نامه اعتراضی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری به خاتمی در مورد کشتار کارگران اعتصابی در استان کرمان

نقل از سايت اخبار روز

به: سيد محمد خاتمی، رئيس جمهور اسلامی ايران

موضوع: کشتار کارگران اعتصابی در استان کرمان

تاريخ: 6 فوريه 2004

 

آقای رئيس جمهور:

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری که 151 ميليون کارگر را از طريق 233 مرکز اتحاديه ای در 151 کشور جهان نمايندگی می کند، بدينوسيله نگرانی بسيار شديد خود را از کشتار حداقل چهار کارگر و زخمی نمودن بيش از چهل کارگر در روستای خاتون آباد و شهرستان شهربابک در روز شنبه بيست و چهار ژانويه ابراز می کند. اسامی کارگران جان باخته به اين شرح گزارش شده است: مهدوی، جوادی، مومنی و رياحی.

بر اساس اطلاعات ما، اين کارگران مجموعه ای از کارگران غيرماهر، کارگران ساختمانی و ساير کارگران ماهری را در بر می گرفتند که در امر ساختمان کارخانه ذوب مس در روستای خاتون آباد شرکت داشتند. کارفرمای آن ها، پيمانکاری است که ساختمان کارخانه ذوب مس را برای شرکت ملی صنايع مس ايران که با شرکت ملی فلزات غيرآهنی چين در اين پروژه همکاری داشته است، ساخته است. طبق گزارشات اين کارفرما به 1500 نفر از کارگرانی که در امور ساختمانی و آماده سازی کارخانه ذوب مس کار می کردند، قول قرارداد دائمی کار داده بوده است. اما با پايان امور ساختمانی، تنها 250 نفر را در استخدام نگه داشتند. کارگران بنابر اين دست به اعتصاب زدند.

کارگران اقدام به خودداری از کار و تحصن در کارخانه کردند که تا 24 ژانويه طول کشيد. تحصن 8 روز ادامه يآفت و به دنبال آن خشونت عليه آن ها به وقوع پيوست. بسياری از کارگران و خانواده های ان ها، از جمله بسياری از زنان سالمند، در اعتراضات شرکت کرده و جاده اصلی منتهی به کارخانه و دروازه کارخانه را سد کرده بودند. آنان خواستار عقد قراردادهای دائمی بوده و بر عليه قراردادهای موقت کار، بيکار سازی ها و به تعويق انداختن پرداخت حقوق و مزايا دست به اعتراض زده بودند.

 

ما آگاهيم که به علت ادامه تحصن و اعتراض، شورای تامين استان، که آقای کريمی استاندار کرمان و سيف الله شهدادنژاد فرماندار شهربابک در آن عضويت دارند، تصميم گرفت که نيروی امنيتی بيشتری به منطقه اعزام کند. در نتيجه، نيروهای گارد ويژه توسط هلی کوپتر از کرمان برای درهم شکستن اعتصاب اعزام شدند و اين نيروها عليه کارگران معترض دست به خشونت زدند. درگيری متعاقبا به شهربابک سرايت کرد. پليس بروی کارگران آتش گشود و حداقل چهار کارگر را به قتل رسانيده و ده ها نفر را زخمی نمودند. بعضی از زخمی ها در بيمارستان های سرچشمه و شهربابک بستری شدند و در شرايط وخيمی به سر می برند. تيمسار پاسدار، سردار محمدباقر قاليباف، فرمانده نيروهای انتظامی ايران، تاييد نموده است که پليس بر روی تظاهرات کنندگان آتش گشوده و کارگران اعتصابی را به قتل رسانده است.

ساکنين منطقه به دنبال اين حادثه در مقابل منازل مسکونی کارگران جانباخته اجتماع کردند و خواهان مجازات مسببين اين جنايت شدند. تظاهرات و درگيری با پليس برای چند روز ادامه داشت که منجر به بازداشت کارگران و خانواده های آن ها شد. بر اساس گفته های فرمانده نيروی انتظامی استان کرمان، سردار عيسی دريايی، 80 نفر در طول اين حادثه بازداشت شدند که 15 نفر آن ها برای بازجويی در زندان نگه داشته شده اند.

چنانچه شما خوب آگاه هستيد، ايران موظف است که حقوق پايه ای کارگران در آزادی تشکل را بنا به عضويت آن کشور در سازمان جهانی کار رعايت نمايد. بنابر اين حکومت ايران مسئوليت دارد که از کشتار و زخمی کردن کارگران توسط پليس، هنگامی که کارگران حق قانونی اعتصاب را به اجر می گذارند جلوگيری نمايد.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های ازاد از شما می خواهد که کليه کارگران و خانواده های آن ها را که در رابطه با وقايع 24 ژانويه دستگير شده اند، آزاد سازيد.

ما همچنين از حکومت شما می خواهيم که مسببين و مسئولين مرگ کارگران اعتصابی را شناسايی و مورد پيگيری قرار دهيد.

علاوه بر اين، ما اصرار داريم که شما دستور تحقيقات مستقل و بيطرفانه ای را در اين مورد صادر کرده و نتايج آن را در اختيار عموم قرار دهيد. ملاحظه آی سی اف تی يو اين است که تحقيقاتی که شما دستور آن را پيش از آن داديد و توسط هيآتی از دفتر شما دنبال گرديده است، در انظار جامعه بين المللی تحقيقاتی مستقل و بی طرف منظور نمی گردد. اين ملاحظات همچنين در ارتباط با تحقيقاتی که از طرف وزارت کشور و دفتر استاندار کرمان گفته می شود که صورت گرفته است، صدق می کند.

از اين گذشته، ما از دولت شما می خواهيم که احترام به حق پايه ای کارگران به اعتصاب را در آينده تضمين نماييد.

در خاتمه، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد به اطلاع شما می رساند، با توجه به جديت و ثقل اين وقايع، آی سی اف تی یو، چاره ای جز شکايت کردن عليه حکومت جمهوری اسلامی ايران به کميته آزادی تشکل سازمان جهانی کار ندارد.

آقای رئيس جمهور، متشکر خواهم شد که مرا در ارتباط با هرگونه اقدامی که در اين مورد صورت می دهيد، مطلع نماييد.

 

با احترام،

دبيرکل

آی سی اف تی يو