گزارش نشست تدارکاتي سومين فوروم اجتماعي اروپا در لندن

20 ژوئن 2004

گزارشگران: عادل الله مرادي، مهدي مرادپور، ناهيد جعفرپور

 

روز جمعه 18 يوني نشست تدارکاتي سومين فوروم اجتماعي اروپا در شهر برلين کار خود را آغاز نمود.در اين نشست نزديک به 300 نفر از فعالان و نمايندگان جنبش هاي اجتماعي تمامي کشور هاي اروپائي و اروپاي شرقي به اضافه نمايندگان روسي ، برزيلي ، آفريقائي ، ترکيه و .... شرکت نموده بودند. سازماندهي اين نشست توسط فعالين فوروم اجتماعي آلمان در محل بنياد رزالوگزامبورگ انجام پذيرفت.

برنامه:

روز پنجشنبه : نشست گروه سازماندهي در جهت برنامه ريزي نشست

 

جمعه 18 يوني ساعت دو بعد از ظهر بعد از ثبت نام و خوش آمد گوئي گروه کاري گسترش فوروم کار خود را شروع نمود که گزارش آن جداگانه خواهد آمد.

همزمان با اين نشست فعالين جنبش هاي اجتماعي کار خود را شروع نمودند.

 

ساعت 19 تا 21  سه گروه کاري فرهنگ ، آمريکاي جنوبي و سازماندهي برعليه جنگ برگزار گرديد که گزارشات اين گروه هاي کاري در پايان گزارش خواهد آمد.

 

شنبه 19 يوني ساعت 10 تا 12 صبح پلنار و بحث آزاد بر روي گزارش گروه هاي کاري آغاز گرديد که در اين قسمت مهدي مرادپور عضو گروه تدارک ايران سوسيال فوروم بعنوان نماينده گروه کاري ضد جنگ گزارش اين گروه کاري را به پلنار ارائه نمود در ضمن در اين گزارش قيد شده بود که در فوروم اجتماعي لندن يکي از مسائل قابل بحث مسئله ايران خواهد بود. گروه هاي کاري به زبان انگليسي برگزار ميشدند و در پلنار ها به شش زبان ترجمه مي گرديد.

 

ساعت 14 تا 17 بحث آزاد در باره 6 ستون برنامه پيشنهادي براي کار فوروم لندن آغاز گرديد و سخنرانان هرکدام پيشنهادات اصلاحي خود را به بند هاي اين برنامه ارائه نمودند. 6 ستون برنامه پيشنهادي به صورت زير ميباشند:

ستون اول جنگ و صلح

1-                  آينده فلسطين چيست؟

2-                  پايان به اشغال عراق

3-                  استراتژي براي صلح و خلع سلاح جهاني ( ممنوعيت و انهدام سلاح هاي اتمي و تسليحات نظامي)

4-                  جلوگيري از جنگ طلبي در اروپا، مسئله بالکان، کرد و چچن

5-                  مبارزه با امپرياليسم آمريکا، مسئله ناتو  و آمريکاي جنوبي

 

ستون دوم حقوق پايه اي

1-                  براي دمکراسي و خدمات اجتماعي در اروپا

2-                  براي اجراي حقوق پايه اي در اروپا

3-                  براي اروپائي که حقوق مردم  و حق شهروندي را محترم بشمرد

4-                  براي اروپائي که همبستگي ميان مردم را تقويت مي نمايد

5-                  قدرت کامل زنان در اروپا

 

ستون سوم همبستگي و حقوق اجتماعي ، خصوصي سازي، تغيير ساختار کار به ضرر کارگران ، خدمات همگاني و حقوق زنان

کار ، کارگر، مردم و بررسي آن و پيشنهادات

1-                  سازماندهي اتحاديه هاي کارگري در اقتصاد جهاني

2-                  عملکردهاي چندمليتي

3-                  دولت رفاه و حفظ خدمات اجتماعي

4-                  کارگران و حقوق اجتماعي آنان: حقوق جمعي بر عليه بي تفاوتي و استثمار، تغيير ساختار کار

5-                  همکاري براي مبارزه با نابرابري و ايجاد الترناتيو هاي اجتماعي و زيست محيطي

6-                  گسرش دانش فرهنگي و آموزشي و ثروت روشنفکري و رسانه اي

 

