اعتراض دانشجويان دانشگاه علامه به برخوردهاي تبعيض گرايانه استاد معارف

تريبون فمينيستي ايران: سه شنبه 12 خرداد 1383- 1 ژوئن 2004

 

جمعي از دانشجويان دانشکده هاي دانشگاه علامه طباطبايي در اعتراض به برخوردهاي يکي از استادان دانشگاه خواهان پاسخ گويي مسئولان دانشگاه شدند. يکي از دانشجوبان دانشکده علوم اجتماعي در گفت و گو با تريبون فمينيستي گفت قرار بود که امروز (سه شنبه 12 خرداد) تحصني به اين منظور در دانشکده ما برگزار و امضا جمع شود. اما در صحبت هايي که با مسئولان دانشگاه شد براي جلوگيري از تشنج قرار شد فقط امضا جمع کنيم. اما هنگام جمع کردن امضا برخي از نيروهاي بسيجي غير دانشجو نيز به دانشگاه آمدند و بچه ها هم براي ممانعت از درگيري طوماري را که براي امضا نصب شده بود جمع کردند اما کار جمع آوري امضا ادامه دارد. به گفته وي طي اين مدت جمعيت زيادي در دانشگاه جمع شده بودند و حدود 170 امضا جمع شده است.

آنچه در زير مي آيد متن اعتراض دانشجويان است به برخوردهاي استاد معارف اين دانشگاه است:

در اعتراض به رفتار نادرست استاد معارف ما در انتظار پاسخ هستيم

ما دانشجويان دانشکده هاي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن اعتراض به رفتار و بيان توهين آميز يکي از استادان دانشکده , خواستار رسيدگي قاطع به اين امر, بدون در نظر گرفتن ملاحظات موقعيتي ايشان, هستيم. اين حق دانشجوست که خواهان پاسخگويي و پيگيري مسئولان باشد و هيچ استاد و مسئولي حق ندارد با سلاح نمره و حذف ترم, دانشجويان را به سکوت وادارد.

استاد دروس اخلاق و تربيت اسلامي و معارف اسلامي 2, آقاي طيب, طي ساليان متمادي در کسوت استادي با برخوردهاي توهين آميز و ايراد سخناني غيرمنطقي, موجب رنجش دانشجويان را فراهم کرده است. در سال هاي گذشته نيز اعتراض دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي علامه طباطبايي نسبت به رفتار ايشان موجب محروميت او از تدريس به مدت يک ترم شد اما گويا اين تدبير نيز نتيجه بخش نبود.

هر نوع فضاي آموزشي از جمله دانشگاه, که بايد محلي براي تبادل نظر, بحث و گفت و گو در عرصه هاي گوناگون باشد, خوانش هاي سطحي و غيرعلمي و غير منطقي با مقولات قومي , مذهبي , فرهنگي و جنسيتي را برنمي تابد. از اين روي عدم اعتراض به چنين اعمالي به معناي پذيرش و تداوم اين نوع رفتارهاست. مواردي که در زير آمده است نمونه هايي از برخورد استاد معارف با دانشجويان است که در کلاس معارف روز سه شنبه 5 خرداد 1383 در دانشکده علوم اجتماعي علامه طباطبايي رخ داد:

 

- توهين به دانشجويان کرد و انگ جيره خواري امريکا زدن به آنان و ...براي دامن زدن به تبعيض ها قومي.

- دامن زدن به تبعيض هاي مذهبي با توهين به دانشجويان اهل سنت و بزرگان اهل تسنن بجاي احترام به حقوق فردي و شهروندي دانشجويان با هر ديدگاه و نگرش فکري يا مذهبي که باشند.

- تهمت زدن به دختران دانشجو به ويژه دانشجويان ساکن خوابگاه ها, به پشتوانه نگرش هاي زن ستيزانه و تفکر طالبانيسم آن هم در کسوت استاد اخلاق و معارف.

- تحقير دانشجويان شهرستاني با ناميدن آنها به عنوان افرادي داراي افکار بسته و قالبي.

چگونه مي توان در مقابل برخوردهايي از اين دست سکوت اختيار کرد؟

سکوت مسئولان نيز به معناي پذيرش چنين رفتاري است!

ما در انتظار پاسخ هستيم.