم تعليق محكوم شدند. شايان ذكر است كه احكام فوق كه ظاهرا به بهانه صدور بيانيه ای منتسب به انجمن صادر شده است جنبه انتقام جويی شخصی داشته و صرفا به علت كينه توزی مقامات دانشگاه و انتقام جويی به خاطر تجمع دانشجويی اواخر خرداد می باشد. همچنين حكم دو عضو ديگر شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان (مهدی مويد محسنی و حسين سليم نژاد) توبيخ كتبی می باشد. (اميرکبير  24/6/82)

15ـ منوچهر محمدی از بازداشت شده‌گان 18 تير 78 به خاطر يكی از پرونده‌های مفتوحش به جزای نقدی و تحمل شلاق محكوم شد محمد محمدی پدر منوچهر و اكبر محمدی با تاييد اين موضوع گفت: از دو سال قبل، پرونده‌ای به عنوان توهين به مقامات زندان و نظام قضايی برای منوچهر تا كنون مفتوح بود كه اخيرا پس از به جريان افتادن اين پرونده بعد از مرخصی او و مصاحبه‌هايی كه با بعضی راديوهای خارجی راجع به وضعيتش در زندان داشت، وی را به 300 هزار ريال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل 30 ضربه شلاق محكوم كردند. وی افزود: هم‌چنين دو پرونده‌ی مشابه اتهامی ديگر در شعبه‌ی 6 و 26 دادگاه انقلاب مفتوح است و متاسفانه قرار است به زودی آن را به جريان بيندازند.پدر منوچهر محمدی خطاب به رييس قوه‌ی قضاييه درخواست كرد كه مسوولان توجه كنند منوچهر و اكبر محمدی بيمارند و تا كنون متحمل مجازات زيادی شده‌اند و نبايد به جای مداوا شلاق تحمل كنند.(ايسنا26/6/82)

 

16ـ امين بزرگيان دانشجوی تازه آزا د شده‌ی حوادث اخير دانشگاه، در شعبه‌ی 12 دادسرای مستقر در اوين حضور يافت. بزرگيان پس از خروج از دادسرا در اين زمينه به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت كه بازپرس طباطبايی هيچ‌چيز به او نگفته و صرفا پس از ديدن او، اجازه داد كه مرخص شود.وی متذكر شد كه در شعبه يك برگه كه تمديد قرار بازداشت به وثيقه بوده را امضاء كرده است.(ايسنا26/6/82)

 

17ـ سه تن از دانشجويان دانشگاه کرمان در پی اعتراضات به حكم دكتر اقاجری و اعتراضات اخير مدتی را در بازداشت بسر بردند. دو تن از اين دانشجويان به تبعيد و ديگری به دو ترم محروميت از تحصيل محكوم شدند. ضمن اينكه زمزمه هايی در مورد برخورد با اعضای فعال انجمن اسلامی دانشجويان به گوش ميرسد.

(اميرکبير 27/6/82)

 

18ـ كميته انضباطی دانشگاه سمنان با مجرم دانستن تمامی اعضای احضار شده پيرامون تجمعات تير ماه دانشگاه سمنان احكام هشت تن از اعضای مجمع اسلامی را مشروط به عدم ارتكاب جرم تا پايان تحصيلات لغو وحكم دو تن از فعالين سياسی دانشكده تربيت دبير مهدی شهر را كه به دو ترم منع تحصيلی متهم شده بودند تاييد كرد. هم چنين حكم مدير مسئول نشريه دانشجويی وطن كه به علت توهين به مسئولين دانشگاه به يك ترم منع تحصيلی محكوم شده بود تاييد گشت. (اميرکبير28/6/82)

 

19 ـ كميته‌ی انضباطی دانشگاه تبريز احکام محکوميت 18 نفر از دانشجويان دستگيرشده‌ی اين دانشگاه، در حوادث خردادماه، را به اتهام شركت در تجمعات غيرقانوني، اعلام نمود.(ايسنا 18 /6/82)

 

 

20ـ ايمان احسانی و سيد مهران قيمی دانشجويان  دانشگاه مازندران با پرونده سازی از سوی حراست دانشگاه بوسيله كميته انضباطی به يك ترم تعليق محكوم شدند.اين در حاليست كه حراست بسياری از دانشجويان را تهديد می كند كه پرونده انان مفتوح است. همچنين اطلاعات منطقه بابل از اين دانشجويان می خواهد جهت بازجويی و جلوگيری از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب به آنجا مراجعه نمايند. (اميرکبير30/6/82) 

مهر 1382

1ـ دکتر ابولفضل فاتح مدير عامل خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در شعبه 1083 دادگاه کيفری به رياست قاضی اسلامی محاکمه شد. مهدی خزعلی، امام جمعه سابق دزفول، قاضی جعفرزاده و مدعي‌العموم  شاکيان نامبرده می باشند.(ايلنا 27/7/82)

2ـ وحيد سازگارا در شعبه‌ی ۱۳ دادگاه انقلاب بدون حضور نماينده دادستان محاكمه‌ شد. در اين جلسه كيفرخواست توسط دادگاه قرائت و اتهامات مجددا تفهيم شد. (ياس نو3/7/82)

 

فريد مدرسي، دانشجوی رشته‌ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی به شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. وی گفت: در زمان برگزاری تجمعات مربوط به حمايت از هاشم آقاجری و مراسم‌ 16 آذر سال گذشته، بازداشت و حدود 10 روز در زندان اوين به سر بردم و سپس با وثيقه‌ی 30 ميليون تومانی آزاد شدم. نامبرده اتهامات خود را اقدام عليه امنيت ملی توسط برگزاری تجمعات غيرقانونی و توهين به مسوولان و مقدسات عنوان كرد.(اميرکبير 19/7/82)

4  ـ  هفت تن از اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان به علت شرکت در تظاهرات خرداد ماه جهت بازجويی به دادگاه عمومی اصفهان احضار شدند. همچنين برای ‌٥٤ دانشجوی اين دانشگاه كه به كميته‌ی انضباطی احضار شده بودند، به تناسب اتهاماتشان، حكم محروميت از خوابگاه و تعطيلی در نظر گرفته شده است. (ايسنا 20/7/82)

شادعلی اسدی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحكيم وحدت دانشگاه كردستان، رسماً از سوی مسئولان دانشگاه اخراج و از ادامه تحصيل محروم شده است.همچنين، كميته انضباطی در واكنش به اعتراضات دانشجويی تيرماه گذشته در دانشگاه كردستان 19 دانشجو را احضار كرده كه 12 نفر را به يك ترم اخراج از دانشگاه و 7 نفر ديگر به توبيخ كتبی و درج در پرونده محكوم کرد.(رويداد 21/7/82)

 6 ـ دو تن از دانشجويان دانشگاه باهنر کرمان به عنوان مجازات از سوی کميته انضباطی به انتقال از دانشگاه کرمان به دانشگاهی ديگر محکوم شده اند. يکی از اين دو به دانشگاه بابلسر دوره شبانه (از دوره روزانه) و ديگری به دانشگاه صنعتی سهند تبريز منتقل شده اند.(امروز8/7/82)

 

7ـ  دكتر محمدعلی سليمي، معاون دانشجويی فرهنگی دانشگاه رازی كرمانشاه گفت:  21 نفر از دانشجويان دانشگاه رازی، متهم در حوادث تابستان گذشته، با حكم كميته‌ی انضباطی به مدت دو ترم از تحصيل محروم شدند.(ا يسنا 7/7/82). اين حكم علاوه بر رسيدگی به جرايم ۵دانشجو با نامهای گودرز سخايی، رضا موسوی، علی مرادی، عمران پوراندخت و محسن الموتی در دادگاه انقلاب است. (اميرکبير 2/7/82)

 

8  ـ وحيد عابدينی مدير مسئول نشريه دانشجويي" سوتك" از دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عموم,در شعبه 1408 دادگاه عمومی تهران به يك سال حبس تعليقی محكوم شد.حكم صادره در مورد وی به مدت دو سال اجرا خواهد شد. گفتنی است، شاكی اين پرونده، معاون رئيس كل دادگستری استان تهران بود كه از اين نشريه به علت درج شعارهای داده شده در تجمعات اعتراض آميز عليه بازداشت دكترآقاجری شكايت كرده بود. (ايلنا8/7/82)

 

9  ـ محمد رضا نسب عبداللهی دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه وليعصر رفسنجان به مدت ۹ ساعت در اداره اطلاعات اين شهرستان مورد بازجوئی قرار گرفت.در اين بازجو يی از وی خواسته شد به دليل مسائل امنيتی از شهرستان رفسنجان خارج نشود و در صورت قصد خروج با اداره اطلاعات هماهنگی نمايد. اتهامات وی عبارتنداز: تبليغ عليه نظام , توهين به رهبری ,تحريك دانشجويان، فعاليت تبليغی به نفع آمريكا، زيرسوال بردن مسلمات فقهی، نفی ضروريات دين اسلام و تشويش اذهان عمومی. مقامات امنيتی از ادامه تحصيل نامبرده ممانعت بعمل آورده اند.(21/7/82)

 

10 ـ مهدی محمودی دبيرسابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشكده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سيستان وبلوچستان درشعبه دهم دادگاه عمومی به رياست قاضی محمودی محاکمه شد. فعاليتهای تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ورهبری وارتباط با مخالفان نظام موارد اتهامی نامبرده می با شد.(22/7/82)

 

11ـ اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران به دادگاه انقلاب احضار شدند.(ايلنا 30 7/82)

 

12ـ به گفته يك عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان، در پی اعتراضات صنفی و دانشجويي، دانشجويان دانشگاه اصفهان در ماه‌‏های اخير، برای 31 نفر از اين دانشجويان حكم انضباطی صادر شده است.وی تأ‌‏كيد كرد كه تعداد بسياری از احكام صادر شده برای دانشجويان عضو انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان بوده است. (ايلنا 4/7/82)

 

13ـ به گفته يك عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سينای علوم پزشكی همدان هشت تن از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی همدان در انتظار تشكيل جلسات دادگاه هستند كه 5 تن آنها از اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه هستند.  به گفته وی اين دانشجويان به دنبال اعتراضات خرداد ماه در همدان دستگير شدند و اتهام‌های عمده‌ی آنها توهين به مقامات، تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملی و هدايت آشوب‌های خردادماه بوده و به همين دليل به دادگاه‌ انقلاب فراخوانده شدند.(ايسنا 4/7/82)

 

14ـ مهرداد لهراسبی از فعالان جنبش دانشجويی كه از سال 78 تاكنون در زندان به سر مي‌برد، با وضعيت جسمانی بسيار وخيمی مواجه شده است.وخامت حا ل لهراسبی به حدی است كه مسؤولان سازمان زندان‌ها و دستگاه قضايی از بيم مرگ وی در زندان از خانواده وی خواسته‌اند تا با سپردن قرار وثيقه 10ميليون تومانی وی را پس ازگذشت بيش از چهار سال از زندان به منزل منتقل كنند. (رويداد 8/7/82)

 

15ـ  محمدمهدی بخارايی دانشجوی رشته برق ورودي1378، حسن شيروانی خواجوی دانشكده الهيات، مجيد مقدری اميری دانشجوی رشته كامپيوتر ورودی  1378و امير پاكزادنيا از دانشجويان متحصن دانشگاه فردوسی مشهد به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی به اداره كل اطلاعات خراسان و دادگاه انقلاب احضار شدند. (ايسنا9/7/82)

 

