گزارش کنفرانس تدارکاتی سومین فوروم اجتماعی اروپا در استانبول
مترجم : ناهید جعفرپور

کنفرانس تدارکاتی سومین فوروم اجتماعی اروپا در تارخ 17 و 18 آپریل در شهر استانبول ترکیه بر گزار گردید. در این کنفرانس بعد از بحث های مختلف چهارچوب برنامه سومین فوروم اجتماعی اروپا در ماه اکتبر در لندن مشخص گردید. کنفرانس استانبول به عنوان مدل، پیروی از اولین فوروم اجتماعی اروپا در فلورنس و بعدی در پاریس را مد نظر گرفته و اصول بنیانی و محورهای بحث سمینارهای فوروم لندن را به صورت زیرتصمیم گیری نمود:

1- جنگ و صلح
2- دمکراتی و حقوق شهروندان
3- مبارزه بر علیه نئولیبرالیسم و انهدام خدمات اجتماعی
4- بحران زیست محیطی و توسعه پایدار
5- نژادپرستی و تبعیضات جنسیتی

مباحثی چون گسترش شرق و قانون اساسی اروپا و یا زنان می بایست جزئی از این محور ها بحساب آیند و در این کاتاگوری تقسیم بندی گردند. در باره تم های دیگر در آینده بحث خواهد گردید. قابل توجه است که بحث ها از قبل توسط اتحادیه های کارگری با خواست توجه به مشکل های اجتماعی تنظیم گشته بودند. همچنین شرکت کنندگان در این کنفرانس خواستار رابطه ای تنگاتنگ میان جنبش های واقعی کشور های اروپائی با آلتر ناتیو های لازم گشتند. همچنین تصمیم گرفته شد که تا آنجا که میشود به تعداد سمینار ها که همه سخنرانی می نمایند اضافه شود و پلنوم های کمتری برگزار گردند. دلیل این کار این بود که سمینار ها از جانب خود جنبش های اجتماعی با توجه به مشکلاتشان برگزار خواهد شد در حالیکه این پلنار ها این چنین وظیفه ای را ندارند. در پلنار ها بیشتر سخنرانان می بایست زنان و جوانان و همچنین مهاجران باشند . تعداد پلنار ها در جلسه آینده تدارک فوروم که در ماه مه در برلین برگزار می گردد تعیین خواهد شد.
معرفی سمینار ها از جانب جنبش های اجتماعی و سازمانها و هم چنین معرفی گروه های کاری در اوائل هفته آینده از طریق امیل ها ممکن خواهد شد. برای اجرای سمینار ها با مترجم در حدود 200 سالن در نظر گرفته شده است. برای اینکه متقاضیان سمینار ها و گروه های کاری بتوانند خود ارگانیزه سمینارهایشان را بعهده بگیرند بزودی آدرس انترنت زیر آکتیو خواهد شد و میتوان از طریق آن اقدام نمود.

)www.fse-esf.org)
بعدا میتوان سمینار ها را مستقیما از طریق آدرس بالا معرفی نمود. سمینارها تشکیل میشوند از حداقل دو سخنرانی از سوی دو کشور. گروه های کاری هم ( ورک شوپ) از جانب یک سازمان از یک کشور برگزار شوند. هزینه هر سمینار200 یورو می باشد که مترجم هم جزء آن است. برای گروهای کاری مترجم وجود ندارد و مجانی است. شبکه بابلز چون گذشته مسئولیت مترجم ها را در اختیار دارد و تلاش خواهد شد هر چه بیشتر مترجم های بیشتری فراهم گردند. زبان اشاره ای هم برای کرو لالان وجود خواهد داشت. اگر یک زبانی تعداد شرکت کنندگانشان زیاد است باید درخواست مترجم آن زبان را بنمایند.

زمان: سومین فوروم اجتماعی اروپا شب 14 اکتبر 2004 با یک مراسم بازگشائی شروع خواهد شد و یکشنبه 17 اکتبر کنفرانس جنبش های اجتماعی اروپا بر گزار خواهد شد و سپس تظاهرات بزرگ از محل شروع به حرکت می نماید که با یک کنسرت ختم می گردد.

محل: مرکز برگزاری فوروم میدان الکساندر در شمال لندن می باشد. همچنین در مناطق بلومس بوری در مرکز لندن هم کنفرانس هائی برگزار خواهد شد. کمیته تدارکات بریتانیائی در نظر دارد بین 10 تا 15 هزار محل خواب مجانی را سازماندهی نماید. چندین هزار این محل ها تا کنون مشخص گشته اند. همچنین گفتگو با هتل ها و خانه های جوانان و همچنین وسائل حمل و نقل میان شهری ( ترن ها و مترو) برای تخفیفات لازم در حال انجام است. هم چنین در کنفرانس تدارکاتی دو روزه برلین در ماه مه ما احتیاج به محل های خواب برای شرکت کنندگان کشور های مختلف می باشیم. 10 درصد ورودی برای هزینه شرکت کنندگاه اروپای شرقی و شرکت کنندگان از جنوب جهان در نظر گرفته شده است. هر کشوری در اروپا باید کمک هرینه به شرکت کنندگان بنیه پائین کشورش را تامین نماید. قرار از در باره شرکت کنندگان پناهنده ای که کاغذی و پاسپورتی ندارند حرکت هائی انجام پذیرد. که بعدا به اطلاع خواهد رسید.

