نماينده icftu پس از سفر به ايران: اطلاعات كشتار كارگران شهر بابك را در اختيار icftu قرار دهيد

دو شنبه 13 ارديبهشت 1383 – 3 مه 2004

اتحاديه كارگران آزاد جهان با بيش از 150 ميليون عضو از قوي ترين تشكلات كارگري جهان بوده و در تصميمات ILO نقش تعيين كننده اي دارد .

به گزارش ايلنا، جبار علي سليميان نماينده كارگران در سازمان بين المللي كار گفت:شكايت icftu ( اتحاديه كارگران آزاد جهان) در دو مرحله بوده كه يكي بر اساس گزارش خانه كارگر و ديگر بر اساس گزارش ديگر تشكلات جهان مطرح شده است .

وي افزود:icftu پس از اينكه از كشتار كارگران در شهر بابك مطلع شد، طي شكايتي به دبير كل ILO (سازمان بين المللي كار) دولت ايران را به نقض حقوق كارگران و كشتار آنان متهم كرده و خواهان رسيدگي شده است .

وي افزود: شكايت دوم icftu از دولت ايران به كميته آزادي تشكلات ILO بوده كه اين كميته سالانه سه بار تشكيل جلسه داده و جلسه اي كه قرار است طي آن به شكايت طرح شده كارگران شهر بابكي رسيدگي شود در ماه نوامبر سال جاري برگزار خواهد شد .

وي گفت: ILOپس از بررسي هاي لازم و اعلام نظر كميته از ايران تقاضاي توضيح و پاسخ خواهد كرد .

وي در خصوص اعزام هيت هاي تخصصي براي بررسي مشكلات در كشورها گفت: اين هيت ها به دو صورت اعزام مي شوند، يكي اينكه ILO با توافق دولت ايران هيت را مشخص نموده و موضوع مورد بحث را در چارچوب خاصي تعريف مي كند و دوم اينكه كميته ILO هياتي را براي بررسي اعزام مي كند كه بدون هماهنگي با دولت بوده و مي تواند به صورت مستقيم به هر محلي عزيمت كرده و در خصوص موضوع مورد بحث با هر كس كه صلاح بداند گفتگو و مكاتبه داشته باشد .

سليميان گفت : نقش icftu در تصميم گيري هاي ILO بسيارموثر و نقشي تعيين كننده دارد، به همين منظور نماينده icftu كه به تازگي به ايران سفر كرده بود از همه كساني كه اطلاعات و مداركي در رابطه با قتل كارگران خاتون آباد شهرك بابك دارند درخواست كرده كه اين سازمان را در جمع آوري مدارك لازم در جهت احقاق حقوق كارگران كشته شده ياري كنند.