16ـ تحصن دانشجوِيی در اعتراض به صدور احکام کميته های انضباطی در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد. دانشجويان در اين تحصن خواستار لغو کامل احکام انضباطی 7 تن از دانشجويان اين دانشگاه شده اند. اين دانشجويان تحصن خود را از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 7/7/82 در جلوی ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی آغاز کرده اند.چند تن از دانشجويانی که احکام انضباطی برايشان صادر شده است نيز در اين تحصن شرکت کرده اند. دانشجويان اعلام کرده اند که تا لغو کامل احکام صادر شده، به تحصن خود ادامه خواهند داد. دانشجويان ضمن ابراز انزجار از صدور احکام توسط کميته انضباطی دانشگاه که در راستای سياست سرکوب جنبش دانشجويی و ايجاد فضای رعب و وحشت و خفقان در دانشگاه انجام می شود، خواستار دموکراتيزه شدن تمام نهادهای دانشگاهی و از جمله کميته انضباطی شده اند. گفتنی است که کميته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد برای 7 تن از دانشجويان اين دانشگاه، احکام سنگينی از قبيل دو ترم محروميت از تحصيل، جريمه نقدی و نيز حکم تبعيد به دانشگاه ديگر را صادر کرده است. (اميرکبير7/7/82)

 

17ـ عباس شكوهمند عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران توسط نيروی انتظامی كرج عصر روزشنبه ۵ مهرماه بازداشت شد. در حال حاضر ايشان به قيدضمانت آزاد می باشد وقرار است روز سه شنبه ۸ مهرماه جهت تفهيم اتهامات در دادگاه حاضر گردد. ظاهرا علت بازداشت وی شركت در حوادث خرداد و توهين به مقامات حكومتی می باشد. همچنين ايشان ۳۰ شهريور ماه توسط اعضای انجمن اسلامی دانشجويي(وابسته به جريانات محافظه كار)به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفته بود. (اميرکبير 8/7/82)

 

18ـ ده تن از دانشجويان دانشگاه کرمان كه در تحصن دانشجويی سال گذشته شركت داشته اند در پی حكمی از سوی كميته انضباطی اين دانشگاه از ادامه تحصيل محروم شدند. (اميرکبير6/7/82)

 

19ـ اصغر محمدزاده نويسنده يک مطلب بر اساس حكم دادگاه بدوی شعبه دو دادگاه عمومی سبزوار به دو سال حبس محكوم شد كه تا زمان ابلاغ حكم دادگاه تجديد نظر، با وثيقه 50 ميليون تومانی آزاد است. سعيد برآبادی مدير مسئول اين نشريه دانشجويی نيز به يك سال حبس(6 ماه قطعی و 6 ماه تعليقي) محكوم شده است. برآبادی نيز با وثيقه 30 ميليون تومانی تا زمان اعلام حكم دادگاه تجديد نظر آزاد است. گفتنی است اتهامات اين دو دانشجو توهين به مقدسات به علت چاپ مطلبی در مورد لزوم اصلاحات دينی و تحجرگرايی در بعضی متون اسلامی بوده است. (ايلنا 6/7/82)

 

20ـ سه تن از اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز به دادگاه انقلاب اين شهرستان احضار شدند. موارد اتهامی ذكر شده در اين احضاريه اقدام و تجمع عليه امنيت داخلی كشور است. احضار اتابك موسوی نسب و محسن نوربخش و بهروز صفری در حالی صورت می پذيرد كه پيش از اين آنها به اتهام واهی صدور يك بيانيه توسط كميته انضباطی دانشگاه به دوَ، يك و دو ترم محروميت از تحصيل مواجه شده بودند و مسئولين دانشگاه علت صدور چنين حكمی را جلوگيری از برخورد دادگاه انقلاب بيان كرده بودند. (اميرکبير6/7/82)

 

21ـ  نه نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكی اصفهان به دادگاه عمومی احضار شدند. به گفته:  يك عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان و علوم پزشكی اصفهان، 7 نفر از احضار شدگان از اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه و 2 نفر ديگر از اعضای شورای عمومی هستند كه بايد اول آذر در دادگاه حضور پيدا كنند. گفتنی است در برگه احضار عبدالامير اميريان، محمد حسن طالبي، بهرام اسماعيل بيگي، سيد مهران ذكايی، صادق شريفی، احمد قطبي، منيره بهارلو، سحر صديقی و مرضيه آريانفر به نوع اتهام آنان اشاره نشده است. (ايلنا 6/7/82)

22ـ عباس شكوهمند و محمد علی عبادی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران مورد ضرب و شتم اعضای گروه فشار قرار گرفته و دچار مصدوميت شدند.يکی از ضاربين خود را سعيد عسگر دوم خوانده و مضروبين را تهديد به قتل نموده است. (ياس نو 6 /7/ 82)

23ـ  روزبه شفيعی و محمد فرقدانی از اعضای سابق شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدند. گفتنی است اين دو دانشجو در پی حوادث خرداد ماه حدود دو ماه در بازداشت بودند. (ايلنا16/ 7/82)


24ـ شش نفر از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی به كميته انضباطی اين دانشگاه احضار شدند. چهار نفر  از اين دانشجويان از اعضای فعلی و سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی هستند.(ايلنا16/7/82)


 
25 ـ احسان مطلّبی و امير راعی فرد، از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی مشهد به علت دفاع از حقوق انسانی دكتر هاشم آقاجري، به دو ترم تعليقی از طرف كميته انضباطی دانشگاه علوم پزشكی مشهد محكوم شدند اما حكم آنها از طرف كميته انضباطی مركز، به تذكر كتبی تخفيف يافت. و دانشگاه موظف بود اين دو نفر را ثبت نام كند اما دانشگاه از ثبت نام آنها خوداری کرد.(ايلنا 16/7/82)

 

26ـ معاونت دانشجويی دانشگاه رجايی گفت: در پی ناآرامی های خرداد ماه گذشته30 نفر از دانشجويان را با اتهامات سياسی  به کميته انضباطی احضار کردند.(اميرکبير 12/7/82)


27  ـ غلامرضا ظريفيان معاون دانشجويی وزير علوم اظهار داشت: 32 نفر از دانشجويان در تهران بازداشت شده و در اختيار وزارت اطلاعات قرار دارند، و مجموعا اين تعداد با احتساب شهرستان‌ها حدود 80 نفر مي‌شوند و 2 نفر از دانشجويان نيز در اختيار دادستانی بودند كه قرار است تحويل وزارت اطلاعات شوند..(امروز 14/7/82)

 

28ـ  مجتبی جهاني، دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه گفت: 6 نفر از  دانشجويان اين دانشگاه به كميته‌ی انضباطی  احضار شدند. وی افزود: ٢١ نفر از دانشجويان دانشگاه رازی نيز به كميته‌های انضباطی احضار شده‌اند و برای آنان حكم صادر شده است. شش تن از اين دانشجويان دارای پرونده‌ی قضايی نيز هستند. (امروز 14/7/82)

 

29ـ ميثم گلستانی عضو انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان، به اتهام "نشر اكاذيب، توهين به مقدسات و برهم زدن نظم عمومي" به دادگاه عمومی اصفهان احضار شد. وی با اشاره به احتمال صدور احكام انضباطی برای ۵۴ نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان طی روزهای آينده توسط كميته انضباطی دانشگاه اصفهان، گفت: بسياری از دانشجويان در هنگام مراجعه برای ثبت نام ترم جاري، متوجه شدند كه پرونده آموزشی آنان بسته است و به آنها اعلام كرده‌‏اند كه بايد به كميته انضباطی مراجعه كنند. وی خاطر نشان كرد: بسياری از دانشجويان احضار شده به كميته انضباطی با محروميت استفاده از خوابگاه مواجه شده‌‏اند. (امروز 14/7/82)


30ـ هيوا عزيزی دانشجوی رشته‌ی زيست شناسی دانشگاه بهشتي، به دستور كميته‌ی انضباطی از دانشگاه اخراج شد.  عزيزی به اقدام عليه امنيت ملی از سوی شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران متهم گرديد. و پرونده‌ی وی از اين شعبه به كميته‌ی انضباطی دانشگاه ارجاع شد. دکتر محمدعلی دادخواه وکيل نامبرده گفت: توهين به روحانيت، عدم توجه به دستورات انضباطی و رعايت نكردن شئون دانشجويی را از جمله اقدامات مطرح از سوی كميته‌ی انضباطی دانشگاه بهشتی عليه عزيزی عنوان كرد. (ايسنا 15/7/82)

 

31ـ پويا محموديان، از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميركبير به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق نامه به كوفی عنان و اقدام عليه امنيت ملی در شعبه‌ی 13 دادگاه انقلاب تهران تفهيم اتهام شد. (ايسنا 23/7/82)

 

32ـ محمدحسن طالبي، عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكی اصفهان گفت : بر اساس احضاريه‌ای كه از سوی شعبه‌ی 39 دادگاه عمومی اصفهان صادر شده، 5 تن از اعضای شورای مركزی و 3 تن از اعضای شورای عمومی اين دانشگاه برای تاريخ يکم آذر ماه به دادگاه احضار شدند. نامبرده با اشاره به موضوع احضار حدود 50 تن از دانشجويان اين دانشگاه به كميته‌ی انضباطی اظهار داشت: احكام تعدادی از اين دانشجويان با موضوع محروميت آنها از خوابگاه صادر شده است. (ايسنا 23/7/82)

 

33ـ پس از صدور حكم تعليق و محروميت از تحصيل برای ۱۰ تن از فعالين سياسی مجمع اسلامی و نشريات دانشكده مهندسی دانشگاه سمنان حكم محروميت ۵تن ديگر از فعالين سياسی دانشكده های هنر و تربيت دبير دانشگاه سمنان توسط كميته انضباطی تجديد نظر تاييد شد. اين ۵ تن به شكايت رياست دفتر نهاد رهبری دانشگاه سمنان، رياست دانشكده تربيت دبير وحراست دانشگاه صادر شد. اين در حالی است كه اين ۵ تن از ورود به دانشكده تربيت دبير محروم شده اند. (27/7/82)


34ـ  روزبه شفيعي، محمد رضا شيربند و مرتضی تقي‌پور مسئولين نشريه دانشجويي فرياد درشعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شدند.اتهامات مطرح در اين پرونده اقدام عليه امنيت ملي، توهين به مقدسات و رهبری و تشويش اذهان عمومي است. لازم به يادآوری است که روزبه شفيعی پرونده ديگری مربوط به حوادث خرداد ماه تهران دارد كه به دنبال مفتوح شدن اين پرونده، 75 روز در بازداشت موقت به سر برده است. اتهامات مطرح در پرونده خرداد ماه شفيعی اقدام عليه امنيت ملی و اخلال در نظم عمومی است. همچنين مرتضی تقي‌‏پور به عنوان مدير مسئول و محمدرضا شيربند به عنوان نويسنده نشريه دانشجويی فرياد در تابستان سال 1380 بازداشت گرديد كه با وثيقه 70 ميليونی آزاد شدند (ايسنا 29/7/82)

 

 

آبان1382

 

كامران حياتی يكی از دانشجويان دانشگاه مازندران گفت: پس از اعتراضات خرداد ماه، تعدادی از دانشجويان دانشگاه به كميته انضباطی احضار شدند. نامبرده افزود: 35 نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران نيز از امكانات رفاهی از قبيل خوابگاه محروم شده‌‏اند. وی با بيان اينكه 9 روز را در بازداشت به سر ‌‏برده است، گفت: 7 نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران به اتهام بر هم زدن امنيت كشور با شکايت يك نهاد نظامی به دادگاه انقلاب بابل احضار شده‌‏اند. (ايلنا 3/8/82)

 

وحيد سازگارا از دانشجويانی كه در اعتراضات خردادماه بازداشت و مدتی را در زندان به سر برده بود، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شركت در تجمعات غير قانونی و فعاليت تبليغاتی عليه نظام در سايت آل ايران در شعبه 13 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت. (ايلنا 3/8/82)

 