ستون چهارم: همبستگي در راستاي حقوق جهاني

1.                                           اقتصاد اروپا و اقتصاد جهان ( سازمان تجارت جهاني)

2.                                           قروض ، حمايت ، فقر، و پيمان 8 کشور

3.                                           جهان ما کالا نيست

4.                                           صداي مقاومت و اعتراض و اشکال آلترناتيو هائي بر عليه جهاني سازي جنوب جهان( از تجربيات آمريکاي جنوبي، آفريقا و آسيا و مديترانه بياموزيم)

5.                                           دغلبازي هاي مالي و حقوق مالياتي ( بانک جهاني و صندوق بين المللي پول)

 

ستون پنج: مخالفت با راسيسم و تبعيض و حقوق سراسري در مسير تنوع و تخصص

1.                   اتحاد بر عليه راسيسم از ملزومات مي باشد از جمله بر عليه ضد يهوديت و روما

2.                   فاشيسم را متوقف ساخت و براي يک حقوق سالم و گسترده در اروپا

3.                   حقوق پناهنگي سياسي، و حقوق مهاجرت

4.                   مسلمانان در اروپا: چشم انداز ها و مبارزه طلبي

 

ستون ششم: بحران زيست محيطي ، اروپائي مبتني بر رعايت محيط زيست

1.                   وضعيت نفت ، سياست انرژي ، همکاري انرژي ها و تغييرات جوي

2.                   بنيان سياست کشاورزي در اروپا ، بازنگري آينده جهاني( حقوق زراعي، امنيت غذائي)

3.                   پايان فلسفه توسعه و ازدياد و گسترش در مقابل اروپائي مبتني بر رعايت محيط زيست

4.                   بحران زيست محيطي و مسئوليت اروپا

 

در اين بخش جاناتان رهبر جنبش بيکاران انگليس و از سازماندهان اصلي فوروم لندن گزارش تعداد سخنرانان را قرائت نمود و افزود که 120 سخنراني برگزار خواهد گرديد که تا کنون  50 سخنراني آن از اروپا است 10 سخنران از اروپاي شرقي و 20 سخنران از خارج از اروپا مشخص گرديده است چهل جاي خالي وجود دارد که از طريق ثبت نام در سايت فوروم اروپا به علاقمندان واگذار خواهد گرديد. همچنين براي برگزاري يک سمينار مي بايد حداقل سه سازمان در مورد يک تم مشخص ثبت نام نمايند تا بتوانند اين سمينار را برگزار کنند.

ساعت 17 تا 19 کنفرانس جنبش هاي اجتماعي براي ارائه بديل ها و تجهيز عمومي

ساعت 19 تا 21 گروه کاري زنان که گزارش آن در خاتمه خواهد آمد.

 

يکشنبه ساعت 9 تا 14 پلنوم و بحث عمومي :

1-                  قانون اساسي اروپا

2-                  گزارش تريبونال عراق

3-                  تصميم گيري ها و برنامه تکميلي با اصلاحات

4-                  تاريخ نشست تدارکاتي بعدي

(اين چهار بخش آخر را بعد از تنظيم آن توسط فوروم اجتماعي آلمان ترجمه مي نمائيم و در اختيار علاقمندان قرار خواهيم داد).

 

گزارش گروه کاري ضد جنگ:

جلسه کاري ضد جنگ در روز جمعه 18 يوني با شرکت گروه ها و افرادي از کشورهاي آلمان،انگليس،يونان،ايران ،ترکيه ، لهستان، سوئد،فرانسه و اسپانيا تشکيل گرديد. در ابتدا يکي از اعضاي گروه سازمانده اين جلسه گزارشي کوتاه از نحوه فعاليت هاي اين گروه در سالهاي اخير و مخصوصا نشست تدارکاتي استانبول به جلسه ارائه نمود. سپس موارد زير بعنوان تم بحث و گفتگو براي اين جلسه مورد توافق جلسه قرار گرفت.

