دادخواهي دو دانشجوي دانشگاه سهند تبريز از كميسيون حقوق بشر اسلامي
در اعتراض به احكام سنگين كميته انضباطي

پيمان پاك مهر � روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
tel,fax:0098 411 5531723
date: 1382/11/28 2004/02/17

تبريز نيوز: سرويس سياسي : "بهروز صفري " دبير سابق سياسي و " اتابك موسوي نسب " دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشجويي دانشگاه سهند تبريز در اعتراض به صدور احكام دو ترم محروميت از تحصيل توسط كميته انضباطي اين دانشگاه نامه اي سرگشاده به رياست كميسيون حقوق بشر اسلامي و اعضا شبكه مدافعين حقوق بشر در تبريز منتشر كرده و خواستار رسيدگي به شكايات خود شده اند .
در بخشي از اين نامه آمده است : در شهريورماه ۸۲ , نامه
ýاي از سوي هيات نظارت دانشگاه به دستمان رسيد كه حكم تعليق ۵/۴ ماههýي انجمن را به قول خودشان «بنا به رافت اسلامي» لغو نمودند. جالب اينجا بود كه بلافاصله پس از آن، احكام كميته انضباطي صادر شد و ما , اتابك موسوي نسب (دبير انجمن) و بهروز صفري (مسئول واحد سياسي � اجتماعي) هر يك به دو ترم تعليق (منع موقت از تحصيل) با احتساب سنوات و سيد محسن نوربخش (نائب دبير انجمن) به ترم تعليق با احتساب سنوات محكوم شديم .
"" دادخواهي نزد شما آورده
ýايم تا فرياد برآريم ستم هايي را كه بر ما رفته است، تا بدانيد كه بر سر فرزندان ملت چه ميýآورند"".


متن كامل اين شكواييه به شرح زير است :


رياست محترم كميسيون حقوق بشر اسلامي
جناب آقاي ضيايي فر

و اعضا شبكه مدافعين حقوق بشر اسلامي در تبريز

با درود و احترام

در اواسط تيرماه سال جاري، بيانيه
ýاي تحت عنوان «بيانيه شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز به مناسبت ۱۸تير» در برخي سايتýهاي اينترنتي منتشر شد. بلافاصله هيات منصفه دانشگاه تشكيل جلسه داد و بدون كسب اطلاع از نماينده انجمن اسلامي دانشجويان، انجمن را در اين مورد محكوم كرد.
در جلسه دوم هيات منصفه كه با حضور نماينده انجمن برگزار شد، نماينده انجمن صدور بيانيه مذكور را از سوي انجمن اسلامي دانشجويان تكذيب كرده و متن تكذيبيه
ýي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان را به هيات منصفه ارائه داد. هيات منصفه دانشگاه تكذيبيه را مردود دانست و حكم به چهار و نيم ماه تعليق براي انجمن داد.بهانهýاي كه بعدها براي مردود شمردن تكذيبيه آوردند، اين بود كه اين تكذيبيه در سطح گسترده (آنگونه كه بيانيه كذايي منتشر شده بود) انعكاس نيافته است.
انتظار دانشگاه اين بود كه سايت
ýهايي كه بيانيهýي مذكور را درج كردهýاند تكذيبيه را نيز درج كنند. با اين حال ما برخي مدارك در مورد فرستادن تكذيبيه را به خبرگزاريýها هنوز در دست داريم، ضمن آنكه در دو تكذيبيهýي بعدي نهايت تلاش خود را براي انعكاس تكذيبيه به كار برده و عليرغم مشقات فراوان، تكذيبيه را در سطح بسيار گستردهýاي انعكاس داديم كه علاوه بر روزنامهýها، برخي از سايتýهاي اينترنتي خارج از كشور نيز تكذيبيه ما را درج كردند.
در مردادماه، همه
ýي اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان در همين ارتباط به كميته انضباطي فراخوانده شدند. در آنجا نيز همه اعضاي شورا قوياً صدور بيانيه مذكور را تكذيب نمودند.
در شهريورماه نامه
ýاي از سوي هيات نظارت دانشگاه به دستمان رسيد كه حكم تعليق ۵/۴ ماههýي انجمن را به قول خودشان «بنا به رافت اسلامي» لغو نمودند. جالب اينجا بود كه بلافاصله پس از آن، احكام كميته انضباطي صادر شد و ما , اتابك موسوي نسب (دبير انجمن) و بهروز صفري (مسئول واحد سياسي � اجتماعي) هر يك به دو ترم تعليق (منع موقت از تحصيل) با احتساب سنوات و سيد محسن نوربخش (نائب دبير انجمن) به ترم تعليق با احتساب سنوات محكوم شديم
عليرغم اعلام آمادگي بسياري از دانشجويان براي برگزاري تجمع و تحصن در اعتراض به احكام، از آنجا كه طبق آيين
ýنامه، راهكار قانوني براي تجديد نظر در احكام صادره وجود داشت، ما از هر اقدامي كه ايجاد تشنج كند جلوگيري كرده و درخواست تجديد نظر خود را به كميته انضباطي دانشگاه ارائه داديم.
پس از چهار و نيم ماه در اواسط بهمن ماه راي كميته انضباطي تجديد نظر صادر شد و حكم قطعي دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات در مورد ما به اجرا درآمد. حكم محروميت از تحصيل در شرايطي صادر مي
ýشود كه بيýپايه و اساس بودن اتهام وارده بر ما بر هيچ كس پوشيده نيست.
آنچه واضح و بديهيست اين است كه دليل صدور اين احكام، تصفيه حساب شخصي حاكمان دانشگاه با ما بود كه همواره خواسته هاي صنفي دانشجويان را تا آنجا كه در توان داشتيم دنبال كرديم، كه اين امر حاكمان مستبد دانشگاه را تا آن حد به ستوه آورده كه خود اعتراف كرده
ýاند كه دليل تخفيف قائل نشدن در احكام، شركت كردن در تحصن دانشجويي است.
رياست محترم كميسيون حقوق بشر اسلامي