آرش هاشمی نايب دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف، به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی، تبليغ عليه نظام به علت نگارش نامه به مجامع بين المللی، برهم زدن نظم، امنيت و آرامش داخلی از طريق اقدامات غير قانوني، تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و تحريك دانشجويان از طريق تشكيل جلسات به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد.(اميرکبير 4/8/82)

 

علی شجاعی دانشجوی رشته مكانيك دانشگاه تهران، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه‌ی 13 دادگاه انقلاب احضار شد. اين دانشجو به دنبال اعتراضات خردادماه تهران پس از چهل روز بازداشت در زندان اوين، با وثيقه آزاد شد. (ايسنا 4/8/82)

 

 مصيب سالارپور دانشجوی رشته ادبيات عرب دانشگاه تربيت معلم سبزوار و از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه توسط نيروهای امنيتی ربوده شد.(اميرکبير 5/8/82)


6ـ پيمان عارف دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران و عضو انجمن اسلامی اين دانشگاه که در خرداد ماه بازداشت شد. گفت: تمام اعترافات گذشته‌اش را تحت فشار مطرح كرده و اعترافاتی را که تلوزيون پخش نمود را تكذيب كرد. وی در دانشگاه تربيت مدرس گفت: من در هفته‌ی آخر زندان، خودكشی كردم و تا آستانه‌ی مرگ پيش رفتم. (ايسنا 5/8/82)

7ـ يک  دانشجوی بيمار دانشگاه صنعتی اصفهان بنام س  به جرم روزه خواری، با  شكايت  جامعه اسلامی دانشجويان به كميته انضباطی احضار شد و به اتهام توهين به رهبری و مجموعه حكومت و شعاير دينی، 18 ماه از تحصيل محروم گرديد. (اميرکبير 8/8/82)

 

8 ـ پيمان عارف، مدعی شد كه به علت ديداری كه قراربود با ليگابو، گزارشگر سازمان ملل انجام دهد، از سوی افرادی ناشناس،تماسهای تهديدآميزی با خانواده‌اش در تبريز برقرار شد. او با اعلام خبر سكته‌ قلبی مادرش بر اثر تهديدات يادشده، اظهار كرد: مادرم در بيمارستان بستری شده است و احتمالا من برای ديدن وی به تبريز مي‌روم. وی افزود: بنابراين در ديدار با ليگابو، شركت نمي‌كنم. (ايسنا 17/8/82)

 

گودرز سخايی دبير اسبق انجمن اسلامی دانشكده كشاورزی رازی کرمانشاه به شصت ماه حبس محكوم خواهد شد.اين در حالی است كه نامبرده توسط كميته انضباطی دانشگاه به دو سال محروميت از تحصيل محكوم شده است.(اميرکبير 6/8/82)


10ـ  احمد سراجی ازفعالين جنبش دانشجوئی درتبريز در شرايط جسمی بدی بسر ميبرد.  وی3 ماه پيش توسط اطلاعات ناجا در محل کارش دستگير شد و مدتها زير شکنجه قرار داشت و سپس تحويل اداره اطلاعات داده شد. در آنجا هم مورد آزار و اذيت قرار گرفت. نامبرده به دليل اعتصاب غذا در زندان تبريز دچار مشکلات زيادی شده و همچنين  به خاطر شکنجه های زياد از ناحيه کتف دچار شکستگی گرديده است. او2 ماه در سلول انفرادی بسر  برده است. (پيک ايران 8/8/82)

 

11ـ مهدی حبيبی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميركبير  به شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب احضار شد. (ايسنا 11/8/82)

 

12ـ پدرمنوچهر و اكبر محمدی از دانشجويانی كه به دنبال حوادث 18 تير ماه 1378 در زندان به سر مي‌‏برند. گفت: فرزندم، منوچهر محمدی در تاريخ 15/8/82 در دادگاه انقلاب به يك سال ديگر حبس تعزيری محكوم شد. وی افزود: دريافت اين حكم به علت مصاحبه وی با راديوهای خارجی در مدت 5 روز مرخصی وی ذكر مي‌‏شود. فرزندم در ابتدا به 5/6 سال و سپس به 13 سال زندان محكوم شد. منوچهر پس از آن به يك سال حبس به علت صدور اطلاعيه از زندان محكوم شد و هم‌‏اينك حكم ديگری را شامل 30 ضربه شلاق، 1 سال حبس تعزيری ديگر و 30 هزار تومان جزای نقدی برای او صادر كرده‌‏اند.(ايلنا 16/ 8/ 82)

 

13ـ شهبازيان، عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان گفت : پنج عضو اين    انجمن به كميته‌ی انضباطی احضار شدند. (اميرکبير 17/8/82)

 

14ـ عبدالله مومنی دبير تشكيلات طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه‌ی ‌٢٦ دادگاه انقلاب احضار شد. (اميرکبير 18/8/82)

 

15ـ به گفته مريم رجب‌پور عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم ،عباس شكوهمند و محمدعلی عبادی هنگام خروج از دانشگاه توسط سه نفر از مأموران امنيتی دستگير شدند.اين دو دانشجو از سوی دادسرای كرج به شركت درتظاهرات خرداد ماه،  توهين به مسئولان  و نيز نشر مطالبی در نشريه‌ی دانشجويی پژواك متهم هستند. (ايسنا 18/ 8/82)

 

16ـ مهدی اميني‌زاده، عضو شورای مركزی طيف علامه‌ی دفتر تحكيم وحدت و رضا نديمي، عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه رجايی و عضو شورای عمومی دفتر تحكيم، به شعبه‌ی 1083 دادگاه كيفری احضار شدند.  اين احضارها مربوط به پرونده‌ی نشريه‌ی دانشجويی كوير است كه سال گذشته به اتهام توهين به مقدسات توقيف گرديد.پيش از اين نيز اميني‌زاده به دليل فعاليت در اين نشريه به دادگاه احضار شده بود و پس از 10 روز بازداشت در رابطه با اين پرونده آزاد شد. (ايسنا 17/8/82)

 

17ـ  مجتبی نجفی  دبير انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی، با شکايت مدعي‌العموم در شعبه‌ی 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شد. اتهامات وی عبارتند از : تحريك دانشجويان در ناآرامي‌های خردادماه، اقدام عليه امنيت ملی، شركت در تجمعات غيرقانونی و پيشنهاد هجمه عليه مسئولان نظام. (ايسنا 20/8/82)

 

18ـ در پی انتشار نامه سرگشاده سه تن از فعالان دانشجويی دانشگاه آزاد يزد خطاب به رئيس دفتر فرهنگ اين دانشگاه، كميته انضباطی امضا كنندگان نامه را احضار کرد. يحيی مسعودي‌نژاد و حمزه غالبی از امضاءكنندگان اين نامه گفتند: چند ماه پيش درخواست مجوز انتشار اولين روزنامه دانشجويی را به هيات نظارت داديم كه تاكنون تمامی مجوزهای مربوطه اخذ شده و تنها هيات نظارت دانشگاه كه مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه دبير آن است نظر خود را اعلام نكرده و ما را بلاتكليف گذاشته است.آنها تصريح كردند: در نخستين جلسه كه به كميته انضباطی دانشگاه رفتيم به جای تفهيم اتهام ما را مورد بازجويی قرار دادند. (ايسنا 19/8/82

 

19ـ  پوريا براتيان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار، به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحريک ساير دانشجويان  در ارتباط با حرکت اعتراضی خردادماه گذشته در شعبه دهم دادگاه عمومی اين شهرستان توسط   قاضی پيرکهن محاکمه گرديد. وی در تير ماه گذشته نيز به دليل اتهامات مشابه در شعبه ششم محاکمه شده بود.(ايسنا 20/8/82)


20ـ  پرونده ميثم جولايي، دانشجوی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به كميته انضباطی فرستاده شد. ميثم جولايی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران كه طی وقايع خرداد ماه، دستگير شده بود، در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی محاکمه شد. گفتنی است وی در تاريخ 28 تير ماه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، شركت در گروگانگيری و سلب آسايش عمومی به مدت 32 روز در زندان انفرادی بسر برد.(ايلنا 21/8/82)


21ـ نشريه‌ دانشجويی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه همدان با عنوان بعد از سلام، از سوی هيات نظارت بر نشريات دانشجويی تا پايان اسفندماه توقيف شد. (ايسنا21/8/82)

 

22ـ  در پی مصوبه مجمع عمومی دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم پزشكی برای برگزاری انتخابات آزاد در دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكي، عده ای چماقدار مسلح به سلاح سرد منتسب به افراد مرتبط با طيف شيراز دفتر تحكيم كه مهدی طباطبايی از سردمداران آن چندی پيش در ديدار با آقای خامنه ای به سخنرانی پرداخته بود،برای جلوگيری از برگزاری انتخابات به جمع دانشجويان اين دانشكده كه برای شركت در اين انتخابات تجمع كرده بودند حمله ور شده و به درگيری با دانشجويان پرداختند. در ادامه، حراست دانشگاه شيراز نيز كه مخالف برگزاری انتخابات آزاد برای تعيين نمايندگان دانشجويان بود اقدام به دخالت در اين درگيری كرد.
 فرهاد دهقان مس
ئول تشكيلات سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم پزشكی از سوی مدير دانشجويی اداره اطلاعات شيراز تهديد شده است كه در صورت پی گيری برگزاری انتخابات، دادگاه انقلاب شيراز حكم زندان تعليقی وی را كه در جريان اعتراضات دانشجويی نسبت به حكم اعدام آغاجری صادر شده بود به اجرا خواهد گذاشت. (اميرکبير 22/8/82)

 

23ـ ميثم امانی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار، عبدالرحمن نادری مسئول كميته‌ی سياسی انجمن اسلامی و قاسم عطايی عظيمی عضو سابق شورای مركزی اين انجمن به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهين به بسيج و سپاه در دادگاه تجديدنظر مشهد به شش ماه حبس قطعی محکوم شدند. (اميرکبير 29/8/82)

24 ـ  به گفته دكتر طاهري‌نيا رئيس كميته‌ انضباطی بدوی دانشگاه بوعلی سينا و علوم پزشكی همدان، يك عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلي‌سينای همدان به يك ترم تعليق محكوم شد.وی در ادامه گفت : هم‌چنين در مورد ساير پرونده‌ها كه بالغ بر 20 فقره است، در مدت زمان بسيار كوتاهی بررسی و احكام آنها صادر مي‌شود. (ايسنا 27/7/82)

25ـ  محمد رضا نسب عبداللهی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه وليعصر رفسنجان به اتهام  تشويش اذهان عمومی به علت نوشتن نامه سرگشاده به خامنه ای، توسط قاضی عليزاده در دادگاه تفهيم اتهام شد، و با قرار کفالت 30 ميليون ريال تا زمان برگزاری جلسه آينده دادگاه آزاد شد. (اميرکبير 26/8/82)  

26ـ بهنام امينی عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشكده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران به اتهام تبليغ عليه امنيت نظام، اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مقامات عالي‌رتبه‌ نظام در نشريه دانشجويی هومان به شعبه26 دادگاه انقلاب احضار شد. (ايسنا 27/8/82)

27ـ جمعی از دانشجويان ادبيات فارسی دانشگاه قم در نامه ای خطاب به كميته ناظر بر نشريات دانشجويی اين دانشگاه, خواستار رفع توقيف نشريه پرنيان شدند. اين نشريه چندی پيش به دليل انتشار ويژه نامه فروغ فرخزاد از سوی كميته ناظر بر نشريات اين دانشگاه برای مدت 10 ماه توقيف گرديد.يكی از مسئولين دانشگاه قم به طور غير رسمی اعلام نموده است كه اين نشريه برای هميشه توقيف شده است.(سايت نقشينه 27/8/82)

 

