مصاحبه با کارلوس کاروالاس دبیر کل حزب کمونیست پرتقال

اشاره : تاریخ مصاحبه دوم ما ه مه و محل آن در پاریس است. 

 

عیسی صفا : آیا کمونیسم آینده ای دارد ؟

کارلوس کاروالاس: جهان ما به استثمارگر و استمار شونده تقسیم شده است. با تسلط سرمایه داری و فقر ناشی از آن مبارزه ادامه خواهد داشت. در حالیکه صنعت و تکنیک مداوم رشد می کند ما شاهد عقب گرد در حقوق اجتماعی مردم هستیم. مبارزه برای جهانی عاری از استثمار ممکن است. بنابرین کمونیسم آینده دارد.

س: شکست اردوگاه سوسیالیستی را چگونه توضیح می دهید ؟

ج : حزب کمونیست و دولت شوروی از آرمان های سوسیا لیستی جدا شده بودند . یعنی قدرت سانترالیزه شده وبا مردم فاصله گرفته بود.

س : از جه زمانی انحراف شروع شده بود ؟

ج :   نمی توانیم زمان برای این چرخش تعیین کنیم. این جدایی در یک روند رخ داد. در زمینه اقتصاد  مسئله مالکیت سوسیالیستی در بین کار گران به فهم در نیامده بود.انقلابیها می خواهند هر چه زودتر سوسیالیسم را بنا کنند ولی بعد ا با درجه آگاهی و خواسته های مردم در تضاد می افتند . تضادی که حل آن کار ساده ای نیست. لازم به یاد آوری است که بگوییم بعد از سقوط اردوگاه ما اولین حزبی بودیم  که متلاشی شدن سوسیالیسم را تحلیل کردیم.

 س : نقش رهبران حزب مانند گورباچف ، شوارنادزه ، علیف و .. را در سقوط سوسیالیسم چگونه ارزیابی می کنید ؟ ایا می توان آنها را خائن نامید ؟

ج : آنها نقش فوق العاده منفی داشتند ولی آنچکه مهم است تحلیل سیستم است که چنین افرادی را بالا آورده بود.

 

س : موضع الوارو کونیال در این موارد چیست ؟

ج : وی در کنگره سوم و پنجم نظریات خود را مطرح کرده است.