گسترش: گروه های ملی تدارک فوروم اروپا طبق اطلاع کمیته سازمانده توانسته اند تا آنجا که امکان دارد دامنه سیاسی و تنوع فوروم را از طریق شرکت سازمانهای سیاسی مختلف را ممکن سازند.هم چنین کنسول اول اتحادیه کارگری بریتانیا( توک) از فوروم پشتیبانی نموده است. در کنفرانس استانبول شرکت کنندگان زیادی از ترکیه ، یونان، مازادونی، لهستانی، مجاری و... شرکت نموده بودند. دوستان ترکی که برای کنفرانس ناتو که در یونی در استانبول انجام می پذیرد، تظاهرات عظیمی را ارگانیزه نموده اند. آنها در سخنرانی هایشان همچنین به فقر بیحد در ترکیه در اثر عملکردهای نئو لیبرالها و تغییر جهت دولت ترکیه به نفع نئو لیبرالها و زیر پا گذاشتن حقوق بشر و استثمار و سرکوب خلق کرد در ترکیه اشاره نمودند. در سخنرانی های آخر کنفرانس به نقش جنبش های اجتماعی و شرکت وسیع آنان بیشتر از فلورانس و پاریس اشاره شد و همگی خواستار این شدند که این کنفرانس بزرگ در لندن میبایست خواست های مشخص تری را از مبارزات اجتماعی مطرح نماید و در باره الترناتیو های مختلف مشخص تری از پاریس بحث و گفتگو و تصمیم گیری نماید. آکسیون ضد جنگ سال 2003 و 20 مارس 2004 و آکسیون 3 آپریل ضد انهدام خدمات اجتماعی نمونه ای از عملکرد های آینده می باید باشند. پیشنهاد شد برای جلسه جنبش های اجتماعی اروپا یک گروه تدارک مشخص سازماندهی گردد که ساختاری مستقل داشته باشد.

در فوروم لندن جلسات بیشماری از جانب جنبش های اجتماعی بر علیه جنگ ، خصوصی سازی و آموزش و ..... برگزار خواهد شد که نتایج آن در کل جنبش پخش خواهد شد. در باره پیشنهاد فرانسوی ها و ایتالیائی ها مبنی بر تهیه یک منشور برای اروپائی دیگر به توافق نرسیده شد که قرار شد جنبش های اجتماعی روی آن کار نمایند. تصمیم گرفته شد که تدارک بعدی فوروم اروپا در تاریخ 19 و 20 یونی در برلین بر گزار گردد . گروه های کاری برای گسترش و اروپای شرقی جلسه جنبش های اجتماعی در تاریخ 18 یونی برگزار خواهند شد. کنفرانس زنان :جلسه تدارکاتی برای کنفرانس زنان در فوروم اروپا در دو روز آخر هفته برگزار خواهد شد. در تدارکات برگزاری کنفرانس زنان نظر های مختلفی وجود داشت. که به جلسه زنان پاریس انتقاد داشتند و نمی خواستند مثل پاریس یک کنفرانس از قبل برنامه ریزی شده را برگزار گنند و جدا از فوروم بلکه اعتقاد داشتند کنفرانس زنان هم مثل سایر کنفرانس ها باید در چند روز فوروم بر گزار گردد نه جدای از آن. تم های پیشنهادی برای زنان به مشکلات اجتماعی زنان ، زنان و جنگ ، و مسئله زنان با روسری در اروپا می باشند. در برلین راجع به این مسئله تصمیم گیری بیشتر خواهد شد. در خاتمه به تشکیل کنفرانس ضد جنگ تاکید شد و گفته شد که دولت های مجری جنگ به لحاظ مقاومت مردم عراق و جنبش جهانی ضد جنگ جهانی در موضع ضعف قرار دارند . در این کنفرانس تظاهرات ضد جنگ 20 مارس مثبت ارزیابی شد که در حدود (یک میلیون نفر در ایتالیا و چندین هزار در لهستان و آلمان) برگزار شد.
در آینده جرج بوش یک سری ملاقات هائی با دولت های ایرلند، فرانسه، هلند، ترکیه خواهد داشت و همچنین تشکیل دولت موقت در عراق این ملاقات ها مطمئنا طرح ریزی جنگ های دیگر خواهد بود و نابودی هر چه بیشتر دمکراتی. در این باره از سوی نماینده جنبش اجتماعی ایتالیا پیشنهادی مبنی بر برگزاری هفته ضد جنگ در تاریخ 26 ماه 6 وتا 30 ماه 6 پذیرفته شد. در باره قتل رهبر حماس رانتسی از سوی نهاد فرانسوی متنی تهیه گردیده است که در کل مورد توافق بود.
شرکت کنندگان از سوی فوروم اجتماعی آلمان در کنفرانس تدارکات استانبول:
Hugo Braun
Christine Buchholz
Erhard Crome
مترجم : ناهید جعفرپور