1.                   مروري بر نتايج نشست گروه کاري ( Work shop ) ضد جنگ در استانبول

2.                   معرفي آکسيون هاي انجام شده تا روز برگزاري جلسه برلين

3.                   انجام آکسيون هاي مشترک تا قبل و در خلال فوروم اجتماعي لندن

در اين رابطه شرکت کنندگان به مسائل زير اشاره نمودند:

يکي از اعضاي ائتلاف جهاني براي صلح و عدالت در ترکيه اشاره نمود که بعد از رسوائي شکنجه زندانيان عراقي توسط آمريکائيها ، جنبش ضد جنگ و ضد ناتو در ترکيه بسيار قوي گشته است و در همين راستا ملاقات ها و جلسات بيشماري انجام پذيرفته است که در نتيجه اطلاع رسانيهاي وسيعي در ميان افکار عمومي ترکيه صورت گرفته است براي مثال ميتوان از پخش اعلاميه ها و جزوه هائي در سطح وسيع و چسباندن پلاکات و پوستر در شهرهاي مختلف ترکيه نام برد. اين ائتلاف همچنين اقدام به برگزاري يک برنامه به اسم The peace summit کرده است که از 19 تا 26 ژوئن ادامه دارد و در طي اين روزها مسائلي مانند جهاني سازي ، اتفاقات خاورميانه ، دلائل و اثرات جنگ ، نقش ناتو و.... تحليل خواهد شد . اعضاي گروه هاي KISK ,DISK ,HAK-IS ,TMMOB ، اتاق پزشکان استانبول،ضد اتحاد بوش و ناتو و کميته ضد اشغال در سازماندهي اين آکسيون سهيم مي باشند.

فرد ديگري از فوروم اجتمائي استانبول برگزاري اکسيون هاي ضد جنگ و ضد بوش و ناتو را در روزهاي 26 ژوئن در آنکارا و 27 و 28 و 29 ژوئن در استانبول اعلام نمود و اشاره نمود که جرج بوش روز 26 ژوئن در وارد آنکارا خواهد شد.

کريس از انگلستان اشاره نمود که 90% مردم فرانسه مخالف شروع جنگ بوده و از اين تعداد 80% مخالف ورود بوش به فرانسه بودند و اين بيانگر اين است که ماشين تبليغاتي کشور هاي جنگ طلب تقريبا از کار افتاده است. وي اعتقاد داشت که مي بايد بطوري سيستماتيک بر عليه تبليغات کشور هاي جنگ طلب مبارزه نمود و در اين راستا تمامي افراد ،گروه ها و نهاد هاي ضد جنگ را در سطوح بين المللي دعوت به تظاهرات هاي ضد جنگ و همبستگي با فعالان جنبش صلح در ترکيه در مدت اقامت بوش در ترکيه نمود. وي سپس از تمامي شرکت کنندگان در جلسه خواست که تظاهرات ضد جنگ 27 ژوئن را به اطلاع دوستان و آشنايان و فعالان ضد جنگ کشورشان برسانند.

شرکت کننده از فوروم اجتماعي يونان بيان نمود که دولت يونان 2 تا سه ماه است که وارد مذاکره با آمريکا شده است و قصد دارد ارتش يونان را به عراق گسيل نمايد. به اين دليل روز 26 ژوئن در 5 شهر يونان تظاهرات هائي بر عليه جنگ برگزار خواهد شد که مردم يونان در اين تظاهرات ها بطوري سازمانيافته شرکت خواهند نمود. وي اضافه کرد که آنان اميدوارند که از يونان انسان هاي بيشماري در سومين فوروم اجتماعي اروپا در لندن شرکت نمايند و آنان در حال تدارک گسترده اي مي باشند و به همين منظور احتمالا هواپيمائي براي حمل و نقل شرکت کنندگان يوناني به تظاهرات ضد جنگ لندن در خلال سومين فوروم اروپا در نظر گرفته خواهد شد.

عضو گروه Action  against war از پاريس تظاهرات 5 ژوئن بر عليه ورود بوش به فرانسه را تظاهراتي موفق با شرکت تمامي مليت هاي ساکن در فرانسه ارزيابي نمود و از اين تظاهرات بعنوان موقعيت بسيار مناسبي براي بسيج تمامي گروه ها نام برد و از تمامي شرکت کنندگان براي شرکت در آکسيون 30 ژوئن جلوي سفارت آمريکا در پاريس دعوت نمود.