28ـ عباس شكوهمند عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم تهران، به اطلاعات سپاه پاسداران كرج احضار شد.  در بازجويي‌‏های صورت گرفته اتهامات وی شركت در تجمعات غير قانونی و اهانت به رهبری عنوان شد.شكوهمند گفت: شعبه 2 دادياری دادگاه كرج نيز اتهام من را تبليغ عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غير قانونی در خرداد ماه عنوان كرد. گفتنی است هفته پيش شكوهمند به مدت يك هفته توسط اطلاعات سپاه كرج بازداشت و با ضمانت معاونت دانشجويی دانشگاه تربيت معلم تهران آزاد شد.(ايلنا 28/8/82)

 

29ـ اميد عباس قلی نژاد عضو جبهه دموكراتيك ايران، به علت كمبود شنوايی به بهداری زندان اوين مراجعه كرد. پزشک مربوطه به او گفته است که پرده گوشش بر اثر ضربه دچار پارگی شده است.خود او معتقد است که اين عارضه بر اثر ضربه های وارده از سوی يکی از مسئولان دادگاه به  سر و صورت او در وی ايجاد شده است. نامبرده در مراسم 18 تير ماه سال 1381 برای سومين بار بازداشت و از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 3 سال و نيم زندان محکوم گشته و در سالن 1 اندرزگاه شماره 7 زندان اوين دوران محکوميت خود را سپری می کند. (جبهه دموكراتيك ايران 3/8/82)

 

30ـ  امير ساران عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتيک ايران در شعبه 6 دادگاه انقلاب محاکمه شد. وی در دادگاه گفت: من جمهوری اسلامی و محاکمش را به رسميت نمی شناسم و به همين خاطر در اين دادگاه از خود دفاعی نمی کنم. نامبرده در پی اعتراضات خرداد ماه دستگير و با وثيقه  از زندان آزاد شده است.   (جبهه دمکراتيک ايران 18/8/82)

 

31 ـ حسن زارع زاده اردشير دبير جبهه دمکراتيک ايران، سخنگوی جبهه متحد دانشجويی و مسئول کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی از زندان با سپردن وثيقه يک ميليارد ريالی از زندان آزاد شد. وی در تيرماه سال جاری به حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب، توسط وزارت اطلاعات به همراه چند تن از اعضای جبهه دمکراتيک ايران دستگير شده بود که پس از گذراندن بيش از چهار ماه حبس در سلول انفرادی زندان 209  اطلاعات آزاد شد.(جبهه دمکراتيک ايران 24/8/82)

 

آذر1382

1 ـ  يك عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم گفت: بعد از برگزاری زودهنگام دادگاه عباس شكوهمند، هنوز خبری ازمحل نگهداری او نداريم و علت بازداشت مجدد شكوهمند را نمي‌دانيم.لازم به ياد آوری است که عباس شکوهمند عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم هفته گذشته با سپردن وثيقه از زندان حفاظت اطلاعات سپاه کرج آزاد شده بود. (ايسنا 1/9/82)

 

2 ـ نشريه دانشجويی خط خطی وابسته به انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد قم بدنبال چاپ شعری بنام دور باطل توقيف گرديد. (امير کبير 1/9/82)

 

3 ـ خيبر داد بين دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به يکسال حبس تعزيری و 3 سال حبس تعليقی محکوم شد. (ياس نو 2/9/82)

 

4 ـ امير راعی فر عضو شورای سياستگذاری نشريه دانشجويی فرياد ناگزير توسط سه تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (طيف شيراز) مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح شد. (ايلنا 3/9/82)

 

5 ـ برزو بنی هاشمی، مجيد تقديمی و علی شاهسپند از دانشجويان دانشکده دانشگاه فردوسی به اتهام انجام حرکات و رفتارهای مغاير با شئونات دانشجويی و مزاحمت برای دختران به حکم کميته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند. (فردوسی 8/9/82)

 

6 ـ يحيی صفی آريان دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان  به اتهام ايجاد آشوب و اغتشاش و توهين به شعائر اسلامی به مدت يک ترم از تحصيل تعليق شد. گفتنی است که 8 تن از اعضای انجمن اسلامی همين دانشگاه در اعتراضات خرداد ماه بازداشت و به مدت 40 روز در سلول انفرادی زندانی شدند. (امير کبير 8/9/82)

 

7 ـ حسين مطلوبی دانشجوی دانشکده رياضی دانشگاه فردوسی به اتهام شرکت در راهپيمايی توسط کميته انضباطی از دانشگاه اخراج شد. (فردوسی 10/9/82)

 

8 ـ بسيج دانشجويی با شکايت نزد دکتر باقری رئيس دانشگاه فردوسی خواستار توقيف نشريه دانشجويی فلق به مدير مسئولی و جيهه مقدم و سردبيری ابوالفضل حاجی زادگان به علت چاپ مقاله ای تحت عنوان آنکه نمی رقصد شيوه زندگی را نمی داند شد. (فردوسی 10/9/82)

 

 9ـ بدنبال نصب دوربينهای مدار بسته در دانشکده علوم پايه برای ضبط تصاوير دانشجويان، بخاطر اعتراض دانشجويان مسئولين تصميم گرفته اند بين ساعت 4 بعد از ظهر الی 7 صبح دوربينهای مدار بسته مشغول بکار باشند. (فردوسی 9/9/82)

 

 10ـ غلامعباس انگوتی، جهانبخش رهنما، ولی ابوالحسنی، عليرضا فرشی، علی رضايی و حسن صفری دانشجويان دانشگاه تهران، ناشرين نشريه دانشجويی يول (راه)، دستگير شدند. (کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان 10/9/82)

 

11 ـ سرهنگ ذوالجناحی رئيس انتظامات دانشگاه دستور برخورد فيزيکی نگهبانان با دانشجويان سياسی جهت ممانعت از حضور آنها در دانشگاه، که توسط کميته انضباطی از تحصيل محروم شده اند را صادر کرد. (فردوسی 12/9/82)

 

12 ـ دفتر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان با حكم هيات نظارت اين دانشگاه از تاريخ 20 آذرماه به مدت 4 ماه پلمپ و اين تشكل در اين مدت از فعاليت محروم شد وپنج عضوشورای مرکزی اين انجمن به اتهام توهين به مقدسات و مسئولان بلند پايه کشور توسط کميته انضباطی محکوم شدند. بر اساس  اين احكام يك نفر به دو ترم تعليق از تحصيل، 3 نفر به مدت يك ترم تعليق و يك نفر نيز به اخطار كتبی و درج در پرونده محكوم شده‌اند.(ايسنا 23/9/82)

 

13 ـ محمدرضا نسب عبداللهی مدير مسئول نشريه دانشجويی ويژه نامه گوناگون به اتهام تشويش اذهان عمومی، افترا، توهين و نوشتن نامه سرگشاده خطاب به خامنه ای با شکايت حيدری رئيس دادگستری  در دادگاه مطبوعات کرمان محاکمه شد و با قرار وثيقه يک ميليون تومانی بطور موقت آزاد شد. (ايسنا 23/9/82)

 

14ـ  امير رعيت نظری دانشجوی دانشگاه تهران جهت بازجويی به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. گفتنی است؛ رعيت نظری در پی اعتراضات دانشجويی خرداد ماه به مدت 12 روز بازداشت گرديد كه با قيد كفالت از زندان اوين آزاد شده بود.(ايلنا 24/9/82)

 

15 ـ  احمد باطبی دانشجوی زندانی  بدستور سعيد مرتضوی دادستان تهران  در زندان شکنجه می شود تا وادار به اعترافات دورغين گردد. همچنين يک دانشجوی ديگر بنام ارژنگ داودی  از دوستان  احمد باطبی که پس از ملاقات وی با ليگابو، فرستاده سازمان ملل در امور آزادی بيان، توسط دادستانی اوين در خيابان ربوده شدند  مورد شکنجه  شديد قرار گرفته و چشم چپ داودی دچار آسيب ديدگی شده است. (رويداد 24/9/82)

 

16 ـ اتابك موسوی نسب دبير انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی سهند تبريز، برای سومين بار به کميته انضباطی احضارشد.  احضاريه قبلی كه در پی اعتراضات خرداد ماه 82 به وی ابلاغ شده بود، دو ترم تعليق بود كه حكم تجديد نظر آن بعد از گذشت سه ماه هنوز از طرف دانشگاه ابلاغ نشده است.  علت احضاريه اخير نامبرده به كميته انضباطی مشخص نيست. (امروز 26/9/82)

 

17 ـ به گفته  بال‌افكن مسئول روابط عمومی دانشگاه اصفهان 25 نفر از دانشجويان به جرم شرکت در اعتراضات  خرداد ماه 82  و به اتهام برهم زدن نظم، تخريب اموال دولتی و تجمعات غيرقانونی دانشجويان در محوطه خوابگاهها،‌ به كميته انضباطی دانشگاه اصفهان احضار و طی جلسات متعدد پرونده متهمان با حضور خودشان بررسی شد. نهايتا در تاريخ ‌١٨ آذرماه كميته انضباطی دانشگاه همه افراد را براساس  آيين‌نامه انضباطی دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی متخلف شناخته و احكام زير صادر شد:
الف: ‌٤ دانشجو محروم از تحصيل به مدت يك ترم با احتساب سنوات. ب: ‌
سه دانشجو محروم از تحصيل به مدت يك ترم بدون احتساب سنوات. ج: ‌نه دانشجو محروم از تسهيلات رفاهی به مدت يكسال.
د: ‌
نه دانشجو توبيخ كتبی همراه با درج در پرونده. (امروز26 /9/82)

 

18 ـ  پانزده دانشجوی مجتمع آموزش عالی ملاير وابسته به دانشگاه بوعلی سينای همدان، به اتهام تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مسئولان در اعتراضات تيرماه 82 در دی ماه در دادگاه عمومی همدان محاکمه می شوند.(امروز26/9/82)


19 ـ سعيد رضوي‌فقيه دبير سياسی دفتر تحكيم وحدت به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب احضار شد. همچنين وی از سوی شعبه‌ی 5 دادياری دادسرای عمومی تهران به اتهام تشويش اذهان عمومی به دادگاه احضار شده است. (ايسنا 27/9/82)

 

20 ـ محمد باقر اسكويی مدير مسئول نشريه دانشجويی قلم و سعيد ظهرابی از دانشجويان دانشگاه علم وصنعت به اتهام توهين به مسئولان نظام در شعبه 1083 دادسرای عمومی و انقلاب تهران به رياست قاضی اسلامی محاکمه شد ند. (ايسنا 30/9/82)

 

21 ـ محمد ورزنده عضو سابق شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشكده روانشناسی و داود حسن‌‏پور مسئول شورای صنفی دانشكده روانشناسی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 13 دادگاه انقلاب احضارشدند. همچنين عليرضا عظيمی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی اين دانشكده كه طلبه نيز می باشد به دادگاه ويژه روحانيت احضار شده است.(ايلنا 30/9/82)


22 ـ كميته ناظر بر نشريات دانشجويى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى گرگان، نشريه دانشجويى رخصت را به اتهام به کار بردن الفاظ خلاف عفت عمومی   با شکايت مدعی العموم برای مدت سه ماه توقيف کرد.  همچنين بدستور اين كميته  نشريه مبين وابسته به شوراى صنفى دانشجويان تعطيل شد.

