بازگشت به صفحه اول

 

روز همبستگی بين المللی با رفح

اخبار روز - جمعه اول خرداد ١٣٨٣ – ٢١ مه ٢٠٠۴

گروه ملی برای صلح عادلانه و پايدار ميان فلسطينی ها و اسرائيليان برای اعتراض به حوادث خون بار غزه در روزهای اخير، روز ۲۲ مه۲۰۰۴ را «روز همبستگی با مردم رفح» اعلام کرده است. در اين روز و در سراسر جهان اجتماعات گوناگونی برای افشا و تقبيح جنايات ارتش اسرائيل در غزه که به بهای خون ده ها فلسطينی، بويژه کودکان همچنان ادامه دارد، برگزار خواهد شد.

در پاريس، گردهم آئی برای همبستگی با مردم رفح، روز شنبه ۲۲ مه ۲۰۰۴ از ساعت ۱۵ در محل زير برگزار خواهد شد:

Place des Innocents, Métro : Châtelet-Les Halles

در همان روز آکسيون های مشابهی در شهرهای ديگر جهان برگزار خواهد شد. در فرانسه اين تجمع به دعوت انجمن همبستگی فلسطين- فرانسه و انجمن «صلح عادلانه برای خاورميانه» و انجمن های همیستگی با مردم فلسطين برگزار خواهد شد.

برای اطلاع بيشتر به سايت های زير مراجعه نمائيد:

www.palsolidarity.org

www.pchrgaza.org

www.France-palestine.org

www.protection-palestine.or