و اعضا شبكه مدافعين حقوق بشر در تبريز

دادخواهي پيش شما آورده
ýايم چرا كه اميدي به اصلاح توسط آنها كه دانشگاه را ملك پدري خويش ميýدانند نداريم ، ما را به جرم حق طلبي و عشق ورزيدن به همنوعان خود محاكمه ميýكنند، چرا كه خود ميýدانند اتهام دروغين صدور بيانيهýي ۱۸ تير تا چه اندازه پوچ و بيýاساس است.
يكي از عوامل مهمي كه باعث شده اين احكام را براي ما صادر كنند، تلاش براي پوشش خبري تحصن دانشجوي به حقي بود كه حاكمان مستبد دانشگاه تلاش داشتند آن را در نطفه خفه كنند.
دادخواهي نزد شما آورده
ýايم تا فرياد برآريم ستم هايي را كه بر ما رفته است، تا بدانيد كه بر سر فرزندان ملت چه ميýآورند، تا بدانيد با چه كساني طرف هستيم. به راستي چرا با وجود چندين شبانه روز تحصن دانشجويان در اواخر آذر، و در حالي كه چند نفر از دانشجويان در نتيجه اعتصاب نامحدود غذا راهي بيمارستان شدند، رئيس دانشگاه در ميان دانشجويان حاضر نشد و پس از چند روز كه تحت فشارهاي شديد مقامýهاي حكومتي به ناچار در پايان روز چهارم تحصن در ميان متحصنين حاضر شد، با قلدري تمام از مواضع مستبدانه خود دفاع كرد.
در كجاي دنيا چنين است؟ حاكمان اين دانشگاه به كدامين مراجع ابرقدرتي وابسته
ýاند كه به هيچ كس پاسخگو نيستند؟
داد ستانيد اين بيداد را ...
بهروز صفري
اتابك موسوي نسب

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‍ ۲ @@@@@@@

عدم موافقت هيات نظارت دانشگاه سهند تبريز با ميزگرد دانشجويي

پيمان پاك مهر � روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
tel,fax:0098 411 5531723
date: 1382/11/28 2004/02/17


تبريز نيوز: سرويس سياسي : هيات نظارت دانشگاه صنعتي سهند تبريز , با درخواست برپايي "ميزگرد دانشجويي در خصوص انتخابات " اين دانشگاه موافقت ننمود .
هيات نظارت دانشگاه صنعتي سهند تبريز , با درخواست شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويي دانشگاه سهند تبريز كه قرار بود از حسين مجاهد , عماالدين باقي , دكتر باوند و اديب برومند دعوت بعمل آمده تا در ميزگرد دانشجوي چهارشنبه ۲۹ بهمن , در خصوص انتخابات شركت كنند , موافقت ننمود .
يك منبع آگاه به خبرنگار سرويس سياسي , تبريز نيوز گفت : هيات نظارت دانشگاه صنعتي سهند تبريز با لغو برنامه , ميزگرد دانشجويي , شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويي , با برپايي مراسم ويژه" بسيج دانشجويي" اين دانشگاه موافقت به عمل آورده است .
وي افزود : هيات نظارت بارها با درخواست برپايي نشست ها و مراسم هايي كه به مناسبت هاي ويژه و تاريخي كه به پيشنهاد شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويي دانشگاه صورت مي گيرد موافقت ننموده است .