(ايسنا 30/9/82)

 

دی1382

 

1 ـ بهروز خالقی دبير مجمع دانشجويان پيروان خط امام دانشگاه يزد توسط حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی بازداشت شد و سه عضو ديگر اين تشکل به دادگاه احضار شد (ايسنا 1/10/82)

 

2 ـ بهنام امينی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مسئولان نظام به دادگاه احضار شد. وی سال گذشته در جريان مراسم بزرگداشت فروهرها دستگير و پس از 45 روز زندان، با قرار وثيقه 26 ميليون تومانی آزاد شد. (ايسنا 1/10/82)

 

3 ـ محمد مسعود سلامتی دبير جبهه متحد دانشجويی، به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضارشد.(اطلاعيه جبهه دموکراتيک ايران1/10/82)

 

4 ـ  محمدرضا نسب عبداللهی مدير مسئول نشريه دانشجويی گوناگون دانشگاه وليعصر رفسنجان، که به اتهام نشر اکاذيب دستگير شده بود پس از تحمل دو هفته بازداشت با قرار ده ميليون ريال وثيقه نقدی از زندان آزاد شد.(ايلنا 1/10/82)

 

5 ـ علی افشاری  به اتهام توهين به رهبري، تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب به شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب احضار شد. پرونده جديد افشاری مربوط به سخنرانی وی در ميتينگ اعتراض به انسداد سياسی در دانشگاه اميركبير (آذرماه 79) می باشد. نامبرده ماه گذشته از زندان آزاد شد. افشاری گفت : از مجموع سه سال حبسی كه تحمل كرده‌، حدود 400 روز آن را به صورت انفرادی سپری كرده وی توضيح داد: يك‌سال از اين حبس‌ها مربوط به موضوع كنفرانس برلين، 10 روز در سال 1375 مربوط به مراسم سخنرانی دكتر سروش در دانشگاه اميركبير (از سوی وزارت اطلاعات)، يك سال در ارتباط با پرونده‌ی شكايت فرمانده‌ی وقت نيروی انتظامی و يك سال بازداشت موقتم نيز مربوط به شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب بوده است.(ايسنا 1/10/82)

 

6 ـ رحيم حسنی تبار دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان به شعبه يک دادسرای انقلاب زنجان احضار شد. (ايسنا 2/10/82)

 

7 ـ  عليرضا عظيمی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران بدستور دادگاه ويژه روحانيت تهران بازداشت شد.(ايلنا 5/10/82)

 

8 ـ امير اسحاقی دبير سابق انجمن توسعه اسلامی دانشجويان دانشگاه يزد، در پی صدور نامه‌‏ای سرگشاده و اعتراض‌‏آميز (در تاريخ 22/9/82) به اتهام تشويش افكار دانشجويان، اهانت به مقدسات، مسئولين كشور و دانشگاه و توهين به مسئولين نظام, تحريك دانشجويان, انتقاد از نماينده رهبری در دانشگاه، انتقاد از احكام كميته انضباطی و هيات نظارت دانشگاه با شکايت بسيج دانشجويی در  كميته انضباطی دانشگاه تفهيم اتهام شد.(ايلنا 9/10/82)

 

بابك اسدی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه به كميته انضباطی اين دانشگاه فراخوانده شد.(ايسنا 10/10/82) 

 

10 ـ به گفته يك عضو كميته دفاع از اعتبار دانشگاه اميركبير15 نفر از دانشجويان اين دانشگاه به كميته انضباطى احضار شدند.  به گفته وی  15 نفر از دانشجويانى كه در اعتراضات اخير دانشگاه در اعتراض به طرح پذيرش دانشجوى نوبت دوم حضور داشتند به كميته انضباطى احضار شدند و طبق شنيده‌‏ها اين تعداد احضاريه به 40 نفر هم خواهد رسيد.  گفتنی است که طومارى در اعتراض و لغو طرح پذيرش دانشجوى نوبت دوم (پولى) توسط كميته دفاع از اعتبار دانشگاه تهيه شده و تا بحال 2000 نفر از دانشجويان اين طومار را امضا كرده‌‏اند.

(ايلنا 12/10/82)

 

11 ـ كميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه اروميه در آخرين جلسه خود نشريات دلتا به مدير مسئولی ميلاد نيكول و رهگذر به مدير مسئولی سونيا نوری را لغو امتياز كرد. همچنين كميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه اروميه، استفاده از الفبای لاتين را به دليل نامفهوم بودن كلمات برای اغلب مخاطبان و همچنين برای اعضا كميته ناظر بر نشريات ممنوع اعلام کرد.(ايسنا 13/10/82)

 

12 ـ دو دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی حداد و يک دانشجوی همين دانشگاه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی محاکمه شدند. اتهامات اين دانشجويان، شرکت در اعتراضات خرداد ماه 82 می باشد. (ياس نو 18/10/82)

 

13 ـ  سحر صديقي, منيره بهارلو, بهرام اسماعيل بيگي, محمد حسن طالبي, صادق شريفي, احمد قطبي، عبدالامير اميريان, سلمان مرادخاني, مرضيه آريا نفر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان  و سعيد رضوی   ‌‏فقيه طی احضاريه‌‏های جداگانه به شعبه 29 دادگاه انقلاب اصفهان احضار شدند. اين دانشجويان در مهر ماه هم به دادگاه احضار شده بودند. (ايلنا 20/10/82)

 

14 ـ رسول اميری دبير انجمن اسلامی دانشگاه آزاد ساوه گفت‌‏: طی جلسه ای با حضور رياست دانشگاه آزاد واحد ساوه و مسئولان حراست و مسئول دبير خانه تشكل های واحد، نامه ای را به امضای دبيرخانه تشكل های واحد به ما دادند كه طی آن مجوز فعاليت انجمن اسلامی دانشگاه آزاد ساوه را ملغی اعلام نمودند. انتشار ويژه نامه ی استاد مطهری , ويژه نامه ی دكتر شريعتي, دعوت از ابوالفضل جليلی برای شركت در جلسه ی مجمع عمومی و يا انتشار خبرنامه ی سكوت به عنوان مستندات، لغو مجوز اعلام كرده اند. (ايلنا 29/10/82)

 

15 ـ شعبه صد و چهار دادگاه عمومی  ملاير، پانزده دانشجوی مجتمع آموزش عالی ملاير وابسته به دانشگاه بوعلي‌سينای همدان را با استناد به مواد 618، 677 و 697 قانون مجازات اسلامی به حبس‌های تعزيري، تبديلی و تعليقی محكوم كرد. اتهامات اين افراد مربوط به تحصن‌هايی است كه در جريان خردادماه به بعد رخ داد و دادگاه، يكی از اين دانشجويان را به شش ماه حبس، تعدادی ديگر را به نود و يک روز حبس و مابقی دانشجويان را به جزای نقدی بدل از حبس محكوم كرده است. (ايسنا 29/10/82)

 

 16 ـ محمدرضا نسب‌عبداللهی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ولي‌عصر رفسنجان، به اتهام نشر اكاذيب، توهين به مقدسات، توهين به نظام و تبليغات عليه نظام با شکايت  مدعی العموم و بسيج دانشجويی دانشگاه رفسنجان از سوی دادگستری رفسنجان و دادگاه مطبوعات كرمان  به دادگاه احضار شد. (ايسنا 29/10/82)

 

17 ـ حميد ده‌نبی دبير شورای صنفی كوی دانشگاه تهران جهت پاسخگويی درخصوص اعتراضات خردادماه سال‌جاری به شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (ايسنا 29/10/82)

 

18 ـ محسن يوسفی، وحيد محمدی تبار و  روح الله ملک پور اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ياسوج، به جرم دفاع از حقوق انسانی هاشم آغاجری در دادگاه تجديد نظر محکوم به زندان شدند. احکام صادره به اين شرح است. محسن يوسفی 4 ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال، وحيد محمدی تبار چهار ماه حبس قطعی و روح الله ملک پور چهار ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال. (ايسنا 30/10/82)

 

19 ـ عبدالرحمان نادری، ميثم امانی و قاسم اعطايی از اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم سبزوار، با شکايت بسيج دانشجويی  در دادگاه تجديد نظر، هريک به 6 ماه زندان محکوم شدند. (ايسنا 30/10/82)

 

بهمن1382)

 

1 ـ نشريه دانشجويی کوير به مدير مسئولی مهدی مکارمی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهر کُرد، با شکايت بسيج دانشجويی به دستور هيئت نظارت دانشگاه برای مدت 6 ماه توقيف گرديد. (ايلنا 1/11/82)

 

2 ـ به گفته دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ياسوج در پی موضع‌گيری اخير اين انجمن در رابطه با رد صلاحيت نيروهای اصلاح‌طلب و نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای اين انجمن با شكايت هيات نظارت بر انتخابات استان، جهت بازجويی به كلانتری 12 ياسوج فراخوانده شدند. (ايسنا1/11/82)

 

3 ـ عباس شکوهمند عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به اتهام تبليغ عليه نظام مجددا به دادگاه انقلاب کرج احضار شد. نامبرده به جرم شرکت در اعتراضات خرداد ماه  سال 82 مورد ضرب و شتم قرار گرفت، مدت 22 روز در بازداشت سپاه پاسداران بسر برد و توسط کميته انضباطی يک ترم از تحصيل محروم گرديد. (رويداد 5/11/82)

 

4 ـ محسن مسيبی عضو سازمان دانشجويی حزب اراده ملت ايران در مراسم سالگرد بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان، بازداشت و پس از بازجويی توسط اطلاعات نيروی انتظامی در شعبه 12 دادسرای دادگاه انقلاب تفهيم اتهام شد و با قرار وثيقه آزاد گرديد. (ايسنا 6/11/82)

 

5 ـ محمد هادی پناهی دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت (طيف شيراز) به اتهام اخلال در نظم عمومی به دادسرای عمومی تهران احضار شد. (ايسنا 10/11/82)

 

6 ـ يحيی صفی آريان عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه همدان در رابطه با اعتراضات خرداد ماه سال 82، با شکايت مدعی العموم در دادگاه عمومی همدان محاکمه شد. (ايسنا 10/11/82)

 

7 ـ بابك اسدی و دو تن ديگر از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه به جرم شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال جاری از سوی كميته‌ی تجديدنظر دانشگاه به يك ترم تعليق قطعی و يك ترم تعليق مشروط محكوم شدند. (ايسنا 11/11/82)

 

8 ـ آرش حقانی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه به جرم شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال82، سخنرانی و تحريک دانشجويان در شعبه 2 دادگاه انقلاب اروميه تفهيم اتهام شد. (ايسنا 13/11/82)

 

9 ـ دکتر طاهری نيا معاون دانشجويی دانشگاه بوعلی سينای همدان اعلام کرد : کميته انضباطی دانشگاه 9 تن از دانشجويانی که در اعتراضات خرداد ماه شرکت کرده بودند را به يک ترم منع موقت از تحصيل محکوم نمود. (ايسنا 13/11/82)

 

10  ـ آيدين مولا زاده دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز، در ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی نماينده تبريز، شبانه توسط مأمورين امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. مهاجمان که جوراب بر سر کشيده بودند بر روی ديوار نوشتند يا انصراف يا مرگ می آييم . اين سومين بار است که دفتر اعلمی مورد حمله قرار می گيرد. (فارس 13/11/82)

 

11 ـ دکتر محمدرضا پورمحمدی رئيس دانشگاه تبريز گفت : برای 9 تن از دانشجويانی که در 26 خرداد ماه در دانشگاه تبريز دستگير شده بودند توسط کميته انضباطی دانشگاه حکم توبيخ کتبی صادرشد. (ايسنا 15/11/82)

12 ـ علی محمودی عضو شورای مرکزی جبهه دوم خرداد شهر کُرد به علت سخنرانی در مقابل استانداری در جمع متحصنين با شکايت هيئت نظارت شورای نگهبان به شعبه 4 دادگستری شهر کُرد احضار شد. (ايلنا 18 11 82)

 

13 ـ پگاه حمزه ای دانشجوی سال اول دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط نيروی انتظامی بازداشت شد. (ايسنا 20/11/82)

 

14 ـ مأموران وزارت اطلاعات از سخنرانی حسن زارع زاده اردشير دبير جبهه دمکراتيک ايران در دانشکده فنی دانشگاه مازندران، در آمل جلوگيری کردند. (جبهه دمکراتيک ايران25/11/82)

