اطلاعيه كميته حمايت از منوچهرواكبر محمدي  و ديگر دانشجويان در بند

مورخه 9/4/1383

 

هم وطنان :

در چند روز گذشته تعداد زيادي از مبارزان داخل كشور توسط نيروهاي ضد بشري رژيم ارتجاعي وتروريستي جمهوري بظاهر اسلامي دستگير و تهديد شده اند. لذا در اين راستا  بعد از رسيدن آخرين اخبار،درروز گذشته نشست ويژه أي با نماينده سازمان عفو بين الملل ، خانم وبر ( Weber ) در آلمان داشتيم . اسامي تعدادي كه به دست ما رسيده بود در اختيار اين سازمان قرار داديم و همچنين تمامي اسامي بلافاصله به مجامع بين الملل ارسال خواهد شد.

لذا فرض است بر كليه مبارزين داخل وخارج از كشور كه به پشتيباني از آزاد زنان ومردان بپاخيزند و آنان را مورد قرار دهند.

اسامي دستگير شدهگان:

مريم خرمي، شيوا نظري آهاري ، هانيه نعمتي ، كيانوش سنجري ، امير ساران ، بابك ساران ، محمد احمدي ، محمد ابراهيمي ، محمد رضا نسب عبدالهي ، رامين ناصح  ، بيات ، سعيد اماميان ، علي فيروزي ، قاسم آيديني ، اسد شقاقي ، رضا مردي ، علي نازجو  .

زنده باد آزادي _ زنده باد دمكراسي