فراخوان برای دعوت به سومین فوروم اجتماعی اروپا در لندن !

با درود به جنبش های اجتماعی ، نهاد ها ، سازمانهاو اتحادیه های کارگری در آلمان

 

برگردان از : ناهید جعفرپور

 

 14تا 17 اکتبر 2004 در لندن سومین فوروم اجتماعی اروپا برگزار خواهد گردید! در این کنفرانس بزرگ بار دیگر جنبشهای اجتماعی اروپا فریاد خواهند زد که "جهانی دیگر ممکن است" و در مقابل نئولیبرالیسم ، نژادپرستی و جنگ ایستادگی خواهند نمود. این سیاست قابل قبول تمامی جنبشهای شرکت کننده در سومین فوروم اروپا خواهد بود.                                                      

زنده بودن فوروم اجتماعی اروپادر تنوع نظری شرکت کنندگانش ، آزادی در تجزیه و تحلیل بحث هایش ، آلترناتیو های متفاوت برای نابودی نئولیبرالیسم و قدمهای مشترک عملی در جهت تحقق بخشیدن به این اهداف میباشد. در این صورت ضروری است که تا آنجا که امکان دارد جنبش های اجتماعی ، نهادها، گروه ها و سازمانهای بیشتری در آلمان از فراخوان سومین فوروم اروپا پشتیبانی کرده و در این راه نیروی خود را تجهیز نمایند.                                           

لذا: از این فراخوان پشتیبانی نمائید و در تدارک سومین فوروم اجتماعی اروپا فعالانه شرکت نمائید.                                       

پروسه تدارکات سراسری در آلمان از جانب فوروم اجتماعی آلمان انجام خواهد پذیرفت و فوروم اجتماعی آلمان فعالیت های تدارکاتی را  که در سطح  مناطق آلمان از جانب جنبش های اجتماعی، اتحادیه های کارگری و گروه های مسیحی انجام می پذیرد را با یکدیگر تنظیم می نماید. اما دامنه این تدارک باید وسعت بیشتری یابد!                                                             

                                                                 

مسلما برای تحقق این ایده ها و تدارکات بطور طبیعی احتیاج مبرم به کمک های مالی است. به این لحاظ تمامی کسانی که در این تجهیز بزرگ سهیم می باشند در تامین هزینه ها هم شریک اند. مهمترین این هزینه ها هزینه سفر انسانهای با بنیه ضعیف به سومین فروم اروپا می باشدو غیره........ برای تماس بیشتر میتوان با آدرس اینترنتی زیر تماس گرفت:                                    

www.dsf-gsf.org

Tel-Nr: 069/900281 21 .

لطفا تا تاریخ 1 مای 2004 برای پشتیبانی از فراخوان با آدرس های داده شده تماس برقرار نمائید.                                                                           

با سلامهای گرم همراه با همبستگی فراوان .                                              

    

تمامی فعالان عضو فوروم اجتماعی آلمان

 

******

فراخوان 

 پیش بسوی لندن !                          

سومین فوروم اجتماعی اروپا در تاریخ 14 تا 17 اکتبر 2004 در لندن برگزار خواهد گردید. در این کنفرانس بزرگ از سوی تمامی شرکت کنندگان  "نه" به نئو لیبرالیسم ، نژادپرستی و جنگ گفته خواهد شد و نشان داده خواهد شد که : جهانی دیگر ممکن است ! اروپائی دیگر لازم است!                                              

فوروم اجتماعی اروپا فضائی است باز برای به هم رسیدن و باهم بحث نمودن در باره چگونگی وحدت و یگانگی ما در مقابل نظامی شدن اروپا، انهدام خدمات اجتماعی در اروپا، بسته شدن مرزهاو نابودی محیط زیست.  و برای چگونگی ایجاد جهانی دیگر.                                                             