 

15 ـ محمد رضا نسب عبدالهی عضو حزب آينده سازان ايران به اتهام نشر اکاذيب و توهين به مقدسات با شکايت مدعی العموم به دادگاه مطبوعات کرمان احضار شد. (ايلنا 25/11/82)

 

16 ـ محمد ورزنده عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شد. جرم وی شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال 82 می باشد. (ايسنا 26/11/82)

 

17 ـ دو عضو انجمن اسلامی دانشجويان پيرو خط امام دانشگاه يزد توسط ضابطان قضايی دستگير شدند. (ايسنا 27/11/82)

 

18 ـ عليرضا خوشبخت عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان به اتهام توهين به مقامات، تبليغ عليه نظام و تشکيل گروه جهت اغتشاش در شعبه يک دادگاه انقلاب همدان تفهيم اتهام شد.(ايسنا 29/11/82)

 

19 ـ سه عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان به اتهام تشويش اذهان عمومی به دادگاه انقلاب احضار شدند. همچنين دو عضو ديگر اين انجمن بخاطر برگزاری سمينار جمهوريت و چالش ها به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. (ايسنا 29/11/82)

 

اسفند1382

 

1 ـ اسماعيل چراغی، مصدق کشاورز، مجتبی صانع و عليرضا سلطانی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه يزد به جرم پخش اطلاعيه در رابطه با عدم شرکت در انتخابات مجلس توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند. چراغی و کشاورز پس از 2 روز با قيد وثيقه آزاد شدند ولی صانع و سلطانی همچنان در زندان بسر می برند. (شرق 29/11/82)

 

2 ـ سبحانی عضو انجمن اسلامی دانشجويان پيرو خط امام دانشگاه يزد به جرم پخش بيانيه ای در رابطه با عدم شرکت در انتخابات مجلس توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و پس از پنج روز با قرار وثيقه پنج ميليون تومانی از زندان آزاد شد. گفتنی است يک دانشجوی ديگر که همراه با نامبرده دستگير شده بود، همچنان در زندان بسر می برد. (ايسنا 1/12/82)

3 ـ بهرام فياضی، رضا آل محمد از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز و سعيد رحيمی مقدم عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت شعبه استان فارس توسط نيروهای انتظامی دستگير شدند. (ايلنا 2/12/82)

 

4 ـ محمد علی عبادی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران به جرم شرکت در اعتراضات خردادماه سال 82 مجدداً به شعبه 2 دادياری دادسرای کرج احضار شد. (ايسنا 4/12/82)

 

5 ـ قاسم عطايی عظيمی، عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوارکه به اتهام نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و توهين به نيروی انتظامی، به 6 ماه زندان محکوم شده بود، توسط مأموران نيروی انتظامی مشهد دستگير و راونه زندان وکيل آباد شد. (ايسنا 19/12/82)

 

6 ـ محمد فرقدانی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه 82 به شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (ايلنا 16/12/82)

 

7 ـ پيمان عارف دانشجوی دانشگاه تهران، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به علت شرکت در اعتراضات دانشجويی 16 آذر 81  و خرداد 82 در شعبه 26 دادگاه انقلاب توسط قاضی حداد مورد بازجويی قرار گرفت. (ايسنا 17/12/82)

 

8 ـ ياشار کريمی دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان، مدير مسئول نشريه دانشجويی ايلديرم (رعد وبرق) ، به اتهام توهين به حکم شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان همدان، به يک سال حبس تعليقی به مدت 2 سال محکوم شد. (ايسنا 18/12/82)

 

9 ـ فاراب صميمی دانشجوی دانشگاه اسلامی کار، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه شد. نامبرده در اعتراضات دانشجويی خرداد ماه دستگير و حدود پنج ماه در زندان بود و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. (ايسنا 13/12/82)

 

10 ـ جمشيد خاتمی دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد و مدير مسئول نشريه دانشجويی جامعه با شکايت يکی از کانديداهای مجلس به دادگاه احضار شد. (ايسنا 13/12/82)

 

11ـ حسنعلی ورزنده عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت کشور در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی محاکمه شد.

 (ايسنا 9/12/82)

 

12ـ آرش هاشمی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، برهم زدن نظم و آسايش کشور و درخواست تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی  به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. (ايسنا 9/12/82)

 

 

13ـ خيبر دادبين عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی به علت دفاع از حقوق انسانی هاشم آغاجری در آبان 81، در دادگاه تجديد نظر به يک سال زندان تعليقی محکوم شد. (ايسنا 7/12/82)

 

14ـ مجتبی بخشنده، رضا رستمی خزايی و رضا حسنی پدرام از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم در حال بازگشت از مراسم سالگرد دکتر محمد مصدق توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. (ايلنا 14/12/82)

 

15ـ هادی اميری دانشجوی دانشگاه خواجه نصير به اتهام اقدام عليه امنيت ملی با شکايت مدعی العموم به  شعبه 8 بازپرسی دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (ايلنا 13/12/82)

 

16ـ پيمان پيران عضو شورای مرکزی اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران توسط نيروهای دادگاه انقلاب دستگير و به زندان قصر منتقل شد. (اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران 17/12/82)

 

17 ـ روزبه شفيعی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی با شکايت مدعی العموم در شعبه 8 دادگاه انقلاب مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار کفالت تا جلسه بعدی آزاد شد. (ايسنا 20/12/82)

 

 18ـ مهدی حبيبی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير به جرم شرکت در اعتراضات دانشجويی خردادماه 82 به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (ايسنا 20/12/82)

 

19ـ اکبر نوری دانشجوی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران به جرم شرکت در اعتراضات دانشجويی خردادماه 82 به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. (ايسنا 20/12/82)

 

20ـ رضا عامری نسب عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليتهای تبليغی عليه نظام و به نفع گروه های مخالف از طريق نگارش و تدوين نامه خطاب به کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد، برگزاری رفراندوم نمادين در دانشگاه، اخلال در نظم و آرامش عمومی از طريق اعتصاب غذا در دانشگاه و تحصن در برابر قوه قضائيه با شکايت مدعی العموم در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران به 7 ماه زندان و 10 ضربه شلاق تعليقی محکوم شد. (ايسنا 24/12/82)

 

21ـ محمدرضا نسب عبداللهی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه رفسنجان، به جرم نوشتن مقاله ای به تاريخ آذر 80 در اعتراض به بازداشت علی افشاری در نشريه دانشجويی توقيف شده نقطه سرخط با شکايت بسيج دانشجويی و مدعی العموم به دادگستری رفسنجان احضار شد.(ايسنا 24 /12/ 82)

 

22ـ عبدالله مومنی دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه) به اتهام توهين به مقامات ارشد، اقدام عليه امنيت کشور، تشويش اذهان عمومی، شرکت درتجمعات غير قانونی و تعطيلی کلاسها در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.(ايلنا 25/12/82)

 

23ـ نشريه دانشجويی وقايع اتفاقيه که توسط دانشجويان دانشگاه تهران منتشر می شد به علت چاپ نامه انتقادی يکی از دانشجويان خطاب به علی خامنه ای ولی فقيه توقيف شد. (روشنگری 11/12/82)

 

فروردين1383

 

1 ـ پيمان پيران جوان ترين عضو شورای مرکزی اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران، به جرم عضويت در تشکل فوق و فعاليت در نشريه تجدد ، به اتهام نشر اکاذيب، فعاليت سياسی در سالهای 78 تا 80، تشويش اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت کشور، در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 10 سال زندان محکوم شد. (شرق 15/1/83)

 

2 ـ امير لاجوردی دانشجوی رشته عمران دانشگاه آزاد واحد تهران، که در تاريخ 4 آذر 1381 توسط نيروهای امنيتی ربوده شده بود. تاکنون پس از گذشت 16 ماه هنوز هيچگونه اطلاعی از او در دست نمی باشد. مأمورين امنيتی پس از دستگيری، خانه وی را تحت بازرسی قرار می دهند و به خانواده اش می گويند با مدارک بدست آمده هرگز بدنبال پسر خود نگردند. نامبرده بدليل فعاليتهای سياسی از دانشگاه اخراج شده بود. (کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی 15/1/83)

 

3 ـ بهرام اسماعيل بيگی و 8 دانشجوی ديگر عضو انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی، به علت برگزاری سمينار تهديدها و فرصت ها به دادگاه عمومی اصفهان احضار شدند. (ايسنا 17/1/1383)

 

4 ـ امير اقتناعی، احسان باقرزاده، رجب زاده، ستاری و شهبازی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد به دادگاه عمومی احضار شدند. (ايسنا 17/1/1383)

 

5 ـ فرهاد دهقان مسئول اسبق تشکيلات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز به علت دفاع از حقوق انسانی هاشم آغاجری، با شکايت مدعی العموم به اتهام اهانت به خامنه ای در شعبه دادگاه تجديد نظر استان فارس به 6 ماه زندان تعليقی محکوم شد. (ايلنا 18/1/83)

 

6 ـ سيروس محمدی دانشجوی مکانيک دانشگاه بوعلی سينای همدان به علت شرکت در اعتراض خرداد ماه 82 مدتی را در بازداشت بسر برد. وی به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به مسئولان در شعبه اول دادگاه انقلاب همدان به يکسال زندان تعزيری محکوم شد. (ايسنا 18/1/83)

 

7 ـ پيمان عارف، دانشجوی حقوق دانشگاه تهران، به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با گروههای غيرقانونی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (ايسنا 18/1/1383)

 

8 ـ باقر اسکويی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (ايسنا 18/1/1383)

 

9 ـ به گفته محسن حقانی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان، 8 نفر از اعضای شورای صنفی اين دانشکده به دو ترم تعليق از تحصيل و انتقال اجباری به دانشکده ديگر محکوم شده اند. (امروز 20/1/83)

10 ـ هيأت نظارت دانشگاه زنجان، مجوز برنامه يادمان خسرو گلسرخی را لغو کرد. اين برنامه قرار بود توسط  کانون فرهنگی ـ اجتماعی نسل سوم برگزار شود. (شرق 20/12/82)

 

11 ـ هادی سودبر عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه به شعبه 4 دادگاه انقلاب احضار شد. (ايسنا 21/1/83)

 

12 ـ محمد مجدزاده قائم مقامی ، دانشجوی فيزيک دانشگاه ابوعلی سينای همدان، به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه 1382 با شکايت مدعی العموم به اتهام توهين به خامنه ای، فعاليت تبليغی عليه نظام و تشکيل گروه با هدف برهم زدن امنيت در شعبه يک دادگاه انقلاب همدان به رياست قاضی خزائی با استناد به قانون تعزيزات به 3 سال زندان محکوم شد. نامبرده به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه 82 مدت 42 روز در زندان بود.