در پايان جلسه بحث کوتاهي در باره 8 ماه مه که آمريکائي ها از آن بعنوان روز آزادي عراق و روز پيروزي نام برده اند ، انجام پذيرفت و عده اي پيشنهاد نمودند که مي بايد طي فراخواني  تمامي جهانيان را در اين روز ( 8 ماه مه 2005) براي آکسيون هاي ضد جنگ بسيج نمود. برخي ديگر اعتقاد داشتند که بهتر است روز 15 فوريه و يا 20 مارس براي اين اکسيون منظور گردد. پيشنهاد ديگر اين بود که نام اين تظاهرات بر عليه جنگ و فاشيسم گذاشت زيرا دول اروپائي سياست مغرضانه اي را بر عليه پناهجويان در اروپا اعمال مي نمايند. تصميم نهائي در مورد اين موضوع به فوروم اروپا در لندن واگذار گرديد.

در پايان همگي بر اين اعتقاد بودند که تظاهرات ضد جنگ لندن را مي بايد همانند تظاهرات پاريس و فلورانس و 15 فوريه 2003 به تظاهراتي بسيار گسترده بر عليه جنگ و اشغال تبديل نمود.

 

توجه: در روز 17 ژوئن تريبونال جهاني عراق در دانشگاه برلين انجام پذيرفت . علاقمندان مي توانند براي اطلاع  بيشتر از چگونگي اين تريبونال به آدرس الکترونيکي زير مراجعه نمايند:

www.worldtribunal.org

 

گزارش گروه کاري فرهنگ :

در اين گروه کاري نمايندگاني از آلمان و انگليس و نماينده اي از آتاک شرکت نموده و در باره نحوه شکل گيري فرهنگ در سومين فوروم اروپا در لندن پيشنهاداتي ارائه نمودند. آنها اعتقاد داشتند مي بايد فرهنگي را گسترش داد که نه تنها اروپا را در برگيرد بلکه دامنه اش در همه جهان گسترش يابد. در واقع فرهنگ و سياست را بايد يکي نمود. متاسفانه از ايتاليا و اسپانيا و فرانسه کسي در اين گروه کاري شرکت ننمود. وجود اين کشور ها از اين زاويه مهم بود که تنوع نگاه ها را براي ارائه آلترناتيو ها گسترش ميداد. انگليسي ها پيشنهاد داشتند که ميبايست فرهنگ راديکال را تقويت نمود و از طريق فيلم و موزيک و ارائه آن در سومين فوروم به اين شکل مبارزه با فرهنگ سرمايه داري پرداخت. بطور مثال موزيک از کردستان ، فلسطين و .... آلماني ها اظهار داشتند که آنان در آلمان روي اين مسئله کار نموده اند و پيشنهاداتي هم تنظيم نموده اند و مي بايد تلاش شود که فرهنگي انقلابي خلق شود و آنرا در سوسيال فوروم جا انداخت. مي بايد از طريق نشان دادن فرهنگ راديکال مانند موزيک و فيلم و نقاشي و شعر و ....  فرهنگ راديکال را جهاني نمود و اين فرهنگ مردمي را با سياست عجين کرد. همگي در اين گروه کاري اعتقاد داشتند که آنان در ابتدا از فوروم اروپا شروع خواهند نمود و سپس بعد جهاني به اين فرهنگ مردمي خواهند داد. براي اين بخش در رابطه با موزيک و فيلم و ارائه آن در فوروم تدارکاتي انجام پذيرفته شده و با بخش هاي مختلف اين رشته ها در جهان و اروپا تماس گرفته شده و در حال سازماندهي مي باشد.

 

گزارش گروه کاري گسترش فوروم:( بحث و گفتگو در باره چگونگي گسترش فوروم اروپا و انتقال افراد به فوروم و مسائل مالي و تدارکاتي).

در اين گروه کاري که توسط کريستينا بوخهولس از فوروم اجتماعي آلمان اداره ميشد از کشورهاي چک و اسلواکي، لهستان ، بلغار ، روسيه، ايران ، ترکيه، آلمان، انگليس شرکت نموده بودند. دستور جلسه بصورت زير برگزار گرديد:

1-                  در باره مشکل ويزا و مشکل جا

2-                  حمل و نقل و همبستگي

3-                  فراخوان براي کمک به کساني که درآمدي ندارند

4-                  کمک براي کساني که از آلباني مي آيند و کساني که مدارک اقامتي ندارند مانند پناهندگان

5-                  فراخوان عمومي براي بسيج عمومي به لندن و مشکل مالي

در ابتدا نماينده فوروم لندن گزارشي از روند کار تا کنوني به جلسه داده که ما قبلا آنرا ترجمه نموده و روي سايت ايران سوسيال فوروم قرار داديم. سپس بعد از گزارش وي اظهار نمود که در چک و اسلواکي در سپتامبر آينده تدارک فوروم اجتماعي اين منطقه برگزار خواهد شد و سازماندهان اين فوروم در حدود 100 نفر را به لندن خواهند آورد. سپس در باره چگونگي انتقال کساني که ويزا نمي توانند بگيرند و يا پناهنده اند و مدارک ندارند صحبت شد و نماينده لندن گفت که گروهي متشکل از 6 نفر از انگليس دو نفر از سازمان خارجيان و دو نفر از اتحاديه کارگري و دونفر ديگر از سازمانگران فوروم در حال گفتگو با مقامات هستند که بتوانند مشکل ويزا را حل نمايند. سپس بحث عمومي شد و هر کدام از ما پيشنهاداتي را به جلسه ارائه داديم . قرار شد که در آلمان  آدرس ايميل  ما را در سايت فوروم آلمان بعنوان رابط خارجيان درج نمايند و تمامي کساني که مدارک اقامت ندارند و يا ويزا نمي توانند بگيرند با ما در تماس باشند و ما آنان را به مسئولين اين کار در لندن وصل نمائيم. لذا تمامي کساني که مايلند در فوروم لندن شرکت نمايند و چه به لحاظ مدارک و يا مسئله مالي توانائي ندارند ميتوانند با ايميلي که در آخر گزارش آورده ميشود تماس بگيرند تا ما آنان را به مسئولين فوروم لندن وصل نمائيم.

تدارکات انجام داده شده:

1.                   اقامت در محل هاي عمومي

2.                   تا کنون 4000 محل خواب تهيه شده که البته اين تعداد در آينده بيشتر خواهد شد.

3.                   بسياري از خانواده ها آمادگي نشان داده اند که مهمانان را پذيرا باشند

4.                   اداره اي مسئول اين کار گشته است

5.                   خانه هاي جوانان که بسيار ارزان ميباشند آمادگي خود را اعلام نموده اند

6.                   فعلا در حدود 1000 جا در خانه جوانان آماده شده است. قيمت براي هر شب بين 15 تا 35 يورو مي باشد

7.                   تعداد زيادي کمپينگ آماده شده است که شبي 7 يورو خرج دارد و در حدود 2000 چادر فراهم شده است. اين کمپينگ ها و چادر ها در 6 کيلومتري محل کنفرانس ها برقرار خواهند شد و اتوبوس هائي براي حمل و نقل شرکت کنندگان آماده مي باشند.

8.                   با بسياري از هتل ها قرار گذاشته شده که 15 % تخفيف بدهند آنچه که مهم است کساني که جا ميخواهند مي بايد از طريق سايت فوروم لندن تمامي اطلاعات را گرفته و سريعا جا رزرو نمايند. در باره بليط ترن مسئولين در حال مذاکره با ماموران ميباشند که بتوان بليط هاي ارزان تهيه نمود. آنچه مهم است محل کنفرانس ها برعکس پاريس و فلورانس بسيار متمرکز و نزديک به هم قرار دارند.

سپس حاضرين در جلسه هر کدام از کشور هاي خود و وضعيت شرکتشان در فوروم گزارش هائي دادند . کساني که از روسيه شرکت نمودند گفتند که مجلس مسکو تمامي جنگل هاي روسيه را خصوصي نموده و به اين دليل جنبشي بزرگ بر ضد اين حرکت دولت وجود دارد و آنان احتياج به همبستگي فوروم خواهند داشت . نماينده ترک گفت که آنان در ترکيه به خاطر مسئله آمريکا و ناتو در حدود صدها هزار اعلاميه پخش نموده اند و احتياج به پشتيباني فوروم داشته تا مردم ترکيه بدانند که جنبش جهاني چيست و چه ميخواهد. نماينده روماني از اوضاع نابسامان و فقر اقتصادي روماني سخن گفت و اظهار داشت چپ هاي ديروز اروپاي شرقي نمايندگان امروزي نئوليبرال ها مي باشند و اين مشکلي است که انگيزه مردم را براي مبارزه کم نموده است.

همچنين از شرکت کنندگان تقاضا شد که در کشور هاي خود و در سايت هاي مختلف براي بسيج عمومي به فوروم لندن تلاش گردد. در آخر سه نفر انتخاب گشتند تا گزارش اين گروه کاري را براي پلنوم تهيه نمايند.

 

گزارش گروه کاري زنان:

روز شنبه ساعت 7 بعد از ظهر گروه کاري زنان  باشرکت زنان انگليس، فرانسه، آلمان ، کشورهاي اروپاي شرقي، ترکيه،کردستان ، ايران، روسيه، ايتاليا و اسپانيا و ... برگزار گرديد. در اين جلسه به دو زبان انگليسي و فرانسه صحبت ميشد که مطالب از جانب يکي از آلماني ها براي ما ترجمه مي گشت و صحبت هاي ما هم از جانب وي به انگليسي و فرانسه برگردان ميشد. دو اختلاف اساسي وجود داشت بخشي که ما هم جزء آنان بوديم اعتقاد داشتند ميبايست يکي از تم ها پرداختن به افشاي بنيادگرائي و سکسيسم باشد و در کل ميتوان تم سمينار زنان را چنين علني نمود " فمنيسم، پدرسالازي، بنيادگرائي، سکسيسم" و بخش ديگر اعتقاد داشتند که پدر سالاري و فمنيسم ميبايست تم پلنار گردد. ناگفته نماند که در برنامه سومين فوروم اروپا تنها براي مسئله زنان يک سمينار را در نظر گرفته اند که اين سمينار ميبايست تمي مشخص داشته باشد . همگي اعتقاد داشتند که اين تصميم گيري افت مسئله زنان در سومين فوروم اروپا است.  شرکت کنندگان انگليسي و ترک مخالف پرداختن به بحث بنيادگرائي در سومين فوروم بودند و مي گفتند با اين کار مسلمانان را از فوروم دور خواهيم نمود. ما بيان نموديم که بنياد گرائي يک ايدئولوژي است و همانقدر به اسلام ربط دارد که به نژاد پرستي و مسيحيت و .... در ثاني اتحاديه اروپا تا کنون از رژيم هاي بنيادگرا و ارتجاعي و بربر و ضد زني مانند جمهوري اسلامي درايران پشتيباني نموده است. رژيمي که مسئول اعدام و شکنجه و سنگسار زنان بسياري در تاريخ دو دهه اخير ايران مي باشد. وظيفه زنان مبارز و فمنيست اروپاست که از حقوق زنان تحت ستم جنوب جهان ( ايران ، افغانستان و ......... که زير فشار حکومت بنيادگرايان در حال له شدن ميباشند دفاع نمايند و دولت هاي اروپائي را مجبور سازند که از پشتيبانيشان از اين رژيم هاي ضد زن دست بردارند. بعد از بحث هاي فراوان متاسفانه جلسه به نتيجه اي نرسيد تنها قرار شد که زنان جنوب دنيا خود در سمينار ها و پلنوم هاي سومين فوروم اجتماعي اروپا در لندن بلندگو را در دست گرفته و نقطه نظرات خويش را مطرح نمايند. بر روي يک تم اصلي توافق گشت. فمنيسم، پدرسالاري، سکسيسم،نئوليبراليسم اين تم سمينار زنان خواهد بود البته در جلسه تدارکاتي آينده باز هم روي اين تم بازنگري خواهد گشت.

علاقمندان در آلمان براي تهيه ويزا و کمک هاي ديگربراي شرکت در سومين فوروم اجتماعي اروپا در لندن و اطلاعات بيشتر در اين زمينه با آدرس زير تماس حاصل نمائيد:

 

sorresger@web.de

 

علاقمندان در اروپا براي تهيه ويزا و کمک هاي ديگربراي شرکت در سومين فوروم اجتماعي اروپا در لندن و اطلاعات بيشتر در اين زمينه با آدرس زير تماس حاصل نمائيد:

Iran_social_forum@yahoo.com

 

1- لازم به تذکر است که ما تلاش خواهيم نمود مشخصات علاقمنداني را که مدارک پناهنگي و اقامت نداشته و از بنيه مالي براي شرکت در فوروم لندن برخوردار نيستند را به گروه سازمانده حمل و نقل شرکت کنندگان به فوروم لندن منتقل سازيم تا آنان ترتيب کمک هاي لازم را بدهند به اين منظور هرچه زودتر اقدام گردد شانس بيشتري وجود خواهد داشت.