بیش از 50 هزار نفر در دومین فوروم اجتماعی اروپا در پاریس با هم جمع گردیدند. در فوروم اجتماعی جهان در بمبئی هندوستان نزدیک به 100 هزار نفر بر علیه نئولیبرالیسم و جنگ به تظاهرات پرداختند. بعد از  تظاهرات جهانی ضد جنگ 15 فوریه سال گذشته ، جنبش های اجتماعی  اروپا در بیانیه پایانی دومین فوروم اجتماعی اروپا در پاریس با هم تصمیم گرفتند که :" اروپائی ایجاد نمایند که در مقابل جنگ تمرد می ورزد" و در 20 مارس 2004 و در روز مخالفت با انهدام خدمات اجتماعی در آلمان در روزهای 2 و 3 آپریل 2004 این تصمیم قاطع تر بیان گردید. لذا فوروم اجتماعی بعدی اروپا در روزهای 14 تا 17 اکتبر در لندن برگزار خواهد گردید و در این کنفرانس بزرگ فضائی مناسب باز خواهد بود که در آن فضا تمامی شرکت کنندگان با نظرات متفاوت و ایده های متفاوت و انتظارات مختلف متحدا در مقابل نظم موجود رهبری کننده جهان ، برای ممکن ساختن جهانی دیگر و بر علیه نئولیبرالیسم ، نژادپرستی و جنگ به بحث و گفتگو و تصمیم گیری خواهند پرداخت.

 

بریتانیای کبیر نمونه کشوری نئولیبرالیسمی در اروپاست و کشوریست که دولتش بدون محدودیت در جنگ ایالات متحده بر علیه مردم عراق سهیم می باشد.

ما می دانیم که: تمامی دولت ها در اروپا ، سیاست انهدام امنیت های اجتماعی و نظامی شدن هر چه بیشتر سیاست خارجی شان را در سطوح داخلی و اروپائی روز به روز گسترش می دهند.

دولت سرخ – سبز آلمان هم با اجرای برنامه 2010 ، تحمل اشغال عراق و حل شدن ارتش آلمان در یک پیمان جهانی منهدم کننده ، برنامه هایش را به سوی همچنین سیاستی به پیش می برد.

هر روز بیشتر از روز پیش مردم بیشتری در اروپا بر ضد چنین سیاستی که به نفع قدرت های بزرگ است ایستادگی می نمایند. ما می خواهیم تا آنجا که ممکن است انسانهای بیشتری را به لندن گسیل نمائیم تا بدینوسیله تجربه هایمان را در مبارزه بر علیه انهدام خدمات اجتماعی ، انهدام حقوق کارگران، جنگ، فقر، مقروض شدن کشورهای جنوب جهان ، ضد نژادپرستی، انهدام دمکراسی و انهدام محیط زیست با یکدیگر مبادله نمائیم!  

 ما از  شانس قرار گرفتن در کنار فعالان جنبش های منتقد جهانی شدن نئولیبرالی برای ایجاد شبکه های گسترش مقاومت و ایجاد آلترناتیو های مناسب برای جایگزینی جهانی شدن نئولیبرالی در اروپا استفاده خواهیم  نمود!                      

من/ ما از این فراخوان پشتیبانی نموده و در فضای فوروم اجتماعی آلمان در تجهیز عمومی سهیم خواهیم شد.                                                                                    

 ما گروهی نماینده -----از سوی سازمانمان به فوروم اجتماعی اروپا در لندن خواهیم فرستاد. ما برای یاری به هزینه تدارکات فوروم اجتماعی آلمان مبلغ ...... کمک خواهیم نمود.                                                                                                  

ما پیشنهاد می نمائیم  که سازمانهای بزرگ چیزی در حدود 100 یورو ،سازمانهای کوچک 20 یورو و افراد 15 یورو کمک نمایند.

اسم سازمان / تاریخ و امضای مسئول سازمان قید گردد و به آدرس

                           

esf@h-braun.org

فرستاده شود و نوشته شود برای کمک به هزینه شرکت انسانهای بدون درآمد، مترجمان آزادو کسانی که از کشورهای اروپای شرقی در لندن شرکت خواهند نمود.

فوروم اجتماعی آلمان

 

شماره حساب برای واریز نمودن کمک ها:

GLS Bank

BLZ: 430 609 67

Kto: 732 746

با کد: Spende ESF

مسئول تماس از جانب فوروم اجتماعی آلمان :

Hugo Braun, Feldstraße

34, 40479 Düsseldorf