(ايسنا 22/1/83)

 

13 ـ حسنی تبار و 4 عضو ديگر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان به علت شرکت در اعتراضات آذر ماه سال 82 به شعبه 1 دادسرای زنجان احضار شدند. (ايسنا 23/1/83)

 

14 ـ مسئولان دانشگاه تهران با انتشار روزنامه دانشجويی تجدد به مدير مسئولی پيمان عارف به علت توزيع سراسری آن مخالفت کردند. (ايسنا 23/1/83)

 

15 ـ هيأت نظارت دانشگاه يزد با سخنرانی سعيد رضوی فقيه تحت عنوان بررسی مسائل روز و تغييرات در سياست کشور مخالفت کرد. (امروز 25/1/83)

 

16 ـ ابوالفضل قربانيان دانشجوی فيزيک دانشگاه اروميه به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال 82 توسط کميته انضباطی دانشگاه به 2 ترم محروميت از تحصيل محکوم شده بود، شبانه توسط حراست دانشگاه از خوابگاه دانشجويان اخراج شد. (ايسنا 25/1/83)

 

17 ـ حراست دانشگاه آزاد اراک از برگزاری شب شعر دانشجويان در سالن شريف اين دانشگاه جلوگيری بعمل آوردند. حراست دانشگاه به پوستر تبليغاتی اين مراسم که از تعدادی بريده روزنامه و عکس افرادی همچون مصدق، بازرگان، شريعتی و.... و با تيتر سر اومد زمستون ، تشکيل شده بود، ايراد کرده و با تأکيد کردن بر اين نکته که سر اومد زمستون ، از سرودهای توده ای ها می باشد، دستور ملغی کردن مراسم را اعلام کردند. در اين مراسم حدود 500 دانشجو شرکت کرده بودند. (امروز 25/1/83)

 

18 ـ کميته انضباطی دانشگاه رازی کرمانشاه محسن الموتی، عمران پرانداخت، حاتم محمدی، نعمت بهزادی، علی رضا مرادی هر يک به دو ترم تعليق از تحصيل محکوم شدند. تعدادی ديگر از دانشجويان اين دانشگاه به کميته انضباطی احضار شدند. علت محکوميت و احضار دانشجويان شرکت در اعتراضات خرداد ماه 82 می باشد. (ايسنا 25/1/83)

 

19 ـ ميثم گلستانی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان، به علت مقاله ای در نشريه دانشجويی قدغن به اتهام توهين به مقدسات، با شکايت بسيج سپاه پاسداران، در شعبه 39 در دادگاه عمومی به يکسال زندان محکوم شد. عبدالامير اميريان، محمدحسن طالبی، بهرام اسماعيل بيگی، صادق شريفی، سلمان مرادخانی، مهران ذکايی، احمد قطبی، سحر صديقی، مرضيه آريانفر و منيزه بهارلو، ديگر دانشجويان اين دانشگاه به دادگاه احضار شده بودند که از حضور در دادگاه خودداری کردند. (امروز 25/1/83)

 

20 ـ حکم دو نفر از دانشجويان دانشگاه تبريز که در اعتراضات خرداد ماه سال 82 شرکت کرده بودند. از سوی دادگاه انقلاب تبريز اجرا شد. اين دو دانشجو به 30 ضربه شلاق محکوم شده بودند. شش دانشجوی ديگر به دادگاه انقلاب احضار شدند. اين دانشجويان توسط کميته انضباطی دانشگاه تبريز به يک ترم محروميت از تحصيل بصورت تعليقی محکوم شدند. (ايسنا 26/1/83)

 

21 ـ احمد پولادزاده عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار به اتهام توهين به خامنه ای و نظام، به کميته انضباطی دانشگاه احضار گرديد. هفت نفر از دانشجويان به همراه تمامی اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه به شعبه 10 دادگاه عمومی مشهد احضار شدند. (امروز 26/1/83)

 

22 ـ عبدالله مومنی دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی حداد احضار شد. (ايلنا 28/1/83)

 

23 ـ ماهنامه دانشجويی ميثاق سرخ به مدير مسئولی فرشاد رستمی به علت شکايت بسيج به حکم دبير شورای فرهنگی دانشگاه آزاد توقيف موقت شد. (پيک ايران 28/1/83)

 

24 ـ محمد رضا نسب عبداللهی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه رفسنجان، به اتهام توهين به مقامات ارشد نظام و تبليغ عليه نظام در دادگاه عمومی شهر انار به 6 ماه حبس قطعی و يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد. (ايسنا 29/1/83)

 

25 ـ ايرج کمری عضو شورای شورای صنفی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان به اتهام توهين به مسئولان نظام و تبليغ عليه نظام به شعبه يک دادگاه انقلاب  همدان احضار شد. جرم وی شرکت در اعتراضات دانشجويی خرداد ماه سال 82 می باشد. (ايسنا 29/1/83)

 

26 ـ تعدادی از دانشجويان علوم پزشکی شيراز جهت اردو از طرف انجمن اسلامی دانشجويان به آبشار  ياسوج رفته بودند.  دو تن از دانشجويان توسط مأموران امنيتی لباس شخصی دستگير شده  و به مکان نامعلومی  منتقل می شوند و تحت شديد ترين شکنجه های بدنی و روانی قرار می گيرند. يکی از شکنجه گرها به دانشجويان در بند می گفته : شما چگونه در شهری که اولين بار در آن انقلاب شده و امام زمان در اين شهر ظهور پيدا ميکند !! دست می زنيد و آواز می خوانيد !! در چند ساعتی که دانشجويان دستگير شده بودند. بقيه دانشجويان به نيروی انتظامی، بسيج، اداره اطلاعات، سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه مراجعه می کنند نهادهای ذکر شده با بی تفاوتی  با مسئله برخورد می کنند. (انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده پزشکی شيراز 30/1/83)

 

ارديبهشت 1383

 

1 ـ روزبه شفيعی عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. (ايسنا 1/2/83)

 

2 ـ عبدالله مومنی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران تفهيم اتهام شد. (ايلنا 1/2/83)

 

3 ـ علی رضا خوشبخت عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان به اتهام برهم زدن امنيت کشور  به 2 سال حبس، اهانت به مسئولان 6 ماه حبس و تبليغ عليه نظام 6 ماه حبس و در مجموع توسط شعبه يک دادگاه انقلاب همدان به 3سال زندان تعزيری محکوم شده است. اتهام اصلی وی شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال 1382 می باشد. (ايسنا 1/2/83)

 

4 ـ يحيی صفی آريان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ابو علی سينای همدان به اتهام برهم زدن امنيت کشور به تحمل 2 سال زندان، به اتهام اهانت به مقامات، شش ماه زندان و به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل شش ماه زندان که جمعاً 3 سال زندان تعزيری می شود، در شعبه يک دادگاه انقلاب همدان محکوم شد. لازم به يادآوری است که اتهام اصلی وی شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال 1382 می باشد. (ايسنا 2/2/82)

 

5 ـ وحيد عابدينی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، مدير مسئول نشريه دانشجويی " سوتک " به علت دفاع از حقوق انسانی هاشم آغاجری به اتهام   نشر اکاذيب به قصد تشويق اذهان عمومی در شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان تهران به يکسال زندان تعليقی محکوم شد. (ايلنا 3/2/83)

 

6 ـ رضا عباسی و سعيد نعميی اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. (ايسنا 6/2/83)

 

7 ـ رضا کاکاوند عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بو علی سينای همدان به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال 82 در دادگاه انقلاب تفهيم اتهام شد. (ايسنا 6/2/83)

 

8 ـ محمد علی عبادی، عباس شکوهمند و عباس شرفی اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران به علت شرکت در اعتراضات دانشجويی خرداد ماه 82 به شعبه 2 دادياری دادگاه انقلاب کرج احضار شدند. اين دانشجويان قبلا توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بودند. (ايلنا 8/2/83

 

9 ـ امير رعيت نظری دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران،  به اتهام شرکت در تجمع غيرقانونی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. (وقايع اتفاقيه 9/2/83)

 

10 ـ با حمله ماموران امنيتی لباس شخصی، به تجمع 200 نفره دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اجتماع دانشجويان به خشونت کشيده شد و تعدادی از آنها دستگير شدند. (امروز 8/2/83)

 

11 ـ داود حسن پور دانشجوی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی جهت محاکمه به شعبه 13 دادگاه انقلاب احضار شد. (ايلنا 8/2/83)

 

12ـ حدود 40 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه قزوين در يکی از رستورانهای شهر توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند. (امروز 9/2/83)

 

13 ـ غريب سجادی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم اجتماعی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم تهران از سوی 3 تن از افراد وابسته به نهادهای امنيتی مستقر در دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. (ايلنا 9/2/83)

 

12ـ بابک وفايی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اورميه به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال82 به شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی اورميه احضار شد.(ايسنا 13/2/83)

 

 13ـ هيات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز با برگزاری همايش برزگداشت دکتر محمد مصدق توسط انجمن اسلامی دانشجويان مخالفت کرد. قرار بود در اين همايش لطف الله ميثمی سخنرانی کند. (شرق 13/2/83)

 

14 ـ مهدی صابری تبار دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان، به علت شرکت در اعتراضات خردادماه 82  به اتهام برهم زدن امنيت کشور، اهانت به مقامات و تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب همدان به 18 ماه زندان تعزيری محکوم شد. (امروز 13/2/83)

 

15 ـ هادی سودبر عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه، به علت شرکت در اعتراضات خردادماه 82، به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی کشور، تحريک دانشجويان به اغتشاش و شرکت در تجمعات غيرقانونی در شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی اروميه محاکمه شد. (ايسنا 15/2/1383)

 

16 ـ جسد فردی بنام سيمين، ب، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جيرفت پس از پنج روز در خرابه ای واقع در يک کيلومتری اين دانشگاه کشف شد. خبرها حاکی از آن است که عناصری از کارمندان دانشگاه مزبور با تشکيل يک باند، اقدام به تجاوز همراه با تهديد به دختران می نمودند به طوری که بعد از اين واقعه چند دانشجوی دختر گفتند که مورد تجاوز اين افراد قرار گرفتند ولی از ترس آبروی خود، موضوع را بروز نداده اند. (جمهوری اسلامی 16/2/1383)

 

17 ـ غريب سجادی، پوريا هاشمی و بختيار محمودپور دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران در دادگاه انقلاب کرج تفهيم اتهام شدند. و با قرار وثيقه دو ميليون تومانی آزاد شدند. (ايسنا 16/2/83)

 

18 ـ احمد مشکاتی دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال82  در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به يک سال زندان تعليقی محکوم شد. جرم وی شرکت در اعتراضات دانشجويی آذر ماه سال 81 می باشد (ايسنا 19/2/83)

 

19 ـ علی فرخی عضو سابق انجمن اسلامی  دانشجويان دانشگاه امير کبير به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 ماه زندان تعليقی محکوم شد. علت اصلی محاکمه اين دانشجو دفاع از حقوق انسانی هاشم آغاجری می باشد. (ايسنا 19/2/83)

20 ـ امير اقتناعی، احسان باقر زاده، رشيديان، فتاحی و رجب زاده از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد به اتهام اخلال در نظم عمومی در شعبه 53 دادگاه عمومی مشهد مورد بازجويی قرار گرفتند و با سپردن قرار وثيقه آزاد شدند. (ايسنا 22/2/83)

 

21 ـ مجيد مقدری دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد با شکايت رئيس دانشگاه توسط يکی از شعب دادگستری ساری بازداشت و با سپردن قرار وثيقه 100 ميليون ريالی از زندان مرکزی ساری آزاد شد. (ايسنا 23/2/ 83)

 

22 ـ ده نفر از دانشجويان عضو انجمن اسلامی دانشگاه سيستان و بلو چستان به اتهام توهين به مسئولان، اقدام عليه امنيت ملی، اغتشاش در دانشگاه و تشويش اذهان عمومی  با شکايت کميته انضباطی دانشگاه در شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان تفهيم اتهام شدند. دانشجويان مذکور با قرار وثيقه 2 ميليون تومانی  آزاد شدند. (ايسنا 25/2/83)

 

23 ـ کامران مولايی، محمد سياه پوش، رضا وفايی يگانه، قدرت الله نيکو تبار، احسان جمشيدی، احمد حسينی، رضا پيام پور، سعيد امانتی و حميد بيک پوش دانشجويان دانشگاه ايلام به علت شرکت دراعتراضات خردادماه 82،   به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و اهانت به مسئولان نظام در شعبه 4 دادگاه تجديد نظر محکوم به زندان شدند.  پنج نفر اول هرکدام  به 18 ماه زندان، نفر ششم به 12 ماه زندان، نفر هفتم به 9 ماه زندان و دو نفر آخر هر کدام به 6 ماه زندان محکوم  گرديدند. اين دانشجويان عضو شورای نشريات دانشگاه ايلام بودند.

