انتقاد کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری از کشورهای صنعتی

ايموجين فوکس خبرنگار بی بی سی در برن ‑ پنج شنبه 21  خرداد 1383- 10 ژوئن 2004

بزرگترين کانون اتحاديه های کارگری جهان می گويد نقض حقوق کارگران در سطح جهان همچنان امری رايج است.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری مستقل (ICFTU) در گزارش ساليانه خود می گويد کلمبيا يکی از خطرناک ترين مکان ها برای عضويت در اتحاديه های کارگری است.

در اين گزارش همچنين از برمه، چين و بلاروس انتقاد شده است.

اما بنابر گزارش کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری مستقل "مقابله با اتحاديه ها" در کشورهای توسعه يافته، به ويژه آمريکا، نيز از جمله موارد رايج نقض حقوق کارگران است.

اين گزارش مصادف با مجمع ساليانه سازمان بين المللی کار، که در ژنو سوئيس برگزار شده، انتشار يافته است.

در حالی که در سال گذشته 129 تن از رهبران اتحاديه های کارگری کشته شدند، هزاران نفر ديگر از اعضای اتحاديه ها زندانی شدند يا مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند.

151 ميليون کارگر از صد و پنجاه دو کشور جهان در کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری مستقل عضويت دارند و گزارش ساليانه اين کنفدراسيون به تفصيل به وضعيت حقوق کارگران در سراسر جهان پرداخته است.

در کلمبيا در سال 2003 ميلادی، 90 نفر برای اين که سعی داشته اند حقوق ابتدايی کارگران را به اجرا درآورند کشته شدند.

اين گزارش با اشاره به اخراج سه هزار کارمند اداره پست در زيمبابوه به دليل شرکت در يک اعتصاب کارگری می گويد رژيم رابرت موگابه، رئيس جمهوری اين کشور، نشان داده است که به هيچ وجه تحمل فعاليت اتحاديه ها را ندارد.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری مستقل در بخش ديگری از گزارش ساليانه خود می گويد در چين فعاليت اتحاديه ها به شدت سرکوب می شود و در بلاروس رهبران اتحاديه های کارگری زندانی می شوند.

اين درحالی است که دولت برمه نيز به سرکوب اتحاديه کارگری با تمام قوا ادامه می دهد.

اما اين گزارش همچنين از کشورهای صنعتی جهان به ويژه آمريکا انتقاد کرده است.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری مستقل می گويد رفتار شرکت های آمريکايی حاکی از مخالفت شديد آنان با اتحاديه های کارگری است.

اين گزارش می گويد شرکت های آمريکايی برای برچيدن و متوقف کردن فعاليت اتحاديه های کارگری به طور مستمر از مشاورانی که در اين زمينه تخصص دارند، استفاده می کنند.

در همين حال، 40 درصد از تمام کارگران بخش دولتی در آمريکا از حقوق چانه زنی دسته جمعی محروم هستند.

از سوی ديگر فرآيند جهانی شدن نيز اتحاديه های کارگری را تضعيف می کند.

افزايش رقابت ها در واقع شرايط بدی را برای کارگران فراهم آورده و به نظر نمی رسد که در اين روند بهبودی حاصل شود.