 (ايسنا 25/2/83)

 

24 ـ نشريه دانشجوی نوای نو به مدير مسئولی امير حسين حاج قنبری به علت چاپ مصاحبه ای با خانم شادی صدر در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اتهام درج مطالب خلاف عفت عمومی و توهين به مقدسات بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه صعنتی سهند تبريز به  توقيف دائم محکوم گرديد.

(ايلنا 28/2/83)

 

25  ـ ايرج کمری عضو شورای صنفی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان، به اتهام تشکيل گروه برای برهم زدن امنيت کشور و توهين به مسئولان نظام، در شعبه اول دادگاه انقلاب همدان به 6 ماه زندان محکوم شد. اين حکم به مدت 2 سال تعليقی خواهد بود. (ايسنا 28/2/83)

 

26 ـ احمد ارمغان دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه مازندران به جرم اعتراض به روند موجود در دانشگاه، بدستور کميته انضباطی برای مدت يک ماه از دانشگاه اخراج گرديد. (ايلنا 30/2/83)

 

27 ـ هيأت نظارت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان با سخنرانی علی افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در سمينار نسل سوم جمهوری خواهی و چشم انداز آينده مخالفت کرد. (ايلنا 30/2/83)

 

28 ـ بهروز خالقی، نويد غلامی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان پيرو خط امام دانشگاه يزد و امير اسحاقی انجمن توسعه اسلامی دانشگاه يزد  پس از بازجويی توسط حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، به جرم تبليغ عليه نظام از طريق تحريم انتخابات مجلس هفتم با شکايت مدعی العموم بدستور قاضی شعبه سه دادگاه انقلاب يزد بازداشت شدند. دادگاه جهت آزادی اين دانشجويان مبلغ 150 ميليون ريال وثيقه  می خواهد. در ضمن  مهدی حيدری، عليرضا بهنيا  و  13 دانشجوی ديگر عضو اين انجمن ها جهت بازجويی  به دادگاه انقلاب يزد احضار شدند. (ايلنا 30/2/83)

 

خرداد1383

 

1 ـ معروف محمدی، هادی سودبر، عارف حقانی، مسعود عرفان، بابک وفايی و بهزاد تيزنوبيک از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اورميه به علت شرکت در اعتراضات دانشجويی خرداد 82 به شعبه 2 و 4 دادگاه انقلاب اورميه احضار شدند. (ايسنا 4/3/83)

 

2 ـ مسعود ثانی دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه مازندران به معاونت اطلاعات نيروی انتظامی احضار شد. نام احضار کننده سرهنگ پاسدار اسلامی می باشد. اسلامیبازجوی اين دانشجو در خرداد ماه سال قبل بوده است (ايلنا 4/3/83)

 

3 ـ رضا مردی دانشجوی دانشگاه آزاد کرج در تاريخ 2 خرداد توسط نيروهای  امنيتی بازداشت و به زندان رجايی شهر منتقل گرديد. (اعتماد 6/3/83)

 

4 ـ هانيه نعمتی دانشجوی مديريت دانشگاه تهران، شيوا نظری آهاری دانشجوی رشته عمران دانشگاه غير انتفاعی صدرا و مريم خرمی22 ساله دانشجوی دانشگاه پيام نور ورامين از اعضای انجمن دمکراتيک زنان ايران (تارا) بدستور دادگستری تهران در نيمه های شب و صبح زود  دستگير شدند. (ايلنا 6/3/83)

 

5 ـ حسن حسن پور دانشجو بر اثر شکنجه در زندان گناباد کشته شد ماموران امنيتی رژيم به خانواده وی اجازه مراسم تشيع جنازه را ندادند. (پيک ايران 6/3/83)

 

6 ـ علی صادقی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی به علت شرکت در اعتراضات دانشجويی خرداد سال 82 به شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. گفتنی است که وی سال گذشته روز 24 تير بازداشت گرديد.(ايلنا 6/3/83)

 

7 ـ محمد رضا نسب عبداللهی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ولی عصر رفسنجان توسط بسيج دانشجويی دانشگاه تهديد به مرگ شد. (جبهه متحد دانشجويی 6/3/83)

 

8 ـ علی مينايی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان خدابنده به علت مصاحبه با يکی از خبرگزاريها در هئيت مرکزی نظارت بر تشکل های دانشجويی مورد بازجويی قرار گرفت. (ايلنا 8/3/83)

 

9ـ ده تن از دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز که به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شده بودند از سوی شورای امنيت استان خوزستان و حراست دانشگاه به اتهام متشنج کردن جو دانشگاه تهديد به دستگيری و زندان شدند. (امروز 9/3/83)

 

10 ـ مهدی اردلانی و مهدی جبلی دانشجويان دانشگاه اورميه به علت شرکت در اعتراضات دانشجويی خرداد ماه سال 82 به دادگاه انقلاب احضار شدند. (ايسنا 9/3/83)

 

11 ـ بنياد شهمرادی از فعالين جنبش دانشجويی دانشگاه بوعلی سينای همدان در روز 5 خرداد بدستور دادستان شهرستان تويسرکان بازداشت گرديد. علت بازداشت وی اجرای حکم تعليقی زندان می باشد. شهمرادی به علت سخنرانی در رابطه با انتخابات مجلس ششم، به اتهام تشويش اذهان عمومی و توهين در سال 81 به 18ماه حبس قطعی و 6 ماه حبس تعليقی محکوم شده بود.(امروز 9/3/83)

 

12 ـ بهزاد تيز نوبيک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه اورميه اعلام کرد : از اول ارديبهشت امسال تاکنون برای بيش از 60 نفر از دانشجويان اين دانشگاه احکام سنگين صادر شده که برای 20 نفر از اين افراد از کميته مرکزی انضباطی تقاضای اخراج و 20 نفر ديگر به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شده اند که از همين ترم در مورد آنها اجرا می شود و آنها اجازه شرکت در امتحانات را نخواهند داشت. (ايلنا 12/3/83)

 

13 ـ احسان باقرزاده عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد با شکايت دبير جامعه اسلامی دانشگاه به کميته انضباطی احضار شد. (ايلنا 15/3/83)

 

14 ـ مسعود تانی دانشجوی برق دانشکده فنی دانشگاه مازندران، به حکم دکترميرنيا رئيس دانشگاه برای مدت يک ماه از تحصيل و خوابگاه اخراج شد.(رويداد 15/3/83)

 

15 ـ  عبدالفتاح سلطانی وکيل مدافع دانشجوی زندانی پيمان پيران اعلام کرد : موکل من در دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزيری و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. (ايلنا 15/3/83)

 

16 ـ محمد حسين اجدادی  دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه تهران،  به اتهام اخلال در امنيت کشور و تحريک دانشجويان از طريق سخنرانی  با شکايت مدعی العموم در شعبه 13 دادگاه انقلاب  تفهيم اتهام شد.  گفتنی است که وی سال گذشته روز 25 خرداد بازداشت گرديد. (ايسنا 19/3/83)

 

17 ـ مدير مسئول خبرنامه از شنبه تا شنبه ارگان انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهر کرد، و نويسنده مقاله طنز آميز  شاه می بخشد  اما شاقلی  نمی بخشد   با شکايت نما ينده ولی فقيه  در دانشگاه  به کميته نظارت بر نشريات دانشجويی احضار شدند (ايلنا 19/3/83)

 

18 ـ رحيم حسنی تبار عضو مستعفی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان، به اتهام نشر اکاذيب و توهين به خامنه ای در شعبه 1 دادسرای انقلاب زنجان تفهيم اتهام شد.

 (ايلنا 20/3/83)

 

19 ـ يحيی صفی آريان و علی رضا خوشبخت دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان از سوی کميته انضباطی دانشگاه به يک ترم تعليق از تحصيل محروم شدند. اين دانشجويان حق شرکت در امتحانات ترم آخر سال را ندارند. گفتنی است که اين دانشجويان از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب همدان هر کدام به سه سال زندان تعزيری محکوم شده اند (ايلنا 24/3/83)

 

20 ـ به گفته محمد شريف وکيل مدافع علی افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، شعبه 26 دادگاه انقلاب پرونده موکل وی را به او تحويل نمی دهد. علی افشاری پس از تحمل 3 سال زندان در دی ماه سال 82 با قرار وثيقه 200 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. اتهامات جديد افشاری تبليغ عليه نظام، توهين به خامنه ای و نشر اکاذيب می باشد. (رويداد 25/3/83)

 

21 ـ هيات نظارت دانشگاه علامه طباطبايی با برگزاری مراسم يادبود 24 خرداد 82 سالگرد حمله ماموران امنيتی به خوابگاه دانشجويان مخالفت کرد. (رويداد 25/3/83)

 

22 ـ مديران مسئول نشريات دانشجويی  کشاورزان جوان ، تيپانيز و  زيلان به کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه اورميه احضار شدند. (امروز 26/3/83)

 

23  ـ پيمان شريفی مسئول تشکيلات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بهشتی  تهران، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. شريفی به علت شرکت در اعتراضات  دانشجويی خرداد ماه سال 82، در روز 26 خرداد توسط نيروهای امنيتی بازداشت و پس از تحمل 33 روز زندان انفرادی آزاد گرديد.

(ايلنا 29/3/83)

 

جمعبندی

1 ـ جمع کل موارد گزارش شده                                                                              311  مورد

2 ـ دانشجويان مجازات شده                                                                                  1060 نفر

3 ـ  نشريات دانشجويی توقيف شده                                                                        37 عدد

4 ـ دانشگاههايی که دانشجويان آنها سرکوب شده اند                                              48 دانشگاه

5 ـ دانشجويان محکوم به ضرب شلاق                                                                     8 نفر

6 ـ مبلغ وثيقه صادر شده علنی  برای دانشجويان                                                     499 ميليون تومان

7 ـ دانشجويانی که با نام مشخص، مجازات شده اند                                               307 نفر

8 ـ دانشجويانی که نهاد مجازات کننده آنها مشخص می باشد ولی اسامی دانشجويان مشخص نيست.

                                                                                                                                              753 نفر

9 ـ گفتنی است، تعدادی از دانشجويان زندانی تيرماه 1378  طی سال گذشته مجدداً در زندان مورد بازجويی، شکنجه و محاکمه قرار گرفته اند.

10 ـ نهادهای مجازات گر دانشجويان در سال گذشته عبارتند از : اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، بسيج، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه(دادگستری و دادگاه های انقلاب) و کميته انضباطی دانشگاهها.

11 ـ نوع مجازات ها عبارتند از : شکنجه، ضرب و شتم، سلول انفرادی، شلاق، صدور حکم زندان، اخراج دائم از دانشگاه، محروميت موقت از تحصيل، اخراج از خوابگاه دانشگاه، توبيخ کتبی و وادار کردن به تک نويسی.

 

info@addhi.com -  www.addhi.com : انجمن دفاع از حقوق بشر درایران مونترال کانادا

ctdhumanright@yahoo.com :کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو كاناد ا

  info@vzvmiran.de - www.bashariyat.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برمن- آلمان

shafaei@azadegy.de www.azadegy.deشبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :

kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند

irancalppo@free.fr - irancalppo.free.f : کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران -  پاریس

info@komitedefa.org  - www.komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد 

defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا

noranali2003@yahoo.noکمیته نوران (کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ) :  

yebarak@yahoo.ca  :  سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکور کانادا

info@irantestimony.com - www.irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

demokrasi9@yahoo.com : کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران اطریش

rahaei@voila.fr www.rahaei.com :  انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران فرانسه

adhri1@yahoo.com :  اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا

mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:

kanon253@hotmail.com انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک :